Itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen hoito

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, MIELI Suomen Mielenterveys ry:n, Suomen Psykiatriyhdistyksen, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä
7.1.2020

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Muut suositukset

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Suosituksen keskeinen sisältö

 • Itsemurha on taustaltaan monitekijäinen prosessi, minkä vuoksi sen vaikuttava ehkäisy terveydenhuollossa on myös monitekijäistä ja kohdistuu prosessin eri vaiheisiin.
 • Itsemurhaa yrittäneet tulee somaattisen akuuttihoidon jälkeen arvioida psykiatrian erikoislääkärin tai psykiatriaan perehtyneen lääkärin johdolla.
 • Itsemurhaa yrittänyt nuori kuuluu aina erikoissairaanhoidon arvioon.
 • Itsemurhaa yrittäneen kanssa on syytä käydä läpi koko itsemurhayritykseen johtanut tapahtumaketju.
 • Itsemurha-ajatuksista kysyminen ei suurenna itsemurhan riskiä.
 • Itsemurhaa yrittäneet kärsivät yleensä mielenterveyden häiriöistä ja päihdeongelmista. Ne tulee diagnosoida ja hoitaa asianmukaisesti.
 • Itsemurhayrityksen jälkeisen hoidon tulee olla aktiivista ja viiveetöntä. Sen intensiteetti perustuu huolelliseen tilannearvioon niin ajankohtaisesta itsetuhoisuudesta kuin akuuteista psykiatrisista ja psykososiaalisista tarpeista.
 • Itsemurhaa yrittäneen psykiatrinen jatkohoito voidaan useimmiten toteuttaa psykiatrisessa avohoidossa.
 • Psykiatrisen sairaalahoidon tarvetta arvioitaessa huomioidaan
  • psykiatrisen häiriön vaikeusaste, erityisesti mahdollinen psykoottisuus, syvä toivottomuus tai tilan hallitsematon epävakaus
  • välitön itsemurhavaara
  • mielenterveyslain mukaisen tahdosta riippumattoman hoidon tarve.
 • Itsetuhoisuuteen kohdennetut hoitointerventiot voivat merkittävästi pienentää itsemurhayrityksen uusimisen riskiä. Tutkittuja interventioita ovat
  • kognitiivis-behavioraaliset psykoterapiat
  • turvasuunnitelmainterventio
  • Linity/Assip -lyhytinterventio
  • dialektinen käyttäytymisterapia epävakaan persoonallisuuden yhteydessä
 • Terveydenhuollossa on syytä kehittää itsemurhaa yrittäneiden arviointia ja lisätä tutkittujen interventioiden saatavuutta.

Aiheen rajaus

Tavoitteet

 • Suosituksen tavoitteena on
  • tehostaa itsemurhien ehkäisyä terveydenhuollossa
  • ohjeistaa itsemurhaa yrittäneen arviointia ja hoitoa sen perusteella, mitä tiedetään terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuudesta
  • parantaa terveydenhuollon valmiuksia tunnistaa ja osata ottaa puheeksi itsetuhoinen käyttäytyminen
  • selkeyttää hoidon roolit ja vastuut terveydenhuollon eri toimijoiden välillä
  • lisätä tietoa siitä, miten läheisiä voidaan tukea itsemurhayrityksen ja itsemurhan jälkeen näyttöön perustuvin menetelmin
  • lisätä tietoa siitä, mitä voidaan tehdä ja miten voidaan ohjata hoitoon, kun itsetuhoajatuksia tulee esille.

Kohderyhmä

 • Suosituksen keskeinen kohderyhmä ovat terveydenhuollon ammattilaiset, jotka hoitavat itsemurhaa yrittäneitä potilaita.
 • Soveltuvin osin suositusta voivat hyödyntää muut terveydenhuollon ammattilaiset, sosiaalialan ammattilaiset, järjestösektori, koulu- ja oppilashuolto ja sivistystoimi sekä toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat ja suunnittelevat tahot.

Määritelmät

 • Itsetuhokäyttäytymiselle ei ole kansainvälisesti sovittua yhtenäistä termistöä «De Leo D, Burgis S, Bertolote JM ym. Definitions o...»3, «Silverman MM, De Leo D. Why There Is a Need for an...»4.
 • Tässä suosituksessa itsetuhoisuudella tarkoitetaan pyrkimystä tai käyttäytymistä, johon sisältyy itsensä vahingoittaminen tai tarkoituksellinen henkeä uhkaavan riskin ottaminen.
 • Itsetuhoisuus voi ilmetä itsemurha-ajatuksina, itsemurhasta puhumisena, keskeytyneenä itsemurhayrityksenä, itsemurhayrityksenä tai itsemurhana.
 • Itsemurhayrityksellä tarkoitetaan itseen kohdistettua vahingollista tekoa, johon liittyy ainakin jonkin asteinen kuolemantoive (attempted suicide).
 • Itsemurha-ajatukset voivat vaihdella hetkellisistä ja jäsentymättömistä mielikuvista pitkäaikaisiin ja yksityiskohtaisiin itsemurhasuunnitelmiin. Aktiivinen itsemurhasta puhuminen on merkki pidemmälle edenneestä itsetuhoisuudesta.
  • Itsemurha-ajatuksista puhuminen on aihe asian selvittämiseen.
   • Kaikki itsemurhaa suunnittelevat eivät kerro asiasta terveydenhuollossa.
 • Itsemurhayrityksessä itsemurha-ajatukset ja -suunnitelmat ovat muuttuneet toiminnaksi. Itsetuhoisen teon riski on sitä suurempi, mitä yksityiskohtaisemmaksi sen suunnittelu on edennyt.
 • Itsemurhayrityksestä kansainvälisesti käytettävä termistö on vaihtelevaa (attempted suicide, parasuicide, deliberate self-harm).
 • Keskeytyneellä itsemurhayrityksellä tarkoitetaan läheltä piti -tilannetta, kuten hetkellistä aseen piipun pitämistä ohimolla tai tilannetta, jossa joku ulkopuolinen henkilö tai tapahtuma keskeyttää itsemurhayrityksen.
 • Suomessa kuolema luokitellaan itsemurhaksi, kun se on oikeuslääkärin arvion mukaan seurausta yksilön omasta tietoisesti aloitetusta ja toteutetusta teosta, jonka hän on tiennyt johtavan tai ainakin uskonut voivan johtaa kuolemaan.
 • Erityisesti nuorilla, mutta myös muissa ikäryhmissä, esiintyy itsensä vahingoittamista, esimerkiksi viiltelyä, ilman itsemurhatarkoitusta (Non-suicidal self injury eli NSSI). Ks. Käypä hoito -suositus Epävakaa persoonallisuus «Epävakaa persoonallisuus»10, «Epävakaa persoonallisuus. Käypä hoito -suositus. S...»5.

Esiintyvyys

Itsetuhokäyttäytymisen esiintyvyys

Kuva 1.

Itsemurhakuolleisuus Suomessa 100 000 asukasta kohti vuosina 1921–2017.

Lähde: Tilastokeskus, Kuolemansyytilastot/väestötilastot.

Kuva Airi Pajunen/Tilastokeskus

Suojaavat tekijät ja riskitekijät

Itsetuhokäyttäytymiseltä suojaavia tekijöitä

Riskitekijät

Itsemurhayritysten ja itsemurhien riskitekijöitä

Kuva 2.

Itsemurhariskiin vaikuttaa suuri joukko sekä ryhmä- että yksilötason tekijöitä. Yksilötason tekijät voidaan ryhmitellä varhaisiin (tai perittyihin), kehityksellisiin (tai välittäviin) ja välittömiin (kumuloituviin) tekijöihin, joista monet ovat vuorovaikutuksessa keskenään, mikä vaikuttaa osaltaan itsetuhokäyttäytymisen kokonaisriskiin.

*Mikä tahansa psykiatrinen häiriö, johon liittyy itsemurhariski tai psykiatrinen samanaikaissairastavuus, sisältäen vakavan masennustilan, kaksisuuntaisen mielialahäiriön, skitsofrenian ja persoonallisuushäiriöt; ajankohtainen masennusjakso voi olla lisääntyneen itsetuhokäyttäytymisen riskitekijä.

