Parodontit

God medicinsk praxis rekommendationer
Arbetsgrupp tillsatt av Finska Läkarföreningen Duodecim och Finska Tandläkarsällskapet Apollonia
25.3.2021

Hur kan man hänvisa till God medicinsk praxis-rekommendationen? «K1»1

Den här svenskspråkiga God medicinsk praxis-rekommendationen har översatts från den finska God medicinsk praxis-rekommendationen (Käypä hoito -suositus Parodontiitti «Parodontiitti»1). Om det finns skillnader i texterna gäller den uppdaterade finskspråkiga versionen.

Huvudsakligen finns evidenssammandragen och bakgrundsmaterialen samt internetlänkarna på finska.

Centrala rekommendationer

 • Parodontit, som är en sjukdom i tändernas stödjevävnader, är en betydande folksjukdom. Sjukdomen är underdiagnostiserad bland befolkningen, och lämnas därför ofta obehandlad.
 • Att förebygga och behandla gingivit, dvs. tandköttsinflammation, är en central del av hur man förebygger parodontit.
 • Inom primärvården bör man fästa särskild uppmärksamhet vid tidig diagnostik och behandling av parodontit, eftersom allvarlig parodontit och dess följder orsakar betydande kostnader, och ofta kräver behandling på specialisttandläkarnivå.
 • När man upptäcker en förhöjd parodontitrisk i ett tidigt skede underlättar man den förebyggande vården och en riktad behandling.
 • En parodontologisk undersökning, där mätning av tandköttsfickorna är en väsentlig del, ingår i varje undersökning av munhälsan, och då undersöker man också eventuell periimplantatvävnad. Undersökningen ska göras regelbundet på patienter i alla åldrar, så att sjukdomar i vävnaderna som omger tänder och tandimplantat upptäcks i ett så tidigt skede som möjligt.
 • Tandläkaren ansvarar för diagnostiken och planeringen och genomförandet av vården.
 • När man har diagnostiserat sjukdomen ska den behandlas så fort som möjligt. Verkningsfull vård och behandling ska genomföras effektivt, och med tillräckligt korta mellanrum.
 • Handledning i egenvård, patientengagemang och vid behov rökavvänjning är viktiga delar av behandlingen.
 • En förutsättning för ett gott och hållbart vårdresultat är att patientens egenvård fungerar.
 • Underhållsbehandling är en väsentlig del av behandlingen vid sjukdomar i stödjevävnaderna och periimplantit.
 • Friska stödjevävnader kring tänderna är en viktig del av det allmänna hälsotillståndet.

Avgränsning av ämnet

Mål

 • Syftet med rekommendationen är att
  • fästa särskild uppmärksamhet vid förebyggande, tidig diagnostik och behandling av parodontit.
  • fästa uppmärksamhet också vid vävnaderna som omger tandimplantat
  • skapa en välfungerande vård- och behandlingspraxis inom primärvården
  • öka medvetenheten om sjukdomar i tändernas stödjevävnad och periimplantit, så att man i tid förstår att söka vård och att vara en aktiv del i vårdteamet
  • öka medvetenheten om effekterna av parodontit på systemsjukdomar.

Målgrupper

 • Rekommendationens målgrupper är
  • tandläkare, munhygienister och annan yrkesutbildad personal inom munhälsovården
  • andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (bl.a. läkare, hälsovårdare på rådgivningar och skolmottagningar, studerandehälsovården, företagshälsovården, diabetesskötare, personal inom äldreomsorgen)
  • patientföreningar, såsom hjärt-, diabetes- och reumaföreningar
  • den övriga befolkningen.

Definitioner

Prevalens

Predisponerande faktorer

Tabell 1. Predisponerande faktorer och orsaksfaktorer för parodontit och återfall av parodontit
På befolknings- och/eller individnivå På tanduppsättnings- och /eller tandnivå

Dessutom påverkas återfall av parodontit av
Tabell 2. Risk- och orsaksfaktorer för periimplantit
På befolknings- och/eller individnivå På tanduppsättningsnivå

Diagnostik

Mål

 • Diagnostikens mål är att redan i ett tidigt skede identifiera
  • tecken på infektion (blödande tandkött, rodnad, svullnad) i vävnaden kring tänder eller tandimplantat
   • gingivit: blödning i tandköttet i samband med mätning av tandköttsfickor (bleeding on probing, BOP)
   • periimplantär mukosit: tandköttsblödning i samband med fickmätning i mjukvävnad kring implantat
  • förankringsförlust
   • parodontit: kliniskt fördjupade tandköttsfickor och förlust av alveolarben som syns på röntgenbild
   • periimplantit: kliniskt ökat fickdjup och förlust av alveolarben som konstaterats på röntgenbilder jämfört med mätningar i samband med tillverkningen av implantatkronan
  • återfall av sjukdomen (BOP, fördjupade tandköttsfickor och progredierande förankringsförlust) hos patient som vårdats för parodontit.

Symtom

Bild 1.

Tulehduksen merkkejä hampaanvieruskudoksen alueella. © Tiina Varrela

Anamnes

Klinisk undersökning

Bilddiagnostiska undersökningar

Bild 2.

Alkava parodontiitti. Alveoliluun katoa ja subgingivaalista hammaskiveä nuoren potilaan hampaistossa.

© Hammaslääketieteen laitos, Helsingin yliopisto

Mikrobiologiska undersökningar

 • Mikrobiologiska undersökningar behövs inte rutinmässigt inom parodontologisk diagnostik.
 • Ett mikrobiologiskt prov rekommenderas
  • alltid när man planerar antimikrobiella läkemedel för behandling av parodontit
  • hos unga personer (under 30 år), när det är frågan om snabbt progredierande nekros i tändernas stödjevävnad eller när parodontiten förekommer på ett utbrett område
  • hos vuxna, när parodontiten har progredierat snabbt eller när svaret på ändamålsenlig behandling är dåligt.
 • Subgingivalt plack är det vanligaste mikrobiologiska provet.

