Ennenaikainen synnytys

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä
17.5.2018

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Muut suositukset

 

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sisältö

 • Raskauden aikana satunnaiset supistukset ovat yleisiä, mutta ne ennustavat huonosti ennenaikaisen synnytyksen todellista uhkaa.
  • Kun ennenaikanen synnytys uhkaa, lähettäminen perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon perustuu kohdunkaulan palpaatio- ja spekulatutkimukseen sekä anamnestisiin tietoihin.
  • Erikoissairaanhoidossa ultraäänitutkimuksella tehty kohdunkaulan pituuden mittaaminen antaa objektiivisemman käsityksen ennenaikaisen synnytyksen uhasta kuin kliininen, palpaatioon perustuva tutkimus.
  • Synnytystä ennakoivien biokemiallisten testien osuvuus ennenaikaisen synnytyksen ennustamisessa on heikko.
 • Tokolyyttisen lääkehoidon tavoite on siirtää ennenaikaista synnytystä niin kauan, että syntymää edeltävä glukokortikoidihoito ehditään toteuttaa ja synnyttäjä ehditään siirtää sopivaan synnytyspaikkaan. Työryhmä suosittaa nifedipiiniä ensisijaiseksi tokolyytiksi. Tokolyyttista lääkehoitoa ei tule pitkittää tarpeettomasti.
 • Synnytystä edeltävä glukokortikoidihoito vähentää ennenaikaisesti syntyneiden kuolleisuutta ja sairastavuutta. Hoito tulee antaa kaikille raskaana oleville naisille, joilla on uhkaava ennenaikainen synnytys raskausviikoilla 22+5 – 34+6, erityistilanteissa myöhemminkin. Hoito voidaan tarvittaessa toistaa ≥ 7 vuorokauden kuluttua edellisen hoidon jälkeen. Säännöllisin väliajoin annettavia rutiiniluonteisia uusintahoitoja ei suositella.
 • Laajakirjoinen antibioottihoito vähentää korioamnioniitin ja vastasyntyneen tulehdusten vaaraa lapsivedenmenon yhteydessä.
 • Ennen raskausviikkoa 32 tapahtuvan synnytyksen yhteydessä suositellaan äideille annettavaksi suonensisäisesti magnesiumsulfaattia, sillä sen on osoitettu pienentävän keskosena syntyvän lapsen CP-vamman riskiä.
 • Vaginaalisesti annosteltu progesteroni saattaa ehkäistä ennenaikaista synnytystä potilailla, joilla on aikaisemmin ollut hyvin ennenaikainen synnytys tai joilla todetaan lyhentynyt kohdunkaula (alle 25 mm) ennen raskausviikkoa 22+0.

Kohderyhmä ja aiheen rajaus

 • Kohderyhmänä ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työntekijät, jotka
  • hoitavat raskaana olevia naisia tai
  • osallistuvat vastasyntyneiden hoitoon.
 • Suosituksessa käsitellään yksi- ja monisikiöraskauden spontaania ennenaikaista synnytystä.
 • Suositusta voidaan magnesiumneuroprotektion, glukokortikoidihoidon ja synnytyksen hoidon osalta soveltaa myös hoitoperäisen ennenaikaisen synnytyksen hoitoon.

Määritelmiä

 • Raskausviikko (rvk) ilmoitetaan muodossa täydet viikot+ päivät.
 • Synnytyksellä tarkoitetaan lapsen syntymistä tilanteessa, jossa raskausviikko 22+0 on täyttynyt tai 500 gramman syntymäpaino on saavutettu.
 • Synnytys on ennenaikainen, jos se tapahtuu ennen raskausviikkoa 37+0. Ennenaikaisen synnytyksen luokittelu:
  • supistusten ja kohdunsuun ennenaikaisen kypsymisen aiheuttama spontaani ennenaikainen synnytys (true preterm birth)
  • ennenaikaisen spontaanin lapsivedenmenon (preterm prelabour rupture of membranes, PPROM) aiheuttama ennenaikainen synnytys
  • hoitoperäinen (keisarileikkaus tai synnytyksen käynnistäminen raskauskomplikaatioiden vuoksi).
 • Ennenaikaisen synnytyksen ja vastasyntyneen ryhmittely raskausviikkojen mukaan:
  • hieman ennenaikainen: 34+0–36+6 rvk (late preterm)
  • kohtalaisen ennenaikainen: 32+0–33+6 rvk (moderately preterm)
  • hyvin ennenaikainen: 28+0–31+6 rvk (very preterm)
  • erittäin ennenaikainen: alle 28+0 rvk (extremely preterm)
 • Keskoseksi kutsutaan ennen raskausviikkoa 37+0 syntynyttä lasta.
  • Keskoseksi on vanhastaan kutsuttu alle 2 500 g:n painoisena syntynyttä vastasyntynyttä, mutta tässä hoitosuosituksessa keskosuus määritellään raskausviikkojen mukaan, koska niiden kliininen relevanssi on parempi.
  • Yleisesti käytettyjä termejä ovat myös
   • pienipainoinen keskonen (very low birth weight infant, VLBW): syntymäpaino ≤ 1 500 g
   • erittäin pienipainoinen keskonen (extremely low birth weight infant, ELBW): syntymäpaino < 1 000 g.
  • Suomalaiseen Pienet keskoset -rekisteriin kerätään tieto kaikista ≤ 1 500 g:n painoisina tai ennen raskausviikkoa 32 syntyneistä.
 • Uhkaava ennenaikainen synnytys tarkoittaa ennen raskausviikkoa 37+0 esiintyviä
  • säännöllisiä supistuksia, jotka saavat aikaan kohdunkaulan kypsymistä (lyhentyminen, avautuminen, pehmeneminen)
  • ennenaikaista lapsivedenmenoa.
 • Lapsivedenmenon määritelmät:
  • ennen synnytyksen käynnistymistä tapahtuva lapsivedenmeno (prelabour rupture of membranes, PROM)
  • ennenaikainen (alle 37+0 rvk) lapsivedenmeno ennen synnytyksen käynnistymistä (preterm prelabour rupture of membranes, PPROM)
 • Korioamnioniitilla tarkoitetaan sikiökalvojen tulehdusta.
  • Kliininen korioamnioniitti on tila, jossa sikiökalvojen tulehdukseen liittyy äidin tai sikiön kliinisiä infektion merkkejä.
  • Subkliininen korioamnioniitti on tila, jossa sikiökalvot ovat tulehtuneet joko mikrobi-invaasioon liittyvästi tai ilman mikrobi-invaasiota mutta kliinisen korioamnioniitin löydöksiä ei ole havaittavissa.
  • Histologinen korioamnioniitti todetaan synnytyksen jälkeen sikiökalvojen leukosyytti-infiltraation perusteella.
 • Tokolyysillä tarkoitetaan kohdun supistuksia estävää lääkehoitoa.

Epidemiologiaa

Riskitekijät

Taulukko 1. Infektioiden merkitys ennenaikaisen synnytyksen vaaratekijänä.
Infektiot, joihin liittyy suurentunut ennenaikaisen synnytyksen riski
Infektio Huomioitavaa Viitteet ja lisätietoaineisto
Virtsatietulehdus Hoidetaan aina raskauden aikana. Käypä hoito -suositus Virtsatieinfektiot «Virtsatieinfektiot»12
Oireeton bakteriuria (bakteerikasvu 105 tai enemmän) Hoidetaan aina raskauden aikana «Oireettoman bakteriurian hoito raskausaikana näyttäisi vähentävän ennenaikaisen synnytyksen ja vastasyntyneen pienipainoisuuden riskiä.»C. Näyttöä seulonnan tehokkuudesta ei ole. Käypä hoito -suositus Virtsatieinfektiot «Virtsatieinfektiot»12
Bakteerivaginoosi Hoito «Bakteerivaginoosin antibioottihoito raskauden aikana ei vähennä ennenaikaisen synnytyksen riskiä.»A tai seulonta «Bakteerivaginoosin seulonta ja hoito oireettomilla naisilla ei ilmeisesti vaikuta ennenaikaisen synnytyksen esiintyvyyteen.»B eivät pienennä riskiä. «Leitich H, Bodner-Adler B, Brunbauer M ym. Bacteri...»29
Emättimen hiivatulehdus Oireettomaan Candida-infektioon näyttää liittyvän suurentunut riski, mutta näyttö seulonnan ja hoidon tehosta puutteellista. «Farr A, Kiss H, Hagmann M ym. Routine Use of an An...»30, «Roberts CL, Algert CS, Rickard KL ym. Treatment of...»31
Klamydia Hoito saattaa pienentää riskiä «Raskaudenaikaisen klamydiainfektion hoito saattaa vähentää ennenaikaisen lapsivedenmenon, pienen syntymäpainon ja ennenaikaisen synnytyksen vaaraa.»C, mutta seulonnan hyödyistä ei ole näyttöä. Hoidetaan aina raskauden aikana. «Rours GI, Duijts L, Moll HA ym. Chlamydia trachoma...»32
Tippuri Hoidetaan aina raskauden aikana «Elliott B, Brunham RC, Laga M ym. Maternal gonococ...»33, «Donders GG, Desmyter J, De Wet DH ym. The associat...»34, «Johnson HL, Ghanem KG, Zenilman JM ym. Sexually tr...»35, «Waight MT, Rahman MM, Soto P ym. Sexually transmit...»36, Käypä hoito -suositus Seksitaudit «Seksitaudit»10
Kuppa Seulotaan raskausaikana. Hoito annetaan aina erikoissairaanhoidossa. «Donders GG, Desmyter J, De Wet DH ym. The associat...»34, «Johnson HL, Ghanem KG, Zenilman JM ym. Sexually tr...»35, Käypä hoito -suositus Seksitaudit «Seksitaudit»10
Trikomonasinfektio Hoito ei pienennä ennenaikaisen synnytyksen riskiä «Raskaudenaikaisen trikomonasinfektion hoitaminen peroraalisella metronidatsolilla ei vaikuta vähentävän ennenaikaisen synnytyksen riskiä. Oireettomilla naisilla se saattaa jopa lisätä ennenaikaisen synnytyksen vaaraa.»C. «Silver BJ, Guy RJ, Kaldor JM ym. Trichomonas vagin...»38
Genitaaliherpes Huomioitava myös sikiön ja vastasyntyneen infektoitumisen riski «Li DK, Raebel MA, Cheetham TC ym. Genital herpes a...»39, Hoidosta ks. Käypä hoito -suositus Seksitaudit «Seksitaudit»10
Taulukko 2. Ennenaikaisen synnytyksen vaaratekijöitä. Spontaaneja ja hoitoperäisiä ennenaikaisia synnytyksiä ei ole eritelty.
Vaaran suuruus (jos tiedossa) Viitteet, näytönastekatsaukset, lisätietoaineistot
1 Aineisto sisältää sekä alkuraskauden että keskiraskauden keskenmenot.
Ennenaikaisen synnytyksen riskiä suurentavia vaaratekijöitä
Anamnestiset Oman äidin ennenaikainen synnytys x1,3 «Bladh M, Josefsson A, Carstensen J ym. Intergenera...»40
Aiempi ennenaikainen synnytys tai keskiraskauden keskenmeno x 2,5–3,6 «Goldenberg RL, Culhane JF, Iams JD ym. Epidemiolog...»41, «Mercer BM, Goldenberg RL, Moawad AH ym. The preter...»42, «Kazemier BM, Buijs PE, Mignini L ym. Impact of obs...»43
Aiempi keskenmeno1 x 1,5 «Räisänen S, Gissler M, Saari J ym. Contribution of...»23, «Bhattacharya S, Townend J, Bhattacharya S. Recurre...»441
Aiempi kohdunkaulan kirurginen hoito x 2–6 «Watson LF, Rayner JA, King J ym. Intracervical pro...»45
Kohdun rakennepoikkeavuudet x1,3–7,4 «Goldenberg RL, Culhane JF, Iams JD ym. Epidemiolog...»41, «Hua M, Odibo AO, Longman RE ym. Congenital uterine...»46, «Chan YY, Jayaprakasan K, Tan A ym. Reproductive ou...»47, «Stout MJ, Odibo AO, Graseck AS ym. Leiomyomas at r...»48, «Fox NS, Roman AS, Stern EM ym. Type of congenital ...»49
Äidin ikä (alle 18 tai yli 40 vuotta) x 1,5 «Räisänen S, Gissler M, Saari J ym. Contribution of...»23
Alipaino
BMI < 18,5 kg/m² x 1,2–1,6 «Girsen AI, Mayo JA, Carmichael SL ym. Women's prep...»50
Lihavuus
BMI 35–40 kg/m² x 1,3 «Räisänen S, Gissler M, Saari J ym. Contribution of...»23, «Marchi J, Berg M, Dencker A ym. Risks associated w...»51, «Cnattingius S, Villamor E, Johansson S ym. Materna...»52
BMI > 40 kg/m² < 37 rvk x 1,5–2,99 «Räisänen S, Gissler M, Saari J ym. Contribution of...»23, «Marchi J, Berg M, Dencker A ym. Risks associated w...»51, «Cnattingius S, Villamor E, Johansson S ym. Materna...»52
Nykyraskaus Monisikiöisyys
kaksoset x 7–8 THL:n Suomen syntymärekisteri (lisätietoaineisto «https://thl.fi/tilastoliite/tilastoraportit/2017/liitetaulukot/Tr_37_17_liitetaulukot.pdf»8)
kolmoset Käytännössä kaikki syntyvät ennenaikaisesti THL:n Suomen syntymärekisteri (lisätietoaineisto «https://thl.fi/tilastoliite/tilastoraportit/2017/liitetaulukot/Tr_37_17_liitetaulukot.pdf»8)
Äidin huonossa tasapainossa olevat pitkäaikaiset sairaudet Käypä hoito -suositukset: Astma «Astma»3, «Astma. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suome...»53, Tyypin 2 diabetes «Tyypin 2 diabetes»4, «Diabetes. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Su...»54, Epilepsiat (aikuiset) «Epilepsiat (aikuiset)»5, «Epilepsiat (aikuiset). Suomalaisen Lääkäriseuran D...»55, Kohonnut verenpaine «Kohonnut verenpaine»7, «Kohonnut verenpaine. Suomalaisen Lääkäriseuran Duo...»56, Kaksisuuntainen mielialahäiriö «Kaksisuuntainen mielialahäiriö»6, «Kaksisuuntainen mielialahäiriö. Suomalaisen Lääkär...»57.
Äidin masennus, ahdistus «Staneva A, Bogossian F, Pritchard M ym. The effect...»58
Verenvuoto
1. raskauskolmannes x 2 «Saraswat L, Bhattacharya S, Maheshwari A ym. Mater...»59
2. raskauskolmannes x 4–5 «McCormack RA, Doherty DA, Magann EF ym. Antepartum...»60
Keinoalkuinen raskaus x 1,5–2,9 «Räisänen S, Gissler M, Saari J ym. Contribution of...»23, «Grady R, Alavi N, Vale R ym. Elective single embry...»61, «Pandey S, Shetty A, Hamilton M ym. Obstetric and p...»62, «Messerlian C, Platt RW, Tan SL ym. Low-technology ...»63, «Okun N, Sierra S, GENETICS COMMITTEE. ym. Pregnanc...»64, «Pinborg A, Wennerholm UB, Romundstad LB ym. Why do...»65
Elintavat ja sosioekonominen tausta
Päihteet Tupakointi x 1,2–1,9 «Räisänen S, Gissler M, Saari J ym. Contribution of...»23, «Wisborg K, Henriksen TB. [Is smoking during pregna...»66, «Wisborg K, Henriksen TB, Hedegaard M ym. Smoking d...»67, «Dahlin S, Gunnerbeck A, Wikström AK ym. Maternal t...»68
Käypä hoito -suositusTupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito «Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito»11, «Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus. Suomalai...»69
Alkoholi Tulokset ristiriitaisia «Lundsberg LS, Illuzzi JL, Belanger K ym. Low-to-mo...»70, «Henderson J, Gray R, Brocklehurst P. Systematic re...»71, «Miyake Y, Tanaka K, Okubo H ym. Alcohol consumptio...»72, «Patra J, Bakker R, Irving H ym. Dose-response rela...»73, «Henderson J, Kesmodel U, Gray R. Systematic review...»74
Amfetamiini, kokaiini x 3,4 «Gouin K, Murphy K, Shah PS ym. Effects of cocaine ...»75, «Halmesmäki E. Päihteidenkäyttäjän raskaus. Duodeci...»76
Kannabis x 2 «Wisborg K, Henriksen TB. [Is smoking during pregna...»66, «Wisborg K, Henriksen TB, Hedegaard M ym. Smoking d...»67, «Hayatbakhsh MR, Flenady VJ, Gibbons KS ym. Birth o...»77
Raskas fyysinen työ x1,1–1,5 «Räisänen S, Gissler M, Saari J ym. Contribution of...»23
Näytönastekatsaus «Raskauden aikana työssä käyvien ennenaikaisen synnytyksen riski on pienempi kuin työssä käymättömien (Healthy worker -effect), mutta fyysisesti kuormittava työ saattaa hieman lisätä ennenaikaisen synnytyksen riskiä.»B
Työsuojelulaki, ks. lisätietoaineisto «Työturvallisuuslaki ja ennenaikaisen synnytyksen riski»2
Äidin alhainen koulutustaso x1,5 «Ruiz M, Goldblatt P, Morrison J ym. Mother's educa...»78
Ennenaikaisen synnytyksen riskiä EIVÄT suurenna
Hyvässä hoitotasapainossa olevat pitkäaikaiset sairaudet Käypä hoito -suositukset: Astma «Astma»3, «Astma. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suome...»53, Tyypin 2 diabetes «Tyypin 2 diabetes»4, «Diabetes. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Su...»54, Epilepsiat (aikuiset) «Epilepsiat (aikuiset)»5, «Epilepsiat (aikuiset). Suomalaisen Lääkäriseuran D...»55, Kohonnut verenpaine «Kohonnut verenpaine»7, «Kohonnut verenpaine. Suomalaisen Lääkäriseuran Duo...»56, Kaksisuuntainen mielialahäiriö «Kaksisuuntainen mielialahäiriö»6, «Kaksisuuntainen mielialahäiriö. Suomalaisen Lääkär...»57.
Alle 400 mg/vrk kofeiinia (= alle 5 kuppia kahvia tai pientä energiajuomapurkkia) «Wisborg K, Henriksen TB. [Is smoking during pregna...»66
Tehokas fyysinen harjoitus 1. ja 2. raskauskolmanneksen aikana «Hegaard HK, Hedegaard M, Damm P ym. Leisure time p...»17, «Di Mascio D, Magro-Malosso ER, Saccone G ym. Exerc...»18, «Magro-Malosso ER, Saccone G, Di Mascio D ym. Exerc...»19, «Hinman SK, Smith KB, Quillen DM ym. Exercise in Pr...»20, «Liikunta. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja ...»21, «Larsen AD. The effect of maternal exposure to psyc...»79
Monisynnyttäjyys «Raudaskoski T, Gissler M. [Obstetric characteristi...»80
Kohtuullinen saunominen (20 min, +70 ºC) «Vähä-Eskeli K, Erkkola R. The effect of short-term...»81
Yhdyntä «Yost NP, Owen J, Berghella V ym. Effect of coitus ...»26