Kaavio löytyy suosituksesta myös tulostettavassa PDF-muodossa «hoi50122h.pdf»10.

Uudelleenjulkaisulupa: Kuva julkaistaan kustantajan Elsevierin luvalla.

Käännetty (Sami Pirkola, Tanja Laukkala) lähteestä Turecki G, Brent DA. Suicide and suicidal behaviour. Lancet 2016;387:1227-39

Päihdehäiriöt

Somaattiset sairaudet riskitekijänä

Itsemurhien ehkäisy

Lääkkeiden määräämiskäytännöt

Sosiaali- ja terveydenhuollon ympäristö

 • Hyvällä tila- ja sisustussuunnittelulla voidaan ehkäistä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa tapahtuvia itsemurhia.
  • Kerroksissa sijaitsevien ikkunoiden tulee avautua vain raolleen.
  • Teräviä esineitä, kuten partateriä, tulentekovälineitä ja ripustautumisen mahdollistavia kankaita, ei tule olla vapaasti saatavilla.
  • Erityisesti saniteettitiloissa tulee välttää hirttäytymistä mahdollistavia rakenteita.
  • Vaate- ja pyyhekoukkujen rakenne ei saa kestää ihmisen painoa.
  • Saniteettitilojen lukittavissa olevien ovien tulee hätätilanteita varten olla henkilökunnan nopeasti avattavissa ulkopuolelta «Wasserman D, Rihmer Z, Rujescu D ym. The European ...»73, «Lieberman DZ, Resnik HL, Holder-Perkins V. Environ...»74.
 • Psykiatrisessa osastohoidossa olleet itsetuhoiset potilaat nostavat kokemustensa perusteella esille, että kohtaaminen, suojelu ja kontrolli ehkäisevät itsemurhia osasto-oloissa «Berg SH, Rørtveit K, Aase K. Suicidal patients' ex...»75.

Ampuma-aseiden saatavuus

Itsemurhaa yrittäneen potilaan arviointi

Kuva 3.

Itsemurhaa yrittäneen potilaan hyvän psykiatrisen arvioinnin ja alkuhoidon malli. Kaavio löytyy Käypä hoito -suosituksesta myös tulostettavassa PDF-muodossa «hoi50122f.pdf»1

Itsemurhaa yrittäneen potilaan hoito

Itsemurhayritysten uusiutumisen ehkäiseminen

Hoitoa suunniteltaessa huomioitavia asioita

Itsetuhoisen potilaan psykiatrinen lääkehoito

Neuromodulaatiohoidot

Nuoren psykososiaalinen ja lääkehoito

Iäkkäiden osalta huomioitavia asioita

Kuva 4.

Sukupuoli- ja ikäryhmäkohtainen itsemurhakuolleisuus Suomessa 100 000 asukasta kohti vuosina 2000–2017.

Lähde: Tilastokeskus

Kuva Airi Pajunen/Tilastokeskus

Miten tukea läheisiä itsemurhakuoleman jälkeen?

Ajoterveyden arviointi

Hoidon porrastus

 • Itsemurhaa yrittäneen kuolemanvaara on suuri, joten hän kuuluu aina akuutisti erityistason hoitoon. Ks. myös «Sosiaali- ja terveysministeriö. Yhtenäiset kiireet...»97 (Internet «http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161496»22).
  • Itsemurhaa yrittänyt tulee elintoimintojensa turvaamiseksi ohjata saamaan tarpeenmukaista välitöntä akuuttihoitoa päivystyspoliklinikkaan.
  • Itsemurhayrityksen välittömän akuuttihoidon jälkeen psykiatrian erikoislääkärin tai psykiatrian alaan perehtyneen lääkärin tulee arvioida psykiatrisen jatkohoidon tarve. Turvasuunnitelma toteutetaan aina heti, kun potilaan tila sen sallii.
   • Päihtymystila ei saa estää hoitoa. Jos itsemurhaa yrittäneen psykiatrista arviota ei päihtymystilan vuoksi voida tehdä heti, tarpeenmukainen seuranta tulee järjestää ennen psykiatrista arviota.
  • Itsemurhayrityksen taustalla oleva häiriö tulee hoitaa tehokkaasti, tarvittaessa tehostetussa avohoidossa tai psykiatrisella osastolla.
  • Psykiatrista sairaalahoitoa tulee erityisesti harkita, jos itsemurhaa yrittänyt on
   1. psykoottinen
   2. syvästi toivoton ja hänellä on edelleen vakavia itsemurha-ajatuksia
   3. hallitsemattoman impulsiivinen ja hänellä ilmenee päihteiden käyttöä tai tilan epävakautta.
  • Psykoottisten osalta tai lain kriteerien muuten täyttyessä tulee päihtymyksestä riippumatta tarvittaessa käyttää M1-tarkkailulähetettä tahdosta riippumattoman hoidon tarpeen arvioimiseksi. Ks. Mielenterveyslaki «Finlex. Mielenterveyslaki. https://www.finlex.fi/f...»83 (Internet «https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116»17).
 • Psykiatrisen ensihoidon jälkeen potilaille tulee tarjota psykiatrisen häiriön mukaisen hoitomallin suosittelemaa jatkohoitoa erityis- tai perustasolla.
 • Hoidon jatkuvuus ja toimivat hoitoketjut ovat itsemurhaa yrittäneillä erityisen tärkeitä, ja eri hoitojen ja hoitotahojen yhteensovittamista voidaan pitää olennaisena tavoitteena (Internet «https://stm.fi/mielenterveyslinjaukset»23).

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, MIELI Suomen Mielenterveys ry:n, Suomen Psykiatriyhdistyksen, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä

Käypä hoito -suosituksen Itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen hoito historiatiedot «Itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen henkilön hoito, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»17

Puheenjohtaja ja kokoava kirjoittaja:

Sami Pirkola, LT, psykiatrian dosentti, sosiaalipsykiatrian professori, tutkimusvaradekaani; Tampereen yliopisto

Jäsenet:

Heidi Eriksen, LT, johtava lääkäri; Utsjoen terveyskeskus

Erkki Isometsä, LT, psykiatrian professori, ylilääkäri; HY ja HUS Psykiatria

Aino Joensuu LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, apulaisylilääkäri; Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, Nurmijärven terveysasema

Pekka Jylhä, LT, psykiatrian dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, linjajohtaja, ylilääkäri; HY ja HUS Psykiatria

Virve Kekkonen, LT, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, kliininen opettaja; Itä-Suomen yliopisto, lääketieteen laitos ja Kuopion yliopistollinen sairaala, nuorisopsykiatrian palvelulinja

Hannu Koponen, LT, psykiatrian erikoislääkäri, vanhuspsykiatrian professori; Helsingin yliopisto

Lauri Kuosmanen, terveystieteiden tohtori, professori (ma); Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos

Taina Laajasalo, PsT, oikeuspsykologian dosentti, oikeuspsykologian erityispätevyys, johtava asiantuntija; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Tanja Laukkala, LT, psykiatrian dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, sotilaslääketieteen, vakuutuslääketieteen ja kuntoutuksen erityispätevyys; Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (Käypä hoito -toimittaja)

Mauri Marttunen, LT, professori, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri; HY ja HYKS Nuorisopsykiatria

Kirsi Suominen, LL, psykiatrian erikoislääkäri, psykiatrian dosentti, ylilääkäri, asiantuntijalääkäri; Helsingin kaupunki, Kela ja Ilmarinen

Kristian Wahlbeck, LT, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysjohtaja; MIELI Suomen Mielenterveys ry

Asiantuntijat:

Maaret Castren, akuuttilääketieteen professori, toimiajajohtaja; HUS, akuutti tulosyksikkö ja HY

Jukkapekka Jousimaa, LT, työterveyshuollon erikoislääkäri, päätoimittaja; Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Lääkärin tietokannat

Kaarlo Simojoki, päihdelääketieteen työelämäprofessori, johtava ylilääkäri, toimitusjohtaja; Helsingin yliopisto ja A-klinikka

Sidonnaisuudet

Sidonnaisuusilmoitukset on kerätty 7.1.2020 julkaistun suosituksen laatimisen yhteydessä.

