Munuaisvaurio (akuutti)

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen, Tehohoitolääketieteen alajaoksen ja Suomen Nefrologiyhdistyksen asettama työryhmä
21.1.2014

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Muut suositukset

 

Päivitysluonnos on lausuntokierroksella. Olemme pidentäneet lausuntoaikaa 9.8.2020 asti koronavirusepidemian vuoksi. Suositus on samanaikaisesti Terveysportin käyttäjien tutustuttavana ja arvioitavana. Lausuntoja voi antaa myös Terveysportin kautta «https://www.terveysportti.fi/apps/ltk/article/hsu00010»2 (vaatii Lääkärin tietokantojen käyttöoikeuden)

 

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sisältö

 • Aikuisten akuutti munuaisvaurio (Acute Kidney Injury, AKI) on yleistyvä ongelma.
 • Akuutin munuaisvaurion riskiä suurentavat korkea ikä, diabetes, yleinen ateroskleroosi, useat lääkehoidot sekä röntgenvarjoaineet, sepsis, rabdomyolyysi, kuivuminen tai verenvuoto, sydämen vajaatoiminta, miessukupuoli ja munuaisten lieväkin krooninen vajaatoiminta.
 • Hoidossa keskeisintä ovat riskipotilaiden löytäminen, AKI:n tunnistaminen varhain, lääkityksiin, varjoaineisiin ja kuivumiseen liittyvän munuaisvaurion ehkäiseminen, riittävä nestehoito elektrolyyttiliuoksella sekä verenpaineen normaalistaminen. Lisäksi on huomioitava rabdomyolyysin ja myrkytysten (erityisesti sienet ja alkoholit) mahdollisuus ja suljettava pois virtsan kulkuesteet.
 • Riskipotilaalta tulee ennen munuaistoksisten lääkkeiden aloitusta määrittää laskennallinen glomerulusten suodatusnopeus (Glomerular Filtration Rate, GFR), ja se tulee myös tarkistaa lääkkeiden käytön aloituksen ja annosten suurentamisen jälkeen.
 • AKI:ssä on tauotettava sitä aiheuttavat tai pahentavat lääkkeet ja arvioitava munuaisten vajaatoiminnassa kertyvien lääkkeiden annokset.
 • Potentiaalisti munuaistoksisia aineita ovat tulehduskipulääkkeet, ACE:n estäjät, ATR:n salpaajat, vankomysiini, aminoglykosidit, spironolaktoni ja hydroksietyylitärkkelysliuokset.
 • Metformiinia tulee välttää munuaisten vajaatoiminnassa, sillä se kumuloituu, mikä suurentaa maitohappoasidoosin riskiä.
 • Varjoainevaurion ehkäisyyn nesteytyksellä tulee kiinnittää erityistä huomiota.
 • Lääkkeistä (esim. dopamiinista, mannitolista tai furosemidista) ei ole hyötyä AKI:n ehkäisyssä eikä hoidossa. Toisaalta nestekuorma lisää kuolleisuutta, joten furosemidia voidaan harkinnanvaraisesti käyttää purkamaan ylimääräistä nestekuormaa, kun AKI on lievä tai paranemisvaiheessa. Ensisijaisesti furosemidin käyttö on rajattu potilaisiin, joilla ei ole AKI:tä.
 • Laajat kontrolloidut tutkimukset vahvistavat, että korvaushoidon annoksen suurentaminen yli 22 ml/kg/h:aan ei paranna potilaan ennustetta. Erittäin suuriannoksinen hoito voi sepsiksessä olla jopa haitallinen. Korvaushoidon varhaisemman aloituksen ja filtraation lisäämisen hyödyt ovat molemmat epävarmat.
 • Akuutti munuaisvaurio huonontaa lievänäkin itsenäisesti potilaan ennustetta. Sen pitkäaikaisennuste on myös varsin huono ja hoidon kustannukset suuret.

Aiheen rajaus

 • Suosituksessa ei käsitellä lasten tai raskaana olevien naisten AKI:tä eikä munuaisten kroonista vajaatoimintaa. Suosituksen ulkopuolelle jäävät myös akuutit nefriitit ja yleissairaudet, kuten vaskuliitit ja myyräkuume.

Tavoitteet ja kohderyhmät

 • Suosituksen tavoitteena on lisätä koko terveydenhuoltohenkilöstön tietoa AKI:stä, sen riskitekijöistä ja ennusteesta sekä kuvata AKI:n ehkäisykeinot ja keskeinen hoito. Kaikkien päivystyksessä työskentelevien lääkärien ja sairaalalääkärien on tärkeää hallita vaikean sairaalahoitoa vaativan AKI:n tunnistaminen ja alkuhoito.

Määritelmä ja luokittelu

Taulukko 1. Akuutin munuaisvaurion KDIGO-luokittelukriteerit (joko kreatiniini- tai virtsamääräkriteeri) «Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) ...»1.
Luokka Kreatiniinikriteeri Virtsamääräkriteeri
1 S-Krean suureneminen > 26,5 µmol/l 48 h:n aikana tai 1,5–1,9-kertainen suureneminen perustasosta edellisten 7 vrk:n aikana < 0,5 ml/kg/h 6–12 tunnin ajan
2 S-Krean 2,0–2,9 kertainen suureneminen < 0,5 ml/kg/h ≥ 12 tunnin ajan
3 S-Krean > 3,0 kertainen suureneminen perustasosta
S-Krea > 354 µmol/l tai munuaisten korvaushoito
< 0,3 ml/kg/h ≥ 24 tunnin ajan tai anuria ≥ 12 tunnin ajan

Ilmaantuvuus ja etiologia

 • Muualla kuin sairaalassa todetun lievän AKI:n esiintyvyys on noin 1,6 % ja dialyysihoitoa vaativan noin 0,1 % avohoitopotilaista «Hsu CY, McCulloch CE, Fan D ym. Community-based in...»2.
 • Avohoidossa tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyvä AKI on kuitenkin todennäköisesti alidiagnosoitu ja edellä mainittua huomattavasti yleisempi.
 • Suomessa teho-hoitoa tarvitsevista potilaista noin 30–40 %:lla on AKI ja 6–10 % tarvitsee akuuttia munuaisten korvaushoitoa «Vaara ST, Pettilä V, Reinikainen M ym. Population-...»3, «Nisula S, Kaukonen KM, Vaara ST ym. Incidence, ris...»4.
 • Sairaalassa ilmaantuvan AKI:n syynä on tavallisimmin septinen infektio, munuaistoksinen tekijä tai munuaisten verenkiertoa vähentävä tekijä, kuten suuri leikkaus.
 • Kiertävä nestemäärä, verenpaine ja verenkierron riittävyys tulee aina arvioida, ja munuaisten alapuolisten virtsankulkuesteiden mahdollisuus tulee sulkea pois.
 • AKI:n syntyyn vaikuttaa yleensä useita tekijöitä, minkä vuoksi aiempaa luokittelua prerenaaliseen, renaaliseen ja postrenaaliseen muotoon ei pidetä enää osuvana.
 • Sairastumisriskiä suurentavat korkea ikä, diabetes, yleinen ateroskleroosi, useat lääkehoidot sekä röntgenvarjoaineet, sepsis, rabdomyolyysi, kuivuminen tai verenvuoto, sydämen vajaatoiminta, miessukupuoli ja munuaisten lieväkin krooninen vajaatoiminta.
 • Munuaisten kroonista vajaatoimintaa sairastavan AKI ja munuaistoksisiin lääkityksiin liittyvä AKI ovat yleistyneet.