Oireet

Taulukko 3. Ennenaikaisen synnytyksen oireita, löydöksiä ja anamnestisia riskitekijöitä. Mukailtu lähteestä «Uotila J, Sikkinen J. [Threatening preterm birth--...»83.
Vähäinen riski Suuri riski
Anamneesi Aiempi täysiaikainen synnytys Aiempi ennenaikainen synnytys, alku- ja keskiraskauden verinen vuoto, monisikiöraskaus
Supistusten tyyppi Epäsäännöllisiä, kivuttomia, lyhytkestoisia Kivuliaita, säännöllisiä, voimistuvia
Vuoto Ei vuotoa, normaali valkovuoto Verinen tai verislimainen vuoto, vetinen vuoto, haju valkovuodossa
Kliiniset löydökset Kiinteä, taakse suuntautunut kohdunkaula, kiinni oleva sisäsuu, tarjoutuva osa korkealla, Bishopin pisteiden pieni määrä Kypsä kohdunkaula (Bishopin pisteet ≥ 4): kohdunkaula johtoviivassa, lyhentynyt, pehmeä ja avoin, tarjoutuva osa matalalla

Diagnostiikka

Ulkotutkimus

 • Kohdun palpaatiossa kiinnitetään huomiota
  • kohdun supistusherkkyyteen
  • kohdun palpaatioarkuuteen
  • lapsiveden määrään
  • tarjoutuvan osan korkeuteen ja mahdolliseen kiinnittymiseen lantion yläaukeamaan.

Sisätutkimus

Taulukko 4. Kohdunkaulan kypsyyttä arvioidaan niin sanotuilla modifioiduilla Bishopin pisteillä «Iams J, Romero R. Diagnosis of preterm labor. Path...»86, «Henderson J, Gray R, Brocklehurst P. Systematic re...»91.
Kriteeri Pisteet
1) cm spinatason (istuinkärkitason) ylä- tai alapuolella. 0 = spinatasossa.
0 1 2
Kohdunsuu auki (cm) kiinni 1–2 3–4
Kohdun kaulakanavan pituus (cm) > 4 2–4 1–2
Tarjoutuvan osan korkeus1) -3 -2 -1 tai 0
Kiinteys kiinteä puolipehmeä pehmeä
Kohdunkaulan asento taakse keskellä eteenpäin

Kohdunkaulakanavan ultraäänitutkimus emättimen kautta

Kohdunkaulakanavan pituus oireisilla naisilla

Kohdunkaulakanavan pituus oireettomilla naisilla

Ennenaikaista synnytystä ennustavat biokemialliset pikatestit

Potilaan ohjaaminen erikoissairaanhoitoon

Taulukko 5. Lähettäminen perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon.
Päivystyslähete Tehdään aina, jos potilaalla
Ajanvarauslähete Tehdään jo alkuraskaudessa, jos potilaalla on aikaisemmin ollut erittäin ennenaikainen (< 28 rvk) synnytys tai kaksi myöhäistä keskenmenoa.
Tehdään jo keskiraskaudessa, jos potilaalla
 • on monisikiöraskaus
 • on aikaisemmin ollut hyvin tai kohtalaisen (28–33+6) ennenaikainen synnytys (harkittava yksilöllisesti)

Tehdään ennen raskausviikkoa 35, jos potilaalla on kypsä kohdunkaula ilman supistustuntemuksia tai muita oireita.
Ei lähetettä Jos potilaalla

 Ennenaikainen lapsivedenmeno

Vaikutukset sikiöön ja vastasyntyneeseen

Toteaminen

Hoidon ja seurannan periaatteet

Korioamnioniitti

Korioamnioniitin diagnostiikka

Korioamnioniitin hoito

Uhkaavan ennenaikaisen synnytyksen ehkäisy ja hoito

 • Arvioidaan, onko
  • synnytys käynnissä
  • lapsivesi mennyt (ks. kohta Ennenaikainen lapsivedenmeno «A4»9).
 • Suljetaan pois sikiön ahdinko ja kohdunsisäinen tulehdus (ks. kappale Korioamnioniitti «A9»10).
 • Vanhempien keskustelu lastenlääkärin tai lastenosaston hoitohenkilökunnan kanssa on suositeltavaa.
 • Perheelle tulee tarvittaessa järjestää psykososiaalista tukea.

Lepo ja osastohoito

Antimikrobinen hoito

Glukokortikoidihoito

Hoidon aiheet

Hoidon toteutus

Uusintahoito

Vaikutukset äidin terveyteen

Vaikutukset kohtuun, istukkaan ja sikiöön

Vaikutukset vastasyntyneeseen

Myöhäisvaikutukset

Tokolyyttinen hoito

 • Tokolyysin eli kohdun supistuksia hillitsevän lääkehoidon tavoite on siirtää ennenaikaista synnytystä niin kauan, että syntymää edeltävä glukokortikoidihoito ehditään toteuttaa ja siirtää synnyttäjä sopivaan synnytyspaikkaan.
 • Tokolyysi annetaan, kun
  • raskaus on kestänyt 22+5–34+6 viikkoa ja kortikoidihoito on arvioitu tarpeelliseksi.
 • Tokolyysi ennenaikaisen lapsivedenmenon yhteydessä ei paranna raskauden ennustetta «Tokolyysin käyttö ennenaikaisen lapsiveden menon jälkeen ei ilmeisesti paranna äidin tai vastasyntyneen ennustetta.»B.
 • Vasta-aiheet ovat
  • välitöntä synnytystä vaativaa äidin tai sikiön ahdinko
  • kliininen korioamnioniitti (ks. kohta Korioamnioniitti «A9»10).

Tokolyyttiset lääkkeet

Progesteronihoito

Kohdunkaulan tukiommel ja pessaari

Tukiommel

Kuva 1.

Kohdunkaulan tukilangan (nuolet) asettamisen jälkeen kaikukuvassa näkyy 26 mm:n pituinen umpinainen osuus kohdunkaulaa (katkoviiva). Sittemmin potilaalta meni lapsivesi raskausviikolla 31+2 , ja tukilanka poistettiin seuraavana päivänä. Potilas synnytti alateitse raskausviikolla 32+1. Lapsi painoi 2 012 g, eikä hänellä ollut infektio-ongelmia.

© PKSSK:n äitiyspoliklinikka

Pessaari

Ennenaikaisen synnytyksen hoito

Antibioottihoito synnytyksen yhteydessä

Magnesiumsulfaatti sikiön ja vastasyntyneen neuroprotektiona

Aihe, teho ja antotapa

Vasta-aiheet ja hoidon haitat

Seuranta hoidon aikana

 • Infuusion aikana suositellaan seurattavaksi äidin sykettä, verenpainetta, hengitystaajuutta, jänneheijasteita ja sikiön sykettä. Hoito keskeytetään. jos äidillä todetaan hypotensio, hengitystaajuus pienenee < 10/min:een, refleksit vaimenevat, niin ettei niitä saada esiin, tajunnantaso alenee tai virtsaneritys vähenee < 30 ml/h:aan.

Sikiön voinnin seuranta synnytyksen aikana

Synnytystapa

 • Tutkimusaineistot ovat peräisin retrospektiivisista kohorttitutkimuksista ja saattavat aiheuttaa valikoitumisharhaa.
 • Tutkimuksissa on selvitetty lapsen vointia mutta vaikutuksia äidin sairastavuuteen ei ole selvitetty kattavasti.
 • Tutkimusnäytön luonteen vuoksi yksilöllinen harkinta korostuu ennenaikaisia synnytyksiä hoidettaessa.
 • Ennenaikaisen lapsen synnytys suunnitellaan yksilöllisesti yhteisymmärryksessä synnyttäjän kanssa.

Keisarileikkaus

Imukuppi

Napanuoran viivästetty katkaiseminen

Hoidon rajat

 • Hoidon aktiivisuudelle ei ole syytä asettaa ehdotonta viikkorajaa «Hoidon aktiivisuuden vaikutus ennusteeseen hyvin ennenaikaisena (alle 27. raskausviikolla) syntyneillä»8. Aktiivisesta hoitolinjasta pidättäytymisestä sovitaan perheen kanssa tapauskohtaisesti niin, että huomioidaan sikiön ennuste.
 • Raskausviikoilla 22+0–23+6 syntyneiden osalta tutkimusnäyttö ennusteesta on pienien potilasmäärien vuoksi vähäistä.
 • Ruotsalaisessa kansallisessa rekisteritutkimuksessa «Hoidon aktiivisuuden vaikutus ennusteeseen hyvin ennenaikaisena (alle raskausviikolla 27) syntyneillä»9 raskausviikoilla 22+0–24+6 syntyneiden kuolleisuus oli vuoden ikään mennessä 35 % alueilla, joilla perinataalinen hoitolinja oli aktiivinen, ja 59 % vähiten aktiivisen hoitolinjan alueella. Kuolleena syntyneet mukaan luettuina kuoleman tai aisti- tai neurologisen vammautumisen riski 2,5 vuoden iässä oli myös selvästi pienempi aktiivisen hoitolinjan alueilla (aOR 0,44; 95 % CI 0,25–0,77) «Serenius F, Blennow M, Maršál K ym. Intensi...»246, «Manley BJ, Dawson JA, Kamlin CO ym. Clinical asses...»247.
  • Aktiivista hoitolinjaa puoltaa myös se, että hyvin ennenaikaisesti syntyneen lapsen eloonjäämisennustetta on vaikea ennustaa luotettavasti synnytyssalissa.
 • Aktiiviseen hoitolinjaan sisältyvät
  • synnytyksen keskittäminen yliopistosairaalaan (ks. kohta Ennenaikaisten synnytysten keskittäminen «A10»11)
  • antenataalinen glukokortikoidihoito (ks. kohta Antenataalinen glukokortikoidihoito «A7»7) H22+5–34+6
  • tokolyyttinen hoito (ks. kohta Tokolyyttinen hoito «A11»12)
  • magnesiumneuroprotektio (ks. kohta Magnesiumneuroprotektio «A8»8) H23+0–31+6
  • synnytyksen aikainen sikiön voinnin seuranta
  • keisarileikkaus (tapauskohtaisen harkinnan mukaan)
  • neonatologisen tiimin mukanaolo synnytyksessä
  • intubaatio välittömästi syntymän jälkeen
  • surfaktanttihoito 2 tunnin ikään mennessä
  • syntyneen lapsen ottaminen hoitoon vastasyntyneiden teho-osastolle, jos hän on vielä elossa 30 minuutin iässä.

Ennenaikaisten synnytysten keskittäminen

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä

Ennenaikainen synnytys Käypä hoito -suosituksen historiatiedot «Ennenaikainen synnytys, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»10

Puheenjohtaja:

Jukka Uotila, dosentti, naistentautien, synnytysten ja perinatologian erikoislääkäri; TAYS:n naistentautien ja synnytysten vastuualue

Kokoava kirjoittaja:

Tiina-Liisa Erkinheimo, LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, ylilääkäri; Seinäjoen keskussairaala

Jäsenet:

Jorma Komulainen, LT, dosentti, lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri; Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Käypä hoito -toimittaja

Liisa Laatio, LT, naistentautien, synnytysten ja perinatologian erikoislääkäri; OYS

Maija-Riitta Ordén, LT, naistentautien, synnytysten ja perinatologian erikoislääkäri; KYS:n naistenklinikka

Samuli Rautava, dosentti, lastentautien erikoislääkäri, neonatologi; Turun yliopisto ja TYKS Lasten ja nuorten klinikka

Outi Tammela, dosentti, lastentautien ja neonatologian erikoislääkäri; TAYS:n lastenklinikka

Tea Taskila, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, terveyskeskuslääkäri; Tornion terveyskeskus

Minna Tikkanen, LKT, dosentti, naistentautien, synnytysten ja perinatologian erikoislääkäri; HYKS Naistenklinikka

Piia Vuorela, LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri; Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Doctagon Oy, Käypä hoito -toimittaja

Asiantuntijat:

Heidi Alenius, LL, lääkäritoimittaja; Lääkärin tietokannat, Kustannus Oy Duodecim

Marja Pöllänen, HLT, EHL, kliininen hammashoito, parodontologia; Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Käypä hoito -toimittaja

Sidonnaisuudet

Tiina-Liisa Erkinheimo: Ei sidonnaisuuksia.

Jorma Komulainen: Ei sidonnaisuuksia.