Aino Joensuu: Sivutoimet: päivystävä lääkäri, HUS Akuutti, Hyvinkään sairaala; Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista: Sanofi, Orion Pharma; Luottamustoimet: Lääkäreiden luottamusmies, Keusote Nurmijärvi

Pekka Jylhä: Sivutoimet: Vakuutusoikeuden lääkärijäsen, Oikeuspsykiatrisen lautakunnan jäsen, THL; Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Luento Suomen Medisiinariliiton syyskokouksessa 2019 psykiatrisesta päivystyksestä, luentopalkkion maksoi Orion; Luottamustoimet: HUS:n edustaja Valtiokonttorin sotilastapaturma-asiain neuvottelukunnassa

Erkki Isometsä: Sivutoimet: ylilääkäri (osa-aikainen), HUS psykiatria, yksityispsykiatri (osa-aikainen), Psykiatrinen palvelukeskus Artes heinäkuun 2019 loppuun saakka; Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy, Farmasian oppimiskeskus (Farmasian päivät); Luottamustoimet: Suomen Psykiatriyhdistys, varapuheenjohtaja 2018–19 ja puheenjohtaja 2020–21, Yrjö Jahnssonin säätiö, lääketieteellinen asiantuntija 2016–2018; Ohjaushankkeet: Helsingin yliopisto, psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmä; Muut sidonnaisuudet: Kulukorvauksia tieteellisiltä järjestöiltä International Society for Bipolar Disorders (ISBD) ja International Academy of Suicide Research (IASR), Kulukorvauksia osallistumisesta seminaariin Föreningen Nordenilta; Luentopalkkio kutsuluennosta American Psychiatric Associationilta (APA), Tekijänpalkkiota Kustannus Oy Duodecimilta.

Virve Kekkonen: Sivutoimet: asiantuntijalääkäri Kelan Itäisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus; Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Aducate, Nuorten päihdehäiriöt verkkoluentotallenne, Itä-Suomen lääketietapahtuma & Duodecim, Haukkalan säätiö & Jyväskylän yliopisto; Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista: Mielenterveysjohtamisen koulutus, Orion; Luottamustoimet: Suomen Psykiatriyhdistyksen nuorisopsykiatrisen alajaoksen toimielimen jäsenyys; Ohjaushankkeet: hankerahoitusta KYS Nuorisopsykiatrialle, Pohjois-Savon SOTE/LAPE, Yhdessä! -hanke, hybridilaitosmallin kirjallisuuskatsauksen laatiminen

Heidi Eriksen: Ei sidonnaisuuksia

Hannu Koponen: Sivutoimet: ylilääkäri HUS psykiatrian toimiala, gero, neuro- ja riippuvuuspsykiatrian linja; Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Oy H. Lundbeck Ab, Servier, Mediuutiset, alueelliset lääkäripäivät (Tampereen, Pohjolan, Turun ja Helsingin Lääkäripäivät); Muut sidonnaisuudet: kirjoittajapalkkioita Kustannus Oy Duodecim, Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim ja Suomen Lääkärilehti

Lauri Kuosmanen: Sivutoimet: kouluttaja, asiantuntija, Evipro; Tutkimusrahoitus: Evipro; Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Evipro, FCG, Fioca, Professio; Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista: Evipro; Ohjaushankkeet: Verkosto pakon käytön vähentämiseksi; Muut sidonnaisuudet: Evipron osakas

Taina Laajasalo: Sivutoimet: tuntiopettaja HY, ITLA:n tieteellinen päätoimittaja, yksittäisiä luentoja ja konsultaatioita eri tahoille; Tutkimusrahoitus: Komppi; Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Fammi Oy, Suomen Psykologinen Instituutti, Hogrefe; Luottamustoimet: Tieteellisen neuvoston jäsenyys ITLA-säätiössä, Turvassa-hankkeen ohjausryhmä, Ensi- ja turvakotien liitto

Tanja Laukkala: Sivutoimet: yksityislääkäri; Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Fortum Oyj, Lääkäripäivät, FINE, Trafi, Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta; Luottamustoimet: Toimia-verkosto; Muut sidonnaisuudet: Palveluvalikoimaneuvosto, Kela Kirjoittajapalkkioita: Kustannus Oy Duodecim; Matkakulut: NLY

Mauri Marttunen: Luottamustoimet: Psykiatrian Tutkimussäätiön hallituksen varapuheenjohtaja, Suomen Psykiatriyhdistyksen nuorisopsykiatrian jaoksen puheenjohtaja; Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen hallituksen jäsen 2018 asti, Valviran pysyvä asiantuntija, Helsingin yliopiston psykoterapiakoulutuksen johtokunnan varapuheenjohtaja; Muut sidonnaisuudet: Konsultaatiopalkkio: Espoon kaupunki, Väinö Kaarina koti Oy, Asiantuntijalausuntopalkkio: Valvira, Lounais-Suomen AVI, Pohjois-Suomen AVI, Luentopalkkio: Pirkanmaan shp, HUS, Keski-Suomen shp, Pohjois-Savon shp, Helsingin kaupunki, Turun amk, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry, Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry, Viron psykiatriyhdistys, Tekijänpalkkiot: Kustannus Oy Duodecim, Yritystoiminta: Or-Ma Oy, osaomistaja ja hallituksen puheenjohtaja

Sami Pirkola: Sivutoimet: ylilääkäri, Pirkanmaan shp, asiantuntijalääkäri Ilmarinen, työkyvyttömyyseläkkeet; Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Oy Lundbeck Ab/Otsuka, Janssen-Cilag Oy; Luottamustoimet: Valviran pysyvä asiantuntija; Ohjaushankkeet: Mielenterveysstrategia 2019–2030, STM:n Palveluvalikoimaneuvoston mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiantuntijaryhmä

Kirsi Suominen: Sivutoimet: Asiantuntijalääkäri, Kela ja Ilmarinen. Ei sidonnaisuuksia.

Kristian Wahlbeck: Luottamustoimet: Jäsenyys Mielenterveyspoolin ohjausryhmässä 2018–; Ohjaushankkeet: Yhdessä Mielin -hanke 2018, rahoittajana Valtioneuvoston kanslia

Kirjallisuusviite

Itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen hoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, MIELI Suomen Mielenterveys ry:n, Suomen Psykiatriyhdistyksen, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «https://www.kaypahoito.fi/kaypa-hoito/kayttooikeudet/viittaaminen»24