Kliininen kulku ja ennuste

Ennustetekijät

Taulukko 2. Kuolemanvaaran ennustetekijät akuutissa munuaisvauriossa.
Cox-malli Riskisuhde 95 %:n luottamusvälit
Ikä (kymmentä vuotta kohden) 1,13 1,01–1,26
Sepsis 1,87 1,33–2,63
Aivo-oire 4,58 3,30–6,35
Maksan vajaatoiminta 1,90 1,34–2,71
Hematologinen oire 1,46 1,01–2,10
Dialyysi 1,79 1,21–2,66

Toteaminen

 • AKI todetaan seerumin kreatiniinipitoisuuden mittaamisen tai virtsanerityksen seuraamisen tai molempien avulla taulukossa 1 esitettävän KDIGO-luokittelun mukaisesti.
 • Kreatiniini on kuitenkin epätäydellinen AKI:n merkkiaine. Aliravitsemus, lihaskato, korkea ikä, katabolia ja nestehoidon aiheuttama seerumin kreatiniinipitoisuuden laimeneminen vaikeuttavat arvojen tulkintaa. Akuuttitilanteessa kreatiniinin pitoisuus seerumissa suurenee vaurion asteeseen verrattuna hitaasti.
 • AKI:n diagnosoimisen ja toipumisennusteen määrittämisen helpottamiseksi tutkitaan parhaillaan useita merkkiaineita, jotka ovat kreatiniinipitoisuutta herkempiä. Näistä virtsan tai plasman NGAL (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin) ja seerumin kystatiini C ovat herättäneet lupauksia. Laajoissa valikoimattomissa suomalaisissa aineistoissa kummankaan lisäarvo ei ole osoittautunut riittäväksi kliiniseen käyttöön «Ahlström A, Tallgren M, Peltonen S ym. Evolution a...»7, «Linko R, Pettilä V, Kuitunen A ym. Plasma neutroph...»8.
 • Säilyvä virtsaneritys ei yksinään riitä sulkemaan AKI:tä pois, sillä jopa kolmanneksessa AKI-tapauksista virtsaneritys on täysin normaali.
 • GFR:n arvioimiseen voidaan käyttää MDRD-kaavaa, joka vakaassa tai hitaasti pahenevassa tilanteessa (esim. munuaistoksisia lääkityksiä aloittaessa) antaa paremman kuvan munuaisten vajaatoiminnan asteesta kuin pelkkä seerumin kreatiniinipitoisuus (linkki Terveysportista löytyvään GFR-laskuriin «http://www.terveysportti.fi/xmedia/pgr/200.003.html»1).

Altistavat tekijät ja ehkäisy

Varjoaineet

ACE:n estäjät, ATR:n salpaajat ja mineralokortikoidireseptoriantagonistit

Tulehduskipulääkkeet

Metformiini

 • Metformiini kumuloituu munuaisten vajaatoiminnassa.
 • Maitohappoasidoosiriskin takia metformiinin käyttö on vasta-aiheinen, jos GFR on alle 60 ml/min.
 • Nestehukan ja varjoainetutkimuksen yhteydessä metformiini tulee tauottaa.
 • Ks. lisätietoja Käypä hoito -suosituksesta Diabetes, kohta Hyperglykemian hoito «Tyypin 2 diabetes»6.

Antibiootit

 • Vankomysiinin aiheuttaman AKI:n riski suurenee vankomysiinin jäännöspitoisuuden suurentumisen ja hoitoajan pidentymisen myötä «van Hal SJ, Paterson DL, Lodise TP. Systematic rev...»19.
  • Suureen jäännöspitoisuuteen (≥ 15 mg/l) liittyy suurempi munuaisvaurion riski kuin pieneen (≤ 15 mg/l).
  • Munuaisvaurion todennäköisyys lisääntyy hoitoajan pidentyessä. Suurin osa munuaisvaurioista todetaan 7 vuorokauden kuluessa hoidon jälkeen.
 • Vankomysiinin jäännöspitoisuuden määrittämistä suositellaan erityisesti hemodynamiikaltaan tai munuaistoiminnaltaan epästabiileille potilaille ja niille, joilla on samanaikaisesti käytössä muita munuaistoimintaan vaikuttavia lääkkeitä. Pitoisuutta tulisi seurata myös potilailla, joilla vankomysiinihoito kestää vähintään 3–5 vuorokautta, ja niillä, joilla pyritään tavanomaista suurempaan vankomysiinipitoisuuteen (15–20 mg/l) «Rybak MJ, Lomaestro BM, Rotschafer JC ym. Vancomyc...»20.
 • Aminoglykosidit voivat aiheuttaa AKI:n. Aminoglykosidien käyttöä suositellaan vain, jos vähemmän munuaiselle haitallista antibioottivaihtoehtoa ei ole «Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) ...»1. Kerran päivässä annostelu aiheuttaa todennäköisesti vähemmän AKI:tä kuin tiheämpi annostelu «Aminoglykosidien annostelu ja akuutin munuaisvaurion riski»B. Aminoglykosideja käytettäessä jäännöspitoisuuden seuraaminen on suositeltavaa «Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) ...»1.

Rabdomyolyysi

 • Rabdomyolyysi on vakava tila, joka hoitamattomana voi johtaa neste- ja elektrolyyttitasapainon vakavaan häiriöön ja jopa kuolemaan.
 • Hoidetun taudin ennuste on hyvä ja mahdollinen munuaisvaurio yleensä ohimenevä.
 • Potilaan ensiapuun kuuluvat hypovolemian mahdollisimman nopea korjaaminen elektrolyyttiliuoksella ja virtsan alkalisointi natriumbikarbonaatilla.

Sepsis

 • Sepsis on tärkein AKI:lle altistavista sairauksista.

Kuivuminen ja verenvuoto

Tuumorilyysioireyhtymä

 • Tuumorilyysioireyhtymä (TLS) on joko spontaani tai kasvaimen hoitoon liittyvä AKI:n aiheuttaja.
  • TLS:n syynä on massiivinen solutuho, jolloin solunsisäisiä aineita vapautuu plasmaan.
 • Oireyhtymän kliinisiä ilmentymiä ovat hyperfosfatemia, hyperkalemia, hyperurikemia, hypokalsemia ja oliguurinen AKI.
 • Hoitoina ovat nesteytys ja allopurinoli, joihin voidaan yhdistää virtsan alkalisointi natriumbikarbonaatilla «Wang LY, Shih LY, Chang H ym. Recombinant urate ox...»11.
 • Suuren riskin potilailla rasburikaasi (rekombinantti uraattioksidaasi) voi olla allopurinolia tehokkaampi TLS:ään liittyvän hyperurikemian estossa ja hoidossa (ks. lisätietoja sähköisestä tausta-aineistosta «Rasburikaasi tuumorilyysisyndromaan (TLS) liittyvän hyperurikemian estossa ja hoidossa»1).

Kohonnut vatsaontelonsisäinen paine

Akuutin munuaisvaurion hoito

Lääkehoito

Nestehoito

Munuaisten korvaushoidot

Jaksoittainen vai jatkuva hoito?

Hoidon intensiteetti ja aloitusajankohta

Filtraation lisääminen dialyysihoitoon ja korvausnesteen annostelu

 • Hemofiltraation lisääminen dialyysihoitoon ei ilmeisesti vähennä kuolleisuutta AKI:ssä «Hemofiltraation lisääminen munuaiskorvaushoitoon ei ilmeisesti vähennä kuolleisuutta akuutissa munuaisvauriossa.»C.
 • Filtraatiohoitojen yhteydessä annosteltava korvausneste voidaan annostella joko ennen suodatinta (filtteriä) (= prediluutio) tai sen jälkeen (= postdiluutio). Suomessa on yleisesti käytössä prediluutio, jonka hyötynä ovat suodattimen pienemmät tukkeutumisongelmat ja käyttöiän piteneminen. Haittapuolena on, että osa annetusta korvausnesteestä suodattuu, mikä heikentää hoidon tehoa. Luotettava näyttö pre- tai postdiluution paremmuudesta puuttuu.

Antikoagulaatio

Munuaisten kroonisen vajaatoiminnan akuutti vaikeutuminen

 • Ei ole tutkimusnäyttöä siitä, pitäisikö munuaisten kroonisen vajaatoiminnan akuutti vaikeutuminen hoitaa eri tavalla kuin AKI muuten.

Ravitsemus

Kustannukset ja kustannusvaikuttavuus

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen, Tehohoitolääketieteen alajaoksen ja Suomen Nefrologiyhdistyksen asettama työryhmä

Munuaisvaurio (akuutti) -suosituksen historiatiedot «Munuaisvaurio (akuutti), Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»3.