Andra diagnostiska undersökningar

Centrala diagnoser

Tabell 3. De vanligaste diagnoserna för paradontala sjukdomar och periimplantit samt fynd förknippade med dem «Papapanou PN, Sanz M, Buduneli N ym. Periodontitis...»89, «Tonetti MS, Greenwell H, Kornman KS. Staging and g...»58, «Trombelli L, Farina R, Silva CO ym. Plaque-induced...»88, «Berglundh T, Armitage G, Araujo MG ym. Peri-implan...»90, «Renvert S, Persson GR, Pirih FQ ym. Peri-implant h...»91, «Chapple ILC, Mealey BL, Van Dyke TE ym. Periodonta...»92, «Fine DH, Patil AG, Loos BG. Classification and dia...»93.
Kliniska fynd Radiologiska fynd
Diagnoser ICD-10 Särdrag blödning i tandköttet (BOP %) Fickdjup Förankringsförlust Benförlust
PARADONTALA SJUKDOMAR K05
Gingivit* K05.1 Rodnad och svullnad i tandköttet möjlig ≥ 10 % < 4 mm -** -**
Parodontit***
(tidigare term "kronisk parodontit")
K05.3 Rodnad och svullnad i tandköttet möjlig ≥ 10 % ≥ 4 mm + +
Klass A
("okomplicerad")
K05.30 Inga komplicerande faktorer ≥ 10 % ≥ 4 mm + +
Klass B–C
("komplicerad")
K05.31 Rökning eller diabetes eller lokala faktorer kan komplicera ≥ 10 % ≥ 4 mm + +
Parodontit
(tidigare term "aggressiv parodontit")
K05.4 Snabbt progredierande vävnadsnekros lokaliserad i kind-/framtänderna + ≥ 4 mm + +
PERIIMPLANTIT T84
Periimplantär mukosit T84.60 Rodnad och svullnad i tandköttet möjlig + - - -
Periimplantit T84.62 Rodnad och svullnad i tandköttet samt varbildning i tandköttsficka möjlig + ≥ 6 mm + ≥ 3 mm
- = ytspecifikt negativt fynd
+ = ytspecifikt positivt fynd
* = När BOP 10–30 %, är det fråga om lokal gingivit. När BOP > 30 %, är det fråga om utbredd gingivit.
** = Även om parodontitpatienter som fått behandling har benförlust och förankringsförlust, kan diagnosen vara gingivit om fördjupade tandköttsfickor inte förekommer.
*** = När < 30 % av tänderna har afficierats är det fråga om en lokal sjukdom, och när ≥ 30 % har afficierats är det fråga om en utbredd sjukdom
= patientens riskklass (klasserna A-C) och klassernas kriterier presenteras noggrannare i tabell «Patientens riskklass avspeglar hur snabbt parodontiten fortskrider med hänsyn till eventuella riskfaktorer för sjukdomens progression/bristfälligt terapisvar , ....»5
= inga förändringar konstateras i sulcusdjupet jämfört med utgångsläget/föregående besök
Tabell 4. Fastställa parodontitens fas «Papapanou PN, Sanz M, Buduneli N ym. Periodontitis...»89, «Tonetti MS, Greenwell H, Kornman KS. Staging and g...»58, «Trombelli L, Farina R, Silva CO ym. Plaque-induced...»88, «Berglundh T, Armitage G, Araujo MG ym. Peri-implan...»90, «Renvert S, Persson GR, Pirih FQ ym. Peri-implant h...»91, «Chapple ILC, Mealey BL, Van Dyke TE ym. Periodonta...»92, «Fine DH, Patil AG, Loos BG. Classification and dia...»93.
Kliniska fynd Radiologiska fynd
Parodontitens fas Särdrag Blödning i tandköttet (BOP %) Fickdjup Förankringsförlust Avsaknad av tänder Benförlust
begynnande (fas I) Främst horisontell benförlust + 4 mm 1–2 mm 0 den koronala tredjedelen av roten (< 15 %*)
medelsvår (fas II) Främst horisontell benförlust + 4–5mm 3–4 mm 0 den koronala tredjedelen av roten (15–33 %*)
svår (fas III) Utöver föregående:
 • vertikal benförlust ≥ 3 mm
 • furkationsdefekter av grad FII–III
 • måttliga skador på alveolarkammens övre kant
+ ≥ 6 mm ≥ 5 mm 1–4 rotens mellersta del eller apikala tredjedel
långt framskriden (fas IV) Utöver föregående minst en av följande:
 • nedsatt tuggförmåga
 • ökad rörlighet i tänderna (grad 2–3)
 • betydande skador på alveolarkammen
 • positionsförändringar hos tänderna (lutning, bettkollaps)
 • < 10 bettpar återstår
+ ≥ 6 mm ≥ 5 mm ≥ 5 rotens mellersta del eller apikala tredjedel
* = procentuell del av rotens längd
= antal förlorade tänder på grund av parodontit
Tabell 5. Patientens riskklass avspeglar hur snabbt parodontiten fortskrider med hänsyn till eventuella riskfaktorer för sjukdomens progression/bristfälligt terapisvar «Papapanou PN, Sanz M, Buduneli N ym. Periodontitis...»89, «Dietrich T, Ower P, Tank M ym. Periodontal diagnos...»94.
Primära kriterier för klassificeringen Modifierande faktorer för klassificeringen
Patientens riskklass Förankrings- och benförlust under de föregående 5 åren * % benförlust/ålder ** Rökning*** Diabetes***
Klass A:
Långsamt progredierande sjukdom
Inte observerbar < 0,50 Rökfrihet Inte diabetiker/Normoglykemisk patient (HbA1c < 6,5 %)
Klass B:
Måttligt progredierande sjukdom
< 2 mm 0,50–1,0 Rökning (< 10 cigaretter/dygn) Diabetiker (HbA1c < 7,0 %)
Klass C:
Snabbt progredierande sjukdom
≥ 2 mm > 1,0 Rökning (≥ 10 cigaretter/dygn) Diabetiker (HbA1c ≥ 7,0 %)
* = klassen fastställs primärt enligt förankrings- och benförlusten, när dessa uppgifter är tillgängliga (direkt information om sjukdomens progression)
** = fastställs i anslutning till den tand, där den radiologiska benförlusten är störst (indirekt information om sjukdomens progression)
*** = rökning och diabetes kan höja den riskklass som fastställts enligt primära kriterier, varvid antalet cigaretter och långtidsblodsockret (HbA1c) beaktas vid fastställandet av riskklassen

Differentialdiagnostik

Prevention

Behandling av gingivit och periimplantär mukosit

Behandling av parodontit

Behandlingskomplikationer

Bedömning av vårdresultatet

 • 4–6 veckor efter att den aktiva behandlingen har avslutats gör man en ny parodontologisk undersökning och registrerar vårdresultatet:
  • egenvårdens effekt (plackmängd och lokalisering)
  • förändringar i rökvanorna
  • tandköttskanten
  • tandköttsfickornas djup
  • BOP, andra tecken på inflammation och furkationsdefekter
  • tändernas rörlighet.
 • Dessutom bedömer man det eventuella behovet av tilläggsbehandling. Bedömningen grundar sig på BOP-värdet, förekomsten av resttandsten och antalet restfickor (≥ 5 mm).

Underhållsbehandling och tidschema

Teamarbete vid parodontologisk behandling

 • I det paradontologiska vårdteamet kan, förutom patienten och tandläkaren, också ingå en munhygienist, en tandskötare och en specialisttandläkare.
 • Patientens egenvård och engagemang i vården är förutsättningar för att den parodontologiska behandlingen ska lyckas. I vissa fall (t.ex. när det gäller patienter som vårdas på anstalt) hjälper vårdare eller egenvårdare till med egenvården.
 • Tandläkaren ställer en paradontologisk diagnos, och utarbetar en vårdplan utgående från denna.
 • Tandläkaren deltar i vården och behandlingen, och ansvarar alltid för helheten.
 • Munhygienisten sörjer för att munhälsan upprätthålls och deltar i vården och underhållsbehandlingen.
 • Om de nödvändiga behandlingsåtgärderna ligger utanför ens eget kompetensområde ska man hänvisa patienten till fortsatt vård hos någon med den nödvändiga kompetensen.
 • Parodontit som fortskrider eller återkommer trots regelbunden underhållsbehandling (hos 10–20 % av patienterna) kräver behandling på specialisttandläkarnivå «Pastagia J, Nicoara P, Robertson PB. The effect of...»158.
 • Patienten ska remitteras till en specialisttandläkare inom parodontologi när det är fråga om
  • svår parodontit, där åtgärderna är mycket krävande (djupa fickor, furkationsdefekter, svåråtkomliga ytor)
  • parodontit, där bettet eller endodontiska problem ingår i etiologin
  • komplicerad parodontit förknippad med en systemsjukdom
  • svår parodontit hos en ung person
  • en patient som behöver parodontalkirurgisk behandling
  • periimplantit
  • en situation där det efter ändamålsenlig behandling finns tecken på aktiv sjukdom.
 • Se också bilden om arbetsfördelningen «Tiimityö parodontologisessa hoidossa»3.
Bild 3.

Tiimityö parodontologisessa hoidossa.

Samband mellan parodontit och systemsjukdomar

Kostnadsfrågor

Arbetsgrupp tillsatt av Finska Läkarföreningen Duodecim och Finska Tandläkarsällskapet Apollonia

För mera information om arbetsgruppsmedlemmar samt anmälan om intressekonflikter, se «Parodontiitti»1 (på finska)

Översättare: Lingsoft Language Services Oy

Granskning av översättningen: Anders Bergman

Litteratur

Parodontit. God medicinsk praxis-rekommendation. Arbetsgrupp tillsatt av Finska Läkarföreningen Duodecim och Finska Tandläkarsällskapet Apollonia. Helsingfors: Finska Läkarföreningen Duodecim, 2021 (hänvisning dd.mm.åååå). Tillgänglig på internet: www.kaypahoito.fi

Närmare anvisningar: «https://www.kaypahoito.fi/sv/god-medicinsk-praxis/nyttjanderattigheter/citering»6

Ansvarsbegränsning

God medicinsk praxis- och Avstå klokt-rekommendationerna är sammandrag gjorda av experter gällande diagnostik och behandling av bestämda sjukdomar. De ersätter inte läkarens eller annan hälsovårdspersonals egen bedömning av vilken diagnostik, behandling och rehabilitering som är bäst för den enskilda patienten då behandlingsbeslut fattas.