Liisa Laatio: Luentopalkkio (Pohjolan lääkäripäivät)

Maija-Riitta Ordén: Ei sidonnaisuuksia.

Samuli Rautava: Ei sidonnaisuuksia.

Outi Tammela: Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista (Chiesi Pharma).

Tea Taskila: Ei sidonnaisuuksia.

Minna Tikkanen: Ei sidonnaisuuksia.

Jukka Uotila: Apuraha (Valtion tutkimusrahoitus), Asiantuntijapalkkio (PVLTK, Valvira)

Piia Vuorela: Ei sidonnaisuuksia.

Kirjallisuusviite

Ennenaikainen synnytys. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»10

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Rautava L, Lehtonen L, Peltola M ym. The effect of birth in secondary- or tertiary-level hospitals in Finland on mortality in very preterm infants: a birth-register study. Pediatrics 2007;119:e257-63 «PMID: 17200251»PubMed
 2. Zeitlin J, Szamotulska K, Drewniak N ym. Preterm birth time trends in Europe: a study of 19 countries. BJOG 2013;120:1356-65 «PMID: 23700966»PubMed
 3. Delorme P, Goffinet F, Ancel PY ym. Cause of Preterm Birth as a Prognostic Factor for Mortality. Obstet Gynecol 2016;127:40-8 «PMID: 26646125»PubMed
 4. Razaz N, Avitan T, Ting J ym. Perinatal outcomes in multifetal pregnancy following fetal reduction. CMAJ 2017;189:E652-E658 «PMID: 28483844»PubMed
 5. Zhang G, Feenstra B, Bacelis J ym. Genetic Associations with Gestational Duration and Spontaneous Preterm Birth. N Engl J Med 2017;377:1156-1167 «PMID: 28877031»PubMed
 6. Bezold KY, Karjalainen MK, Hallman M ym. The genomics of preterm birth: from animal models to human studies. Genome Med 2013;5:34 «PMID: 23673148»PubMed
 7. Monangi NK, Brockway HM, House M ym. The genetics of preterm birth: Progress and promise. Semin Perinatol 2015;39:574-83 «PMID: 26459968»PubMed
 8. Goldenberg RL, Hauth JC, Andrews WW. Intrauterine infection and preterm delivery. N Engl J Med 2000;342:1500-7 «PMID: 10816189»PubMed
 9. Nadeau HC, Subramaniam A, Andrews WW. Infection and preterm birth. Semin Fetal Neonatal Med 2016;21:100-5 «PMID: 26778525»PubMed
 10. Kim AJ, Lo AJ, Pullin DA ym. Scaling and root planing treatment for periodontitis to reduce preterm birth and low birth weight: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Periodontol 2012;83:1508-19 «PMID: 22376207»PubMed
 11. Shah M, Muley A, Muley P. Effect of nonsurgical periodontal therapy during gestation period on adverse pregnancy outcome: a systematic review. J Matern Fetal Neonatal Med 2013;26:1691-5 «PMID: 23617740»PubMed
 12. Schwendicke F, Karimbux N, Allareddy V ym. Periodontal treatment for preventing adverse pregnancy outcomes: a meta- and trial sequential analysis. PLoS One 2015;10:e0129060 «PMID: 26035835»PubMed
 13. López NJ, Uribe S, Martinez B. Effect of periodontal treatment on preterm birth rate: a systematic review of meta-analyses. Periodontol 2000 2015;67:87-130 «PMID: 25494599»PubMed
 14. Parodontiitti. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 11.9.2017). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 15. Palacio M, Cobo T, Bosch J ym. Cervical length and gestational age at admission as predictors of intra-amniotic inflammation in preterm labor with intact membranes. Ultrasound Obstet Gynecol 2009;34:441-7 «PMID: 19731395»PubMed
 16. Miller ES, Tita AT, Grobman WA. Second-Trimester Cervical Length Screening Among Asymptomatic Women: An Evaluation of Risk-Based Strategies. Obstet Gynecol 2015;126:61-6 «PMID: 26241257»PubMed
 17. Hegaard HK, Hedegaard M, Damm P ym. Leisure time physical activity is associated with a reduced risk of preterm delivery. Am J Obstet Gynecol 2008;198:180.e1-5 «PMID: 18226619»PubMed
 18. Di Mascio D, Magro-Malosso ER, Saccone G ym. Exercise during pregnancy in normal-weight women and risk of preterm birth: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Obstet Gynecol 2016;215:561-571 «PMID: 27319364»PubMed
 19. Magro-Malosso ER, Saccone G, Di Mascio D ym. Exercise during pregnancy and risk of preterm birth in overweight and obese women: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Acta Obstet Gynecol Scand 2017;96:263-273 «PMID: 28029178»PubMed
 20. Hinman SK, Smith KB, Quillen DM ym. Exercise in Pregnancy: A Clinical Review. Sports Health 2015;7:527-31 «PMID: 26502446»PubMed
 21. Liikunta. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 11.9.2017). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 22. Casas M, Cordier S, Martínez D ym. Maternal occupation during pregnancy, birth weight, and length of gestation: combined analysis of 13 European birth cohorts. Scand J Work Environ Health 2015;41:384-96 «PMID: 25940455»PubMed
 23. Räisänen S, Gissler M, Saari J ym. Contribution of risk factors to extremely, very and moderately preterm births - register-based analysis of 1,390,742 singleton births. PLoS One 2013;8:e60660 «PMID: 23577142»PubMed
 24. Mills JL, Harlap S, Harley EE. Should coitus late in pregnancy be discouraged? Lancet 1981;2:136-8 «PMID: 6113493»PubMed
 25. Read JS, Klebanoff MA. Sexual intercourse during pregnancy and preterm delivery: effects of vaginal microorganisms. The Vaginal Infections and Prematurity Study Group. Am J Obstet Gynecol 1993;168:514-9 «PMID: 8438920»PubMed
 26. Yost NP, Owen J, Berghella V ym. Effect of coitus on recurrent preterm birth. Obstet Gynecol 2006;107:793-7 «PMID: 16582114»PubMed
 27. Neilson JP, Mutambira M. Coitus, twin pregnancy, and preterm labor. Am J Obstet Gynecol 1989;160:416-8 «PMID: 2916629»PubMed
 28. Jones C, Chan C, Farine D. Sex in pregnancy. CMAJ 2011;183:815-8 «PMID: 21282311»PubMed
 29. Leitich H, Bodner-Adler B, Brunbauer M ym. Bacterial vaginosis as a risk factor for preterm delivery: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol 2003;189:139-47 «PMID: 12861153»PubMed
 30. Farr A, Kiss H, Hagmann M ym. Routine Use of an Antenatal Infection Screen-and-Treat Program to Prevent Preterm Birth: Long-Term Experience at a Tertiary Referral Center. Birth 2015;42:173-80 «PMID: 25677078»PubMed
 31. Roberts CL, Algert CS, Rickard KL ym. Treatment of vaginal candidiasis for the prevention of preterm birth: a systematic review and meta-analysis. Syst Rev 2015;4:31 «PMID: 25874659»PubMed
 32. Rours GI, Duijts L, Moll HA ym. Chlamydia trachomatis infection during pregnancy associated with preterm delivery: a population-based prospective cohort study. Eur J Epidemiol 2011;26:493-502 «PMID: 21538042»PubMed
 33. Elliott B, Brunham RC, Laga M ym. Maternal gonococcal infection as a preventable risk factor for low birth weight. J Infect Dis 1990;161:531-6 «PMID: 2313131»PubMed
 34. Donders GG, Desmyter J, De Wet DH ym. The association of gonorrhoea and syphilis with premature birth and low birthweight. Genitourin Med 1993;69:98-101 «PMID: 8509101»PubMed
 35. Johnson HL, Ghanem KG, Zenilman JM ym. Sexually transmitted infections and adverse pregnancy outcomes among women attending inner city public sexually transmitted diseases clinics. Sex Transm Dis 2011;38:167-71 «PMID: 20852454»PubMed
 36. Waight MT, Rahman MM, Soto P ym. Sexually transmitted diseases during pregnancy in Louisiana, 2007-2009: high-risk populations and adverse newborn outcomes. J La State Med Soc 2013;165:219-26 «PMID: 24133786»PubMed
 37. Wijesooriya NS, Rochat RW, Kamb ML ym. Global burden of maternal and congenital syphilis in 2008 and 2012: a health systems modelling study. Lancet Glob Health 2016;4:e525-33 «PMID: 27443780»PubMed
 38. Silver BJ, Guy RJ, Kaldor JM ym. Trichomonas vaginalis as a cause of perinatal morbidity: a systematic review and meta-analysis. Sex Transm Dis 2014;41:369-76 «PMID: 24825333»PubMed
 39. Li DK, Raebel MA, Cheetham TC ym. Genital herpes and its treatment in relation to preterm delivery. Am J Epidemiol 2014;180:1109-17 «PMID: 25392064»PubMed
 40. Bladh M, Josefsson A, Carstensen J ym. Intergenerational Cohort Study of Preterm and Small-for-Gestational-Age Birth in Twins and Singletons. Twin Res Hum Genet 2015;18:581-90 «PMID: 26330196»PubMed
 41. Goldenberg RL, Culhane JF, Iams JD ym. Epidemiology and causes of preterm birth. Lancet 2008;371:75-84 «PMID: 18177778»PubMed
 42. Mercer BM, Goldenberg RL, Moawad AH ym. The preterm prediction study: effect of gestational age and cause of preterm birth on subsequent obstetric outcome. National Institute of Child Health and Human Development Maternal-Fetal Medicine Units Network. Am J Obstet Gynecol 1999;181:1216-21 «PMID: 10561648»PubMed
 43. Kazemier BM, Buijs PE, Mignini L ym. Impact of obstetric history on the risk of spontaneous preterm birth in singleton and multiple pregnancies: a systematic review. BJOG 2014;121:1197-208; discussion 1209 «PMID: 24899245»PubMed
 44. Bhattacharya S, Townend J, Bhattacharya S. Recurrent miscarriage: Are three miscarriages one too many? Analysis of a Scottish population-based database of 151,021 pregnancies. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2010;150:24-7 «PMID: 20207064»PubMed
 45. Watson LF, Rayner JA, King J ym. Intracervical procedures and the risk of subsequent very preterm birth: a case-control study. Acta Obstet Gynecol Scand 2012;91:204-10 «PMID: 22085381»PubMed
 46. Hua M, Odibo AO, Longman RE ym. Congenital uterine anomalies and adverse pregnancy outcomes. Am J Obstet Gynecol 2011;205:558.e1-5 «PMID: 21907963»PubMed
 47. Chan YY, Jayaprakasan K, Tan A ym. Reproductive outcomes in women with congenital uterine anomalies: a systematic review. Ultrasound Obstet Gynecol 2011;38:371-82 «PMID: 21830244»PubMed
 48. Stout MJ, Odibo AO, Graseck AS ym. Leiomyomas at routine second-trimester ultrasound examination and adverse obstetric outcomes. Obstet Gynecol 2010;116:1056-63 «PMID: 20966689»PubMed
 49. Fox NS, Roman AS, Stern EM ym. Type of congenital uterine anomaly and adverse pregnancy outcomes. J Matern Fetal Neonatal Med 2014;27:949-53 «PMID: 24050215»PubMed
 50. Girsen AI, Mayo JA, Carmichael SL ym. Women's prepregnancy underweight as a risk factor for preterm birth: a retrospective study. BJOG 2016;123:2001-2007 «PMID: 27172996»PubMed
 51. Marchi J, Berg M, Dencker A ym. Risks associated with obesity in pregnancy, for the mother and baby: a systematic review of reviews. Obes Rev 2015;16:621-38 «PMID: 26016557»PubMed
 52. Cnattingius S, Villamor E, Johansson S ym. Maternal obesity and risk of preterm delivery. JAMA 2013;309:2362-70 «PMID: 23757084»PubMed
 53. Astma. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2012 (viitattu 11.9.2017). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 54. Diabetes. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkärien yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 11.9.2017). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 55. Epilepsiat (aikuiset). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (viitattu 11.9.2017). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 56. Kohonnut verenpaine. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (viitattu 11.9.2017). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 57. Kaksisuuntainen mielialahäiriö. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Psykiatriyhdistys ry:n ja Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013 (viitattu 11.9.2017). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 58. Staneva A, Bogossian F, Pritchard M ym. The effects of maternal depression, anxiety, and perceived stress during pregnancy on preterm birth: A systematic review. Women Birth 2015;28:179-93 «PMID: 25765470»PubMed
 59. Saraswat L, Bhattacharya S, Maheshwari A ym. Maternal and perinatal outcome in women with threatened miscarriage in the first trimester: a systematic review. BJOG 2010;117:245-57 «PMID: 19943827»PubMed
 60. McCormack RA, Doherty DA, Magann EF ym. Antepartum bleeding of unknown origin in the second half of pregnancy and pregnancy outcomes. BJOG 2008;115:1451-7 «PMID: 18715242»PubMed
 61. Grady R, Alavi N, Vale R ym. Elective single embryo transfer and perinatal outcomes: a systematic review and meta-analysis. Fertil Steril 2012;97:324-31 «PMID: 22177461»PubMed
 62. Pandey S, Shetty A, Hamilton M ym. Obstetric and perinatal outcomes in singleton pregnancies resulting from IVF/ICSI: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update 2012;18:485-503 «PMID: 22611174»PubMed
 63. Messerlian C, Platt RW, Tan SL ym. Low-technology assisted reproduction and the risk of preterm birth in a hospital-based cohort. Fertil Steril 2015;103:81-8.e2 «PMID: 25456793»PubMed
 64. Okun N, Sierra S, GENETICS COMMITTEE. ym. Pregnancy outcomes after assisted human reproduction. J Obstet Gynaecol Can 2014;36:64-83 «PMID: 24444289»PubMed
 65. Pinborg A, Wennerholm UB, Romundstad LB ym. Why do singletons conceived after assisted reproduction technology have adverse perinatal outcome? Systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update 2013;19:87-104 «PMID: 23154145»PubMed
 66. Wisborg K, Henriksen TB. [Is smoking during pregnancy a cause of premature delivery?]. Ugeskr Laeger 1995;157:6707-12 «PMID: 8540135»PubMed
 67. Wisborg K, Henriksen TB, Hedegaard M ym. Smoking during pregnancy and preterm birth. Br J Obstet Gynaecol 1996;103:800-5 «PMID: 8760711»PubMed
 68. Dahlin S, Gunnerbeck A, Wikström AK ym. Maternal tobacco use and extremely premature birth - a population-based cohort study. BJOG 2016;123:1938-1946 «PMID: 27411948»PubMed
 69. Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2012 (viitattu 11.9.2017). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 70. Lundsberg LS, Illuzzi JL, Belanger K ym. Low-to-moderate prenatal alcohol consumption and the risk of selected birth outcomes: a prospective cohort study. Ann Epidemiol 2015;25:46-54.e3 «PMID: 25453352»PubMed
 71. Henderson J, Gray R, Brocklehurst P. Systematic review of effects of low-moderate prenatal alcohol exposure on pregnancy outcome. BJOG 2007;114:243-52 «PMID: 17233797»PubMed
 72. Miyake Y, Tanaka K, Okubo H ym. Alcohol consumption during pregnancy and birth outcomes: the Kyushu Okinawa Maternal and Child Health Study. BMC Pregnancy Childbirth 2014;14:79 «PMID: 24555868»PubMed
 73. Patra J, Bakker R, Irving H ym. Dose-response relationship between alcohol consumption before and during pregnancy and the risks of low birthweight, preterm birth and small for gestational age (SGA)-a systematic review and meta-analyses. BJOG 2011;118:1411-21 «PMID: 21729235»PubMed