Puheenjohtaja:

Ville Pettilä, dosentti, tehohoidon ylilääkäri; HYKS

Jäsenet:

Annika Laukkanen, LT, erikoislääkäri; HYKS, tehohoito, ATEK (kokoava kirjoittaja)

Mikko Haapio, LL, osastonlääkäri; HYKS, medisiininen tulosyksikkö, nefrologian klinikka

Leena Halme, LKT, dosentti, osastonylilääkäri; HYKS, vatsaelinkirurgian klinikka

Merja Hanski, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri; Nokian terveyskeskuksen sairaala

Marja Puurunen, LKT, kardiologian erikoislääkäri; SPR Veripalvelu, Käypä hoito -toimittaja

Ari Uusaro, LKT, dosentti; KYS, tehohoidon klinikka

Maarit Wuorela, LT, osastonylilääkäri; Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, erikoissairaanhoito

Sidonnaisuudet:

Mikko Haapio:Asiantuntijapalkkio (Kustannus Oy Duodecim), luentopalkkioita (Abbott, Amgen, Fresenius Medical Care Suomi, Novartis, Roche), koulutus- tai kongressikuluja yrityksen tuella (B. Braun Avitum, Fresenius Medical Care Suomi, MSD, Roche)

Leena Halme: Asiantuntijapalkkio (Duodecim/Gastroenterologiakirja), lisenssitulo tai tekijänpalkkio (Duodecim/Gastroenterologiakirja)

Merja Hanski: Ei sidonnaisuuksia

Annika Laukkanen: Koulutus- tai kongressikuluja yrityksen tuella (Fresenius Kabi, Pfizer)

Ville Pettilä: Ei sidonnaisuuksia

Marja Puurunen: Luentopalkkioita (Sanofi-Aventis, Bayer, Boehringer Ingelheim)

Ari Uusaro: Ei sidonnaisuuksia

Maarit Wuorela: Ei sidonnaisuuksia

Kirjallisuusviite

Munuaisvaurio (akuutti). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen, Tehohoitolääketieteen alajaoksen ja Suomen Nefrologiyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»3