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Mäkijärvi M, Harjola VP, Päivä H, Valli J, Vaula E (toim.) Akuuttihoito-opas. 20. uudistettu painos 2018
 2. Tilastokeskus. 6. Itsemurhien määrässä kasvua edellisvuosista. https://www.stat.fi/til/ksyyt/2017/ksyyt_2017_2018-12-17_kat_006_fi.html
 3. De Leo D, Burgis S, Bertolote JM ym. Definitions of suicidal behavior: lessons learned from the WHo/EURO multicentre Study. Crisis 2006;27:4-15 «PMID: 16642910»PubMed
 4. Silverman MM, De Leo D. Why There Is a Need for an International Nomenclature and Classification System for Suicide. Crisis 2016;37:83-7 «PMID: 27232426»PubMed
 5. Epävakaa persoonallisuus. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2015. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 6. WHO. Mental health: Suicide prevention 2014. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/131056/9789241564878_eng.pdf;jsessionid=4BF02DFFA8538DC9E0E21AF81B6A08E5?sequence=8
 7. Naghavi M, Global Burden of Disease Self-Harm Collaborators.. Global, regional, and national burden of suicide mortality 1990 to 2016: systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. BMJ 2019;364:l94 «PMID: 31339847»PubMed
 8. Harris EC, Barraclough B. Suicide as an outcome for mental disorders. A meta-analysis. Br J Psychiatry 1997;170:205-28 «PMID: 9229027»PubMed
 9. Suominen K, Isometsä E, Suokas J ym. Completed suicide after a suicide attempt: a 37-year follow-up study. Am J Psychiatry 2004;161:562-3 «PMID: 14992984»PubMed
 10. Borges G, Nock MK, Haro Abad JM ym. Twelve-month prevalence of and risk factors for suicide attempts in the World Health Organization World Mental Health Surveys. J Clin Psychiatry 2010;71:1617-28 «PMID: 20816034»PubMed
 11. Lönnqvist J. Itsemurhien ehkäisy Suomessa valtakunnallisena interventiona. Kansanterveys 2007:7. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201210019183
 12. Julkari. Itsemurhat Suomessa 1987 -projekti: Toteutus, aineisto ja tutkimustuloksia. https://www.julkari.fi/handle/10024/77888
 13. Tilastoskeskus. Tilastot: Terveys, Kuolemansyyt, 2018. http://www.stat.fi/til/ksyyt/2018/ksyyt_2018_2019-12-16_kat_006_fi.html
 14. WHO. Suicide data. https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/
 15. Julkari. Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008. https://www.julkari.fi/handle/10024/76314
 16. McLean J, Maxwell M, Platt S, Harris F, Jepson R. Risk and Protective Factors for Suicide and Suicidal Behaviour: A Literature Review. Research Findings No. 70/2008. Edinburg, Scotland: The Scottish Government, 2008. Saatavilla: https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20180517025526/http:/www.gov.scot/Publications/2008/11/28141444/23
 17. Guerreiro DF, Cruz D, Frasquilho D ym. Association between deliberate self-harm and coping in adolescents: a critical review of the last 10 years' literature. Arch Suicide Res 2013;17:91-105 «PMID: 23614483»PubMed
 18. Chang Q, Chan CH, Yip PSF. A meta-analytic review on social relationships and suicidal ideation among older adults. Soc Sci Med 2017;191:65-76 «PMID: 28910599»PubMed
 19. Johnson J, Wood AM, Gooding P ym. Resilience to suicidality: the buffering hypothesis. Clin Psychol Rev 2011;31:563-91 «PMID: 21276646»PubMed
 20. Liu DW, Fairweather-Schmidt AK, Roberts RM ym. Does resilience predict suicidality? A lifespan analysis. Arch Suicide Res 2014;18:453-64 «PMID: 24941439»PubMed
 21. Bakhiyi CL, Calati R, Guillaume S ym. Do reasons for living protect against suicidal thoughts and behaviors? A systematic review of the literature. J Psychiatr Res 2016;77:92-108 «PMID: 27014850»PubMed
 22. Linehan MM, Goodstein JL, Nielsen SL ym. Reasons for staying alive when you are thinking of killing yourself: the reasons for living inventory. J Consult Clin Psychol 1983;51:276-86 «PMID: 6841772»PubMed
 23. Mackin DM, Perlman G, Davila J ym. Social support buffers the effect of interpersonal life stress on suicidal ideation and self-injury during adolescence. Psychol Med 2017;47:1149-61 «PMID: 27995812»PubMed
 24. Van Orden KA, Wiktorsson S, Duberstein P ym. Reasons for attempted suicide in later life. Am J Geriatr Psychiatry 2015;23:536-44 «PMID: 25158916»PubMed
 25. Wiktorsson S, Runeson B, Skoog I ym. Attempted suicide in the elderly: characteristics of suicide attempters 70 years and older and a general population comparison group. Am J Geriatr Psychiatry 2010;18:57-67 «PMID: 20094019»PubMed
 26. Sisask M, Varnik A, Kolves K ym. Is religiosity a protective factor against attempted suicide: a cross-cultural case-control study. Arch Suicide Res 2010;14:44-55 «PMID: 20112143»PubMed
 27. Van Ness PH, Larson DB. Religion, senescence, and mental health: the end of life is not the end of hope. Am J Geriatr Psychiatry 2002;10:386-97 «PMID: 12095898»PubMed
 28. Pirkola S, Sund R, Sailas E ym. Community mental-health services and suicide rate in Finland: a nationwide small-area analysis. Lancet 2009;373:147-53 «PMID: 19097638»PubMed
 29. Dunster-Page C, Haddock G, Wainwright L ym. The relationship between therapeutic alliance and patient's suicidal thoughts, self-harming behaviours and suicide attempts: A systematic review. J Affect Disord 2017;223:165-74 «PMID: 28755624»PubMed
 30. Depressio. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 31. Kaksisuuntainen mielialahäiriö. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Psykiatriyhdistys ry:n ja Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 32. Skitsofrenia. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2015. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 33. Alkoholiongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2015. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 34. Huumeongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 35. O'Connor RC, Nock MK. The psychology of suicidal behaviour. Lancet Psychiatry 2014;1:73-85 «PMID: 26360404»PubMed
 36. Turecki G, Brent DA. Suicide and suicidal behaviour. Lancet 2016;387:1227-39 «PMID: 26385066»PubMed
 37. Angelakis I, Gillespie EL, Panagioti M. Childhood maltreatment and adult suicidality: a comprehensive systematic review with meta-analysis. Psychol Med 2019;49:1057-78 «PMID: 30608046»PubMed
 38. Nordentoft M, Wahlbeck K, Hällgren J ym. Excess mortality, causes of death and life expectancy in 270,770 patients with recent onset of mental disorders in Denmark, Finland and Sweden. PLoS One 2013;8:e55176 «PMID: 23372832»PubMed
 39. Fässberg MM, Cheung G, Canetto SS ym. A systematic review of physical illness, functional disability, and suicidal behaviour among older adults. Aging Ment Health 2016;20:166-94 «PMID: 26381843»PubMed
 40. Juurlink DN, Herrmann N, Szalai JP ym. Medical illness and the risk of suicide in the elderly. Arch Intern Med 2004;164:1179-84 «PMID: 15197042»PubMed
 41. Koponen HJ, Viilo K, Hakko H ym. Rates and previous disease history in old age suicide. Int J Geriatr Psychiatry 2007;22:38-46 «PMID: 16977679»PubMed
 42. Erlangsen A, Stenager E, Conwell Y. Physical diseases as predictors of suicide in older adults: a nationwide, register-based cohort study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2015;50:1427-39 «PMID: 25835959»PubMed
 43. Pirkola SP, Suominen K, Isometsä ET. Suicide in alcohol-dependent individuals: epidemiology and management. CNS Drugs 2004;18:423-36 «PMID: 15139798»PubMed
 44. Borges G, Bagge CL, Cherpitel CJ ym. A meta-analysis of acute use of alcohol and the risk of suicide attempt. Psychol Med 2017;47:949-57 «PMID: 27928972»PubMed
 45. Pirkola SP, Isometsä ET, Heikkinen ME ym. Suicides of alcohol misusers and non-misusers in a nationwide population. Alcohol Alcohol 2000;35:70-5 «PMID: 10684781»PubMed
 46. Aaltonen KI, Isometsä E, Sund R ym. Risk factors for suicide in depression in Finland: first-hospitalized patients followed up to 24 years. Acta Psychiatr Scand 2019;139:154-63 «PMID: 30480317»PubMed