Litteratur

 1. Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018. Saatavilla Internetissä: www.kaypahoito.fi
 2. Kansanterveyslaitos. Suomalaisten aikuisten suunterveys. Terveys 2000 -tutkimus. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B16/2004:88-97, http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/78322/2004b16.pdf
 3. Terveys 2011. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90832/Rap068_2012_netti.pdf?sequence «https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90832/Rap068_2012_netti.pdf?sequence»7
 4. Saxén L. Juvenile periodontitis in Finland. Proc Finn Dent Soc 1987;83:143-9 «PMID: 3303023»PubMed
 5. Thomson WM, Shearer DM, Broadbent JM ym. The natural history of periodontal attachment loss during the third and fourth decades of life. J Clin Periodontol 2013;40:672-80 «PMID: 23656174»PubMed
 6. Kassebaum NJ, Bernabé E, Dahiya M ym. Global burden of severe periodontitis in 1990-2010: a systematic review and meta-regression. J Dent Res 2014;93:1045-53 «PMID: 25261053»PubMed
 7. Jepsen S, Berglundh T, Genco R ym. Primary prevention of peri-implantitis: managing peri-implant mucositis. J Clin Periodontol 2015;42 Suppl 16:S152-7 «PMID: 25626479»PubMed
 8. Derks J, Tomasi C. Peri-implant health and disease. A systematic review of current epidemiology. J Clin Periodontol 2015;42 Suppl 16:S158-71 «PMID: 25495683»PubMed
 9. Axelsson P, Lindhe J. Effect of controlled oral hygiene procedures on caries and periodontal disease in adults. Results after 6 years. J Clin Periodontol 1981;8:239-48 «PMID: 6947990»PubMed
 10. Clerehugh V, Worthington HV, Lennon MA ym. Site progression of loss of attachment over 5 years in 14- to 19-year-old adolescents. J Clin Periodontol 1995;22:15-21 «PMID: 7706535»PubMed
 11. Ylöstalo P, Suominen-Taipale L, Reunanen A ym. Association between body weight and periodontal infection. J Clin Periodontol 2008;35:297-304 «PMID: 18294226»PubMed
 12. Kocher T, Schwahn C, Gesch D ym. Risk determinants of periodontal disease--an analysis of the Study of Health in Pomerania (SHIP 0). J Clin Periodontol 2005;32:59-67 «PMID: 15642060»PubMed
 13. Papapanou PN, Wennström JL. A 10-year retrospective study of periodontal disease progression. Clinical characteristics of subjects with pronounced and minimal disease development. J Clin Periodontol 1990;17:78-84 «PMID: 2303574»PubMed
 14. Löe H. Oral hygiene in the prevention of caries and periodontal disease. Int Dent J 2000;50:129-39 «PMID: 10967765»PubMed
 15. Schätzle M, Löe H, Ramseier CA ym. Clinical course of chronic periodontitis: effect of lifelong light smoking (20 years) on loss of attachment and teeth. J Investig Clin Dent 2010;1:8-15 «PMID: 25427181»PubMed
 16. Genco RJ, Borgnakke WS. Risk factors for periodontal disease. Periodontol 2000 2013;62:59-94 «PMID: 23574464»PubMed
 17. Lee KS, Lee SG, Kim EK ym. Metabolic syndrome parameters in adolescents may be determinants for the future periodontal diseases. J Clin Periodontol 2015;42:105-12 «PMID: 25469423»PubMed
 18. Schätzle M, Löe H, Lang NP ym. Clinical course of chronic periodontitis. III. Patterns, variations and risks of attachment loss. J Clin Periodontol 2003;30:909-18 «PMID: 14710771»PubMed
 19. Grbic JT, Lamster IB. Risk indicators for future clinical attachment loss in adult periodontitis. Tooth and site variables. J Periodontol 1992;63:262-9 «PMID: 1573540»PubMed
 20. Chambrone L, Chambrone D, Lima LA ym. Predictors of tooth loss during long-term periodontal maintenance: a systematic review of observational studies. J Clin Periodontol 2010;37:675-84 «PMID: 20528960»PubMed
 21. Hart TC, Atkinson JC. Mendelian forms of periodontitis. Periodontol 2000 2007;45:95-112 «PMID: 17850451»PubMed
 22. Deas DE, Mackey SA, McDonnell HT. Systemic disease and periodontitis: manifestations of neutrophil dysfunction. Periodontol 2000 2003;32:82-104 «PMID: 12756035»PubMed
 23. Hodge P, Michalowicz B. Genetic predisposition to periodontitis in children and young adults. Periodontol 2000 2001;26:113-34 «PMID: 11452901»PubMed
 24. Kinane DF, Hart TC. Genes and gene polymorphisms associated with periodontal disease. Crit Rev Oral Biol Med 2003;14:430-49 «PMID: 14656898»PubMed
 25. Loos BG, Papantonopoulos G, Jepsen S ym. What is the Contribution of Genetics to Periodontal Risk? Dent Clin North Am 2015;59:761-80 «PMID: 26427567»PubMed
 26. Costa FO, Lages EJ, Cota LO ym. Tooth loss in individuals under periodontal maintenance therapy: 5-year prospective study. J Periodontal Res 2014;49:121-8 «PMID: 23647520»PubMed
 27. Klinge B, Norlund A. A socio-economic perspective on periodontal diseases: a systematic review. J Clin Periodontol 2005;32 Suppl 6:314-25 «PMID: 16128846»PubMed
 28. Knight ET, Liu J, Seymour GJ ym. Risk factors that may modify the innate and adaptive immune responses in periodontal diseases. Periodontol 2000 2016;71:22-51 «PMID: 27045429»PubMed
 29. Könönen E, Paju S, Pussinen PJ ym. Population-based study of salivary carriage of periodontal pathogens in adults. J Clin Microbiol 2007;45:2446-51 «PMID: 17567788»PubMed
 30. Ezzo PJ, Cutler CW. Microorganisms as risk indicators for periodontal disease. Periodontol 2000 2003;32:24-35 «PMID: 12756031»PubMed
 31. Haffajee AD, Socransky SS, Smith C ym. Relation of baseline microbial parameters to future periodontal attachment loss. J Clin Periodontol 1991;18:744-50 «PMID: 1661304»PubMed
 32. Paju S, Pussinen PJ, Suominen-Taipale L ym. Detection of multiple pathogenic species in saliva is associated with periodontal infection in adults. J Clin Microbiol 2009;47:235-8 «PMID: 19020069»PubMed
 33. Machtei EE, Hausmann E, Dunford R ym. Longitudinal study of predictive factors for periodontal disease and tooth loss. J Clin Periodontol 1999;26:374-80 «PMID: 10382577»PubMed
 34. Lang NP, Schätzle MA, Löe H. Gingivitis as a risk factor in periodontal disease. J Clin Periodontol 2009;36 Suppl 10:3-8 «PMID: 19432625»PubMed
 35. Albandar JM. Some predictors of radiographic alveolar bone height reduction over 6 years. J Periodontal Res 1990;25:186-92 «PMID: 2141878»PubMed
 36. Matuliene G, Pjetursson BE, Salvi GE ym. Influence of residual pockets on progression of periodontitis and tooth loss: results after 11 years of maintenance. J Clin Periodontol 2008;35:685-95 «PMID: 18549447»PubMed
 37. Schätzle M, Faddy MJ, Cullinan MP ym. The clinical course of chronic periodontitis: V. Predictive factors in periodontal disease. J Clin Periodontol 2009;36:365-71 «PMID: 19419434»PubMed
 38. Lang NP, Kiel RA, Anderhalden K. Clinical and microbiological effects of subgingival restorations with overhanging or clinically perfect margins. J Clin Periodontol 1983;10:563-78 «PMID: 6581173»PubMed
 39. Schwalm CA, Smith DE, Erickson JD. A clinical study of patients 1 to 2 years after placement of removable partial dentures. J Prosthet Dent 1977;38:380-91 «PMID: 333107»PubMed
 40. Reitemeier B, Hänsel K, Walter MH ym. Effect of posterior crown margin placement on gingival health. J Prosthet Dent 2002;87:167-72 «PMID: 11854673»PubMed