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney Inter, 2012 Suppl 1-138
 2. Hsu CY, McCulloch CE, Fan D ym. Community-based incidence of acute renal failure. Kidney Int 2007;72:208-12 «PMID: 17507907»PubMed
 3. Vaara ST, Pettilä V, Reinikainen M ym. Population-based incidence, mortality and quality of life in critically ill patients treated with renal replacement therapy: a nationwide retrospective cohort study in Finnish intensive care units. Crit Care 2012;16:R13 «PMID: 22264319»PubMed
 4. Nisula S, Kaukonen KM, Vaara ST ym. Incidence, risk factors and 90-day mortality of patients with acute kidney injury in Finnish intensive care units: the FINNAKI study. Intensive Care Med 2013;39:420-8 «PMID: 23291734»PubMed
 5. Ympa YP, Sakr Y, Reinhart K ym. Has mortality from acute renal failure decreased? A systematic review of the literature. Am J Med 2005;118:827-32 «PMID: 16084171»PubMed
 6. Uchino S, Bellomo R, Kellum JA ym. Patient and kidney survival by dialysis modality in critically ill patients with acute kidney injury. Int J Artif Organs 2007;30:281-92 «PMID: 17520564»PubMed
 7. Ahlström A, Tallgren M, Peltonen S ym. Evolution and predictive power of serum cystatin C in acute renal failure. Clin Nephrol 2004;62:344-50 «PMID: 15571178»PubMed
 8. Linko R, Pettilä V, Kuitunen A ym. Plasma neutrophil gelatinase-associated lipocalin and adverse outcome in critically ill patients with ventilatory support. Acta Anaesthesiol Scand 2013;57:855-62 «PMID: 23556459»PubMed
 9. Yunos NM, Bellomo R, Hegarty C ym. Association between a chloride-liberal vs chloride-restrictive intravenous fluid administration strategy and kidney injury in critically ill adults. JAMA 2012;308:1566-72 «PMID: 23073953»PubMed
 10. Myburgh JA, Mythen MG. Resuscitation fluids. N Engl J Med 2013;369:1243-51 «PMID: 24066745»PubMed
 11. Wang LY, Shih LY, Chang H ym. Recombinant urate oxidase (rasburicase) for the prevention and treatment of tumor lysis syndrome in patients with hematologic malignancies. Acta Haematol 2006;115:35-8 «PMID: 16424647»PubMed
 12. Thomas MC. Diuretics, ACE inhibitors and NSAIDs--the triple whammy. Med J Aust 2000;172:184-5 «PMID: 10772593»PubMed
 13. Stirling C, Houston J, Robertson S ym. Diarrhoea, vomiting and ACE inhibitors:--an important cause of acute renal failure. J Hum Hypertens 2003;17:419-23 «PMID: 12764405»PubMed
 14. Wynckel A, Ebikili B, Melin JP ym. Long-term follow-up of acute renal failure caused by angiotensin converting enzyme inhibitors. Am J Hypertens 1998;11:1080-6 «PMID: 9752893»PubMed
 15. Huerta C, Castellsague J, Varas-Lorenzo C ym. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and risk of ARF in the general population. Am J Kidney Dis 2005;45:531-9 «PMID: 15754275»PubMed
 16. Bentley ML, Corwin HL, Dasta J. Drug-induced acute kidney injury in the critically ill adult: recognition and prevention strategies. Crit Care Med 2010;38:S169-74 «PMID: 20502171»PubMed
 17. Evans JM, McGregor E, McMahon AD ym. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and hospitalization for acute renal failure. QJM 1995;88:551-7 «PMID: 7648241»PubMed
 18. Winkelmayer WC, Waikar SS, Mogun H ym. Nonselective and cyclooxygenase-2-selective NSAIDs and acute kidney injury. Am J Med 2008;121:1092-8 «PMID: 19028206»PubMed
 19. van Hal SJ, Paterson DL, Lodise TP. Systematic review and meta-analysis of vancomycin-induced nephrotoxicity associated with dosing schedules that maintain troughs between 15 and 20 milligrams per liter. Antimicrob Agents Chemother 2013;57:734-44 «PMID: 23165462»PubMed
 20. Rybak MJ, Lomaestro BM, Rotschafer JC ym. Vancomycin therapeutic guidelines: a summary of consensus recommendations from the infectious diseases Society of America, the American Society of Health-System Pharmacists, and the Society of Infectious Diseases Pharmacists. Clin Infect Dis 2009;49:325-7 «PMID: 19569969»PubMed
 21. National Heart, Lung, and Blood Institute Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) Clinical Trials Network, Wiedemann HP, Wheeler AP ym. Comparison of two fluid-management strategies in acute lung injury. N Engl J Med 2006;354:2564-75 «PMID: 16714767»PubMed
 22. Kirkpatrick AW, Roberts DJ, De Waele J ym. Intra-abdominal hypertension and the abdominal compartment syndrome: updated consensus definitions and clinical practice guidelines from the World Society of the Abdominal Compartment Syndrome. Intensive Care Med 2013;39:1190-206 «PMID: 23673399»PubMed
 23. Working Group IAP/APA Acute Pancreatitis Guidelines. IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis. Pancreatology 2013;13:e1-15 «PMID: 24054878»PubMed
 24. RENAL Replacement Therapy Study Investigators, Bellomo R, Cass A ym. An observational study fluid balance and patient outcomes in the Randomized Evaluation of Normal vs. Augmented Level of Replacement Therapy trial. Crit Care Med 2012;40:1753-60 «PMID: 22610181»PubMed
 25. Vaara ST, Korhonen AM, Kaukonen KM ym. Fluid overload is associated with an increased risk for 90-day mortality in critically ill patients with renal replacement therapy: data from the prospective FINNAKI study. Crit Care 2012;16:R197 «PMID: 23075459»PubMed
 26. RENAL Replacement Therapy Study Investigators, Bellomo R, Cass A ym. Intensity of continuous renal-replacement therapy in critically ill patients. N Engl J Med 2009;361:1627-38 «PMID: 19846848»PubMed
 27. Schneider AG, Bellomo R, Bagshaw SM ym. Choice of renal replacement therapy modality and dialysis dependence after acute kidney injury: a systematic review and meta-analysis. Intensive Care Med 2013;39:987-97 «PMID: 23443311»PubMed
 28. VA/NIH Acute Renal Failure Trial Network, Palevsky PM, Zhang JH ym. Intensity of renal support in critically ill patients with acute kidney injury. N Engl J Med 2008;359:7-20 «PMID: 18492867»PubMed
 29. RENAL Replacement Therapy Study Investigators, Bellomo R, Cass A ym. Intensity of continuous renal-replacement therapy in critically ill patients. N Engl J Med 2009;361:1627-38 «PMID: 19846848»PubMed
 30. Oudemans-van Straaten HM, Bosman RJ, Koopmans M ym. Citrate anticoagulation for continuous venovenous hemofiltration. Crit Care Med 2009;37:545-52 «PMID: 19114912»PubMed
 31. Hetzel GR, Schmitz M, Wissing H ym. Regional citrate versus systemic heparin for anticoagulation in critically ill patients on continuous venovenous haemofiltration: a prospective randomized multicentre trial. Nephrol Dial Transplant 2011;26:232-9 «PMID: 20876598»PubMed
 32. Monchi M, Berghmans D, Ledoux D ym. Citrate vs. heparin for anticoagulation in continuous venovenous hemofiltration: a prospective randomized study. Intensive Care Med 2004;30:260-5 «PMID: 14600809»PubMed
 33. Kutsogiannis DJ, Gibney RT, Stollery D ym. Regional citrate versus systemic heparin anticoagulation for continuous renal replacement in critically ill patients. Kidney Int 2005;67:2361-7 «PMID: 15882280»PubMed
 34. Kreymann KG, Berger MM, Deutz NE ym. ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Intensive care. Clin Nutr 2006;25:210-23 «PMID: 16697087»PubMed
 35. Singer P, Berger MM, Van den Berghe G ym. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: intensive care. Clin Nutr 2009;28:387-400 «PMID: 19505748»PubMed
 36. Bouman CS, Oudemans-Van Straaten HM, Tijssen JG ym. Effects of early high-volume continuous venovenous hemofiltration on survival and recovery of renal function in intensive care patients with acute renal failure: a prospective, randomized trial. Crit Care Med 2002;30:2205-11 «PMID: 12394945»PubMed
 37. Ahlström A, Tallgren M, Peltonen S ym. Survival and quality of life of patients requiring acute renal replacement therapy. Intensive Care Med 2005;31:1222-8 «PMID: 16049711»PubMed
 38. Laukkanen A, Emaus L, Pettilä V ym. Five-year cost-utility analysis of acute renal replacement therapy: a societal perspective. Intensive Care Med 2013;39:406-13 «PMID: 23184040»PubMed
 39. Agarwal R, Brunelli SM, Williams K ym. Gadolinium-based contrast agents and nephrogenic systemic fibrosis: a systematic review and meta-analysis. Nephrol Dial Transplant 2009;24:856-63 «PMID: 18952698»PubMed
 40. Alexopoulos E, Spargias K, Kyrzopoulos S ym. Contrast-induced acute kidney injury in patients with renal dysfunction undergoing a coronary procedure and receiving non-ionic low-osmolar versus iso-osmolar contrast media. Am J Med Sci 2010;339:25-30 «PMID: 19996728»PubMed
 41. Annane D, Sébille V, Charpentier C ym. Effect of treatment with low doses of hydrocortisone and fludrocortisone on mortality in patients with septic shock. JAMA 2002;288:862-71 «PMID: 12186604»PubMed
 42. Barza M, Ioannidis JP, Cappelleri JC ym. Single or multiple daily doses of aminoglycosides: a meta-analysis. BMJ 1996;312:338-45 «PMID: 8611830»PubMed
 43. Bellomo R, Chapman M, Finfer S ym. Low-dose dopamine in patients with early renal dysfunction: a placebo-controlled randomised trial. Australian and New Zealand Intensive Care Society (ANZICS) Clinical Trials Group. Lancet 2000;356:2139-43 «PMID: 11191541»PubMed
 44. Choi PT, Yip G, Quinonez LG ym. Crystalloids vs. colloids in fluid resuscitation: a systematic review. Crit Care Med 1999;27:200-10 «PMID: 9934917»PubMed
 45. Deray G, Rouviere O, Bacigalupo L ym. Safety of meglumine gadoterate (Gd-DOTA)-enhanced MRI compared to unenhanced MRI in patients with chronic kidney disease (RESCUE study). Eur Radiol 2013;23:1250-9 «PMID: 23212275»PubMed
 46. Ertel W, Oberholzer A, Platz A ym. Incidence and clinical pattern of the abdominal compartment syndrome after "damage-control" laparotomy in 311 patients with severe abdominal and/or pelvic trauma. Crit Care Med 2000;28:1747-53 «PMID: 10890613»PubMed
 47. Finfer S, Bellomo R, Boyce N ym. A comparison of albumin and saline for fluid resuscitation in the intensive care unit. N Engl J Med 2004;350:2247-56 «PMID: 15163774»PubMed
 48. Friedrich JO, Wald R, Bagshaw SM ym. Hemofiltration compared to hemodialysis for acute kidney injury: systematic review and meta-analysis. Crit Care 2012;16:R146 «PMID: 22867021»PubMed
 49. Griffin MR, Yared A, Ray WA. Nonsteroidal antiinflammatory drugs and acute renal failure in elderly persons. Am J Epidemiol 2000;151:488-96 «PMID: 10707917»PubMed
 50. Hiremath S, Akbari A, Shabana W ym. Prevention of contrast-induced acute kidney injury: is simple oral hydration similar to intravenous? A systematic review of the evidence. PLoS One 2013;8:e60009 «PMID: 23555863»PubMed
 51. Ho KM, Power BM. Benefits and risks of furosemide in acute kidney injury. Anaesthesia 2010;65:283-93 «PMID: 20085566»PubMed
 52. Hoste EA, De Waele JJ, Gevaert SA ym. Sodium bicarbonate for prevention of contrast-induced acute kidney injury: a systematic review and meta-analysis. Nephrol Dial Transplant 2010;25:747-58 «PMID: 19703838»PubMed
 53. Hsu CY, Ordoñez JD, Chertow GM ym. The risk of acute renal failure in patients with chronic kidney disease. Kidney Int 2008;74:101-7 «PMID: 18385668»PubMed
 54. Lee I, Agarwal R, Williams K. Albumin use in hepatorenal syndrome and large volume paracentesis. Health Technol Assess 2009:3
 55. Mueller C, Buerkle G, Buettner HJ ym. Prevention of contrast media-associated nephropathy: randomized comparison of 2 hydration regimens in 1620 patients undergoing coronary angioplasty. Arch Intern Med 2002;162:329-36 «PMID: 11822926»PubMed
 56. O'Sullivan S, Healy DA, Moloney MC ym. The role of N--acetylcysteine in the prevention of contrast-induced nephropathy in patients undergoing peripheral angiography: a structured review and meta-analysis. Angiology 2013;64:576-82 «PMID: 23188834»PubMed
 57. Phillips CO, Kashani A, Ko DK ym. Adverse effects of combination angiotensin II receptor blockers plus angiotensin-converting enzyme inhibitors for left ventricular dysfunction: a quantitative review of data from randomized clinical trials. Arch Intern Med 2007;167:1930-6 «PMID: 17923591»PubMed