 47. Tilastoskeskus. Tilastot > Terveys > Kuolemansyyt. https://www.stat.fi/til/ksyyt/index.html
 48. Gobbi G, Atkin T, Zytynski T ym. Association of Cannabis Use in Adolescence and Risk of Depression, Anxiety, and Suicidality in Young Adulthood: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Psychiatry 2019;76:426-34 «PMID: 30758486»PubMed
 49. Tidemalm D, Runeson B, Waern M ym. Familial clustering of suicide risk: a total population study of 11.4 million individuals. Psychol Med 2011;41:2527-34 «PMID: 21733212»PubMed
 50. Wilcox HC, Kuramoto SJ, Lichtenstein P ym. Psychiatric morbidity, violent crime, and suicide among children and adolescents exposed to parental death. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2010;49:514-23 «PMID: 20431471»PubMed
 51. Clifford AC, Doran CM, Tsey K. A systematic review of suicide prevention interventions targeting indigenous peoples in Australia, United States, Canada and New Zealand. BMC Public Health 2013;13:463 «PMID: 23663493»PubMed
 52. Young TK, Revich B, Soininen L. Suicide in circumpolar regions: an introduction and overview. Int J Circumpolar Health 2015;74:27349 «PMID: 25742881»PubMed
 53. King M, Smith A, Gracey M. Indigenous health part 2: the underlying causes of the health gap. Lancet 2009;374:76-85 «PMID: 19577696»PubMed
 54. Pirkola SP, Isometsä E, Suvisaari J ym. DSM-IV mood-, anxiety- and alcohol use disorders and their comorbidity in the Finnish general population--results from the Health 2000 Study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2005;40:1-10 «PMID: 15624068»PubMed
 55. Lorant V, Kunst AE, Huisman M ym. Socio-economic inequalities in suicide: a European comparative study. Br J Psychiatry 2005;187:49-54 «PMID: 15994571»PubMed
 56. Salasuo M, Vuori E, Piispa M, Hakkarainen P. Suomalainen huumekuolema 2007. Poikkitieteellinen tutkimus oikeuslääketieteellisistä kuolinsyyasiakirjoista. Nuorisotutkimusseura ja Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitos 43/2009. http://www.julkari.fi/handle/10024/80288
 57. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Mortality among drug users in Europe: new and old challenges for public health. Publications Office of the European Union, Luxembourg 2015. http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_234798_EN_TDAU14010ENN.pd
 58. Update from the EMCDDA expert network July 2019. Drug-related deaths and mortality in Europe RAPID COMMUNICATION. http://www.emcdda.europa.eu/publications/rapid-communications/drug-related-deaths-in-europe-2018_en
 59. Suicide risk in people with medical and terminal illness. Kleespies, Phillip M, Hough, Sigmund, Romeo, Angela M. Kleespies PM (toim.) Behavioral emergencies: An evidence-based resource for evaluating and managing risk of suicide, violence, and victimization. Washington DC, US: American Psychological Association 2009:103-21
 60. Inagaki M, Kawashima Y, Yonemoto N ym. Active contact and follow-up interventions to prevent repeat suicide attempts during high-risk periods among patients admitted to emergency departments for suicidal behavior: a systematic review and meta-analysis. BMC Psychiatry 2019;19:44 «PMID: 30683075»PubMed
 61. Yip PS, Caine E, Yousuf S ym. Means restriction for suicide prevention. Lancet 2012;379:2393-9 «PMID: 22726520»PubMed
 62. Pirkola S, Isometsä E, Lönnqvist J. Do means matter?: Differences in characteristics of Finnish suicide completers using different methods. J Nerv Ment Dis 2003;191:745-50 «PMID: 14614342»PubMed
 63. Sinyor M, Schaffer A, Nishikawa Y ym. The association between suicide deaths and putatively harmful and protective factors in media reports. CMAJ 2018;190:E900-7 «PMID: 30061324»PubMed
 64. While D, Bickley H, Roscoe A ym. Implementation of mental health service recommendations in England and Wales and suicide rates, 1997-2006: a cross-sectional and before-and-after observational study. Lancet 2012;379:1005-12 «PMID: 22305767»PubMed
 65. Yonemoto N, Kawashima Y, Endo K ym. Gatekeeper training for suicidal behaviors: A systematic review. J Affect Disord 2019;246:506-14 «PMID: 30599375»PubMed
 66. Stewart KL, Darling EV, Yen S ym. Dissemination of the Safety Planning Intervention (SPI) to University Counseling Center Clinicians to Reduce Suicide Risk Among College Students. Arch Suicide Res 2019;1-11 «PMID: 30300102»PubMed
 67. Szanto K, Kalmar S, Hendin H ym. A suicide prevention program in a region with a very high suicide rate. Arch Gen Psychiatry 2007;64:914-20 «PMID: 17679636»PubMed
 68. Sikorski C, Luppa M, König HH ym. Does GP training in depression care affect patient outcome? - A systematic review and meta-analysis. BMC Health Serv Res 2012;12:10 «PMID: 22233833»PubMed
 69. Roche SP, Rogers ML, Pridemore WA. A cross-national study of the population-level association between alcohol consumption and suicide rates. Drug Alcohol Depend 2018;188:16-23 «PMID: 29727756»PubMed
 70. WHO. Preventing suicide: A global imperative. https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/en/
 71. Löfman S, Mainio A. Masennuslääkitys ja itsemurhat. Pääkirjoitus. Duodecim 2018;134:1776-8
 72. Ahdistuneisuushäiriöt. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Psykiatriyhdistys ry:n ja Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2019. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 73. Wasserman D, Rihmer Z, Rujescu D ym. The European Psychiatric Association (EPA) guidance on suicide treatment and prevention. Eur Psychiatry 2012;27:129-41 «PMID: 22137775»PubMed
 74. Lieberman DZ, Resnik HL, Holder-Perkins V. Environmental risk factors in hospital suicide. Suicide Life Threat Behav 2004;34:448-53 «PMID: 15585466»PubMed
 75. Berg SH, Rørtveit K, Aase K. Suicidal patients' experiences regarding their safety during psychiatric in-patient care: a systematic review of qualitative studies. BMC Health Serv Res 2017;17:73 «PMID: 28114936»PubMed
 76. Poliisihallitus. Terveydenhuollon ammattihenkilön ampuma-aseilmoitus. https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/14790_Terveydenhuollon_ammattihenkilon_ampuma-aseilmoitus.pdf
 77. Valvira. Terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusvelvollisuuksia. https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/terveydenhuollon-ammattihenkilon-ilmoitusvelvollisuuksia
 78. Carter T, Walker GM, Aubeeluck A ym. Assessment tools of immediate risk of self-harm and suicide in children and young people: A scoping review. J Child Health Care 2019;23:178-99 «PMID: 30058359»PubMed
 79. O'Connor E, Gaynes BN, Burda BU ym. Screening for and treatment of suicide risk relevant to primary care: a systematic review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2013;158:741-54 «PMID: 23609101»PubMed
 80. Holi MM, Pelkonen M, Karlsson L ym. Detecting suicidality among adolescent outpatients: evaluation of trained clinicians' suicidality assessment against a structured diagnostic assessment made by trained raters. BMC Psychiatry 2008;8:97 «PMID: 19116040»PubMed
 81. Newton AS, Soleimani A, Kirkland SW ym. A Systematic Review of Instruments to Identify Mental Health and Substance Use Problems Among Children in the Emergency Department. Acad Emerg Med 2017;24:552-68 «PMID: 28145070»PubMed
 82. Holi MM, Pelkonen M, Karlsson L ym. Psychometric properties and clinical utility of the Scale for Suicidal Ideation (SSI) in adolescents. BMC Psychiatry 2005;5():8. «PMID: 15691388»PubMed
 83. Finlex. Mielenterveyslaki. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116
 84. Hetrick SE, Yuen HP, Bailey E ym. Internet-based cognitive behavioural therapy for young people with suicide-related behaviour (Reframe-IT): a randomised controlled trial. Evid Based Ment Health 2017;20:76-82 «PMID: 28701336»PubMed