 41. Schätzle M, Land NP, Anerud A ym. The influence of margins of restorations of the periodontal tissues over 26 years. J Clin Periodontol 2001;28:57-64 «PMID: 11142668»PubMed
 42. Matthews DC, Tabesh M. Detection of localized tooth-related factors that predispose to periodontal infections. Periodontol 2000 2004;34:136-50 «PMID: 14717860»PubMed
 43. Burgett FG, Ramfjord SP, Nissle RR ym. A randomized trial of occlusal adjustment in the treatment of periodontitis patients. J Clin Periodontol 1992;19:381-7 «PMID: 1634627»PubMed
 44. Harrel SK, Nunn ME. The association of occlusal contacts with the presence of increased periodontal probing depth. J Clin Periodontol 2009;36:1035-42 «PMID: 19930093»PubMed
 45. Bernhardt O, Gesch D, Look JO ym. The influence of dynamic occlusal interferences on probing depth and attachment level: results of the Study of Health in Pomerania (SHIP). J Periodontol 2006;77:506-16 «PMID: 16512766»PubMed
 46. Heitz-Mayfield LJ, Huynh-Ba G. History of treated periodontitis and smoking as risks for implant therapy. Int J Oral Maxillofac Implants 2009;24 Suppl:39-68 «PMID: 19885434»PubMed
 47. Sgolastra F, Petrucci A, Severino M ym. Smoking and the risk of peri-implantitis. A systematic review and meta-analysis. Clin Oral Implants Res 2015;26:e62-7 «PMID: 24438442»PubMed
 48. Renvert S, Quirynen M. Risk indicators for peri-implantitis. A narrative review. Clin Oral Implants Res 2015;26 Suppl 11:15-44 «PMID: 26385619»PubMed
 49. Clementini M, Rossetti PH, Penarrocha D ym. Systemic risk factors for peri-implant bone loss: a systematic review and meta-analysis. Int J Oral Maxillofac Surg 2014;43:323-34 «PMID: 24373525»PubMed
 50. Dalago HR, Schuldt Filho G, Rodrigues MA ym. Risk indicators for Peri-implantitis. A cross-sectional study with 916 implants. Clin Oral Implants Res 2016;Jan 11.doi: 10.1111/clr.12772. [Epub ahead of print] «PMID: 26754342»PubMed
 51. Karbach J, Callaway A, Kwon YD ym. Comparison of five parameters as risk factors for peri-mucositis. Int J Oral Maxillofac Implants 2009;24:491-6 «PMID: 19587872»PubMed
 52. Renvert S, Polyzois I. Risk indicators for peri-implant mucositis: a systematic literature review. J Clin Periodontol 2015;42 Suppl 16:S172-86 «PMID: 25496066»PubMed
 53. Quirynen M, Dadamio J, Van den Velde S ym. Characteristics of 2000 patients who visited a halitosis clinic. J Clin Periodontol 2009;36:970-5 «PMID: 19811581»PubMed
 54. Sanz M, Bäumer A, Buduneli N ym. Effect of professional mechanical plaque removal on secondary prevention of periodontitis and the complications of gingival and periodontal preventive measures: consensus report of group 4 of the 11th European Workshop on Periodontology on effective prevention of periodontal and peri-implant diseases. J Clin Periodontol 2015;42 Suppl 16:S214-20 «PMID: 25626357»PubMed
 55. Holmstrup P, Glick M. Treatment of periodontal disease in the immunodeficient patient. Periodontol 2000 2002;28:190-205 «PMID: 12013342»PubMed
 56. Bondon-Guitton E, Bagheri H, Montastruc JL. Drug-induced gingival overgrowth: a study in the French Pharmacovigilance Database. J Clin Periodontol 2012;39:513-8 «PMID: 22519416»PubMed
 57. American Academy of Periodontology-Research, Scicence and Therapy Committee. Periodontal diseases of children and adolescents. Pediatr Dent 2008;30:240-7 «PMID: 19216430»PubMed
 58. Tonetti MS, Greenwell H, Kornman KS. Staging and grading of periodontitis: Framework and proposal of a new classification and case definition. J Clin Periodontol 2018;45 Suppl 20:S149-S161 «PMID: 29926495»PubMed
 59. Sälzer S, Slot DE, Van der Weijden FA ym. Efficacy of inter-dental mechanical plaque control in managing gingivitis--a meta-review. J Clin Periodontol 2015;42 Suppl 16:S92-105 «PMID: 25581718»PubMed
 60. Daly CG, Mitchell DH, Highfield JE ym. Bacteremia due to periodontal probing: a clinical and microbiological investigation. J Periodontol 2001;72:210-4 «PMID: 11288795»PubMed
 61. Viisaudenhammas (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (18.8.2014). Saatavilla Internetissä: www.kaypahoito.fi
 62. Blakey GH, Marciani RD, Haug RH ym. Periodontal pathology associated with asymptomatic third molars. J Oral Maxillofac Surg 2002;60:1227-33 «PMID: 12420253»PubMed
 63. Offenbacher S, Beck JD, Moss KL ym. What are the local and systemic implications of third molar retention? J Oral Maxillofac Surg 2012;70:S58-65 «PMID: 22916700»PubMed
 64. Larsen C, Barendregt DS, Slot DE ym. Probing pressure, a highly undervalued unit of measure in periodontal probing: a systematic review on its effect on probing pocket depth. J Clin Periodontol 2009;36:315-22 «PMID: 19426178»PubMed
 65. Bulthuis HM, Barendregt DS, Timmerman MF ym. Probe penetration in relation to the connective tissue attachment level: influence of tine shape and probing force. J Clin Periodontol 1998;25:417-23 «PMID: 9650880»PubMed
 66. Wang SF, Leknes KN, Zimmerman GJ ym. Reproducibility of periodontal probing using a conventional manual and an automated force-controlled electronic probe. J Periodontol 1995;66:38-46 «PMID: 7891248»PubMed
 67. Grossi SG, Dunford RG, Ho A ym. Sources of error for periodontal probing measurements. J Periodontal Res 1996;31:330-6 «PMID: 8858537»PubMed
 68. Scott DA, Singer DL. Suppression of overt gingival inflammation in tobacco smokers - clinical and mechanistic considerations. Int J Dent Hyg 2004;2:104-10 «PMID: 16451473»PubMed
 69. Lang NP, Adler R, Joss A ym. Absence of bleeding on probing. An indicator of periodontal stability. J Clin Periodontol 1990;17:714-21 «PMID: 2262585»PubMed
 70. Lindhe J, Meyle J, Group D of European Workshop on Periodontology. Peri-implant diseases: Consensus Report of the Sixth European Workshop on Periodontology. J Clin Periodontol 2008;35:282-5 «PMID: 18724855»PubMed
 71. Nieminen M, Varrela T, könönen E, Pöllänen M. Furkaatioleesioiden etiologia, diagnostiikka ja hoito. Suom Hammaslääkäril 2015;(8):20-8
 72. Müller HP, Eger T. Masticatory mucosa and periodontal phenotype: a review. Int J Periodontics Restorative Dent 2002;22:172-83 «PMID: 12019713»PubMed
 73. De Rouck T, Eghbali R, Collys K ym. The gingival biotype revisited: transparency of the periodontal probe through the gingival margin as a method to discriminate thin from thick gingiva. J Clin Periodontol 2009;36:428-33 «PMID: 19419444»PubMed
 74. Pepelassi EA, Tsiklakis K, Diamanti-Kipioti A. Radiographic detection and assessment of the periodontal endosseous defects. J Clin Periodontol 2000;27:224-30 «PMID: 10783834»PubMed
 75. Preshaw PM. Detection and diagnosis of periodontal conditions amenable to prevention. BMC Oral Health 2015;15 Suppl 1:S5 «PMID: 26390822»PubMed
 76. Graetz C, Plaumann A, Wiebe JF ym. Periodontal probing versus radiographs for the diagnosis of furcation involvement. J Periodontol 2014;85:1371-9 «PMID: 24605872»PubMed