 58. Phu NH, Hien TT, Mai NT ym. Hemofiltration and peritoneal dialysis in infection-associated acute renal failure in Vietnam. N Engl J Med 2002;347:895-902 «PMID: 12239258»PubMed
 59. Prescott GJ, Metcalfe W, Baharani J ym. A prospective national study of acute renal failure treated with RRT: incidence, aetiology and outcomes. Nephrol Dial Transplant 2007;22:2513-9 «PMID: 17517795»PubMed
 60. Rabindranath K, Adams J, Macleod AM ym. Intermittent versus continuous renal replacement therapy for acute renal failure in adults. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD003773 «PMID: 17636735»PubMed
 61. Schortgen F, Lacherade JC, Bruneel F ym. Effects of hydroxyethylstarch and gelatin on renal function in severe sepsis: a multicentre randomised study. Lancet 2001;357:911-6 «PMID: 11289347»PubMed
 62. Song K, Jiang S, Shi Y ym. Renal replacement therapy for prevention of contrast-induced acute kidney injury: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Nephrol 2010;32:497-504 «PMID: 20975263»PubMed
 63. Sugrue M, Jones F, Deane SA ym. Intra-abdominal hypertension is an independent cause of postoperative renal impairment. Arch Surg 1999;134:1082-5 «PMID: 10522851»PubMed
 64. van den Meiracker AH, Baggen RG, Pauli S ym. Spironolactone in type 2 diabetic nephropathy: Effects on proteinuria, blood pressure and renal function. J Hypertens 2006;24:2285-92 «PMID: 17053552»PubMed
 65. Bagshaw SM, Berthiaume LR, Delaney A ym. Continuous versus intermittent renal replacement therapy for critically ill patients with acute kidney injury: a meta-analysis. Crit Care Med 2008;36:610-7 «PMID: 18216610»PubMed
 66. Bhave G, Lewis JB, Chang SS. Association of gadolinium based magnetic resonance imaging contrast agents and nephrogenic systemic fibrosis. J Urol 2008;180:830-5; discussion 835 «PMID: 18635232»PubMed
 67. Bianchi S, Bigazzi R, Campese VM. Long-term effects of spironolactone on proteinuria and kidney function in patients with chronic kidney disease. Kidney Int 2006;70:2116-23 «PMID: 17035949»PubMed
 68. Bridoux F, Hazzan M, Pallot JL ym. Acute renal failure after the use of angiotensin-converting-enzyme inhibitors in patients without renal artery stenosis. Nephrol Dial Transplant 1992;7:100-4 «PMID: 1314966»PubMed
 69. Brunkhorst FM, Engel C, Bloos F ym. Intensive insulin therapy and pentastarch resuscitation in severe sepsis. N Engl J Med 2008;358:125-39 «PMID: 18184958»PubMed
 70. Cruz DN, Perazella MA. Corrigendum regarding the article by Song et al. entitled 'Renal replacement therapy for prevention of contrast-induced acute kidney injury: a meta-analysis of randomized controlled trials'. Am J Nephrol 2011;34:173; author reply 174 «PMID: 21757890»PubMed
 71. Dalfino L, Tullo L, Donadio I ym. Intra-abdominal hypertension and acute renal failure in critically ill patients. Intensive Care Med 2008;34:707-13 «PMID: 18157662»PubMed
 72. Grams ME, Astor BC, Bash LD ym. Albuminuria and estimated glomerular filtration rate independently associate with acute kidney injury. J Am Soc Nephrol 2010;21:1757-64 «PMID: 20671214»PubMed
 73. Grams ME, Estrella MM, Coresh J ym. Fluid balance, diuretic use, and mortality in acute kidney injury. Clin J Am Soc Nephrol 2011;6:966-73 «PMID: 21393482»PubMed
 74. Heguilén RM, Liste AA, Payaslian M ym. N-acethyl-cysteine reduces the occurrence of contrast-induced acute kidney injury in patients with renal dysfunction: a single-center randomized controlled trial. Clin Exp Nephrol 2013;17:396-404
 75. Kellum JA, M Decker J. Use of dopamine in acute renal failure: a meta-analysis. Crit Care Med 2001;29:1526-31 «PMID: 11505120»PubMed
 76. Liu KD, Thompson BT, Ancukiewicz M ym. Acute kidney injury in patients with acute lung injury: impact of fluid accumulation on classification of acute kidney injury and associated outcomes. Crit Care Med 2011;39:2665-71 «PMID: 21785346»PubMed
 77. Marenzi G, Ferrari C, Marana I ym. Prevention of contrast nephropathy by furosemide with matched hydration: the MYTHOS (Induced Diuresis With Matched Hydration Compared to Standard Hydration for Contrast Induced Nephropathy Prevention) trial. JACC Cardiovasc Interv 2012;5:90-7 «PMID: 22230154»PubMed
 78. Mehran R, Nikolsky E, Kirtane AJ ym. Ionic low-osmolar versus nonionic iso-osmolar contrast media to obviate worsening nephropathy after angioplasty in chronic renal failure patients: the ICON (Ionic versus non-ionic Contrast to Obviate worsening Nephropathy after angioplasty in chronic renal failure patients) study. JACC Cardiovasc Interv 2009;2:415-21 «PMID: 19463464»PubMed
 79. Meier P, Ko DT, Tamura A ym. Sodium bicarbonate-based hydration prevents contrast-induced nephropathy: a meta-analysis. BMC Med 2009;7:23 «PMID: 19439062»PubMed
 80. Mentula P, Hienonen P, Kemppainen E ym. Surgical decompression for abdominal compartment syndrome in severe acute pancreatitis. Arch Surg 2010;145:764-9 «PMID: 20713929»PubMed
 81. Munckhof WJ, Grayson ML, Turnidge JD. A meta-analysis of studies on the safety and efficacy of aminoglycosides given either once daily or as divided doses. J Antimicrob Chemother 1996;37:645-63 «PMID: 8722531»PubMed
 82. Pfeffer MA, McMurray JJ, Velazquez EJ ym. Valsartan, captopril, or both in myocardial infarction complicated by heart failure, left ventricular dysfunction, or both. N Engl J Med 2003;349:1893-906
 83. Robertson S, Newbigging K, Isles CG ym. High incidence of renal failure requiring short-term dialysis: a prospective observational study. QJM 2002;95:585-90 «PMID: 12205336»PubMed
 84. Sambol EB, Van der Meer JG, Graham A ym. The use of gadolinium for arterial interventions. Ann Vasc Surg 2011;25:366-76 «PMID: 21288688»PubMed
 85. Schneider V, Lévesque LE, Zhang B ym. Association of selective and conventional nonsteroidal antiinflammatory drugs with acute renal failure: A population-based, nested case-control analysis. Am J Epidemiol 2006;164:881-9 «PMID: 17005625»PubMed
 86. Seabra VF, Balk EM, Liangos O ym. Timing of renal replacement therapy initiation in acute renal failure: a meta-analysis. Am J Kidney Dis 2008;52:272-84 «PMID: 18562058»PubMed
 87. Sort P, Navasa M, Arroyo V ym. Effect of intravenous albumin on renal impairment and mortality in patients with cirrhosis and spontaneous bacterial peritonitis. N Engl J Med 1999;341:403-9 «PMID: 10432325»PubMed
 88. Sprung CL, Annane D, Keh D ym. Hydrocortisone therapy for patients with septic shock. N Engl J Med 2008;358:111-24 «PMID: 18184957»PubMed
 89. Weisbord SD, Mor MK, Resnick AL ym. Prevention, incidence, and outcomes of contrast-induced acute kidney injury. Arch Intern Med 2008;168:1325-32 «PMID: 18574090»PubMed
 90. Bailey TC, Little JR, Littenberg B ym. A meta-analysis of extended-interval dosing versus multiple daily dosing of aminoglycosides. Clin Infect Dis 1997;24:786-95 «PMID: 9142771»PubMed
 91. Berwanger O, Cavalcanti AB, Sousa AM ym. Acetylcysteine for the prevention of renal outcomes in patients with diabetes mellitus undergoing coronary and peripheral vascular angiography: a substudy of the acetylcysteine for contrast-induced nephropathy trial. Circ Cardiovasc Interv 2013;6:139-45 «PMID: 23572490»PubMed
 92. Biancofiore G, Bindi ML, Romanelli AM ym. Postoperative intra-abdominal pressure and renal function after liver transplantation. Arch Surg 2003;138:703-6 «PMID: 12860748»PubMed
 93. Bolognese L, Falsini G, Schwenke C ym. Impact of iso-osmolar versus low-osmolar contrast agents on contrast-induced nephropathy and tissue reperfusion in unselected patients with ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention (from the Contrast Media and Nephrotoxicity Following Primary Angioplasty for Acute Myocardial Infarction [CONTRAST-AMI] Trial). Am J Cardiol 2012;109:67-74 «PMID: 21943940»PubMed
 94. Brar SS, Hiremath S, Dangas G ym. Sodium bicarbonate for the prevention of contrast induced-acute kidney injury: a systematic review and meta-analysis. Clin J Am Soc Nephrol 2009;4:1584-92 «PMID: 19713291»PubMed
 95. Bunn F, Trivedi D. Colloid solutions for fluid resuscitation. Cochrane Database Syst Rev 2012;7:CD001319 «PMID: 22786474»PubMed
 96. Cruz DN, Goh CY, Marenzi G ym. Renal replacement therapies for prevention of radiocontrast-induced nephropathy: a systematic review. Am J Med 2012;125:66-78.e3 «PMID: 22195531»PubMed
 97. Dart AB, Mutter TC, Ruth CA ym. Hydroxyethyl starch (HES) versus other fluid therapies: effects on kidney function. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD007594 «PMID: 20091640»PubMed
 98. Edwards NC, Steeds RP, Chue CD ym. The safety and tolerability of spironolactone in patients with mild to moderate chronic kidney disease. Br J Clin Pharmacol 2012;73:447-54 «PMID: 21950312»PubMed
 99. Friedrich JO, Adhikari N, Herridge MS ym. Meta-analysis: low-dose dopamine increases urine output but does not prevent renal dysfunction or death. Ann Intern Med 2005;142:510-24 «PMID: 15809463»PubMed
 100. Hsu CY, Chertow GM, McCulloch CE ym. Nonrecovery of kidney function and death after acute on chronic renal failure. Clin J Am Soc Nephrol 2009;4:891-8 «PMID: 19406959»PubMed
 101. Karvellas CJ, Farhat MR, Sajjad I ym. A comparison of early versus late initiation of renal replacement therapy in critically ill patients with acute kidney injury: a systematic review and meta-analysis. Crit Care 2011;15:R72 «PMID: 21352532»PubMed
 102. McMurray J, Matthews DM. Consequences of fluid loss in patients treated with ACE inhibitors. Postgrad Med J 1987;63:385-7 «PMID: 2823245»PubMed
 103. Nisanevich V, Felsenstein I, Almogy G ym. Effect of intraoperative fluid management on outcome after intraabdominal surgery. Anesthesiology 2005;103:25-32 «PMID: 15983453»PubMed
 104. ONTARGET Investigators, Yusuf S, Teo KK ym. Telmisartan, ramipril, or both in patients at high risk for vascular events. N Engl J Med 2008;358:1547-59 «PMID: 18378520»PubMed
 105. Pannu N, Klarenbach S, Wiebe N ym. Renal replacement therapy in patients with acute renal failure: a systematic review. JAMA 2008;299:793-805 «PMID: 18285591»PubMed
 106. Perel P, Roberts I, Ker K. Colloids versus crystalloids for fluid resuscitation in critically ill patients. Cochrane Database Syst Rev 2013;2:CD000567 «PMID: 23450531»PubMed
 107. Pérez Gutthann S, García Rodríguez LA, Raiford DS ym. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and the risk of hospitalization for acute renal failure. Arch Intern Med 1996;156:2433-9
 108. Wang Y, Alkasab TK, Narin O ym. Incidence of nephrogenic systemic fibrosis after adoption of restrictive gadolinium-based contrast agent guidelines. Radiology 2011;260:105-11 «PMID: 21586680»PubMed
 109. Wu VC, Huang TM, Lai CF ym. Acute-on-chronic kidney injury at hospital discharge is associated with long-term dialysis and mortality. Kidney Int 2011;80:1222-30 «PMID: 21832983»PubMed
 110. Altun E, Martin DR, Wertman R ym. Nephrogenic systemic fibrosis: change in incidence following a switch in gadolinium agents and adoption of a gadolinium policy--report from two U.S. universities. Radiology 2009;253:689-96 «PMID: 19789233»PubMed
 111. Bayer O, Reinhart K, Kohl M ym. Effects of fluid resuscitation with synthetic colloids or crystalloids alone on shock reversal, fluid balance, and patient outcomes in patients with severe sepsis: a prospective sequential analysis. Crit Care Med 2012;40:2543-51 «PMID: 22903091»PubMed
 112. Boesby L, Elung-Jensen T, Klausen TW ym. Moderate antiproteinuric effect of add-on aldosterone blockade with eplerenone in non-diabetic chronic kidney disease. A randomized cross-over study. PLoS One 2011;6:e26904 «PMID: 22073219»PubMed
 113. Brandstrup B, Tønnesen H, Beier-Holgersen R ym. Effects of intravenous fluid restriction on postoperative complications: comparison of two perioperative fluid regimens: a randomized assessor-blinded multicenter trial. Ann Surg 2003;238:641-8 «PMID: 14578723»PubMed