 85. Pospos S, Young IT, Downs N ym. Web-Based Tools and Mobile Applications To Mitigate Burnout, Depression, and Suicidality Among Healthcare Students and Professionals: a Systematic Review. Acad Psychiatry 2018;42:109-20 «PMID: 29256033»PubMed
 86. O'Connor RC, Ferguson E, Scott F ym. A brief psychological intervention to reduce repetition of self-harm in patients admitted to hospital following a suicide attempt: a randomised controlled trial. Lancet Psychiatry 2017;4:451-60 «PMID: 28434871»PubMed
 87. Guille C, Zhao Z, Krystal J ym. Web-Based Cognitive Behavioral Therapy Intervention for the Prevention of Suicidal Ideation in Medical Interns: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry 2015;72:1192-8 «PMID: 26535958»PubMed
 88. Leavey K, Hawkins R. Is cognitive behavioural therapy effective in reducing suicidal ideation and behaviour when delivered face-to-face or via e-health? A systematic review and meta-analysis. Cogn Behav Ther 2017;46:353-74 «PMID: 28621202»PubMed
 89. Traumaperäinen stressihäiriö. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 90. ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologisen yhdistys ry:n, Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen ja Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2019. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 91. Sall J, Brenner L, Millikan Bell AM ym. Assessment and Management of Patients at Risk for Suicide: Synopsis of the 2019 U.S. Department of Veterans Affairs and U.S. Department of Defense Clinical Practice Guidelines. Ann Intern Med 2019;171:343-53 «PMID: 31450237»PubMed
 92. Caine ED. Seeking to Prevent Suicide at the Edge of the Ledge. Ann Intern Med 2019;171:374-5 «PMID: 31450242»PubMed
 93. Hawton K, Witt KG, Taylor Salisbury TL ym. Psychosocial interventions for self-harm in adults. Cochrane Database Syst Rev 2016;(5):CD012189 «PMID: 27168519»PubMed
 94. Liang CS, Chung CH, Ho PS ym. Superior anti-suicidal effects of electroconvulsive therapy in unipolar disorder and bipolar depression. Bipolar Disord 2018;20:539-46 «PMID: 29227012»PubMed
 95. Äkillisiin traumaattisiin tilanteisiin liittyvän psykososiaalisen tuen kehittäminen. Työryhmän loppuraportti. STM-raportteja ja muistioita 2019:46. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161634/R_46_19_Psykososiaalisen_tuen_loppuraportti.pdf
 96. Liikenteen turvallisuusvirasto 1.7.2018. Ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille. https://asiointi.trafi.fi/omatrafi-formservlet-web/lomake/ohje1
 97. Sosiaali- ja terveysministeriö. Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2019. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161496
 98. Airaksinen N, Korpinen A, Parkkari I. Tie- ja raideliikenteen itsemurhat. Esiselvitys. Trafin tutkimuksia 7/2016. https://arkisto.trafi.fi/filebank/a/1474275404/fefaba00bf78053625648cb56e0a994e/22452-Trafin_tutkimuksia_7_2016_Itsemurhat_liikenteessa.pdf
 99. Aizenberg D, Olmer A, Barak Y. Suicide attempts amongst elderly bipolar patients. J Affect Disord 2006;91:91-4 «PMID: 16434107»PubMed
 100. Alavi A, Sharifi B, Ghanizadeh A ym. Effectiveness of cognitive-behavioral therapy in decreasing suicidal ideation and hopelessness of the adolescents with previous suicidal attempts. Iran J Pediatr 2013;23:467-72 «PMID: 24427502»PubMed
 101. American Psychiatric Association. Practice guideline for the assessment and treatment of patients with suicidal behaviors. Am J Psychiatry 2003;160(Suppl.):1-52
 102. Andover MS, Pepper CM, Ryabchenko KA ym. Self-mutilation and symptoms of depression, anxiety, and borderline personality disorder. Suicide Life Threat Behav 2005;35:581-91 «PMID: 16268774»PubMed
 103. Arana A, Wentworth CE, Ayuso-Mateos JL ym. Suicide-related events in patients treated with antiepileptic drugs. N Engl J Med 2010;363:542-51 «PMID: 20818889»PubMed
 104. Asarnow JR, Hughes JL, Babeva KN ym. Cognitive-Behavioral Family Treatment for Suicide Attempt Prevention: A Randomized Controlled Trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2017;56:506-14 «PMID: 28545756»PubMed
 105. Barak Y, Olmer A, Aizenberg D. Antidepressants reduce the risk of suicide among elderly depressed patients. Neuropsychopharmacology 2006;31:178-81 «PMID: 16123751»PubMed
 106. Bartoli F, Riboldi I, Crocamo C ym. Ketamine as a rapid-acting agent for suicidal ideation: A meta-analysis. Neurosci Biobehav Rev 2017;77:232-6 «PMID: 28342764»PubMed
 107. Beautrais AL, Gibb SJ, Faulkner A ym. Postcard intervention for repeat self-harm: randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2010;197:55-60 «PMID: 20592434»PubMed
 108. Bell GS, Gaitatzis A, Bell CL ym. Suicide in people with epilepsy: how great is the risk? Epilepsia 2009;50:1933-42 «PMID: 19453718»PubMed
 109. Bongiovi-Garcia ME, Merville J, Almeida MG ym. Comparison of clinical and research assessments of diagnosis, suicide attempt history and suicidal ideation in major depression. J Affect Disord 2009;115:183-8 «PMID: 18814917»PubMed
 110. Brennan PL, Del Re AC, Henderson PT ym. Healthcare system-wide implementation of opioid-safety guideline recommendations: the case of urine drug screening and opioid-patient suicide- and overdose-related events in the Veterans Health Administration. Transl Behav Med 2016;6:605-12 «PMID: 27384953»PubMed
 111. Brunnauer A, Laux G. The effects of most commonly prescribed second generation antidepressants on driving ability: a systematic review : 70th Birthday Prof. Riederer. J Neural Transm (Vienna) 2013;120:225-32 «PMID: 22684419»PubMed
 112. Buckley SE, Robinson K, Stapleton T. Driving and depression: Health professional`s perspectivess in Ireland. J Transport Health 2017;7:235-46. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221414051630281X?via%3Dihub
 113. Canuso CM, Singh JB, Fedgchin M ym. Efficacy and Safety of Intranasal Esketamine for the Rapid Reduction of Symptoms of Depression and Suicidality in Patients at Imminent Risk for Suicide: Results of a Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study. Am J Psychiatry 2018;175:620-30 «PMID: 29656663»PubMed
 114. Carter GL, Clover K, Whyte IM ym. Postcards from the EDge: 24-month outcomes of a randomised controlled trial for hospital-treated self-poisoning. Br J Psychiatry 2007;191:548-53 «PMID: 18055960»PubMed
 115. Carter GL, Clover K, Whyte IM ym. Postcards from the EDge: 5-year outcomes of a randomised controlled trial for hospital-treated self-poisoning. Br J Psychiatry 2013;202:372-80 «PMID: 23520223»PubMed
 116. Carter GL, Clover K, Whyte IM ym. Postcards from the EDge project: randomised controlled trial of an intervention using postcards to reduce repetition of hospital treated deliberate self poisoning. BMJ 2005;331:805 «PMID: 16183654»PubMed
 117. Carter GL, Willcox CH, Lewin TJ ym. Hunter DBT project: randomized controlled trial of dialectical behaviour therapy in women with borderline personality disorder. Aust N Z J Psychiatry 2010;44:162-73 «PMID: 20113305»PubMed
 118. Chan MK, Bhatti H, Meader N ym. Predicting suicide following self-harm: systematic review of risk factors and risk scales. Br J Psychiatry 2016;209:277-83 «PMID: 27340111»PubMed
 119. Chan SS, Leung VP, Tsoh J ym. Outcomes of a two-tiered multifaceted elderly suicide prevention program in a Hong Kong Chinese community. Am J Geriatr Psychiatry 2011;19:185-96 «PMID: 20808109»PubMed
 120. Chanen AM, Jackson HJ, McCutcheon LK ym. Early intervention for adolescents with borderline personality disorder using cognitive analytic therapy: randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2008;193:477-84 «PMID: 19043151»PubMed
 121. Christensen J, Vestergaard M, Mortensen PB ym. Epilepsy and risk of suicide: a population-based case-control study. Lancet Neurol 2007;6:693-8 «PMID: 17611160»PubMed
 122. Cipriani A, Hawton K, Stockton S ym. Lithium in the prevention of suicide in mood disorders: updated systematic review and meta-analysis. BMJ 2013;346:f3646 «PMID: 23814104»PubMed