 77. Renvert S, Wikström M, Helmersson M ym. Comparative study of subgingival microbiological sampling techniques. J Periodontol 1992;63:797-801 «PMID: 1328591»PubMed
 78. Jervøe-Storm PM, Alahdab H, Koltzscher M ym. Comparison of curet and paper point sampling of subgingival bacteria as analyzed by real-time polymerase chain reaction. J Periodontol 2007;78:909-17 «PMID: 17470026»PubMed
 79. Teles FR, Haffajee AD, Socransky SS. The reproducibility of curet sampling of subgingival biofilms. J Periodontol 2008;79:705-13 «PMID: 18380565»PubMed
 80. Shapira L, Wilensky A, Kinane DF. Effect of genetic variability on the inflammatory response to periodontal infection. J Clin Periodontol 2005;32 Suppl 6:72-86 «PMID: 16128831»PubMed
 81. Huynh-Ba G, Lang NP, Tonetti MS ym. The association of the composite IL-1 genotype with periodontitis progression and/or treatment outcomes: a systematic review. J Clin Periodontol 2007;34:305-17 «PMID: 17378887»PubMed
 82. Huynh-Ba G, Lang NP, Tonetti MS ym. Association of the composite IL-1 genotype with peri-implantitis: a systematic review. Clin Oral Implants Res 2008;19:1154-62 «PMID: 18983319»PubMed
 83. Heikkinen AM, Nwhator SO, Rathnayake N ym. Pilot Study on Oral Health Status as Assessed by an Active Matrix Metalloproteinase-8 Chairside Mouthrinse Test in Adolescents. J Periodontol 2016;87:36-40 «PMID: 26430926»PubMed
 84. Lorenz K, Keller T, Noack B ym. Evaluation of a novel point-of-care test for active matrix metalloproteinase-8: agreement between qualitative and quantitative measurements and relation to periodontal inflammation. J Periodontal Res 2016;May 23. doi: 10.1111/jre.12392. [Epub ahead of print] «PMID: 27214099»PubMed
 85. Herr AE, Hatch AV, Throckmorton DJ ym. Microfluidic immunoassays as rapid saliva-based clinical diagnostics. Proc Natl Acad Sci U S A 2007;104:5268-73 «PMID: 17374724»PubMed
 86. Izadi Borujeni S, Mayer M, Eickholz P. Activated matrix metalloproteinase-8 in saliva as diagnostic test for periodontal disease? A case-control study. Med Microbiol Immunol 2015;204:665-72 «PMID: 25841875»PubMed
 87. Johnson N, Ebersole JL, Kryscio RJ ym. Rapid assessment of salivary MMP-8 and periodontal disease using lateral flow immunoassay. Oral Dis 2016;22:681-7 «PMID: 27273425»PubMed
 88. Trombelli L, Farina R, Silva CO ym. Plaque-induced gingivitis: Case definition and diagnostic considerations. J Clin Periodontol 2018;45 Suppl 20:S44-S67 «PMID: 29926492»PubMed
 89. Papapanou PN, Sanz M, Buduneli N ym. Periodontitis: Consensus report of workgroup 2 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. J Clin Periodontol 2018;45 Suppl 20:S162-S170 «PMID: 29926490»PubMed
 90. Berglundh T, Armitage G, Araujo MG ym. Peri-implant diseases and conditions: Consensus report of workgroup 4 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. J Clin Periodontol 2018;45 Suppl 20:S286-S291 «PMID: 29926491»PubMed
 91. Renvert S, Persson GR, Pirih FQ ym. Peri-implant health, peri-implant mucositis, and peri-implantitis: Case definitions and diagnostic considerations. J Clin Periodontol 2018;45 Suppl 20:S278-S285 «PMID: 29926496»PubMed
 92. Chapple ILC, Mealey BL, Van Dyke TE ym. Periodontal health and gingival diseases and conditions on an intact and a reduced periodontium: Consensus report of workgroup 1 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. J Clin Periodontol 2018;45 Suppl 20:S68-S77 «PMID: 29926499»PubMed
 93. Fine DH, Patil AG, Loos BG. Classification and diagnosis of aggressive periodontitis. J Clin Periodontol 2018;45 Suppl 20:S95-S111 «PMID: 29926487»PubMed
 94. Dietrich T, Ower P, Tank M ym. Periodontal diagnosis in the context of the 2017 classification system of periodontal diseases and conditions - implementation in clinical practice. Br Dent J 2019;226:16-22 «PMID: 30631188»PubMed
 95. Mombelli A, Gusberti FA, van Oosten MA ym. Gingival health and gingivitis development during puberty. A 4-year longitudinal study. J Clin Periodontol 1989;16:451-6 «PMID: 2768539»PubMed
 96. Nakagawa S, Fujii H, Machida Y ym. A longitudinal study from prepuberty to puberty of gingivitis. Correlation between the occurrence of Prevotella intermedia and sex hormones. J Clin Periodontol 1994;21:658-65 «PMID: 7852609»PubMed
 97. Figuero E, Carrillo-de-Albornoz A, Martín C ym. Effect of pregnancy on gingival inflammation in systemically healthy women: a systematic review. J Clin Periodontol 2013;40:457-73 «PMID: 23557432»PubMed
 98. Gürsoy M, Pajukanta R, Sorsa T ym. Clinical changes in periodontium during pregnancy and post-partum. J Clin Periodontol 2008;35:576-83 «PMID: 18430046»PubMed
 99. Trackman PC, Kantarci A. Connective tissue metabolism and gingival overgrowth. Crit Rev Oral Biol Med 2004;15:165-75 «PMID: 15187034»PubMed
 100. Seymour RA. Effects of medications on the periodontal tissues in health and disease. Periodontol 2000 2006;40:120-9 «PMID: 16398689»PubMed
 101. Löe H, Morrison E. Periodontal health and disease in young people: screening for priority care. Int Dent J 1986;36:162-7 «PMID: 3533788»PubMed
 102. Chapple IL, Van der Weijden F, Doerfer C ym. Primary prevention of periodontitis: managing gingivitis. J Clin Periodontol 2015;42 Suppl 16:S71-6 «PMID: 25639826»PubMed
 103. Slot DE, Dörfer CE, Van der Weijden GA. The efficacy of interdental brushes on plaque and parameters of periodontal inflammation: a systematic review. Int J Dent Hyg 2008;6:253-64 «PMID: 19138177»PubMed
 104. Sambunjak D, Nickerson JW, Poklepovic T ym. Flossing for the management of periodontal diseases and dental caries in adults. Cochrane Database Syst Rev 2011;12:CD008829 «PMID: 22161438»PubMed
 105. Yost KG, Mallatt ME, Liebman J. Interproximal gingivitis and plaque reduction by four interdental products. J Clin Dent 2006;17:79-83 «PMID: 17022370»PubMed
 106. Abouassi T, Woelber JP, Holst K ym. Clinical efficacy and patients' acceptance of a rubber interdental bristle. A randomized controlled trial. Clin Oral Investig 2014;18:1873-80 «PMID: 24407549»PubMed
 107. Lindson-Hawley N, Thompson TP, Begh R. Motivational interviewing for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2015;3:CD006936 «PMID: 25726920»PubMed
 108. Ramseier CA, Suvan JE. Behaviour change counselling for tobacco use cessation and promotion of healthy lifestyles: a systematic review. J Clin Periodontol 2015;42 Suppl 16:S47-58 «PMID: 25496370»PubMed
 109. Werner H, Hakeberg M, Dahlström L ym. Psychological Interventions for Poor Oral Health: A Systematic Review. J Dent Res 2016;95:506-14 «PMID: 26826109»PubMed
 110. Serrano J, Escribano M, Roldán S ym. Efficacy of adjunctive anti-plaque chemical agents in managing gingivitis: a systematic review and meta-analysis. J Clin Periodontol 2015;42 Suppl 16:S106-38 «PMID: 25495592»PubMed
 111. Hugoson A, Lundgren D, Asklöw B ym. Effect of three different dental health preventive programmes on young adult individuals: a randomized, blinded, parallel group, controlled evaluation of oral hygiene behaviour on plaque and gingivitis. J Clin Periodontol 2007;34:407-15 «PMID: 17448044»PubMed