 74. Henderson J, Kesmodel U, Gray R. Systematic review of the fetal effects of prenatal binge-drinking. J Epidemiol Community Health 2007;61:1069-73 «PMID: 18000129»PubMed
 75. Gouin K, Murphy K, Shah PS ym. Effects of cocaine use during pregnancy on low birthweight and preterm birth: systematic review and metaanalyses. Am J Obstet Gynecol 2011;204:340.e1-12 «PMID: 21257143»PubMed
 76. Halmesmäki E. Päihteidenkäyttäjän raskaus. Duodecim 2000;116:1797-8 http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus duo91653
 77. Hayatbakhsh MR, Flenady VJ, Gibbons KS ym. Birth outcomes associated with cannabis use before and during pregnancy. Pediatr Res 2012;71:215-9 «PMID: 22258135»PubMed
 78. Ruiz M, Goldblatt P, Morrison J ym. Mother's education and the risk of preterm and small for gestational age birth: a DRIVERS meta-analysis of 12 European cohorts. J Epidemiol Community Health 2015;69:826-33 «PMID: 25911693»PubMed
 79. Larsen AD. The effect of maternal exposure to psychosocial job strain on pregnancy outcomes and child development. Dan Med J 2015;62: «PMID: 25634513»PubMed
 80. Raudaskoski T, Gissler M. [Obstetric characteristics of a grand multipara]. Duodecim 2014;130:1309-17 «PMID: 25095478»PubMed
 81. Vähä-Eskeli K, Erkkola R. The effect of short-term heat stress on uterine contractility, fetal heart rate and fetal movements at late pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1991;38:9-14 «PMID: 1988331»PubMed
 82. Rahkonen L, Unkila-Kallio L, Nuutila M ym. Cervical length measurement and cervical phosphorylated insulin-like growth factor binding protein-1 testing in prediction of preterm birth in patients reporting uterine contractions. Acta Obstet Gynecol Scand 2009;88:901-8 «PMID: 19575312»PubMed
 83. Uotila J, Sikkinen J. [Threatening preterm birth--to deliver the baby or stop contractions?]. Duodecim 2009;125:1325-31 «PMID: 19711599»PubMed
 84. Alexander S, Boulvain M, Ceysens G ym. Repeat digital cervical assessment in pregnancy for identifying women at risk of preterm labour. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD005940 «PMID: 20556763»PubMed
 85. Virtsatieinfektiot. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Nefrologiyhdistys ry:n, Kliiniset mikrobiologit ry:n, Suomen Infektiolääkärit ry:n, Suomen Kliinisen Kemian Erikoislääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n, Suomen Urologiyhdistyksen ja Suomen yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2015(viitattu 11.9.2017). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 86. Iams J, Romero R. Diagnosis of preterm labor. Pathophysiology. Kirjassa: Obstetrics, Normal and Problem Pregnancies. Gabbe SG, Niebyl JR, Simpson JL (toim.) Churchill Livingstone Elsevier 2007:677-79
 87. Laughon SK, Zhang J, Troendle J ym. Using a simplified Bishop score to predict vaginal delivery. Obstet Gynecol 2011;117:805-11 «PMID: 21383643»PubMed
 88. Vidaeff AC, Ramin SM. From concept to practice: the recent history of preterm delivery prevention. Part I: cervical competence. Am J Perinatol 2006;23:3-13 «PMID: 16450266»PubMed
 89. Iams JD, Newman RB, Thom EA ym. Frequency of uterine contractions and the risk of spontaneous preterm delivery. N Engl J Med 2002;346:250-5 «PMID: 11807149»PubMed
 90. Matijevic R, Grgic O, Vasilj O. Is sonographic assessment of cervical length better than digital examination in screening for preterm delivery in a low-risk population? Acta Obstet Gynecol Scand 2006;85:1342-7 «PMID: 17091415»PubMed
 91. Henderson J, Gray R, Brocklehurst P. Systematic review of effects of low-moderate prenatal alcohol exposure on pregnancy outcome. BJOG 2007;114:243-52 «PMID: 17233797»PubMed
 92. Jackson GM, Ludmir J, Bader TJ. The accuracy of digital examination and ultrasound in the evaluation of cervical length. Obstet Gynecol 1992;79:214-8 «PMID: 1731287»PubMed
 93. Iams JD, Goldenberg RL, Meis PJ ym. The length of the cervix and the risk of spontaneous premature delivery. National Institute of Child Health and Human Development Maternal Fetal Medicine Unit Network. N Engl J Med 1996;334:567-72 «PMID: 8569824»PubMed
 94. Salomon LJ, Diaz-Garcia C, Bernard JP ym. Reference range for cervical length throughout pregnancy: non-parametric LMS-based model applied to a large sample. Ultrasound Obstet Gynecol 2009;33:459-64 «PMID: 19277949»PubMed
 95. Berghella V, Roman A, Daskalakis C ym. Gestational age at cervical length measurement and incidence of preterm birth. Obstet Gynecol 2007;110:311-7 «PMID: 17666605»PubMed
 96. Mella MT, Berghella V. Prediction of preterm birth: cervical sonography. Semin Perinatol 2009;33:317-24 «PMID: 19796729»PubMed
 97. Papastefanou I, Pilalis A, Kappou D ym. Cervical length at 11-40 weeks: unconditional and conditional longitudinal reference ranges. Acta Obstet Gynecol Scand 2016;95:1376-1382 «PMID: 27638185»PubMed
 98. Son M, Grobman WA, Ayala NK ym. A universal mid-trimester transvaginal cervical length screening program and its associated reduced preterm birth rate. Am J Obstet Gynecol 2016;214:365.e1-5 «PMID: 26928150»PubMed
 99. Berghella V, Palacio M, Ness A ym. Cervical length screening for prevention of preterm birth in singleton pregnancy with threatened preterm labor: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials using individual patient-level data. Ultrasound Obstet Gynecol 2017;49:322-329 «PMID: 27997053»PubMed
 100. Taipale P, Hiilesmaa V. Sonographic measurement of uterine cervix at 18-22 weeks' gestation and the risk of preterm delivery. Obstet Gynecol 1998;92:902-7 «PMID: 9840546»PubMed
 101. Kuusela P, Jacobsson B, Söderlund M ym. Transvaginal sonographic evaluation of cervical length in the second trimester of asymptomatic singleton pregnancies, and the risk of preterm delivery. Acta Obstet Gynecol Scand 2015;94:598-607 «PMID: 25732204»PubMed
 102. Cahill AG, Odibo AO, Caughey AB ym. Universal cervical length screening and treatment with vaginal progesterone to prevent preterm birth: a decision and economic analysis. Am J Obstet Gynecol 2010;202:548.e1-8 «PMID: 20079888»PubMed
 103. Werner EF, Hamel MS, Orzechowski K ym. Cost-effectiveness of transvaginal ultrasound cervical length screening in singletons without a prior preterm birth: an update. Am J Obstet Gynecol 2015;213:554.e1-6 «PMID: 26071914»PubMed
 104. Crosby DA, Miletin J, Semberova J ym. Is routine transvaginal cervical length measurement cost-effective in a population where the risk of spontaneous preterm birth is low? Acta Obstet Gynecol Scand 2016;95:1391-1395 «PMID: 27623283»PubMed
 105. Jain S, Kilgore M, Edwards RK ym. Revisiting the cost-effectiveness of universal cervical length screening: importance of progesterone efficacy. Am J Obstet Gynecol 2016;215:101.e1-7 «PMID: 26821336»PubMed
 106. Erdemir G, Kultursay N, Calkavur S ym. Histological chorioamnionitis: effects on premature delivery and neonatal prognosis. Pediatr Neonatol 2013;54:267-74 «PMID: 23639744»PubMed
 107. Henderson JJ, McWilliam OA, Newnham JP ym. Preterm birth aetiology 2004-2008. Maternal factors associated with three phenotypes: spontaneous preterm labour, preterm pre-labour rupture of membranes and medically indicated preterm birth. J Matern Fetal Neonatal Med 2012;25:642-7 «PMID: 21827362»PubMed
 108. van der Ham DP, Vijgen SM, Nijhuis JG ym. Induction of labor versus expectant management in women with preterm prelabor rupture of membranes between 34 and 37 weeks: a randomized controlled trial. PLoS Med 2012;9:e1001208 «PMID: 22545024»PubMed
 109. Park CW, Yoon BH, Park JS ym. A fetal and an intra-amniotic inflammatory response is more severe in preterm labor than in preterm PROM in the context of funisitis: unexpected observation in human gestations. PLoS One 2013;8:e62521 «PMID: 23658737»PubMed
 110. Melamed N, Hadar E, Ben-Haroush A ym. Factors affecting the duration of the latency period in preterm premature rupture of membranes. J Matern Fetal Neonatal Med 2009;22:1051-6 «PMID: 19900043»PubMed
 111. Pasquier JC, Bujold E, Rabilloud M ym. Effect of latency period after premature rupture of membranes on 2 years infant mortality (DOMINOS study). Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007;135:21-7 «PMID: 17113211»PubMed
 112. Lykke JA, Dideriksen KL, Lidegaard O ym. First-trimester vaginal bleeding and complications later in pregnancy. Obstet Gynecol 2010;115:935-44 «PMID: 20410766»PubMed
 113. Simhan HN, Canavan TP. Preterm premature rupture of membranes: diagnosis, evaluation and management strategies. BJOG 2005;112 Suppl 1:32-7 «PMID: 15715592»PubMed
 114. ACOG Committee on Practice Bulletins-Obstetrics.. ACOG Practice Bulletin No. 80: premature rupture of membranes. Clinical management guidelines for obstetrician-gynecologists. Obstet Gynecol 2007;109:1007-19 «PMID: 17400872»PubMed
 115. Laudy JA, Tibboel D, Robben SG ym. Prenatal prediction of pulmonary hypoplasia: clinical, biometric, and Doppler velocity correlates. Pediatrics 2002;109:250-8 «PMID: 11826203»PubMed
 116. Sim WH, Araujo Júnior E, Da Silva Costa F ym. Maternal and neonatal outcomes following expectant management of preterm prelabour rupture of membranes before viability. J Perinat Med 2017;45:29-44 «PMID: 27780154»PubMed
 117. Williams O, Michel B, Hutchings G ym. Two-year neonatal outcome following PPROM prior to 25 weeks with a prolonged period of oligohydramnios. Early Hum Dev 2012;88:657-61 «PMID: 22682720»PubMed
 118. Westwood M, Gibson JM, Davies AJ ym. The phosphorylation pattern of insulin-like growth factor-binding protein-1 in normal plasma is different from that in amniotic fluid and changes during pregnancy. J Clin Endocrinol Metab 1994;79:1735-41 «PMID: 7527409»PubMed
 119. Rutanen EM. Comment on: guidelines for the management of spontaneous preterm labor: identification of spontaneous preterm labor, diagnosis of preterm premature rupture of membranes and preventive tools for preterm birth. J Matern Fetal Neonatal Med 2012;25:546-9; author reply 547-8 «PMID: 22046975»PubMed
 120. Wilfong L. Effects of maternal blood on the readability and reliability of the amnisure rapid immunoassay. Med Educ Foundation Am Coll Osteopathic Obstet Gynecol Winter Newslett 2009;30:11-2
 121. Kubota T, Takeuchi H. Evaluation of insulin-like growth factor binding protein-1 as a diagnostic tool for rupture of the membranes. J Obstet Gynaecol Res 1998;24:411-7 «PMID: 10063236»PubMed
 122. Di Renzo GC, Roura LC, Facchinetti F. Rutanen EM. Comment on: guidelines for the management of spontaneous preterm labor: identification of spontaneous preterm labor, diagnosis of preterm premature rupture of membranes and preventive tools for preterm birth. J Matern Fetal Neonatal Med 2012;25:546-9; author reply 547-8 «PMID: 22046975»PubMed
 123. Di Renzo GC, Roura LC, Facchinetti F ym. Guidelines for the management of spontaneous preterm labor: identification of spontaneous preterm labor, diagnosis of preterm premature rupture of membranes, and preventive tools for preterm birth. J Matern Fetal Neonatal Med 2011;24:659-67 «PMID: 21366393»PubMed
 124. Ernest JM, Meis PJ, Moore ML ym. Vaginal pH: a marker of preterm premature rupture of the membranes. Obstet Gynecol 1989;74:734-8 «PMID: 2812649»PubMed
 125. Liang DK, Qi HB, Luo X ym. Comparative study of placental a-microglobulin-1, insulin-like growth factor binding protein-1 and nitrazine test to diagnose premature rupture of membranes: a randomized controlled trial. J Obstet Gynaecol Res 2014;40:1555-60 «PMID: 24888915»PubMed
 126. Greig PC, Ernest JM, Teot L. Low amniotic fluid glucose levels are a specific but not a sensitive marker for subclinical intrauterine infections in patients in preterm labor with intact membranes. Am J Obstet Gynecol 1994;171:365-70; discussion 370-1 «PMID: 8059814»PubMed
 127. Practice Bulletin No. 172 Summary: Premature Rupture of Membranes. Obstet Gynecol 2016;128:934-6 «PMID: 27661647»PubMed
 128. Abou El Senoun G, Dowswell T, Mousa HA. Planned home versus hospital care for preterm prelabour rupture of the membranes (PPROM) prior to 37 weeks' gestation. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD008053 «PMID: 24729384»PubMed
 129. Tita AT, Andrews WW. Diagnosis and management of clinical chorioamnionitis. Clin Perinatol 2010;37:339-54 «PMID: 20569811»PubMed
 130. Edwards RK. Chorioamnionitis and labor. Obstet Gynecol Clin North Am 2005;32:287-96, x «PMID: 15899361»PubMed
 131. Romero R, Miranda J, Chaiworapongsa T ym. Prevalence and clinical significance of sterile intra-amniotic inflammation in patients with preterm labor and intact membranes. Am J Reprod Immunol 2014;72:458-74 «PMID: 25078709»PubMed
 132. Thomas W, Speer CP. Chorioamnionitis: important risk factor or innocent bystander for neonatal outcome? Neonatology 2011;99:177-87 «PMID: 20881433»PubMed
 133. Kim CJ, Romero R, Chaemsaithong P ym. Acute chorioamnionitis and funisitis: definition, pathologic features, and clinical significance. Am J Obstet Gynecol 2015;213:S29-52 «PMID: 26428501»PubMed
 134. Johnson CT, Farzin A, Burd I. Current management and long-term outcomes following chorioamnionitis. Obstet Gynecol Clin North Am 2014;41:649-69 «PMID: 25454996»PubMed
 135. Myntti T, Rahkonen L, Pätäri-Sampo A ym. Comparison of amniotic fluid matrix metalloproteinase-8 and cathelicidin in the diagnosis of intra-amniotic infection. J Perinatol 2016;36:1049-1054 «PMID: 27583392»PubMed
 136. Buhimschi IA, Nayeri UA, Laky CA ym. Advances in medical diagnosis of intra-amniotic infection. Expert Opin Med Diagn 2013;7:5-16 «PMID: 23530840»PubMed
 137. Chapman E, Reveiz L, Illanes E ym. Antibiotic regimens for management of intra-amniotic infection. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD010976 «PMID: 25526426»PubMed
 138. Tikkanen M, Nuutila M, Hiilesmaa V ym. Clinical presentation and risk factors of placental abruption. Acta Obstet Gynecol Scand 2006;85:700-5 «PMID: 16752262»PubMed
 139. Soraisham AS, Singhal N, McMillan DD ym. A multicenter study on the clinical outcome of chorioamnionitis in preterm infants. Am J Obstet Gynecol 2009;200:372.e1-6 «PMID: 19217596»PubMed