 123. Cipriani A, Pretty H, Hawton K ym. Lithium in the prevention of suicidal behavior and all-cause mortality in patients with mood disorders: a systematic review of randomized trials. Am J Psychiatry 2005;162:1805-19 «PMID: 16199826»PubMed
 124. Conway PM, Erlangsen A, Teasdale TW ym. Predictive Validity of the Columbia-Suicide Severity Rating Scale for Short-Term Suicidal Behavior: A Danish Study of Adolescents at a High Risk of Suicide. Arch Suicide Res 2017;21:455-69 «PMID: 27602917»PubMed
 125. Cottrell DJ, Wright-Hughes A, Collinson M ym. Effectiveness of systemic family therapy versus treatment as usual for young people after self-harm: a pragmatic, phase 3, multicentre, randomised controlled trial. Lancet Psychiatry 2018;5:203-16 «PMID: 29449180»PubMed
 126. Devenish B, Berk L, Lewis AJ. The treatment of suicidality in adolescents by psychosocial interventions for depression: A systematic literature review. Aust N Z J Psychiatry 2016;50:726-40 «PMID: 26896044»PubMed
 127. Erlangsen A, Conwell Y. Age-related response to redeemed antidepressants measured by completed suicide in older adults: a nationwide cohort study. Am J Geriatr Psychiatry 2014;22:25-33 «PMID: 23567434»PubMed
 128. Exbryat S, Coudrot C, Gourdon X ym. Effect of telephone follow-up on repeated suicide attempt in patients discharged from an emergency psychiatry department: a controlled study. BMC Psychiatry 2017;17:96 «PMID: 28320345»PubMed
 129. Favaro A, Santonastaso P. Impulsive and compulsive self-injurious behavior in bulimia nervosa: prevalence and psychological correlates. J Nerv Ment Dis 1998;186:157-65 «PMID: 9521351»PubMed
 130. Favazza AR, Conterio K. Female habitual self-mutilators. Acta Psychiatr Scand 1989;79:283-9 «PMID: 2711856»PubMed
 131. Favazza AR. Why patients mutilate themselves. Hosp Community Psychiatry 1989;40:137-45 «PMID: 2644160»PubMed
 132. Freedenthal S. Assessing the wish to die: a 30-year review of the suicide intent scale. Arch Suicide Res 2008;12:277-98 «PMID: 18828032»PubMed
 133. Gipson PY, Agarwala P, Opperman KJ ym. Columbia-suicide severity rating scale: predictive validity with adolescent psychiatric emergency patients. Pediatr Emerg Care 2015;31:88-94 «PMID: 25285389»PubMed
 134. Green JM, Wood AJ, Kerfoot MJ ym. Group therapy for adolescents with repeated self harm: randomised controlled trial with economic evaluation. BMJ 2011;342:d682 «PMID: 21459975»PubMed
 135. Grossman DC, Soderberg R, Rivara FP. Prior injury and motor vehicle crash as risk factors for youth suicide. Epidemiology 1993;4:115-9 «PMID: 8452899»PubMed
 136. Grunebaum MF, Galfalvy HC, Choo TH ym. Ketamine for Rapid Reduction of Suicidal Thoughts in Major Depression: A Midazolam-Controlled Randomized Clinical Trial. Am J Psychiatry 2018;175:327-35 «PMID: 29202655»PubMed
 137. Gysin-Maillart A, Schwab S, Soravia L ym. A Novel Brief Therapy for Patients Who Attempt Suicide: A 24-months Follow-Up Randomized Controlled Study of the Attempted Suicide Short Intervention Program (ASSIP). PLoS Med 2016;13:e1001968 «PMID: 26930055»PubMed
 138. Hassanian-Moghaddam H, Sarjami S, Kolahi AA ym. Postcards in Persia: randomised controlled trial to reduce suicidal behaviours 12 months after hospital-treated self-poisoning. Br J Psychiatry 2011;198:309-16 «PMID: 21343332»PubMed
 139. Hassanian-Moghaddam H, Sarjami S, Kolahi AA ym. Postcards in Persia: A Twelve to Twenty-four Month Follow-up of a Randomized Controlled Trial for Hospital-Treated Deliberate Self-Poisoning. Arch Suicide Res 2017;21:138-54 «PMID: 25774646»PubMed
 140. Haukka J, Tiihonen J, Härkänen T ym. Association between medication and risk of suicide, attempted suicide and death in nationwide cohort of suicidal patients with schizophrenia. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2008;17:686-96 «PMID: 18327869»PubMed
 141. Hawton K, Ware C, Mistry H ym. Paracetamol self-poisoning. Characteristics, prevention and harm reduction. Br J Psychiatry 1996;168:43-8 «PMID: 8770427»PubMed
 142. Hawton K, Witt KG, Salisbury TLT ym. Psychosocial interventions following self-harm in adults: a systematic review and meta-analysis. Lancet Psychiatry 2016;3:740-50 «PMID: 27422028»PubMed
 143. Hawton K, Witt KG, Taylor Salisbury TL ym. Interventions for self-harm in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2015;(12):CD012013 «PMID: 26688129»PubMed
 144. Hazell PL, Martin G, Mcgill K ym. Group therapy for repeated deliberate self-harm in adolescents: failure of replication of a randomized trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2009;48:662-70 «PMID: 19454922»PubMed
 145. Hegerl U, Althaus D, Schmidtke A ym. The alliance against depression: 2-year evaluation of a community-based intervention to reduce suicidality. Psychol Med 2006;36:1225-33 «PMID: 16707028»PubMed
 146. Henderson AF, Joseph AP. Motor vehicle accident or driver suicide? Identifying cases of failed driver suicide in the trauma setting. Injury 2012;43:18-21 «PMID: 21752366»PubMed
 147. Hennen J, Baldessarini RJ. Suicidal risk during treatment with clozapine: a meta-analysis. Schizophr Res 2005;73:139-45 «PMID: 15653256»PubMed
 148. Hernetkoski KM, Keskinen EO, Parkkari IK. Driver suicides in Finland--are they different in northern and southern Finland? Int J Circumpolar Health 2009;68:249-60 «PMID: 19705657»PubMed
 149. Herpertz S, Sass H, Favazza A. Impulsivity in self-mutilative behavior: psychometric and biological findings. J Psychiatr Res 1997;31:451-65 «PMID: 9352472»PubMed
 150. Herpertz S. Self-injurious behaviour. Psychopathological and nosological characteristics in subtypes of self-injurers. Acta Psychiatr Scand 1995;91:57-68 «PMID: 7754789»PubMed
 151. Hill LL, Lauzon VL, Winbrock EL ym. Depression, antidepressants and driving safety. Inj Epidemiol 2017;4:10 «PMID: 28367591»PubMed
 152. Horwitz AG, Czyz EK, King CA. Predicting Future Suicide Attempts Among Adolescent and Emerging Adult Psychiatric Emergency Patients. J Clin Child Adolesc Psychol 2015;44:751-61 «PMID: 24871489»PubMed
 153. Hunnicutt Hollenbaugh KM, Lenz AS. Preliminary evidence for the effectiveness of dialectical behavior therapy for adolescents. J Counseling Develop 2018;96:119-31
 154. Inagaki M, Kawashima Y, Kawanishi C ym. Interventions to prevent repeat suicidal behavior in patients admitted to an emergency department for a suicide attempt: a meta-analysis. J Affect Disord 2015;175:66-78 «PMID: 25594513»PubMed
 155. Karlsson G, Halldin J, Leifman A ym. Hospitalization and mortality succeeding drunk driving and risky driving. Alcohol Alcohol 2003;38:281-6 «PMID: 12711665»PubMed
 156. King CA, Arango A, Kramer A ym. Association of the Youth-Nominated Support Team Intervention for Suicidal Adolescents With 11- to 14-Year Mortality Outcomes: Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry 2019;76:492-8 «PMID: 30725077»PubMed
 157. Koons CR, Robins CJ, Tweed JL ym. Efficacy of dialectical behaviour therapy in women veterans with borderline personality disorder. Behav Ther 2001;32:371-90
 158. Korkeila J, Salminen JK, Hiekkanen H ym. Use of antidepressants and suicide rate in Finland: an ecological study. J Clin Psychiatry 2007;68:505-11 «PMID: 17474804»PubMed
 159. Kujansuu A, Rautiainen S, Hakko H ym. Drivers' psychiatric disorders and fatal motor vehicle accidents in Finland. J Psychiatr Res 2017;84:227-36 «PMID: 27770742»PubMed
 160. Kwon C, Liu M, Quan H ym. Motor vehicle accidents, suicides, and assaults in epilepsy: a population-based study. Neurology 2011;76:801-6 «PMID: 21288978»PubMed
 161. Labelle R, Pouliot L, Janelle A. A systematic review and meta-analysis of cognitive behavioural treatments for suicidal and self-harm behaviours in adolescents. Can Psychol 2015;56:368-78
 162. Lapierre S, Erlangsen A, Waern M ym. A systematic review of elderly suicide prevention programs. Crisis 2011;32:88-98 «PMID: 21602163»PubMed