 112. Hujoel PP, Cunha-Cruz J, Loesche WJ ym. Personal oral hygiene and chronic periodontitis: a systematic review. Periodontol 2000 2005;37:29-34 «PMID: 15655023»PubMed
 113. Needleman I, Nibali L, Di Iorio A. Professional mechanical plaque removal for prevention of periodontal diseases in adults--systematic review update. J Clin Periodontol 2015;42 Suppl 16:S12-35 «PMID: 25495962»PubMed
 114. Monje A, Aranda L, Diaz KT ym. Impact of Maintenance Therapy for the Prevention of Peri-implant Diseases: A Systematic Review and Meta-analysis. J Dent Res 2016;95:372-9 «PMID: 26701350»PubMed
 115. al-Tannir MA, Goodman HS. A review of chlorhexidine and its use in special populations. Spec Care Dentist 1994;14:116-22 «PMID: 7871472»PubMed
 116. Moazzez R, Thompson H, Palmer RM ym. Effect of rinsing with ethanol-containing mouthrinses on the production of salivary acetaldehyde. Eur J Oral Sci 2011;119:441-6 «PMID: 22112029»PubMed
 117. Chevalier M, Sakarovitch C, Precheur I ym. Antiseptic mouthwashes could worsen xerostomia in patients taking polypharmacy. Acta Odontol Scand 2015;73:267-73 «PMID: 25601200»PubMed
 118. Bondonno CP, Liu AH, Croft KD ym. Antibacterial mouthwash blunts oral nitrate reduction and increases blood pressure in treated hypertensive men and women. Am J Hypertens 2015;28:572-5 «PMID: 25359409»PubMed
 119. McCullough MJ, Farah CS. The role of alcohol in oral carcinogenesis with particular reference to alcohol-containing mouthwashes. Aust Dent J 2008;53:302-5 «PMID: 19133944»PubMed
 120. Lachenmeier DW. Safety evaluation of topical applications of ethanol on the skin and inside the oral cavity. J Occup Med Toxicol 2008;3:26 «PMID: 19014531»PubMed
 121. La Vecchia C. Mouthwash and oral cancer risk: an update. Oral Oncol 2009;45:198-200 «PMID: 18952488»PubMed
 122. Currie S, Farah C. Alcohol-containing mouthwash and oral cancer risk: a review of current evidence. OA Alcohol 2014 Feb 10;2(1):4 1-9. issn2053-0285
 123. van Steenberghe D, Garmyn P, Geers L ym. Patients' experience of pain and discomfort during instrumentation in the diagnosis and non-surgical treatment of periodontitis. J Periodontol 2004;75:1465-70 «PMID: 15633322»PubMed
 124. Lockhart PB, Brennan MT, Thornhill M ym. Poor oral hygiene as a risk factor for infective endocarditis-related bacteremia. J Am Dent Assoc 2009;140:1238-44 «PMID: 19797553»PubMed
 125. Mougeot FK, Saunders SE, Brennan MT ym. Associations between bacteremia from oral sources and distant-site infections: tooth brushing versus single tooth extraction. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2015;119:430-5 «PMID: 25758845»PubMed
 126. Matthews D. Impact of everyday oral activities on the risk of bacteraemia is unclear. Evid Based Dent 2012;13:80 «PMID: 23059921»PubMed
 127. Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2012 (19.1.2012). Saatavilla Internetissä: www.kaypahoito.fi
 128. Diabetes (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (22.3.2016). Saatavilla Internetissä: www.kaypahoito.fi
 129. Pihlstrom BL, Hargreaves KM, Bouwsma OJ ym. Pain after periodontal scaling and root planing. J Am Dent Assoc 1999;130:801-7 «PMID: 10377637»PubMed
 130. Ximénez-Fyvie LA, Haffajee AD, Som S ym. The effect of repeated professional supragingival plaque removal on the composition of the supra- and subgingival microbiota. J Clin Periodontol 2000;27:637-47 «PMID: 10983597»PubMed
 131. Supranoto SC, Slot DE, Addy M ym. The effect of chlorhexidine dentifrice or gel versus chlorhexidine mouthwash on plaque, gingivitis, bleeding and tooth discoloration: a systematic review. Int J Dent Hyg 2015;13:83-92 «PMID: 25059640»PubMed
 132. Haffajee AD, Socransky SS, Gunsolley JC. Systemic anti-infective periodontal therapy. A systematic review. Ann Periodontol 2003;8:115-81 «PMID: 14971252»PubMed
 133. Asikainen S, Dahlén G, Klinge B, Olsen I, Westergaard J. Antibiootit parodontaalihoidossa. Suom Hammaslääkäril 2002;8:438-43
 134. Jepsen K, Jepsen S. Antibiotics/antimicrobials: systemic and local administration in the therapy of mild to moderately advanced periodontitis. Periodontol 2000 2016;71:82-112 «PMID: 27045432»PubMed
 135. Smiley CJ, Tracy SL, Abt E ym. Systematic review and meta-analysis on the nonsurgical treatment of chronic periodontitis by means of scaling and root planing with or without adjuncts. J Am Dent Assoc 2015;146:508-24.e5 «PMID: 26113099»PubMed
 136. Shaddox LM, Walker C. Microbial testing in periodontics: value, limitations and future directions. Periodontol 2000 2009;50:25-38 «PMID: 19388951»PubMed
 137. Herrera D, Alonso B, León R ym. Antimicrobial therapy in periodontitis: the use of systemic antimicrobials against the subgingival biofilm. J Clin Periodontol 2008;35:45-66 «PMID: 18724841»PubMed
 138. Mombelli A, Almaghlouth A, Cionca N ym. Differential benefits of amoxicillin-metronidazole in different phases of periodontal therapy in a randomized controlled crossover clinical trial. J Periodontol 2015;86:367-75 «PMID: 25415250»PubMed
 139. Preshaw PM, Hefti AF, Bradshaw MH. Adjunctive subantimicrobial dose doxycycline in smokers and non-smokers with chronic periodontitis. J Clin Periodontol 2005;32:610-6 «PMID: 15882219»PubMed
 140. Nyman SR, Lang NP. Tooth mobility and the biological rationale for splinting teeth. Periodontol 2000 1994;4:15-22 «PMID: 9673190»PubMed
 141. Kwok V, Caton JG. Commentary: prognosis revisited: a system for assigning periodontal prognosis. J Periodontol 2007;78:2063-71 «PMID: 17970671»PubMed
 142. Eickholz P, Kaltschmitt J, Berbig J ym. Tooth loss after active periodontal therapy. 1: patient-related factors for risk, prognosis, and quality of outcome. J Clin Periodontol 2008;35:165-74 «PMID: 18199150»PubMed
 143. Graetz C, Schützhold S, Plaumann A ym. Prognostic factors for the loss of molars--an 18-years retrospective cohort study. J Clin Periodontol 2015;42:943-50 «PMID: 26399690»PubMed
 144. Miller PD Jr, McEntire ML, Marlow NM ym. An evidenced-based scoring index to determine the periodontal prognosis on molars. J Periodontol 2014;85:214-25 «PMID: 23725028»PubMed
 145. Holm-Pedersen P, Lang NP, Müller F. What are the longevities of teeth and oral implants? Clin Oral Implants Res 2007;18 Suppl 3:15-9 «PMID: 17594366»PubMed
 146. Tomasi C, Wennström JL, Berglundh T. Longevity of teeth and implants - a systematic review. J Oral Rehabil 2008;35 Suppl 1:23-32 «PMID: 18181931»PubMed
 147. Lang NP, Zitzmann NU, Working Group 3 of the VIII European Workshop on Periodontology. Clinical research in implant dentistry: evaluation of implant-supported restorations, aesthetic and patient-reported outcomes. J Clin Periodontol 2012;39 Suppl 12:133-8 «PMID: 22533953»PubMed
 148. Salvi GE, Mischler DC, Schmidlin K ym. Risk factors associated with the longevity of multi-rooted teeth. Long-term outcomes after active and supportive periodontal therapy. J Clin Periodontol 2014;41:701-7 «PMID: 24766602»PubMed