 140. Evers AC, Nijhuis L, Koster MP ym. Intrapartum fever at term: diagnostic markers to individualize the risk of fetal infection: a review. Obstet Gynecol Surv 2012;67:187-200 «PMID: 22901952»PubMed
 141. Stepan M, Cobo T, Musilova I ym. Maternal Serum C-Reactive Protein in Women with Preterm Prelabor Rupture of Membranes. PLoS One 2016;11:e0150217 «PMID: 26942752»PubMed
 142. Myntti T, Rahkonen L, Tikkanen M ym. Amniotic fluid rapid biomarkers are associated with intra-amniotic infection in preterm pregnancies regardless of the membrane status. J Perinatol 2016;36:606-11 «PMID: 27054843»PubMed
 143. Fishman SG, Gelber SE. Evidence for the clinical management of chorioamnionitis. Semin Fetal Neonatal Med 2012;17:46-50 «PMID: 21962477»PubMed
 144. Sciscione AC. Maternal activity restriction and the prevention of preterm birth. Am J Obstet Gynecol 2010;202:232.e1-5 «PMID: 19766979»PubMed
 145. Sosa CG, Althabe F, Belizán JM ym. Bed rest in singleton pregnancies for preventing preterm birth. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD003581 «PMID: 25821121»PubMed
 146. Crowther CA, Han S. Hospitalisation and bed rest for multiple pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD000110 «PMID: 20614420»PubMed
 147. Kovacevich GJ, Gaich SA, Lavin JP ym. The prevalence of thromboembolic events among women with extended bed rest prescribed as part of the treatment for premature labor or preterm premature rupture of membranes. Am J Obstet Gynecol 2000;182:1089-92 «PMID: 10819836»PubMed
 148. Promislow JH, Hertz-Picciotto I, Schramm M ym. Bed rest and other determinants of bone loss during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2004;191:1077-83 «PMID: 15507924»PubMed
 149. Fox NS, Gelber SE, Kalish RB ym. The recommendation for bed rest in the setting of arrested preterm labor and premature rupture of membranes. Am J Obstet Gynecol 2009;200:165.e1-6 «PMID: 19019329»PubMed
 150. Kaaja R. Laskimotukoksen ehkäisy ja hoito raskauden aikana. SLL 2012;32:2138-2142
 151. Bates SM, Greer IA, Middeldorp S ym. VTE, thrombophilia, antithrombotic therapy, and pregnancy: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012;141:e691S-e736S «PMID: 22315276»PubMed
 152. Laskimotukos ja keuhkoembolia. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 11.9.2017). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 153. Bain E, Wilson A, Tooher R ym. Prophylaxis for venous thromboembolic disease in pregnancy and the early postnatal period. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD001689 «PMID: 24519568»PubMed
 154. Guimicheva B, Czuprynska J, Arya R. The prevention of pregnancy-related venous thromboembolism. Br J Haematol 2015;168:163-74 «PMID: 25312482»PubMed
 155. Liang YJ, Li ZL, Wang L ym. [Comparision of risk factors and pathogens in patients with early- and late-onset ventilator-associated pneumonia in intensive care unit]. Zhonghua Nei Ke Za Zhi 2017;56:743-746 «PMID: 29036955»PubMed
 156. Andersen AS, Berthelsen JG, Bergholt T. Venous thromboembolism in pregnancy: prophylaxis and treatment with low molecular weight heparin. Acta Obstet Gynecol Scand 2010;89:15-21 «PMID: 19916891»PubMed
 157. Galambosi P, Hiilesmaa V, Ulander VM ym. Prolonged low-molecular-weight heparin use during pregnancy and subsequent bone mineral density. Thromb Res 2016;143:122-6 «PMID: 27236710»PubMed
 158. Nygren P, Fu R, Freeman M, Bougatsos C, Guise JM. Screening and Treatment for Bacterial Vaginosis in Pregnancy: Systematic Review to Update the 2001 U.S. Preventive Services Task Force Recommendation [Internet]. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2008 Jan.
 159. Low N, Redmond S, Uusküla A ym. Screening for genital chlamydia infection. Cochrane Database Syst Rev 2016;9:CD010866 «PMID: 27623210»PubMed
 160. Raynes Greenow CH, Roberts CL, Bell JC ym. Antibiotics for ureaplasma in the vagina in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2011;:CD003767 «PMID: 21901685»PubMed
 161. Romero R, Mazor M, Oyarzun E ym. Is there an association between colonization with group B Streptococcus and prematurity? J Reprod Med 1989;34:797-801 «PMID: 2677355»PubMed
 162. Garland SM, Kelly N, Ugoni AM. Is antenatal group B streptococcal carriage a predictor of adverse obstetric outcome? Infect Dis Obstet Gynecol 2000;8:138-42 «PMID: 10968595»PubMed
 163. Daskalakis G, Papapanagiotou A, Mesogitis S ym. Bacterial vaginosis and group B streptococcal colonization and preterm delivery in a low-risk population. Fetal Diagn Ther 2006;21:172-6 «PMID: 16490998»PubMed
 164. Choi SJ, Park SD, Jang IH ym. The prevalence of vaginal microorganisms in pregnant women with preterm labor and preterm birth. Ann Lab Med 2012;32:194-200 «PMID: 22563554»PubMed
 165. Klebanoff MA, Regan JA, Rao AV ym. Outcome of the Vaginal Infections and Prematurity Study: results of a clinical trial of erythromycin among pregnant women colonized with group B streptococci. Am J Obstet Gynecol 1995;172:1540-5 «PMID: 7755068»PubMed
 166. Carlo WA, McDonald SA, Fanaroff AA ym. Association of antenatal corticosteroids with mortality and neurodevelopmental outcomes among infants born at 22 to 25 weeks' gestation. JAMA 2011;306:2348-58 «PMID: 22147379»PubMed
 167. Gyamfi-Bannerman C, Thom EA, Blackwell SC ym. Antenatal Betamethasone for Women at Risk for Late Preterm Delivery. N Engl J Med 2016;374:1311-20 «PMID: 26842679»PubMed
 168. Roberts D, Dalziel S. Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. Cochrane Database Syst Rev 2006;:CD004454 «PMID: 16856047»PubMed
 169. Chawla S, Natarajan G, Shankaran S ym. Association of Neurodevelopmental Outcomes and Neonatal Morbidities of Extremely Premature Infants With Differential Exposure to Antenatal Steroids. JAMA Pediatr 2016;170:1164-1172 «PMID: 27723868»PubMed
 170. The American College of Obstetrics and Gynecology, Consensus statement 677, November 2016
 171. Norman M, Piedvache A, Børch K ym. Association of Short Antenatal Corticosteroid Administration-to-Birth Intervals With Survival and Morbidity Among Very Preterm Infants: Results From the EPICE Cohort. JAMA Pediatr 2017;171:678-686 «PMID: 28505223»PubMed
 172. American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on Practice Bulletins—Obstetrics.. Practice Bulletin No. 171: Management of Preterm Labor. Obstet Gynecol 2016;128:e155-64 «PMID: 27661654»PubMed
 173. Elimian A, Garry D, Figueroa R ym. Antenatal betamethasone compared with dexamethasone (betacode trial): a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2007;110:26-30 «PMID: 17601892»PubMed
 174. Lee BH, Stoll BJ, McDonald SA ym. Neurodevelopmental outcomes of extremely low birth weight infants exposed prenatally to dexamethasone versus betamethasone. Pediatrics 2008;121:289-96 «PMID: 18245420»PubMed
 175. Crowther CA, Anderson PJ, McKinlay CJ ym. Mid-Childhood Outcomes of Repeat Antenatal Corticosteroids: A Randomized Controlled Trial. Pediatrics 2016;138: «PMID: 27650051»PubMed
 176. Amiya RM, Mlunde LB, Ota E ym. Antenatal Corticosteroids for Reducing Adverse Maternal and Child Outcomes in Special Populations of Women at Risk of Imminent Preterm Birth: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One 2016;11:e0147604 «PMID: 26841022»PubMed
 177. Mathiesen ER, Christensen AB, Hellmuth E ym. Insulin dose during glucocorticoid treatment for fetal lung maturation in diabetic pregnancy: test of an algorithm [correction of analgoritm]. Acta Obstet Gynecol Scand 2002;81:835-9 «PMID: 12225298»PubMed
 178. Star J, Hogan J, Sosa ME ym. Glucocorticoid-associated maternal hyperglycemia: a randomized trial of insulin prophylaxis. J Matern Fetal Med 2000;9:273-7 «PMID: 11132581»PubMed
 179. Crowther CA, Anderson PJ, McKinlay CJ ym. Mid-Childhood Outcomes of Repeat Antenatal Corticosteroids: A Randomized Controlled Trial. Pediatrics 2016;138: «PMID: 27650051»PubMed
 180. Sawady J, Mercer BM, Wapner RJ ym. The National Institute of Child Health and Human Development Maternal-Fetal Medicine Units Network Beneficial Effects of Antenatal Repeated Steroids study: impact of repeated doses of antenatal corticosteroids on placental growth and histologic findings. Am J Obstet Gynecol 2007;197:281.e1-8 «PMID: 17826421»PubMed
 181. Periviable birth. Obstetric Care Consensus No. 4. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol 2016;127:e157–69
 182. Crowther CA, McKinlay CJ, Middleton P ym. Repeat doses of prenatal corticosteroids for women at risk of preterm birth for improving neonatal health outcomes. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD003935 «PMID: 26142898»PubMed
 183. Liebowitz M, Clyman RI. Antenatal Betamethasone: A Prolonged Time Interval from Administration to Delivery Is Associated with an Increased Incidence of Severe Intraventricular Hemorrhage in Infants Born before 28 Weeks Gestation. J Pediatr 2016;177:114-120.e1 «PMID: 27514239»PubMed
 184. Flenady V, Wojcieszek AM, Papatsonis DN ym. Calcium channel blockers for inhibiting preterm labour and birth. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD002255 «PMID: 24901312»PubMed
 185. Romero R, Sibai BM, Sanchez-Ramos L ym. An oxytocin receptor antagonist (atosiban) in the treatment of preterm labor: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial with tocolytic rescue. Am J Obstet Gynecol 2000;182:1173-83 «PMID: 10819855»PubMed
 186. Greig PC, Massmann GA, Demarest KT ym. Maternal and fetal cardiovascular effects and placental transfer of the oxytocin antagonist atosiban in late-gestation pregnant sheep. Am J Obstet Gynecol 1993;169:897-902 «PMID: 8238146»PubMed
 187. Amin SB, Sinkin RA, Glantz JC. Metaanalysis of the effect of antenatal indomethacin on neonatal outcomes. Am J Obstet Gynecol 2007;197:486.e1-10 «PMID: 17980183»PubMed
 188. Butler-O'Hara M, D'Angio CT. Risk of persistent renal insufficiency in premature infants following the prenatal use of indomethacin for suppression of preterm labor. J Perinatol 2002;22:541-6 «PMID: 12368969»PubMed
 189. Vermillion ST, Newman RB. Recent indomethacin tocolysis is not associated with neonatal complications in preterm infants. Am J Obstet Gynecol 1999;181:1083-6 «PMID: 10561622»PubMed
 190. Tarcan A, Gürakan B, Yildirim S ym. Persistent pulmonary hypertension in a premature newborn after 16 hours of antenatal indomethacin exposure. J Perinat Med 2004;32:98-9 «PMID: 15008397»PubMed
 191. Vermillion ST, Scardo JA, Lashus AG ym. The effect of indomethacin tocolysis on fetal ductus arteriosus constriction with advancing gestational age. Am J Obstet Gynecol 1997;177:256-9; discussion 259-61 «PMID: 9290437»PubMed
 192. Neilson JP, West HM, Dowswell T. Betamimetics for inhibiting preterm labour. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD004352 «PMID: 24500892»PubMed
 193. Helmerhorst FM, Perquin DA, Donker D ym. Perinatal outcome of singletons and twins after assisted conception: a systematic review of controlled studies. BMJ 2004;328:261 «PMID: 14742347»PubMed
 194. Vogel JP, Nardin JM, Dowswell T ym. Combination of tocolytic agents for inhibiting preterm labour. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD006169 «PMID: 25010869»PubMed
 195. Dodd JM, Jones L, Flenady V ym. Prenatal administration of progesterone for preventing preterm birth in women considered to be at risk of preterm birth. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD004947 «PMID: 23903965»PubMed
 196. Martinez de Tejada B, Karolinski A, Ocampo MC ym. Prevention of preterm delivery with vaginal progesterone in women with preterm labour (4P): randomised double-blind placebo-controlled trial. BJOG 2015;122:80-91 «PMID: 25209926»PubMed
 197. Furcron AE, Romero R, Plazyo O ym. Vaginal progesterone, but not 17a-hydroxyprogesterone caproate, has antiinflammatory effects at the murine maternal-fetal interface. Am J Obstet Gynecol 2015;213:846.e1-846.e19 «PMID: 26264823»PubMed
 198. O'Brien JM, Lewis DF. Prevention of preterm birth with vaginal progesterone or 17-alpha-hydroxyprogesterone caproate: a critical examination of efficacy and safety. Am J Obstet Gynecol 2016;214:45-56 «PMID: 26558340»PubMed
 199. Saccone G, Khalifeh A, Elimian A ym. Vaginal progesterone vs intramuscular 17a-hydroxyprogesterone caproate for prevention of recurrent spontaneous preterm birth in singleton gestations: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Ultrasound Obstet Gynecol 2017;49:315-321 «PMID: 27546354»PubMed
 200. Schuit E, Stock S, Rode L ym. Effectiveness of progestogens to improve perinatal outcome in twin pregnancies: an individual participant data meta-analysis. BJOG 2015;122:27-37 «PMID: 25145491»PubMed
 201. Romero R, Conde-Agudelo A, El-Refaie W ym. Vaginal progesterone decreases preterm birth and neonatal morbidity and mortality in women with a twin gestation and a short cervix: an updated meta-analysis of individual patient data. Ultrasound Obstet Gynecol 2017;49:303-314 «PMID: 28067007»PubMed
 202. Berghella V, Ciardulli A, Rust OA ym. Cerclage for sonographic short cervix in singleton gestations without prior spontaneous preterm birth: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials using individual patient-level data. Ultrasound Obstet Gynecol 2017;50:569-577 «PMID: 28295722»PubMed
 203. Ehsanipoor RM, Seligman NS, Saccone G ym. Physical Examination-Indicated Cerclage: A Systematic Review and Meta-analysis. Obstet Gynecol 2015;126:125-35 «PMID: 26241265»PubMed
 204. Sneider K, Christiansen OB, Sundtoft IB ym. Recurrence rates after abdominal and vaginal cerclages in women with cervical insufficiency: a validated cohort study. Arch Gynecol Obstet 2017;295:859-866 «PMID: 28233116»PubMed
 205. Zaveri V, Aghajafari F, Amankwah K ym. Abdominal versus vaginal cerclage after a failed transvaginal cerclage: a systematic review. Am J Obstet Gynecol 2002;187:868-72 «PMID: 12388966»PubMed
 206. American College of Obstetricians and Gynecologists.. ACOG Practice Bulletin No.142: Cerclage for the management of cervical insufficiency. Obstet Gynecol 2014;123:372-9 «PMID: 24451674»PubMed
 207. Galyean A, Garite TJ, Maurel K ym. Removal versus retention of cerclage in preterm premature rupture of membranes: a randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol 2014;211:399.e1-7 «PMID: 24726507»PubMed