 114. Chuang FR, Chen TC, Wang IK ym. Comparison of iodixanol and iohexol in patients undergoing intravenous pyelography: a prospective controlled study. Ren Fail 2009;31:181-8 «PMID: 19288321»PubMed
 115. De Waele JJ, Hoste E, Blot SI ym. Intra-abdominal hypertension in patients with severe acute pancreatitis. Crit Care 2005;9:R452-7 «PMID: 16137360»PubMed
 116. Hatala R, Dinh T, Cook DJ. Once-daily aminoglycoside dosing in immunocompetent adults: a meta-analysis. Ann Intern Med 1996;124:717-25 «PMID: 8633831»PubMed
 117. Hölscher B, Heitmeyer C, Fobker M ym. Predictors for contrast media-induced nephropathy and long-term survival: prospectively assessed data from the randomized controlled Dialysis-Versus-Diuresis (DVD) trial. Can J Cardiol 2008;24:845-50
 118. Jang JS, Jin HY, Seo JS ym. Sodium bicarbonate therapy for the prevention of contrast-induced acute kidney injury – a systematic review and meta-analysis –. Circ J 2012;76:2255-65 «PMID: 22975638»PubMed
 119. Khosla N, Soroko SB, Chertow GM ym. Preexisting chronic kidney disease: a potential for improved outcomes from acute kidney injury. Clin J Am Soc Nephrol 2009;4:1914-9 «PMID: 19965524»PubMed
 120. Mann JF, Schmieder RE, McQueen M ym. Renal outcomes with telmisartan, ramipril, or both, in people at high vascular risk (the ONTARGET study): a multicentre, randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 2008;372:547-53
 121. Marik PE. Low-dose dopamine: a systematic review. Intensive Care Med 2002;28:877-83
 122. McGuigan J, Robertson S, Isles C. Life threatening hyperkalaemia with diarrhoea during ACE inhibition. Emerg Med J 2005;22:154-5 «PMID: 15662077»PubMed
 123. Reinhart K, Perner A, Sprung CL ym. Consensus statement of the ESICM task force on colloid volume therapy in critically ill patients. Intensive Care Med 2012;38:368-83 «PMID: 22323076»PubMed
 124. Roberts I, Blackhall K, Alderson P ym. Human albumin solution for resuscitation and volume expansion in critically ill patients. Cochrane Database Syst Rev 2011;:CD001208 «PMID: 22071799»PubMed
 125. Thiele H, Hildebrand L, Schirdewahn C ym. Impact of high-dose N-acetylcysteine versus placebo on contrast-induced nephropathy and myocardial reperfusion injury in unselected patients with ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention. The LIPSIA-N-ACC (Prospective, Single-Blind, Placebo-Controlled, Randomized Leipzig Immediate PercutaneouS Coronary Intervention Acute Myocardial Infarction N-ACC) Trial. J Am Coll Cardiol 2010;55:2201-9 «PMID: 20466200»PubMed
 126. ACT Investigators. Acetylcysteine for prevention of renal outcomes in patients undergoing coronary and peripheral vascular angiography: main results from the randomized Acetylcysteine for Contrast-induced nephropathy Trial (ACT). Circulation 2011;124:1250-9 «PMID: 21859972»PubMed
 127. Ali MZ, Goetz MB. A meta-analysis of the relative efficacy and toxicity of single daily dosing versus multiple daily dosing of aminoglycosides. Clin Infect Dis 1997;24:796-809 «PMID: 9142772»PubMed
 128. Bouchard J, Soroko SB, Chertow GM ym. Fluid accumulation, survival and recovery of kidney function in critically ill patients with acute kidney injury. Kidney Int 2009;76:422-7 «PMID: 19436332»PubMed
 129. Cotter G, Weissgarten J, Metzkor E ym. Increased toxicity of high-dose furosemide versus low-dose dopamine in the treatment of refractory congestive heart failure. Clin Pharmacol Ther 1997;62:187-93 «PMID: 9284855»PubMed
 130. Cruz DN, Perazella MA, Bellomo R ym. Extracorporeal blood purification therapies for prevention of radiocontrast-induced nephropathy: a systematic review. Am J Kidney Dis 2006;48:361-71 «PMID: 16931209»PubMed
 131. Havel C, Arrich J, Losert H ym. Vasopressors for hypotensive shock. Cochrane Database Syst Rev 2011;:CD003709 «PMID: 21563137»PubMed
 132. Myburgh JA, Finfer S, Bellomo R ym. Hydroxyethyl starch or saline for fluid resuscitation in intensive care. N Engl J Med 2012;367:1901-11 «PMID: 23075127»PubMed
 133. Nie B, Cheng WJ, Li YF ym. A prospective, double-blind, randomized, controlled trial on the efficacy and cardiorenal safety of iodixanol vs. iopromide in patients with chronic kidney disease undergoing coronary angiography with or without percutaneous coronary intervention. Catheter Cardiovasc Interv 2008;72:958-65 «PMID: 19021282»PubMed
 134. Rossignol P, Cleland JG, Bhandari S ym. Determinants and consequences of renal function variations with aldosterone blocker therapy in heart failure patients after myocardial infarction: insights from the Eplerenone Post-Acute Myocardial Infarction Heart Failure Efficacy and Survival Study. Circulation 2012;125:271-9 «PMID: 22128223»PubMed
 135. SAFE Study Investigators, Finfer S, McEvoy S ym. Impact of albumin compared to saline on organ function and mortality of patients with severe sepsis. Intensive Care Med 2011;37:86-96 «PMID: 20924555»PubMed
 136. Tamura A, Goto Y, Miyamoto K ym. Efficacy of single-bolus administration of sodium bicarbonate to prevent contrast-induced nephropathy in patients with mild renal insufficiency undergoing an elective coronary procedure. Am J Cardiol 2009;104:921-5 «PMID: 19766757»PubMed
 137. Thomas-Rueddel DO, Vlasakov V, Reinhart K ym. Safety of gelatin for volume resuscitation--a systematic review and meta-analysis. Intensive Care Med 2012;38:1134-42 «PMID: 22527076»PubMed
 138. Galløe AM, Graudal N, Christensen HR ym. Aminoglycosides: single or multiple daily dosing? A meta-analysis on efficacy and safety. Eur J Clin Pharmacol 1995;48:39-43 «PMID: 7621846»PubMed
 139. Hafiz AM, Jan MF, Mori N ym. Prevention of contrast-induced acute kidney injury in patients with stable chronic renal disease undergoing elective percutaneous coronary and peripheral interventions: randomized comparison of two preventive strategies. Catheter Cardiovasc Interv 2012;79:929-37 «PMID: 21542114»PubMed
 140. Hardiek KJ, Katholi RE, Robbs RS ym. Renal effects of contrast media in diabetic patients undergoing diagnostic or interventional coronary angiography. J Diabetes Complications 2008;22:171-7 «PMID: 18413220»PubMed
 141. Kelly AM, Dwamena B, Cronin P ym. Meta-analysis: effectiveness of drugs for preventing contrast-induced nephropathy. Ann Intern Med 2008;148:284-94 «PMID: 18283206»PubMed
 142. Lumlertgul D, Keoplung M, Sitprija V ym. Furosemide and dopamine in malarial acute renal failure. Nephron 1989;52:40-4 «PMID: 2651949»PubMed
 143. Perner A, Haase N, Guttormsen AB ym. Hydroxyethyl starch 130/0.42 versus Ringer's acetate in severe sepsis. N Engl J Med 2012;367:124-34 «PMID: 22738085»PubMed
 144. Reinecke H, Fobker M, Wellmann J ym. A randomized controlled trial comparing hydration therapy to additional hemodialysis or N-acetylcysteine for the prevention of contrast medium-induced nephropathy: the Dialysis-versus-Diuresis (DVD) Trial. Clin Res Cardiol 2007;96:130-9 «PMID: 17180572»PubMed
 145. Vasu TS, Cavallazzi R, Hirani A ym. Norepinephrine or dopamine for septic shock: systematic review of randomized clinical trials. J Intensive Care Med 2012;27:172-8 «PMID: 21436167»PubMed
 146. Zannad F, McMurray JJ, Krum H ym. Eplerenone in patients with systolic heart failure and mild symptoms. N Engl J Med 2011;364:11-21 «PMID: 21073363»PubMed
 147. Aspelin P, Aubry P, Fransson SG ym. Nephrotoxic effects in high-risk patients undergoing angiography. N Engl J Med 2003;348:491-9 «PMID: 12571256»PubMed
 148. Briguori C, Visconti G, Focaccio A ym. Renal Insufficiency After Contrast Media Administration Trial II (REMEDIAL II): RenalGuard System in high-risk patients for contrast-induced acute kidney injury. Circulation 2011;124:1260-9 «PMID: 21844075»PubMed
 149. Ferriols-Lisart R, Alós-Almiñana M. Effectiveness and safety of once-daily aminoglycosides: a meta-analysis. Am J Health Syst Pharm 1996;53:1141-50 «PMID: 8734674»PubMed
 150. Gattas DJ, Dan A, Myburgh J ym. Fluid resuscitation with 6 % hydroxyethyl starch (130/0.4 and 130/0.42) in acutely ill patients: systematic review of effects on mortality and treatment with renal replacement therapy. Intensive Care Med 2013;39:558-68 «PMID: 23407978»PubMed
 151. Sandifer JP, Jones AE. Dopamine versus norepinephrine for the treatment of septic shock EBEM commentators. Ann Emerg Med 2012;60:372-3 «PMID: 22560465»PubMed
 152. Freeman CD, Strayer AH. Mega-analysis of meta-analysis: an examination of meta-analysis with an emphasis on once-daily aminoglycoside comparative trials. Pharmacotherapy 1996;16:1093-102 «PMID: 8947983»PubMed
 153. Haase N, Perner A, Hennings LI ym. Hydroxyethyl starch 130/0.38-0.45 versus crystalloid or albumin in patients with sepsis: systematic review with meta-analysis and trial sequential analysis. BMJ 2013;346:f839 «PMID: 23418281»PubMed
 154. McCullough PA, Bertrand ME, Brinker JA ym. A meta-analysis of the renal safety of isosmolar iodixanol compared with low-osmolar contrast media. J Am Coll Cardiol 2006;48:692-9 «PMID: 16904536»PubMed
 155. Merten GJ, Burgess WP, Gray LV ym. Prevention of contrast-induced nephropathy with sodium bicarbonate: a randomized controlled trial. JAMA 2004;291:2328-34 «PMID: 15150204»PubMed
 156. Briguori C, Airoldi F, D'Andrea D ym. Renal Insufficiency Following Contrast Media Administration Trial (REMEDIAL): a randomized comparison of 3 preventive strategies. Circulation 2007;115:1211-7 «PMID: 17309916»PubMed
 157. Hatala R, Dinh TT, Cook DJ. Single daily dosing of aminoglycosides in immunocompromised adults: a systematic review. Clin Infect Dis 1997;24:810-5 «PMID: 9142773»PubMed
 158. Zarychanski R, Abou-Setta AM, Turgeon AF ym. Association of hydroxyethyl starch administration with mortality and acute kidney injury in critically ill patients requiring volume resuscitation: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2013;309:678-88 «PMID: 23423413»PubMed
 159. Brar SS, Shen AY, Jorgensen MB ym. Sodium bicarbonate vs sodium chloride for the prevention of contrast medium-induced nephropathy in patients undergoing coronary angiography: a randomized trial. JAMA 2008;300:1038-46 «PMID: 18768415»PubMed
 160. Smyth AR, Bhatt J. Once-daily versus multiple-daily dosing with intravenous aminoglycosides for cystic fibrosis. Cochrane Database Syst Rev 2012;2:CD002009 «PMID: 22336782»PubMed
 161. Solomon R, Werner C, Mann D ym. Effects of saline, mannitol, and furosemide to prevent acute decreases in renal function induced by radiocontrast agents. N Engl J Med 1994;331:1416-20 «PMID: 7969280»PubMed
 162. Hogan SE, L'Allier P, Chetcuti S ym. Current role of sodium bicarbonate-based preprocedural hydration for the prevention of contrast-induced acute kidney injury: a meta-analysis. Am Heart J 2008;156:414-21 «PMID: 18760120»PubMed
 163. Navaneethan SD, Singh S, Appasamy S ym. Sodium bicarbonate therapy for prevention of contrast-induced nephropathy: a systematic review and meta-analysis. Am J Kidney Dis 2009;53:617-27 «PMID: 19027212»PubMed
 164. Adolph E, Holdt-Lehmann B, Chatterjee T ym. Renal Insufficiency Following Radiocontrast Exposure Trial (REINFORCE): a randomized comparison of sodium bicarbonate versus sodium chloride hydration for the prevention of contrast-induced nephropathy. Coron Artery Dis 2008;19:413-9 «PMID: 18955835»PubMed
 165. Maioli M, Toso A, Leoncini M ym. Sodium bicarbonate versus saline for the prevention of contrast-induced nephropathy in patients with renal dysfunction undergoing coronary angiography or intervention. J Am Coll Cardiol 2008;52:599-604 «PMID: 18702961»PubMed
 166. From AM, Bartholmai BJ, Williams AW ym. Sodium bicarbonate is associated with an increased incidence of contrast nephropathy: a retrospective cohort study of 7977 patients at Mayo Clinic. Clin J Am Soc Nephrol 2008, 3:10-18
Jatka lukemista