 149. Klinge B, Flemming T, Cosyn J ym. The patient undergoing implant therapy. Summary and consensus statements. The 4th EAO Consensus Conference 2015. Clin Oral Implants Res 2015;26 Suppl 11:64-7 «PMID: 26385621»PubMed
 150. Holm-Pedersen P, Lang NP, Müller F. What are the longevities of teeth and oral implants? Clin Oral Implants Res 2007;18 Suppl 3:15-9 «PMID: 17594366»PubMed
 151. Jansson H, Wahlin Å, Johansson V ym. Impact of periodontal disease experience on oral health-related quality of life. J Periodontol 2014;85:438-45 «PMID: 23895254»PubMed
 152. Shanbhag S, Dahiya M, Croucher R. The impact of periodontal therapy on oral health-related quality of life in adults: a systematic review. J Clin Periodontol 2012;39:725-35 «PMID: 22694297»PubMed
 153. Eberhard J, Jepsen S, Jervøe-Storm PM ym. Full-mouth treatment modalities (within 24 hours) for chronic periodontitis in adults. Cochrane Database Syst Rev 2015;4:CD004622 «PMID: 25884249»PubMed
 154. Graziani F, Cei S, Orlandi M ym. Acute-phase response following full-mouth versus quadrant non-surgical periodontal treatment: A randomized clinical trial. J Clin Periodontol 2015;42:843-52 «PMID: 26309133»PubMed
 155. von Troil B, Needleman I, Sanz M. A systematic review of the prevalence of root sensitivity following periodontal therapy. J Clin Periodontol 2002;29 Suppl 3:173-7; discussion 195-6 «PMID: 12787217»PubMed
 156. West NX, Seong J, Davies M. Management of dentine hypersensitivity: efficacy of professionally and self-administered agents. J Clin Periodontol 2015;42 Suppl 16:S256-302 «PMID: 25495777»PubMed
 157. Axelsson P, Nyström B, Lindhe J. The long-term effect of a plaque control program on tooth mortality, caries and periodontal disease in adults. Results after 30 years of maintenance. J Clin Periodontol 2004;31:749-57 «PMID: 15312097»PubMed
 158. Pastagia J, Nicoara P, Robertson PB. The effect of patient-centered plaque control and periodontal maintenance therapy on adverse outcomes of periodontitis. J Evid Based Dent Pract 2006;6:25-32 «PMID: 17138393»PubMed
 159. Rosling B, Serino G, Hellström MK ym. Longitudinal periodontal tissue alterations during supportive therapy. Findings from subjects with normal and high susceptibility to periodontal disease. J Clin Periodontol 2001;28:241-9 «PMID: 11284537»PubMed
 160. Lee CT, Huang HY, Sun TC ym. Impact of Patient Compliance on Tooth Loss during Supportive Periodontal Therapy: A Systematic Review and Meta-analysis. J Dent Res 2015;94:777-86 «PMID: 25818586»PubMed
 161. Teles RP, Patel M, Socransky SS ym. Disease progression in periodontally healthy and maintenance subjects. J Periodontol 2008;79:784-94 «PMID: 18454656»PubMed
 162. Paraskevas S, Huizinga JD, Loos BG. A systematic review and meta-analyses on C-reactive protein in relation to periodontitis. J Clin Periodontol 2008;35:277-90 «PMID: 18294231»PubMed
 163. Lafon A, Pereira B, Dufour T ym. Periodontal disease and stroke: a meta-analysis of cohort studies. Eur J Neurol 2014;21:1155-61, e66-7 «PMID: 24712659»PubMed
 164. Lalla E, Papapanou PN. Diabetes mellitus and periodontitis: a tale of two common interrelated diseases. Nat Rev Endocrinol 2011;7:738-48 «PMID: 21709707»PubMed
 165. Preshaw PM, Alba AL, Herrera D ym. Periodontitis and diabetes: a two-way relationship. Diabetologia 2012;55:21-31 «PMID: 22057194»PubMed
 166. Gomes-Filho IS, Santos CM, Cruz SS ym. Periodontitis and nosocomial lower respiratory tract infection: preliminary findings. J Clin Periodontol 2009;36:380-7 «PMID: 19419436»PubMed
 167. Gomes-Filho IS, de Oliveira TF, da Cruz SS ym. Influence of periodontitis in the development of nosocomial pneumonia: a case control study. J Periodontol 2014;85:e82-90 «PMID: 24171504»PubMed
 168. de Melo Neto JP, Melo MS, dos Santos-Pereira SA ym. Periodontal infections and community-acquired pneumonia: a case-control study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2013;32:27-32 «PMID: 22855366»PubMed
 169. Offenbacher S, Beck JD, Moss K ym. Results from the Periodontitis and Vascular Events (PAVE) Study: a pilot multicentered, randomized, controlled trial to study effects of periodontal therapy in a secondary prevention model of cardiovascular disease. J Periodontol 2009;80:190-201 «PMID: 19186958»PubMed
 170. D'Aiuto F, Orlandi M, Gunsolley JC. Evidence that periodontal treatment improves biomarkers and CVD outcomes. J Clin Periodontol 2013;40 Suppl 14:S85-105 «PMID: 23627337»PubMed
 171. Teeuw WJ, Slot DE, Susanto H ym. Treatment of periodontitis improves the atherosclerotic profile: a systematic review and meta-analysis. J Clin Periodontol 2014;41:70-9 «PMID: 24111886»PubMed
 172. Artese HP, Foz AM, Rabelo Mde S ym. Periodontal therapy and systemic inflammation in type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis. PLoS One 2015;10:e0128344 «PMID: 26010492»PubMed
 173. Teeuw WJ, Gerdes VE, Loos BG. Effect of periodontal treatment on glycemic control of diabetic patients: a systematic review and meta-analysis. Diabetes Care 2010;33:421-7 «PMID: 20103557»PubMed
 174. Fardal Ø, Grytten J. A comparison of teeth and implants during maintenance therapy in terms of the number of disease-free years and costs -- an in vivo internal control study. J Clin Periodontol 2013;40:645-51 «PMID: 23534343»PubMed
 175. Fardal Ø, Grytten J. Applying quality assurance in real time to compliant long-term periodontal maintenance patients utilizing cost-effectiveness and cost utility. J Clin Periodontol 2014;41:604-11 «PMID: 24666095»PubMed
 176. Martin JA, Fardal Ø, Page RC ym. Incorporating severity and risk as factors to the Fardal cost-effectiveness model to create a cost-benefit model for periodontal treatment. J Periodontol 2014;85:e31-9 «PMID: 24144268»PubMed
 177. Schwendicke F, Plaumann A, Stolpe M ym. Retention costs of periodontally compromised molars in a German population. J Clin Periodontol 2016;43:261-70 «PMID: 27001032»PubMed
 178. Schwendicke F, Graetz C, Stolpe M ym. Retaining or replacing molars with furcation involvement: a cost-effectiveness comparison of different strategies. J Clin Periodontol 2014;41:1090-7 «PMID: 25255893»PubMed
 179. Needleman I, McGrath C, Floyd P ym. Impact of oral health on the life quality of periodontal patients. J Clin Periodontol 2004;31:454-7 «PMID: 15142215»PubMed
 180. O'Dowd LK, Durham J, McCracken GI ym. Patients' experiences of the impact of periodontal disease. J Clin Periodontol 2010;37:334-9 «PMID: 20447256»PubMed
 181. Braegger U. Cost-benefit, cost-effectiveness and cost-utility analyses of periodontitis prevention. J Clin Periodontol 2005;32 Suppl 6:301-13 «PMID: 16128845»PubMed
 182. Gjermo PE. Impact of periodontal preventive programmes on the data from epidemiologic studies. J Clin Periodontol 2005;32 Suppl 6:294-300 «PMID: 16128844»PubMed
 183. Gaunt F, Devine M, Pennington M ym. The cost-effectiveness of supportive periodontal care for patients with chronic periodontitis. J Clin Periodontol 2008;35:67-82 «PMID: 18724842»PubMed