 208. Goya M, de la Calle M, Pratcorona L ym. Cervical pessary to prevent preterm birth in women with twin gestation and sonographic short cervix: a multicenter randomized controlled trial (PECEP-Twins). Am J Obstet Gynecol 2016;214:145-152 «PMID: 26627728»PubMed
 209. Goya M, Pratcorona L, Merced C ym. Cervical pessary in pregnant women with a short cervix (PECEP): an open-label randomised controlled trial. Lancet 2012;379:1800-6 «PMID: 22475493»PubMed
 210. Falcão V, Melo C, Matias A ym. Cervical pessary for the prevention of preterm birth: is it of any use? J Perinat Med 2017;45:21-27 «PMID: 27171387»PubMed
 211. Liem S, Schuit E, Hegeman M ym. Cervical pessaries for prevention of preterm birth in women with a multiple pregnancy (ProTWIN): a multicentre, open-label randomised controlled trial. Lancet 2013;382:1341-9 «PMID: 23924878»PubMed
 212. Nicolaides KH, Syngelaki A, Poon LC ym. Cervical pessary placement for prevention of preterm birth in unselected twin pregnancies: a randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol 2016;214:3.e1-9 «PMID: 26321037»PubMed
 213. Nicolaides KH, Syngelaki A, Poon LC ym. A Randomized Trial of a Cervical Pessary to Prevent Preterm Singleton Birth. N Engl J Med 2016;374:1044-52 «PMID: 26981934»PubMed
 214. Romero R, Gotsch F, Pineles B ym. Inflammation in pregnancy: its roles in reproductive physiology, obstetrical complications, and fetal injury. Nutr Rev 2007;65:S194-202 «PMID: 18240548»PubMed
 215. Slattery MM, Geary M, Morrison JJ. Obstetric antecedents for preterm delivery. J Perinat Med 2008;36:306-9 «PMID: 18598119»PubMed
 216. McCrea HJ, Ment LR. The diagnosis, management, and postnatal prevention of intraventricular hemorrhage in the preterm neonate. Clin Perinatol 2008;35:777-92, vii «PMID: 19026340»PubMed
 217. Saxonhouse MA, Sola MC. Platelet function in term and preterm neonates. Clin Perinatol 2004;31:15-28 «PMID: 15183653»PubMed
 218. To WW, Leung WC. The incidence of abnormal findings from intrapartum cardiotocogram monitoring in term and preterm labours. Aust N Z J Obstet Gynaecol 1998;38:258-61 «PMID: 9761148»PubMed
 219. Low JA. Determining the contribution of asphyxia to brain damage in the neonate. J Obstet Gynaecol Res 2004;30:276-86 «PMID: 15238103»PubMed
 220. Hankins GD, Snyder RR, Yeomans ER. Umbilical arterial and venous acid-base and blood gas values and the effect of chorioamnionitis on those values in a cohort of preterm infants. Am J Obstet Gynecol 1991;164:1261-4 «PMID: 1903592»PubMed
 221. Gunn AJ, Quaedackers JS, Guan J ym. The premature fetus: not as defenseless as we thought, but still paradoxically vulnerable? Dev Neurosci 2001;23:175-9 «PMID: 11598316»PubMed
 222. Victory R, Penava D, da Silva O ym. Umbilical cord pH and base excess values in relation to neonatal morbidity for infants delivered preterm. Am J Obstet Gynecol 2003;189:803-7 «PMID: 14526318»PubMed
 223. Practice Bulletin No. 171 Summary: Management of Preterm Labor. Obstet Gynecol 2016;128:931-3 «PMID: 27661646»PubMed
 224. Mercer B. Antibiotics in the management of PROM and preterm labor. Obstet Gynecol Clin North Am 2012;39:65-76 «PMID: 22370108»PubMed
 225. Money D, Allen VM, INFECTIOUS DISEASES COMMITTEE.. The prevention of early-onset neonatal group B streptococcal disease. J Obstet Gynaecol Can 2013;35:939-948 «PMID: 24165063»PubMed
 226. Czikk MJ, McCarthy FP, Murphy KE. Chorioamnionitis: from pathogenesis to treatment. Clin Microbiol Infect 2011;17:1304-11 «PMID: 21672080»PubMed
 227. Piano V, Verhagen S, Schalkwijk A ym. Diagnosing neuropathic pain in patients with cancer: comparative analysis of recommendations in national guidelines from European countries. Pain Pract 2013;13:433-9 «PMID: 23279302»PubMed
 228. Edwards RK, Duff P. Single additional dose postpartum therapy for women with chorioamnionitis. Obstet Gynecol 2003;102:957-61 «PMID: 14672470»PubMed
 229. Doyle LW, Crowther CA, Middleton P ym. Magnesium sulphate for women at risk of preterm birth for neuroprotection of the fetus. Cochrane Database Syst Rev 2009;:CD004661 «PMID: 19160238»PubMed
 230. Conde-Agudelo A, Romero R. Antenatal magnesium sulfate for the prevention of cerebral palsy in preterm infants less than 34 weeks' gestation: a systematic review and metaanalysis. Am J Obstet Gynecol 2009;200:595-609 «PMID: 19482113»PubMed
 231. McPherson JA, Rouse DJ, Grobman WA ym. Association of duration of neuroprotective magnesium sulfate infusion with neonatal and maternal outcomes. Obstet Gynecol 2014;124:749-55 «PMID: 25198275»PubMed
 232. Zeng X, Xue Y, Tian Q ym. Effects and Safety of Magnesium Sulfate on Neuroprotection: A Meta-analysis Based on PRISMA Guidelines. Medicine (Baltimore) 2016;95:e2451 «PMID: 26735551»PubMed
 233. Rouse DJ, Hirtz DG, Thom E ym. A randomized, controlled trial of magnesium sulfate for the prevention of cerebral palsy. N Engl J Med 2008;359:895-905 «PMID: 18753646»PubMed
 234. Cahill AG, Stout MJ, Caughey AB. Intrapartum magnesium for prevention of cerebral palsy: continuing controversy? Curr Opin Obstet Gynecol 2010;22:122-7 «PMID: 20179596»PubMed
 235. Drassinower D, Friedman AM, Levin H ym. Does magnesium exposure affect neonatal resuscitation? Am J Obstet Gynecol 2015;213:424.e1-5 «PMID: 26026919»PubMed
 236. Doyle LW, Anderson PJ, Haslam R ym. School-age outcomes of very preterm infants after antenatal treatment with magnesium sulfate vs placebo. JAMA 2014;312:1105-13 «PMID: 25226476»PubMed
 237. Chollat C, Enser M, Houivet E ym. School-age outcomes following a randomized controlled trial of magnesium sulfate for neuroprotection of preterm infants. J Pediatr 2014;165:398-400.e3 «PMID: 24837863»PubMed
 238. Turitz AL, Too GT, Gyamfi-Bannerman C. Proximity of magnesium exposure to delivery and neonatal outcomes. Am J Obstet Gynecol 2016;215:508.e1-6 «PMID: 27177525»PubMed
 239. Antenatal Magnesium Sulphate for Neuroprotection Guideline Development Panel. Antenatal magnesium sulphate prior to preterm birth for neuroprotection of the fetus, infant and child: National clinical practice guidelines. Adelaide: the University of Adelaide, 2010. ISBN 978-0-86396-720-7
 240. Magee L, Sawchuck D, Synnes A ym. SOGC Clinical Practice Guideline. Magnesium sulphate for fetal neuroprotection. J Obstet Gynaecol Can 2011;33:516-529 «PMID: 21639972»PubMed
 241. Bain ES, Middleton PF, Crowther CA. Maternal adverse effects of different antenatal magnesium sulphate regimens for improving maternal and infant outcomes: a systematic review. BMC Pregnancy Childbirth 2013;13:195 «PMID: 24139447»PubMed
 242. Rosén KG. Fetal electrocardiogram waveform analysis in labour. Curr Opin Obstet Gynecol 2005;17:147-50 «PMID: 15758606»PubMed
 243. Grant A, Glazener CM. Elective versus selective caesarean section for delivery of the small baby. Cochrane Database Syst Rev 2001;:CD000078 «PMID: 11279676»PubMed
 244. Schmitz T, Prunet C, Azria E ym. Association Between Planned Cesarean Delivery and Neonatal Mortality and Morbidity in Twin Pregnancies. Obstet Gynecol 2017;129:986-995 «PMID: 28486364»PubMed
 245. Sweet DG, Carnielli V, Greisen G ym. European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome - 2016 Update. Neonatology 2017;111:107-125 «PMID: 27649091»PubMed
 246. Serenius F, Blennow M, Maršál K ym. Intensity of perinatal care for extremely preterm infants: outcomes at 2.5 years. Pediatrics 2015;135:e1163-72 «PMID: 25896833»PubMed
 247. Manley BJ, Dawson JA, Kamlin CO ym. Clinical assessment of extremely premature infants in the delivery room is a poor predictor of survival. Pediatrics 2010;125:e559-64 «PMID: 20176671»PubMed
 248. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:4. Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Työryhmän raportti 2010, sivu 55. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-2963-0
 249. Ahmad I, Beharry KD, Valencia AM ym. Influence of a single course of antenatal betamethasone on the maternal-fetal insulin-IGF-GH axis in singleton pregnancies. Growth Horm IGF Res 2006;16:267-75 «PMID: 16920374»PubMed
 250. Alfirevic Z, Stampalija T, Roberts D ym. Cervical stitch (cerclage) for preventing preterm birth in singleton pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2012;:CD008991 «PMID: 22513970»PubMed
 251. Althuisius SM, Dekker GA, Hummel P ym. Cervical incompetence prevention randomized cerclage trial: emergency cerclage with bed rest versus bed rest alone. Am J Obstet Gynecol 2003;189:907-10 «PMID: 14586323»PubMed
 252. Amorim MM, Santos LC, Faúndes A. Corticosteroid therapy for prevention of respiratory distress syndrome in severe preeclampsia. Am J Obstet Gynecol 1999;180:1283-8 «PMID: 10329891»PubMed
 253. Andrews WW, Klebanoff MA, Thom EA ym. Midpregnancy genitourinary tract infection with Chlamydia trachomatis: association with subsequent preterm delivery in women with bacterial vaginosis and Trichomonas vaginalis. Am J Obstet Gynecol 2006;194:493-500 «PMID: 16458652»PubMed
 254. Angelescu K, Nussbaumer-Streit B, Sieben W ym. Benefits and harms of screening for and treatment of asymptomatic bacteriuria in pregnancy: a systematic review. BMC Pregnancy Childbirth 2016;16:336 «PMID: 27806709»PubMed
 255. Baud O, Foix-L'Helias L, Kaminski M ym. Antenatal glucocorticoid treatment and cystic periventricular leukomalacia in very premature infants. N Engl J Med 1999;341:1190-6 «PMID: 10519896»PubMed
 256. Bergenhenegouwen L, Vlemmix F, Ensing S ym. Preterm Breech Presentation: A Comparison of Intended Vaginal and Intended Cesarean Delivery. Obstet Gynecol 2015;126:1223-30 «PMID: 26551172»PubMed
 257. Bergenhenegouwen LA, Meertens LJ, Schaaf J ym. Vaginal delivery versus caesarean section in preterm breech delivery: a systematic review. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2014;172:1-6 «PMID: 24199680»PubMed
 258. Berghella V, Saccone G. Fetal fibronectin testing for prevention of preterm birth in singleton pregnancies with threatened preterm labor: a systematic review and metaanalysis of randomized controlled trials. Am J Obstet Gynecol 2016;215:431-8 «PMID: 27133012»PubMed
 259. Bond DM, Middleton P, Levett KM ym. Planned early birth versus expectant management for women with preterm prelabour rupture of membranes prior to 37 weeks' gestation for improving pregnancy outcome. Cochrane Database Syst Rev 2017;3:CD004735 «PMID: 28257562»PubMed
 260. Brocklehurst P, Gordon A, Heatley E ym. Antibiotics for treating bacterial vaginosis in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD000262 «PMID: 23440777»PubMed
 261. Cohen I, Veille JC, Calkins BM. Improved pregnancy outcome following successful treatment of chlamydial infection. JAMA 1990;263:3160-3 «PMID: 2348525»PubMed
 262. Conde-Agudelo A, Romero R, Hassan SS ym. Transvaginal sonographic cervical length for the prediction of spontaneous preterm birth in twin pregnancies: a systematic review and metaanalysis. Am J Obstet Gynecol 2010;203:128.e1-12 «PMID: 20576253»PubMed
 263. Conde-Agudelo A, Romero R. Cervical phosphorylated insulin-like growth factor binding protein-1 test for the prediction of preterm birth: a systematic review and metaanalysis. Am J Obstet Gynecol 2016;214:57-73 «PMID: 26149828»PubMed
 264. Corbella S, Taschieri S, Del Fabbro M ym. Adverse pregnancy outcomes and periodontitis: A systematic review and meta-analysis exploring potential association. Quintessence Int 2016;47:193-204 «PMID: 26504910»PubMed
 265. Costeloe K, Hennessy E, Gibson AT ym. The EPICure study: outcomes to discharge from hospital for infants born at the threshold of viability. Pediatrics 2000;106:659-71 «PMID: 11015506»PubMed
 266. Crowther CA, McKinlay CJ, Middleton P ym. Repeat doses of prenatal corticosteroids for women at risk of preterm birth for improving neonatal health outcomes. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD003935 «PMID: 26142898»PubMed
 267. Deren O, Karaer C, Onderoglu L ym. The effect of steroids on the biophysical profile and Doppler indices of umbilical and middle cerebral arteries in healthy preterm fetuses. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2001;99:72-6 «PMID: 11604189»PubMed
 268. Domin CM, Smith EJ, Terplan M. Transvaginal ultrasonographic measurement of cervical length as a predictor of preterm birth: a systematic review with meta-analysis. Ultrasound Q 2010;26:241-8 «PMID: 21084959»PubMed
 269. Drife J. Mode of delivery in the early preterm infant (<28 weeks). BJOG 2006;113 Suppl 3:81-5 «PMID: 17206971»PubMed
 270. Flenady V, Reinebrant HE, Liley HG ym. Oxytocin receptor antagonists for inhibiting preterm labour. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD004452 «PMID: 24903678»PubMed
 271. Folger AT. Maternal Chlamydia trachomatis infections and preterm birth:the impact of early detection and eradication during pregnancy. Matern Child Health J 2014;18:1795-802 «PMID: 24337865»PubMed
 272. Frenette P, Dodds L, Armson BA ym. Preterm prelabour rupture of membranes: effect of latency on neonatal and maternal outcomes. J Obstet Gynaecol Can 2013;35:710-717 «PMID: 24007706»PubMed
 273. Fuchs I, Tsoi E, Henrich W ym. Sonographic measurement of cervical length in twin pregnancies in threatened preterm labor. Ultrasound Obstet Gynecol 2004;23:42-5 «PMID: 14970998»PubMed
 274. Fuchs IB, Henrich W, Osthues K ym. Sonographic cervical length in singleton pregnancies with intact membranes presenting with threatened preterm labor. Ultrasound Obstet Gynecol 2004;24:554-7 «PMID: 15386604»PubMed
 275. Gordon MC, McKenna DS, Stewart TL ym. Transvaginal cervical length scans to prevent prematurity in twins: a randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol 2016;214:277.e1-277.e7 «PMID: 26363481»PubMed
 276. Gülmezoglu AM, Azhar M. Interventions for trichomoniasis in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2011;:CD000220 «PMID: 21563127»PubMed
 277. Heng YJ, Liong S, Permezel M ym. Human cervicovaginal fluid biomarkers to predict term and preterm labor. Front Physiol 2015;6:151 «PMID: 26029118»PubMed
 278. Herbst A, Källén K. Influence of mode of delivery on neonatal mortality and morbidity in spontaneous preterm breech delivery. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007;133:25-9 «PMID: 16996196»PubMed