A

Hemodialyysihoidon vaikutus munuaisvaurion syntyyn suonensisäisen varjoainetutkimuksen yhteydessä

Hemodialyysihoidosta ei ole hyötyä akuutin munuaisvaurion estoon suonensisäisten varjoainetutkimusten yhteydessä.

A

HES-valmisteiden käyttö ja äkillinen munuaisten vajaatoiminta vaikeassa sepsiksessä

Kaikkien HES-valmisteiden käyttöön liittyy lisääntynyt riski äkilliselle munuaisvauriolle.

A

Magneettivarjoaineiden aiheuttama nefrogeenisen systeemisen fibroosin riski

Gadolinium-pohjaiset magneettitutkimusten varjoaineet voivat aiheuttaa harvinaisena mutta erittäin vakavana haittavaikutuksena vaarallista nefrogeenista systeemistä fibroosia. Riski liittyy etenkin tiettyihin vanhempiin lineaarisiin Gd-yhdisteisiin ja niiden suuriin annoksiin. Käytettäessä näitä varjoaineita on riski NSF:lle selvästi lisääntynyt etenkin niillä potilailla, joiden glomeruluspuhdistuma on alle 30 ml/min/1,73 m2.

A

Munuaiskorvaushoidon intensiteetti

Munuaisten korvaushoidon intensiteetti, joka on suurempi kuin 22 ml/kg/h, ei vähennä kuolleisuutta akuutissa munuaisvauriossa.

B

ACE:n estäjien ja AT-salpaajien yhdistelmähoito

ACE:n estäjien ja AT-salpaajien yhdistelmähoito saattaa lisätä munuaisten vajaatoiminnan riskiä verrattuna monoterapiaan.

B

Aminoglykosidien annostelutiheyden vaikutus munuaisten toimintaan

Aminoglykosidien annostelu ja akuutin munuaisvaurion riski

B

Erilaisten keittosuolaliuosten käyttö varjoainevaurion estossa

Nesteytys isotonisella (0,9-prosenttisella) keittosuolaliuoksella suojannee yhtä hyvin tai mahdollisesti paremmin radiologisen varjoaineen aiheuttamalta munuaisvauriolta kuin hypotonisella (0,45-prosenttisella) keittosuolaliuoksella.