A

Anti-infektiivisen hoidon jaksottaminen lyhyen ajan sisällä

Lyhyen ajan sisällä tehdyllä tehokkaalla anti-infektiivisellä hoidolla on mahdollisuus päästä samanlaiseen paranemistulokseen kuin pitkällä aikavälillä osa-alueittain tapahtuvalla hoidolla.

A

Diabetes mellitus parodontaalisairauksille altistavana tekijänä

Diabeetikoilla on suurempi riski sairastua parodontaalisairauksiin kuin ei-diabeetikoilla, huono hoitotasapaino lisää riskiä.

A

Hammasimplanttien puhdistus ja peri-implanttimukosiitti

Bakteeripeitteiden säännöllinen mekaaninen puhdistus implanttien pinnalta vähentää peri-implanttimukosiittia.

A

Ienverenvuoto (BOP) parodontiitin varhaisdiagnostiikassa

Ienverenvuoto (BOP) liittyy kudoksen alttiuteen sairastua parodontiittiin ja on siten tärkeä parametri parodontiitin varhaisdiagnostiikassa.

A

Kirurginen vs. ei-kirurginen hoito lievän ja keskivaikean parodontiitin hoidossa

Alkava parodontiitti hoidetaan pelkästään ei-kirurgisesti anti-infektiivisellä hoidolla. Keskivaikea parodontiitti voidaan hoitaa yhtä tehokkaasti pelkästään anti-infektiivisellä hoidolla kuin hoidolla, jossa anti-infektiivisen hoidon lisäksi käytetään kirurgisia hoitomuotoja.

A

Kroonisen parodontiitin hoidon kustannukset

Kroonisen parodontiitin ammattimainen hoito aiheuttaa potilaalle kustannuksia, mutta se on kuitenkin edullisempaa kuin useiden menetettyjen hampaiden korvaaminen joko kiinteillä silloilla tai hammasimplantein.

A

Parodontiitin etenemisen ja hampaiden menetyksen riskitekijät ylläpitohoidossa

Parodontiitin etenemistä ja hampaiden menetystä ylläpitohoidon aikana ennustavat potilaan tupakointi, epäsäännöllinen ylläpitohoidossa käynti, parodontiitin vaikeusaste alkutilanteessa ja jäännöstaskujen määrä ylläpitohoidon aikana.

A

Parodontiitin patogeenien esiintyminen suun mikrobistossa ja vaikutus parodontaalikudoksiin

Parodontiitin patogeenien esiintyminen suun mikrobiston osana ja rikastuminen ienalueen bakteeripeitteissä edeltää tulehduksen syntymistä ienkudokseen ja liittyy parodontiitin kehittymiseen ja etenemiseen.

A

Riskinarviointi parodontiitin ylläpitohoidossa

Parodontiitin etenemisen riskiä ylläpitohoidossa olevilla potilailla voidaan ennakoida PRA-riskinarviointimallin avulla.

A

Suuhygienian yhteys keuhkokuumeeseen ja muihin hengitystieinfektioihin

Huonon suunterveyden omaavilla laitos- ja sairaalapotilailla on korkeampi riski sairastua keuhkokuumeeseen ja muihin hengitystieinfektioihin kuin hyvän suunterveyden omaavilla. Näiden sairauksien ilmaantumista voidaan pienentää parantamalla suuhygieniaa.

A

Sähköhammasharja iensairauksien ehkäisyssä

Sähköhammasharjat poistavat tehokkaammin plakkia ja vähentävät tehokkaammin ientulehdusta kuin tavalliset hammasharjat.

A

Tupakoinnin lopettamisen vaikutukset parodontiittiin

Tupakoinnin lopettaneilla ientaskut paranevat paremmin ja luukadon eteneminen hidastuu verrattuna tupakoitsijoihin.

A

Tupakoinnin vaikutus ienverenvuodon esiintymiseen

Tupakointi peittää parodontiitin kliinisiä merkkejä vähentämällä merkittävästi ienverenvuodon esiintymistä.

A

Tupakoinnin vaikutus parodontiumin terveydentilaan, parodontiumin kudosten paranemiseen ja hampaiden menetykseen

Tupakointi huonontaa merkittävästi parodontiumin kudosten terveydentilaa, lisää alveoliluukatoa, heikentää parodontiumin paranemista ja suurentaa hampaiden menettäminen riskiä.

B

Jauhepuhdistimien käyttö parodontiitin ylläpitohoidossa

Jauhepuhdistus on tehokas ja kivuton menetelmä jäännöstaskujen ylläpitohoidossa.

B

Lisääntynyt peri-implanttimukosiitin riski

Plakin kertyminen ja tupakointi ilmeisesti altistavat peri-implanttimukosiitille.

B

Nuorten tupakointi ja parodontiitti

Tupakoivilla nuorilla (15–25-vuotiailla) tupakointi ilmeisesti heikentää leukojen alueen luun tiheyttä, heillä löytyy enemmän parodontopatogeeneja ja todetaan enemmän parodontiittia kuin ei-tupakoivilla samanikäisillä nuorilla.

B

Parodontiitin ennusmerkit lapsilla ja nuorilla

Lasten ja nuorten ”bitewing”-röntgenkuvia tulkittaessa tulee kuvista diagnosoida mahdollinen approksimaalinen hammaskivi sekä marginaalinen luutason menetys, sillä edellä mainitut löydökset saattavat toimia parodontiitin ennusmerkkeinä.

B

Parodontiitin hoidon vaikutus diabeteksen hoitotasapainoon

Onnistunut parodontiitin hoito ilmeisesti parantaa diabeteksen hoitotasapainoa (interventioryhmässä HbA1c alenema keskimäärin 0,4 % parempi ja paastoverensokerin alenema keskimäärin 9 mg/dL parempi kuin kontrolliryhmässä).

B

Suun huuhteluaineet ientulehduksen oireiden vähentäjänä ehkäisyssä

Päivittäinen purskuttelu klooriheksidiiniä, eteerisiä öljyjä tai setyylipyridiinikloridia sisältävällä suuvedellä ilmeisesti vähentää plakin määrää hampaiden pinnoilla sekä ientulehduksen oireita.

B

Sydän- ja verenkiertoelinsairaudet parodontiittipotilailla

Parodontiittipotilailla on ilmeisesti suurentunut riski sydän- ja verenkiertoelinsairauksille verrattuna parodontaalisesti terveisiin.

B

Ultraäänilaitteet ja käsi-instrumentit keskivaikean ja vaikean parodontiitin hoidossa

Subgingivaaliseen työskentelyyn soveltuvilla ultraäänilaitteilla on ilmeisesti mahdollista päästä pienemmällä ajan käytöllä yhtä hyvään kliiniseen tulokseen kuin käsi-instrumenteilla keskivaikeiden ja vaikeiden parodontiittien hoidossa.

C

Motivoivan keskustelun vaikuttavuus suuhygienian omahoidon ohjauksessa

Motivoivan keskustelun avulla tehty omahoidon ohjaus saattaa parantaa suuhygieniatottumuksia ja vähentää plakin määrää verrattuna tavanomaiseen omahoidon ohjaukseen.

Alkava parodontiitti
Tiimityö parodontologisessa hoidossa
Tulehduksen merkkejä hampaanvieruskudoksen alueella