 279. Herbst A, Källén K. Influence of mode of delivery on neonatal mortality in the second twin, at and before term. BJOG 2008;115:1512-7 «PMID: 19035987»PubMed
 280. Hirvonen M, Ojala R, Korhonen P ym. Cerebral palsy among children born moderately and late preterm. Pediatrics 2014;134:e1584-93 «PMID: 25422011»PubMed
 281. Holzer I, Lehner R, Ristl R ym. Effect of delivery mode on neonatal outcome among preterm infants: an observational study. Wien Klin Wochenschr 2017;129:612-617 «PMID: 28004267»PubMed
 282. Hui SY, Chor CM, Lau TK ym. Cerclage pessary for preventing preterm birth in women with a singleton pregnancy and a short cervix at 20 to 24 weeks: a randomized controlled trial. Am J Perinatol 2013;30:283-8 «PMID: 22875662»PubMed
 283. Hunter T, Shah J, Synnes A ym. Neonatal outcomes of preterm twins according to mode of birth and presentation. J Matern Fetal Neonatal Med 2018;31:682-688 «PMID: 28274162»PubMed
 284. Högberg U, Holmgren PA. Infant mortality of very preterm infants by mode of delivery, institutional policies and maternal diagnosis. Acta Obstet Gynecol Scand 2007;86:693-700 «PMID: 17520401»PubMed
 285. Ide M, Papapanou PN. Epidemiology of association between maternal periodontal disease and adverse pregnancy outcomes--systematic review. J Periodontol 2013;84:S181-94 «PMID: 23631578»PubMed
 286. Kazemier BM, Koningstein FN, Schneeberger C ym. Maternal and neonatal consequences of treated and untreated asymptomatic bacteriuria in pregnancy: a prospective cohort study with an embedded randomised controlled trial. Lancet Infect Dis 2015;15:1324-33 «PMID: 26255208»PubMed
 287. Kelly MK, Schneider EP, Petrikovsky BM ym. Effect of antenatal steroid administration on the fetal biophysical profile. J Clin Ultrasound 2000;28:224-6 «PMID: 10800000»PubMed
 288. Kenyon S, Boulvain M, Neilson JP. Antibiotics for preterm rupture of membranes. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD001058 «PMID: 24297389»PubMed
 289. Kenyon S, Pike K, Jones DR ym. Childhood outcomes after prescription of antibiotics to pregnant women with preterm rupture of the membranes: 7-year follow-up of the ORACLE I trial. Lancet 2008;372:1310-8 «PMID: 18804274»PubMed
 290. Kenyon SL, Taylor DJ, Tarnow-Mordi W ym. Broad-spectrum antibiotics for preterm, prelabour rupture of fetal membranes: the ORACLE I randomised trial. ORACLE Collaborative Group. Lancet 2001;357:979-88 «PMID: 11293640»PubMed
 291. Kindinger LM, Poon LC, Cacciatore S ym. The effect of gestational age and cervical length measurements in the prediction of spontaneous preterm birth in twin pregnancies: an individual patient level meta-analysis. BJOG 2016;123:877-84 «PMID: 26333191»PubMed
 292. Kiss H, Petricevic L, Husslein P. Prospective randomised controlled trial of an infection screening programme to reduce the rate of preterm delivery. BMJ 2004;329:371 «PMID: 15294856»PubMed
 293. Klebanoff MA, Carey JC, Hauth JC ym. Failure of metronidazole to prevent preterm delivery among pregnant women with asymptomatic Trichomonas vaginalis infection. N Engl J Med 2001;345:487-93 «PMID: 11519502»PubMed
 294. Lee BH, Stoll BJ, McDonald SA ym. Adverse neonatal outcomes associated with antenatal dexamethasone versus antenatal betamethasone. Pediatrics 2006;117:1503-10 «PMID: 16651303»PubMed
 295. Lee SM, Romero R, Park JW ym. The clinical significance of a positive Amnisure test in women with preterm labor and intact membranes. J Matern Fetal Neonatal Med 2012;25:1690-8 «PMID: 22280400»PubMed
 296. Leitich H, Egarter C, Reisenberger K ym. Concomitant use of glucocorticoids: a comparison of two metaanalyses on antibiotic treatment in preterm premature rupture of membranes. Am J Obstet Gynecol 1998;178:899-908 «PMID: 9609557»PubMed
 297. Lim AC, Hegeman MA, Huis In 'T Veld MA ym. Cervical length measurement for the prediction of preterm birth in multiple pregnancies: a systematic review and bivariate meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol 2011;38:10-7 «PMID: 21465606»PubMed
 298. Lodha A, Zhu Q, Lee SK ym. Neonatal outcomes of preterm infants in breech presentation according to mode of birth in Canadian NICUs. Postgrad Med J 2011;87:175-9 «PMID: 21266402»PubMed
 299. Lorthe E, Goffinet F, Marret S ym. Tocolysis after preterm premature rupture of membranes and neonatal outcome: a propensity-score analysis. Am J Obstet Gynecol 2017;217:212.e1-212.e12 «PMID: 28412086»PubMed
 300. Malloy MH. Impact of cesarean section on neonatal mortality rates among very preterm infants in the United States, 2000-2003. Pediatrics 2008;122:285-92 «PMID: 18676545»PubMed
 301. Marlow N, Bower H, Jones D ym. The ORACLE Children Study: educational outcomes at 11 years of age following antenatal prescription of erythromycin or co-amoxiclav. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2017;102:F131-F135 «PMID: 27515985»PubMed
 302. Mackeen AD, Seibel-Seamon J, Muhammad J ym. Tocolytics for preterm premature rupture of membranes. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD007062 «PMID: 24578236»PubMed
 303. McKinlay CJ, Crowther CA, Middleton P ym. Repeat antenatal glucocorticoids for women at risk of preterm birth: a Cochrane Systematic Review. Am J Obstet Gynecol 2012;206:187-94 «PMID: 21982021»PubMed
 304. Morales R, Adair CD, Sanchez-Ramos L ym. Vacuum extraction of preterm infants with birth weights of 1,500-2,499 grams. J Reprod Med 1995;40:127-30 «PMID: 7738922»PubMed
 305. Morris JM, Roberts CL, Bowen JR ym. Immediate delivery compared with expectant management after preterm pre-labour rupture of the membranes close to term (PPROMT trial): a randomised controlled trial. Lancet 2016;387:444-52 «PMID: 26564381»PubMed
 306. Naik Gaunekar N, Raman P, Bain E ym. Maintenance therapy with calcium channel blockers for preventing preterm birth after threatened preterm labour. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD004071 «PMID: 24173691»PubMed
 307. Norman JE, Marlow N, Messow CM ym. Vaginal progesterone prophylaxis for preterm birth (the OPPTIMUM study): a multicentre, randomised, double-blind trial. Lancet 2016;387:2106-2116 «PMID: 26921136»PubMed
 308. Nygren P, Fu R, Freeman M ym. Evidence on the benefits and harms of screening and treating pregnant women who are asymptomatic for bacterial vaginosis: an update review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2008;148:220-33 «PMID: 18252684»PubMed
 309. Palacio M, Kühnert M, Berger R ym. Meta-analysis of studies on biochemical marker tests for the diagnosis of premature rupture of membranes: comparison of performance indexes. BMC Pregnancy Childbirth 2014;14:183 «PMID: 24884494»PubMed
 310. Papatsonis DN, Flenady V, Liley HG. Maintenance therapy with oxytocin antagonists for inhibiting preterm birth after threatened preterm labour. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD005938 «PMID: 24122673»PubMed
 311. Penn ZJ, Steer PJ, Grant A. A multicentre randomised controlled trial comparing elective and selective caesarean section for the delivery of the preterm breech infant. BJOG 2014;121 Suppl 7:48-53 «PMID: 25488088»PubMed
 312. Rafael TJ, Berghella V, Alfirevic Z. Cervical stitch (cerclage) for preventing preterm birth in multiple pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD009166 «PMID: 25208049»PubMed
 313. Ramsauer B, Duwe W, Schlehe B ym. Effect of blood on ROM diagnosis accuracy of PAMG-1 and IGFBP-1 detecting rapid tests. J Perinat Med 2015;43:417-22 «PMID: 25389980»PubMed
 314. Ramsauer B, Vidaeff AC, Hösli I ym. The diagnosis of rupture of fetal membranes (ROM): a meta-analysis. J Perinat Med 2013;41:233-40 «PMID: 23314505»PubMed
 315. Rastogi S, Das B, Salhan S ym. Effect of treatment for Chlamydia trachomatis during pregnancy. Int J Gynaecol Obstet 2003;80:129-37 «PMID: 12566185»PubMed
 316. Ray B, Platt MP. Mortality of twin and singleton livebirths under 30 weeks' gestation: a population-based study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2009;94:F140-3 «PMID: 18838469»PubMed
 317. Reinebrant HE, Pileggi-Castro C, Romero CL ym. Cyclo-oxygenase (COX) inhibitors for treating preterm labour. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD001992 «PMID: 26042617»PubMed
 318. Rocheleau CM, Bertke SJ, Lawson CC ym. Factors associated with employment status before and during pregnancy: Implications for studies of pregnancy outcomes. Am J Ind Med 2017;60:329-341 «PMID: 28299820»PubMed
 319. Romero R, Nicolaides KH, Conde-Agudelo A ym. Vaginal progesterone decreases preterm birth?=?34?weeks of gestation in women with a singleton pregnancy and a short cervix: an updated meta-analysis including data from the OPPTIMUM study. Ultrasound Obstet Gynecol 2016;48:308-17 «PMID: 27444208»PubMed
 320. Ross SM, van Middelkoop A. Trichomonas infection in pregnancy--does it affect perinatal outcome? S Afr Med J 1983;63:566-7 «PMID: 6845046»PubMed
 321. Rours GI, Smith-Norowitz TA, Ditkowsky J ym. Cost-effectiveness analysis of Chlamydia trachomatis screening in Dutch pregnant women. Pathog Glob Health 2016;110:292-302 «PMID: 27958189»PubMed
 322. Ryan GM Jr, Abdella TN, McNeeley SG ym. Chlamydia trachomatis infection in pregnancy and effect of treatment on outcome. Am J Obstet Gynecol 1990;162:34-9 «PMID: 2301514»PubMed
 323. Saccone G, Ciardulli A, Xodo S ym. Cervical Pessary for Preventing Preterm Birth in Singleton Pregnancies With Short Cervical Length: A Systematic Review and Meta-analysis. J Ultrasound Med 2017;36:1535-1543 «PMID: 28398701»PubMed
 324. Saccone G, Ciardulli A, Xodo S ym. Cervical pessary for preventing preterm birth in twin pregnancies with short cervical length: a systematic review and meta-analysis. J Matern Fetal Neonatal Med 2017;30:2918-2925 «PMID: 27915496»PubMed
 325. Saccone G, Rust O, Althuisius S ym. Cerclage for short cervix in twin pregnancies: systematic review and meta-analysis of randomized trials using individual patient-level data. Acta Obstet Gynecol Scand 2015;94:352-8 «PMID: 25644964»PubMed
 326. Sheiner E, Mazor-Drey E, Levy A. Asymptomatic bacteriuria during pregnancy. J Matern Fetal Neonatal Med 2009;22:423-7 «PMID: 19530000»PubMed
 327. Silva MJ, Florêncio GL, Gabiatti JR ym. Perinatal morbidity and mortality associated with chlamydial infection: a meta-analysis study. Braz J Infect Dis 2011;15:533-9 «PMID: 22218511»PubMed
 328. Simonson C, Barlow P, Dehennin N ym. Neonatal complications of vacuum-assisted delivery. Obstet Gynecol 2007;109:626-33 «PMID: 17329513»PubMed
 329. Smaill FM, Vazquez JC. Antibiotics for asymptomatic bacteriuria in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD000490 «PMID: 26252501»PubMed
 330. Sotiriadis A, Papatheodorou S, Kavvadias A ym. Transvaginal cervical length measurement for prediction of preterm birth in women with threatened preterm labor: a meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol 2010;35:54-64 «PMID: 20014326»PubMed
 331. Star J, Hogan J, Sosa ME ym. Glucocorticoid-associated maternal hyperglycemia: a randomized trial of insulin prophylaxis. J Matern Fetal Med 2000;9:273-7 «PMID: 11132581»PubMed
 332. Subtil D, Tiberghien P, Devos P ym. Immediate and delayed effects of antenatal corticosteroids on fetal heart rate: a randomized trial that compares betamethasone acetate and phosphate, betamethasone phosphate, and dexamethasone. Am J Obstet Gynecol 2003;188:524-31 «PMID: 12592266»PubMed
 333. Thinkhamrop J, Hofmeyr GJ, Adetoro O ym. Antibiotic prophylaxis during the second and third trimester to reduce adverse pregnancy outcomes and morbidity. Cochrane Database Syst Rev 2015;1:CD002250 «PMID: 25621770»PubMed
 334. Thomas SJ, Morgan MA, Asrat T ym. The risk of periventricular-intraventricular hemorrhage with vacuum extraction of neonates weighing 2000 grams or less. J Perinatol 1997;17:37-41 «PMID: 9069063»PubMed
 335. Thorp JA, Jones PG, Clark RH ym. Perinatal factors associated with severe intracranial hemorrhage. Am J Obstet Gynecol 2001;185:859-62 «PMID: 11641666»PubMed
 336. Tommiska V, Heinonen K, Ikonen S ym. A national short-term follow-Up study of extremely low birth weight infants born in Finland in 1996-1997. Pediatrics 2001;107:E2 «PMID: 11134466»PubMed
 337. Trochez-Martinez RD, Smith P, Lamont RF. Use of C-reactive protein as a predictor of chorioamnionitis in preterm prelabour rupture of membranes: a systematic review. BJOG 2007;114:796-801 «PMID: 17567416»PubMed
 338. van Beukering MD, van Melick MJ, Mol BW ym. Physically demanding work and preterm delivery: a systematic review and meta-analysis. Int Arch Occup Environ Health 2014;87:809-34 «PMID: 24390632»PubMed
 339. van de Laar R, van der Ham DP, Oei SG ym. Accuracy of C-reactive protein determination in predicting chorioamnionitis and neonatal infection in pregnant women with premature rupture of membranes: a systematic review. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2009;147:124-9 «PMID: 19819609»PubMed
 340. van der Ham DP, van der Heyden JL, Opmeer BC ym. Management of late-preterm premature rupture of membranes: the PPROMEXIL-2 trial. Am J Obstet Gynecol 2012;207:276.e1-10 «PMID: 22901981»PubMed
 341. Wen SW, Fung Kee Fung K, Oppenheimer L ym. Neonatal morbidity in second twin according to gestational age at birth and mode of delivery. Am J Obstet Gynecol 2004;191:773-7 «PMID: 15467539»PubMed
 342. Wen SW, Fung Kee Fung K, Oppenheimer L ym. Neonatal mortality in second twin according to cause of death, gestational age, and mode of delivery. Am J Obstet Gynecol 2004;191:778-83 «PMID: 15467540»PubMed
 343. Yang Q, Wen SW, Chen Y ym. Neonatal death and morbidity in vertex-nonvertex second twins according to mode of delivery and birth weight. Am J Obstet Gynecol 2005;192:840-7 «PMID: 15746680»PubMed
 344. Yang Q, Wen SW, Chen Y ym. Neonatal mortality and morbidity in vertex-vertex second twins according to mode of delivery and birth weight. J Perinatol 2006;26:3-10 «PMID: 16307004»PubMed
 345. Åberg K, Norman M, Ekéus C. Preterm birth by vacuum extraction and neonatal outcome: a population-based cohort study. BMC Pregnancy Childbirth 2014;14:42 «PMID: 24450413»PubMed