B

Hemodialyysihoidon muoto (intermittoiva vs jatkuva) ja verenvuotokomplikaatiot

Hemodialyysimuodon valinnalla (intermittoiva vs jatkuva) ei liene vaikutusta verenvuotokomplikaatioiden ilmaantuvuuteen äkillisessä munuaisten vajaatoiminnassa.

B

Hemodialyysimuodon (intermittoiva vs jatkuva) valinta ja kuolleisuus äkillisessä munuaisten vajaatoiminnassa

Hemodialyysimuodon valinnalla (intermittoiva vs jatkuva) ei liene vaikutusta kuolleisuuteen äkillisessä munuaisten vajaatoiminnassa.

B

HES-liuosten käyttö ja kuolleisuus

HES-liuosten käyttö voi lisätä kuolleisuutta.

B

Krooniseen munuaisten vajaatoimintaan liittyvä AKI ja kroonisen munuaisten korvaushoidon riski

Riski päätyä kroonisiin munuaisten korvaushoitoihin lienee krooniseen munuaisten vajaatoimintaan liittyvässä akuutissa munuaisvauriossa suurempi kuin akuutissa munuaisvauriossa yleensä.

B

Krooniseen munuaisten vajaatoimintaan liittyvän AKI:n ilmaantuvuus

Kroonisen munuaisten vajaatoiminnan pahentuessa riski sairastua akuuttiin munuaisvaurioon lisääntyy.

B

Kuolleisuus krooniseen munuaisten vajaatoimintaan liittyvässä AKI:ssa

Kuolleisuus krooniseen munuaisten vajaatoimintaan liittyvässä akuutissa munuaisvauriossa on suurempi kuin akuutissa munuaisvauriossa yleensä.

B

Loop-diureetit ja AKI:n ehkäiseminen riskipotilailla

Loop-diureetit eivät ilmeisesti estä AKI:n kehittymistä riskipotilailla.

B

Loop-diureetit ja ennuste AKI:n hoidossa

Loop-diureetit eivät paranna ennustetta AKI:n hoidossa.

B

Magneettivarjoaineiden aiheuttama akuutin munuaisvaurion riski

Varjoainenefropatian riski magneettivarjoainetutkimuksen jälkeen on yleensä pieni. Riski kuitenkin kasvaa, jos potilaalla on edeltävästi vaikea-asteinen munuaisten vajaatoiminta, käytetään isoja varjoaineannoksia tai tiettyjä gadolinium-varjoaineita.

B

Mineralokortikoidin reseptorin antagonistin spironolaktonin vaikutus munuaisfunktioon

Mineralokortikoidin reseptorin antagonisti ilmeisesti vähentää glomerulusfiltraatiota ACE:n estäjä- tai angiotensiinireseptorin salpaajalääkitystä saavilla.

B

Natriumbikarbonaatti (Nabic) varjoainenefropatian (CIN) estossa

Natriumbikarbonaatin infuusio (Nabic) vähentää riskiä saada munuaisvaurio varjoainetutkimuksen yhteydessä ja suojaa munuaisvauriolta todennäköisesti ainakin yhtä hyvin kuin keittosuolainfuusio.

B

Nestehoito varjoainevaurion estossa

Nesteytys keittosuolaliuoksella suojannee varjoainevauriolta paremmin kuin siihen yhdistetty mannitoli tai furosemidi.

B

Nestetasapainon vaikutus akuutin munuaisvaurion kehittymisen riskiin

Liberaalilla nesteytyksellä ei ilmeisesti voida ehkäistä akuutin munuaisvaurion kehittymistä.

B

Nestetasapainon vaikutus kuolleisuuteen akuuttia munuaisvauriota sairastavilla aikuisilla

Nesteylimäärään liittyy ilmeisesti lisääntynyt kuolleisuus akuuttia munuaisvauriota sairastavilla potilailla.

B

Postoperatiivinen akuutti munuaisen vajaatoiminta

Kohonnut intra-abdominaalinen paine (IAP) näyttäisi olevan itsenäinen riskitekijä akuutille munuaisten vajaatoiminnalle.

B

Radiologisissa tutkimuksissa käytettävien varjoaineiden vaikutus akuutin munuaisvaurion syntyyn

Iso-osmolaaristen ja matalaosmolaaristen varjoaineiden riski aiheuttaa akuutti munuaisvaurio on todennäköisesti yhtä suuri.

B

Tulehduskipulääkkeet ja sairaalahoitoa vaativa akuutti munuaisten vajaatoiminta yli 65-vuotiailla

Tulehduskipulääkkeiden käyttö ilmeisesti lisää sairaalahoitoa vaativan akuutin munuaisvaurion riskiä yli 65-vuotiailla.

C

Albumiinin käyttö nestehoidossa

Albumiini ei paranna potilaiden ennustetta.

C

Gelatiinin käyttö nestehoidossa

Gelatiini ei paranna potilaiden ennustetta kristalloidiin verrattuna.

C

Hemodialyysimuodon (intermittoiva vs jatkuva) valinta ja verenkierron vakaus

Hemodialyysimuodon valinnalla (intermittoiva vs jatkuva) ei liene vaikutusta verenkierron vakauteen hemodialyysin aikana niillä potilailla, joiden riski epävakauteen on pieni ja joiden verenkierto on lähtökohtaisesti vakaa.

C

Hemodialyysimuodon (intermittoiva vs jatkuva) valinta ja äkillisen munuaisvaurion korjaantuminen

Hemodialyysimuodon valinnalla (intermittoiva vs jatkuva) ei liene vaikutusta munuaisvaurion korjaantumiseen äkillisessä munuaisten vajaatoiminnassa.

C

Hemofiltraatio munuaiskorvaushoidossa

Hemofiltraation lisääminen munuaiskorvaushoitoon ei ilmeisesti vähennä kuolleisuutta akuutissa munuaisvauriossa.

C

N-asetyylikysteiinin (NAC) vaikutus munuaistaudin syntyyn suonensisäisen varjoainetutkimuksen yhteydessä

N-asetyylikysteiini (NAC) vähentää mahdollisesti vaaraa saada varjoainevaurio suonensisäisten varjoainetutkimusten yhteydessä.

C

Nestehoito varjoainenefropatian (CIN) estossa

Suun kautta annetun nesteytyksen hyödystä verrattuna laskimonsisäisesti annettuun nesteytykseen varjoainenefropatian (CIN) ehkäisyssä ei ole luotettavaa näyttöä.

C

Peritoneaalidialyysi ja kuolleisuus äkillisessä munuaisten vajaatoiminnassa potilailla, joilla on vaikea tulehdus

Peritoneaalidialyysi, verrattuna hemofiltraatioon, lisännee kuolleisuutta äkillisessä munuaisten vajaatoiminnassa potilailla, joilla on vaikea tulehdus.

C

Pieniannoksisen dopamiinihoidon vaikutus kuolleisuuteen aikuisten akuutin munuaisvaurion hoidossa

Pieniannoksinen dopamiinihoito ei ilmeisesti vähennä kuolleisuutta aikuisten akuutin munuaisvaurion hoidossa.

C

Pieniannoksisen dopamiinihoidon vaikutus munuaisten korvaushoitojen tarpeeseen aikuisten akuutin munuaisvaurion hoidossa

Pieniannoksisella dopamiinihoidolla ei liene munuaisten korvaushoitojen tarvetta vähentävää vaikutusta.

C

Vatsaontelon aitiopaineoireyhtymä ja dekomprimoiva laparotomia sekä akuutti munuaisvaurio

Potilailla, joille kehittyy vatsaontelon aitiopaineoireyhtymä, dekomprimoiva laparotomia saattaa parantaa akuuttia munuaisvauriota (diureesia).

D

ACE:n estäjälääkityksen aiheuttama munuaisvaurioriski hypovolemiassa

ACE:n estäjälääkitys saattaa altistaa akuutin munuaisvaurion synnylle gastroenteriitin tai diureettien aiheuttamassa hypovolemiassa, mutta tutkimusnäyttö on vähäistä.

D

Albumiini aikuisten hepatorenaalisen syndrooman hoidossa

Luotettava näyttö albumiinin kuolleisuutta alentavasta vaikutuksesta hepatorenaalisessa syndroomassa puuttuu.

D

Varhaisen korvaushoidon vaikutuksesta kuolleisuuteen tai munuaisten toiminnan palautumiseen ei ole luotettavaa tietoa.

Varhaisen korvaushoidon vaikutuksesta kuolleisuuteen tai munuaisten toiminnan palautumiseen ei ole luotettavaa tietoa.

Suosituksen yhteyteen ei ole liitetty yhtään kuvaa tai kaaviota.

Aiheeseen liittyviä suosituksia