A

Antenataalinen kortikosteroidihoito ja neonataalikuolleisuus

Antenataalinen kortikosteroidihoito vähentää ennen 34. raskausviikkoa syntyneiden keskosten neonataalikuolleisuutta.

A

Antenataalisen glukokortikoidihoidon uusinta ennenaikaisen synnytyksen uhan jatkuessa

Antenataalisen glukokortikoidihoidon uusinta, tarvittaessa toistetusti, raskaana oleville naisille ennenaikaisen synnytyksen uhan jatkuessa vähintään 7 päivää ensimmäisen glukokortikoidihoidon jälkeen vähentää RDS-taudin esiintyvyyttä ja vastasyntyneisyyskauden vakavaa sairastavuutta raskausviikolla alle 34+0.

A

Bakteerivaginoosin antibioottihoito raskaana olevilla naisilla ja ennenaikaisen synnytyksen riski

Bakteerivaginoosin antibioottihoito raskauden aikana ei vähennä ennenaikaisen synnytyksen riskiä.

A

Kalsiumkanavan salpaajat tokolyyttisenä hoitona

Kalsiumsalpaaja nifedipiini on tokolyyttinä tehokkaampi siirtämään ennenaikaista synnytystä 48 tunnilla kuin lume, oksitosiinireseptoriantagonisti atosibaani, beetamimeetit tai magnesiumsulfaatti. Se saattaa vähentää vastasyntyneen sairastavuutta ja tehohoidon tarvetta verrattuna oksitosiinireseptoriantagonisti atosibaaniin ja beetamimeetteihin. Luotettavaa näyttöä pitkäaikaisvaikutuksista lapsen terveyteen ei kuitenkaan ole.

A

Kohdunkaulan tukilanka ennenaikaisen synnytyksen estossa ja vastasyntyneen ennusteen parantajana yksisikiöisissä korkean riskin raskauksissa

Kohdunkaulan tukilangan asettaminen saattaa vähentää ennenaikaisen synnytyksen riskiä naisilla, joilla on suuri ennenaikaisen synnytyksen riski, mutta se ei vähennä sikiön tai vastasyntyneen kuolleisuutta tai merkittävää sairastavuutta.

A

Laajakirjoinen antibioottihoito lapsiveden menon jälkeen

Ennenaikaisen lapsiveden menon jälkeen annettu laajakirjoinen antibioottihoito ei ehkäise ennenaikaista synnytystä, mutta viivästyttää sitä 48 tuntia – 7 vuorokautta ja vähentää korioamnioniitin ja vastasyntyneen infektion riskiä sekä vähentää vastasyntyneen lisähapen, surfaktantin ja teho-osastohoidon tarvetta.

A

Seurantalinja ja synnytyksen ajoittaminen sikiökalvojen puhjettua ennen raskausviikkoa 37

Sikiökalvojen puhjetessa spontaanisti ilman kohdun supistuksia alle 37. raskausviikolla seurantalinja on vastasyntyneen ja äidin ennusteen kannalta välitöntä synnytystä suositeltavampi toimintatapa, mikäli ei ilmaannu merkkejä sikiön ahdingosta tai infektiosta.

A

Yhden antenataalisen kortikosteroidihoitokerran vaikutus äitiin

Yhdellä antenataalisella kortikosteroidihoitokerralla on vähäisiä vaikutuksia äidin terveyteen.

A

Äidille annettava magnesiumsulfaatti sikiön neuroprotektiossa; lapsen CP-riski

Äidille ennen uhkaavaa ennenaikaista synnytystä annettu magnesiumsulfaattihoito vähentää syntyvän lapsen CP-vamman vaaraa.

A

Äidille annettava magnesiumsulfaatti sikiön neuroprotektiossa; äidin komplikaatiot

Käytetyillä annoksilla magnesiumsulfaattihoito ei aiheuta äidille lumehoitoon verrattuna vakavien komplikaatioiden vaaraa, joskin se aiheuttanee lumehoitoon verrattuna enemmän haittavaikutuksia.

B

Antenataalinen glukokortikoidihoito hieman ennenaikaisen synnytyksen uhatessa

Antenataalinen glukokortikoidihoito hieman ennenaikaisen synnytyksen (34+0 – 36+6 raskausviikkoa) uhatessa näyttää vähentävän vastasyntyneen vakavien hengityskomplikaatioiden vaaraa, erityisesti jos suunniteltu synnytystapa on keisarileikkaus.

B

Arabin-pessaari ennenaikaisen synnytyksen ehkäisyssä yksisikiöisissä raskauksissa, joissa on todettu lyhentynyt kohdunkaula

Arabin-pessaarin käyttö ei ilmeisesti vähennä ennenaikaisuutta sellaisissa yksisikiöisissä raskauksissa naisilla, joilla on ultraäänitutkimuksella todettu lyhentynyt kohdunkaulakanava raskausviikoilla 18+0 – 24+6.

B

Arabin-pessaari ennenaikaisen synnytyksen estossa monisikiöraskauksissa

Arabin-pessaarista ei ilmeisesti ole hyötyä ennenaikaisen synnytyksen estossa niissä monisikiöraskauksissa, joissa todetaan lyhentynyt kohdunkaula raskausviikoilla 16–24.

B

Bakteerivaginoosin ja synnytyskanavan infektioiden seulonta oireettomilla raskaana olevilla naisilla

Bakteerivaginoosin seulonta ja hoito oireettomilla naisilla ei ilmeisesti vaikuta ennenaikaisen synnytyksen esiintyvyyteen.

B

Ennenaikaisen vastasyntyneen myöhäinen napanuoran sulku tai napanuoran lypsäminen

Raskausviikoilla 24–26 syntyneillä lapsilla myöhäinen napanuoran sulku (30–120 sekuntia) tai napanuoran lypsäminen ilmeisesti vähentävät verensiirtojen tarvetta, aivoverenvuotojen määrää ja nekrotisoivan enterokoliitin riskiä.

B

Fosforyloidun insuliininkaltaisen kasvutekijän sitojaproteiini-1:n (phIGFBP-1), fetaalisen fibronektiinin (FFN) tai istukan alfa-mikroglobuliini-1:n (PAMG-1) merkitys ennenaikaisen synnytyksen ennustajana

Kohdunsuun kypsymistä osoittavat biokemialliset pikatestit eivät pysty luotettavasti ennustamaan ennenaikaista synnytystä naisilla, joilla on ennenaikaisia supistuksia, kohdunsuun lyhenemistä tai paineen tunnetta.

B

Fyysisesti kuormittava työ raskauden aikana ja ennenaikaisen synnytyksen riski

Raskauden aikana työssä käyvien ennenaikaisen synnytyksen riski on pienempi kuin työssä käymättömien (Healthy worker -effect), mutta fyysisesti kuormittava työ saattaa hieman lisätä ennenaikaisen synnytyksen riskiä.

B

IGFBP-1-, PAMG-1- ja nitrazine-testit ennenaikaisen vedenmenon ennustajana

Jos lapsivedenmeno jää kliinisesti epävarmaksi, se voidaan luotettavimmin varmentaa PAMG-1- ja IGFBP-1-testillä. Näistä PAMG-1-testi osoittautui herkimmäksi ja sen positiivinen ennustearvo oli paras, vaikka potilaalla olisi veristä vuotoakin. Ph:n mittaaminen (Nitrazine-testi) oli epäherkin ja häiriöalttein menetelmä lapsiveden osoittamiseen.

B

Kohdunkaulakanavan transvaginaalinen ultraäänitutkimus kaksosraskaudessa arvioitaessa ennenaikaisen synnytyksen riskiä

Kun kohdunkaulakanavan pituus oireettomilla kaksosia odottavilla naisilla on rakenneultraäänen yhteydessä ≤ 25 mm, 25 % naisista synnyttää ennen raskausviikkoa 28 ja 75 % ennen raskausviikkoa 37.

B

Oksitosiiniantagonistit tokolyyttisenä hoitona ennenaikaisen synnytyksen estossa

Oksitosiiniantagonisti atosibaani ei ole tehokkaampi kuin kalsiumkanavan salpaajat, beetamimeetti tai lumelääke tarkasteltaessa raskauden pitkittymistä tai vastasyntyneen selviytymistä. Oksitosiiniantagonistiin liittyy vähemmän äidin haittavaikutuksia kuin hoidettaessa kalsiumkanavan salpaajilla tai beetamimeeteillä. Atosibaanihoito on kaikkiin muihin tokolyyttisiin hoitoihin verrattuna merkittävästi kalliimpaa. Pitkitetyllä atosibaanihoidolla ei saavuteta hyötyä ennenaikaisuuden estossa lumeeseen verrattuna.

B

Parodontiitin yhteys ennenaikaiseen synnytykseen

Parodontiitti ilmeisesti suurentaa ennenaikaisen synnytyksen riskiä.

B

Rutiinimainen profylaktinen mikrobilääkehoitohoito ennenaikaisen synnytyksen ehkäisyssä

Rutiinimainen profylaktinen antibioottihoito ei näytä estävän ennenaikaista synnytystä eikä vaikuta suotuisasti lapsen terveyteen.

B

Tokolyysi ennenaikaisen lapsiveden menon jälkeen

Tokolyysin käyttö ennenaikaisen lapsiveden menon jälkeen ei ilmeisesti paranna äidin tai vastasyntyneen ennustetta.

C

Antenataalisen kortikosteroidihoidon vaikutus äidin sokeritasapainoon

Antenataalinen kortikosteroidihoito saattaa heikentää ohimenevästi äidin sokeritasapainoa.

C

Antenataalisen kortikosteroidin vaikutus sikiön hyvinvointiin

Antenataalinen kortikosteroidihoito ilmeisesti huonontaa tilapäisesti sikiön biofysikaalista profiilia mutta ei vaikuttane napanuoran eikä sikiön aivojen verenvirtaukseen.

C

CRP:n seuranta ennenaikaisen sikiökalvojen puhkeamisen (PPROM) yhteydessä

CRP:n määrittäminen ennenaikaisen sikiökalvojen puhkeamisen (PPROM) yhteydessä ei paljasta korioamnioniittia tai intra-amniaalista infektiota luotettavasti eikä yksiselitteistä raja-arvoa korioamnioniitin diagnosoimiseksi voida asettaa.

C

Ennenaikainen perätilasynnytys ja keisarileikkaus

Ennenaikaisessa perätilasynnytyksessä keisarileikkaus saattaa vähentää kuolleisuutta ja vastasyntyneen sairastavuutta erityisesti ensisynnyttäjillä ja raskauden keston ollessa < 32 viikkoa.

C

Ennenaikaisen kaksossynnytyksen synnytystapa

Keisarileikkaus saattaa vähentää B-sikiön sairastavuutta ja kuolleisuutta ennenaikaisissa kaksossynnytyksissä (ennen viikkoa 30+0), jos B-sikiö on muussa kuin päätarjonnassa.

C

Ennenaikaisen normaalitarjontaisen sikiön synnytystapa

Keisarileikkaus saattaa vähentää normaalitarjontaisen vastasyntyneen vaikeita aivoverenvuotoja ja kuolleisuutta hyvin ennenaikaisen (alle 26 viikkoa) synnytyksen yhteydessä.

C

Imukupin käyttö ennenaikaisessa synnytyksessä

Imukupin käyttöön liittyy suurentunut riski intra- tai ekstrakraniaaliseen verenvuotoon verrattuna spontaaniin alatiesynnytykseen tai päivystykselliseen keisarileikkaukseen, mutta gestaatioiän ollessa yli 32 viikkoa imukupin käyttö ei näytä lisäävän merkittävää sairastavuutta tai kuolleisuutta. Imukupin käytön vaikutuksesta alle 32+0 ja/tai alle > 1 500 g painoisen vastasyntyneen vointiin ei ole riittävää tutkimusnäyttöä.

C

Kohdunkaulakanavan transvaginaalinen ultraäänitutkimus arvioitaessa ennenaikaisen synnytyksen riskiä oireisella potilaalla

Kun kohdunkaulanavan pituus supistelevalla potilaalla yksisikiöisessä raskaudessa on yli 15 mm, 2–4 % synnyttää viikon sisällä. Kun kaksosia odottavilla äideillä kohdunkaulan kanavan pituus on yli 25 mm, on todennäköisyys synnyttää viikon kuluessa hyvin pieni.

C

Kohdunkaulakanavan transvaginaalinen ultraäänitutkimus yksisikiöisessä raskaudessa oireettomilla naisilla arvioitaessa ennenaikaisen synnytyksen riskiä

Oireettomista naisista, joilla yksisikiöisessä raskaudessa todetaan < 25 millimetrin pituinen kohdunkaula raskausviikoilla 18–24, saattaa synnyttää ennenaikaisesti jopa noin 30 %. Kuitenkaan suurimmalla osalla ennenaikaisesti synnyttävistä naisista kohdunkaula ei ole lyhentynyt toisen raskauskolmanneksen lopulla.

C

Kortikosteroidin valinta ja annostelu ennenaikaisen synnytyksen uhatessa

Suositeltava valmiste ennenaikaisen synnytyksen uhatessa lienee beetametasoni, jonka annos on 12 mg kahdesti 24 tunnin välein lihakseen annettuna.

C

Oireettoman bakteriurian hoito ja ennenaikaisen synnytyksen riski

Oireettoman bakteriurian hoito raskausaikana näyttäisi vähentävän ennenaikaisen synnytyksen ja vastasyntyneen pienipainoisuuden riskiä.

C

Prostaglandiini-inhibiittorit tokolyyttisenä hoitona ennenaikaisen synnytyksen estossa

Cox-inhibiittori indometasiini lienee yhtä tehokas kuin kalsiumsalpaaja nifedipiini siirtämään ennenaikaista synnytystä 48 tunnilla, eikä alle 48 tunnin käytöllä näyttäisi olevan vakavia haittavaikutuksia sikiölle. Riittävä turvallisuustieto puuttuu samoin kuin pitkän aikavälin vaikutusten arviointi. Vaaditaan lisää luotettavia tutkimuksia erityisesti sikiövaikutusten arvioimiseksi. Siihen asti Cox-inhibiittoreiden käyttö vaatii sikiön voinnin monitorointia vakavien sikiön haittavaikutusten estämiseksi.

C

Päivystyksellinen kohdunkaulan tukilangan laitto (”hätälanka”)

Päivystyksellinen tukilangan laitto saattaa pidentää raskauden kestoa ja parantaa vastasyntyneen eloonjäämisen todennäköisyyttä silloin, kun kohdunsuu on avautunut ulkosuutaan myöten ja lapsivesikalvot ovat näkyvillä raskausviikoilla 14–27.

C

Raskaudenaikaisen klamydiainfektion hoito ja ennenaikaisen synnytyksen riski

Raskaudenaikaisen klamydiainfektion hoito saattaa vähentää ennenaikaisen lapsivedenmenon, pienen syntymäpainon ja ennenaikaisen synnytyksen vaaraa.

C

Trikomonasinfektion hoito raskauden aikana ja ennenaikainen synnytyksen riski

Raskaudenaikaisen trikomonasinfektion hoitaminen peroraalisella metronidatsolilla ei vaikuta vähentävän ennenaikaisen synnytyksen riskiä. Oireettomilla naisilla se saattaa jopa lisätä ennenaikaisen synnytyksen vaaraa.

C

Tukilanka ennenaikaisen synnytyksen estossa ja vastasyntyneen ennusteen parantajana monisikiöraskauksissa

Ehkäisevästä tukiompeleesta ei näytä olevan hyötyä ennenaikaisen synnytyksen estossa tai vastasyntyneen ennusteen parantamisessa monisikiöisissä raskauksissa. Se saattaa jopa lisätä erittäin pienen syntymäpainon ja vastasyntyneen hengitysvaikeusoireyhtymän riskiä.

C

Vaginaalinen progesteroni ennenaikaisen synnytyksen ehkäisyssä

Vaginaalisesti annosteltu progesteroni saattaa ehkäistä ennenaikaista synnytystä niillä naisilla, joilla on ollut aikaisemmin hyvin ennenaikainen synnytys tai joilla kohdunkaulan pituus raskausviikolla alle 22+0 on alle 25 mm.

C

Äidille annettava magnesiumsulfaatti sikiön neuroprotektiossa; vastasyntyneen komplikaatiot

Äidille annettu magnesiumsulfaattihoito ei näytä aiheuttavan vastasyntyneelle vakavia komplikaatioita.

Kaikukuva kohdunkaulan tukilangan asettamisen jälkeen

Aiheeseen liittyviä suosituksia