 163. Large M, Galletly C, Myles N ym. Known unknowns and unknown unknowns in suicide risk assessment: evidence from meta-analyses of aleatory and epistemic uncertainty. BJPsych Bull 2017;41:160-3 «PMID: 28584653»PubMed
 164. Large M, Kaneson M, Myles N ym. Meta-Analysis of Longitudinal Cohort Studies of Suicide Risk Assessment among Psychiatric Patients: Heterogeneity in Results and Lack of Improvement over Time. PLoS One 2016;11:e0156322 «PMID: 27285387»PubMed
 165. Linde K, Treml J, Steinig J ym. Grief interventions for people bereaved by suicide: A systematic review. PLoS One 2017;12:e0179496 «PMID: 28644859»PubMed
 166. Lindh ÅU, Waern M, Beckman K ym. Short term risk of non-fatal and fatal suicidal behaviours: the predictive validity of the Columbia-Suicide Severity Rating Scale in a Swedish adult psychiatric population with a recent episode of self-harm. BMC Psychiatry 2018;18:319 «PMID: 30285661»PubMed
 167. Linehan MM, Armstrong HE, Suarez A ym. Cognitive-behavioral treatment of chronically parasuicidal borderline patients. Arch Gen Psychiatry 1991;48:1060-4 «PMID: 1845222»PubMed
 168. Linehan MM, Comtois KA, Murray AM ym. Two-year randomized controlled trial and follow-up of dialectical behavior therapy vs therapy by experts for suicidal behaviors and borderline personality disorder. Arch Gen Psychiatry 2006;63:757-66 «PMID: 16818865»PubMed
 169. Linehan MM, Heard HL, Armstrong HE. Naturalistic follow-up of a behavioral treatment for chronically parasuicidal borderline patients. Arch Gen Psychiatry 1993;50:971-4 «PMID: 8250683»PubMed
 170. Linehan MM, McDavid JD, Brown MZ ym. Olanzapine plus dialectical behavior therapy for women with high irritability who meet criteria for borderline personality disorder: a double-blind, placebo-controlled pilot study. J Clin Psychiatry 2008;69:999-1005 «PMID: 18466045»PubMed
 171. Linehan MM, Tutek DA, Heard HL ym. Interpersonal outcome of cognitive behavioral treatment for chronically suicidal borderline patients. Am J Psychiatry 1994;151:1771-6 «PMID: 7977884»PubMed
 172. Madan A, Frueh BC, Allen JG ym. Psychometric Reevaluation of the Columbia-Suicide Severity Rating Scale: Findings From a Prospective, Inpatient Cohort of Severely Mentally Ill Adults. J Clin Psychiatry 2016;77:e867-73 «PMID: 27464320»PubMed
 173. McCauley E, Berk MS, Asarnow JR ym. Efficacy of Dialectical Behavior Therapy for Adolescents at High Risk for Suicide: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry 2018;75:777-85 «PMID: 29926087»PubMed
 174. McDaid C, Trowman R, Golder S ym. Interventions for people bereaved through suicide: systematic review. Br J Psychiatry 2008;193:438-43 «PMID: 19043143»PubMed
 175. McMain SF, Links PS, Gnam WH ym. A randomized trial of dialectical behavior therapy versus general psychiatric management for borderline personality disorder. Am J Psychiatry 2009;166:1365-74 «PMID: 19755574»PubMed
 176. Mehlum L, Ramberg M, Tørmoen AJ ym. Dialectical Behavior Therapy Compared With Enhanced Usual Care for Adolescents With Repeated Suicidal and Self-Harming Behavior: Outcomes Over a One-Year Follow-Up. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2016;55:295-300 «PMID: 27015720»PubMed
 177. Meltzer HY, Alphs L, Green AI ym. Clozapine treatment for suicidality in schizophrenia: International Suicide Prevention Trial (InterSePT). Arch Gen Psychiatry 2003;60:82-91 «PMID: 12511175»PubMed
 178. Miller IW, Camargo CA Jr, Arias SA ym. Suicide Prevention in an Emergency Department Population: The ED-SAFE Study. JAMA Psychiatry 2017;74:563-70 «PMID: 28456130»PubMed
 179. Milner AJ, Carter G, Pirkis J ym. Letters, green cards, telephone calls and postcards: systematic and meta-analytic review of brief contact interventions for reducing self-harm, suicide attempts and suicide. Br J Psychiatry 2015;206:184-90 «PMID: 25733570»PubMed
 180. Newton AS, Soleimani A, Kirkland SW ym. A Systematic Review of Instruments to Identify Mental Health and Substance Use Problems Among Children in the Emergency Department. Acad Emerg Med 2017;24:552-68 «PMID: 28145070»PubMed
 181. Nijman HL, Dautzenberg M, Merckelbach HL ym. Self-mutilating behaviour of psychiatric inpatients. Eur Psychiatry 1999;14:4-10 «PMID: 10572319»PubMed
 182. Okolie C, Dennis M, Simon Thomas E ym. A systematic review of interventions to prevent suicidal behaviors and reduce suicidal ideation in older people. Int Psychogeriatr 2017;29:1801-24 «PMID: 28766474»PubMed
 183. Ougrin D, Tranah T, Stahl D ym. Therapeutic interventions for suicide attempts and self-harm in adolescents: systematic review and meta-analysis. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2015;54:97-107.e2 «PMID: 25617250»PubMed
 184. Oxley SO, Dassanayake TL, Carter GL ym. Neurocognitive Recovery After Hospital-Treated Deliberate Self-Poisoning With Central Nervous System Depressant Drugs: A Longitudinal Cohort Study. J Clin Psychopharmacol 2015;35:672-80 «PMID: 26485340»PubMed
 185. Pigeon WR, Pinquart M, Conner K. Meta-analysis of sleep disturbance and suicidal thoughts and behaviors. J Clin Psychiatry 2012;73:e1160-7 «PMID: 23059158»PubMed
 186. Pineda J, Dadds MR. Family intervention for adolescents with suicidal behavior: a randomized controlled trial and mediation analysis. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2013;52851-62 «PMID: 23880495»PubMed
 187. Pistorello J, Fruzzetti AE, Maclane C ym. Dialectical behavior therapy (DBT) applied to college students: a randomized clinical trial. J Consult Clin Psychol 2012;80:982-94 «PMID: 22730955»PubMed
 188. Pitman A, Osborn D, King M ym. Effects of suicide bereavement on mental health and suicide risk. Lancet Psychiatry 2014;1:86-94 «PMID: 26360405»PubMed
 189. Posner K, Brown GK, Stanley B ym. The Columbia-Suicide Severity Rating Scale: initial validity and internal consistency findings from three multisite studies with adolescents and adults. Am J Psychiatry 2011;168:1266-77 «PMID: 22193671»PubMed
 190. Quinlivan L, Cooper J, Davies L ym. Which are the most useful scales for predicting repeat self-harm? A systematic review evaluating risk scales using measures of diagnostic accuracy. BMJ Open 2016;6:e009297 «PMID: 26873046»PubMed
 191. Quinlivan L, Cooper J, Meehan D ym. Predictive accuracy of risk scales following self-harm: multicentre, prospective cohort study. Br J Psychiatry 2017;210:429-36 «PMID: 28302702»PubMed
 192. Riblet NBV, Shiner B, Young-Xu Y ym. Strategies to prevent death by suicide: meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Psychiatry 2017;210:396-402 «PMID: 28428338»PubMed
 193. Rosenthal RJ, Rinzler C, Wallsh R ym. Wrist-cutting syndrome: the meaning of a gesture. Am J Psychiatry 1972;128:1363-8 «PMID: 5020184»PubMed
 194. Rossouw TI, Fonagy P. Mentalization-based treatment for self-harm in adolescents: a randomized controlled trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2012;51:1304-13.e3 «PMID: 23200287»PubMed
 195. Roy A. Self-mutilation. Br J Med Psychol 1978;51:201-3 «PMID: 646965»PubMed
 196. Rudd MD, Bryan CJ, Wertenberger EG ym. Brief cognitive-behavioral therapy effects on post-treatment suicide attempts in a military sample: results of a randomized clinical trial with 2-year follow-up. Am J Psychiatry 2015;172:441-9 «PMID: 25677353»PubMed
 197. Runesson B, Adamsson IJ, Edbom T ym. Instruments for suicide risk assessment, a systematic review. Yellow report (Swedish agency for health technology assessment and assessment of social services) 2015. www.sbu.se/242E
 198. Sansone RA, Gaither GA, Songer DA. Self-harm behaviors across the life cycle: a pilot study of inpatients with borderline personality disorder. Compr Psychiatry 2002;43:215-8 «PMID: 11994840»PubMed
 199. Schaffer CB, Carroll J, Abramowitz SI. Self-mutilation and the borderline personality. J Nerv Ment Dis 1982;170:468-73 «PMID: 7097263»PubMed
 200. Smith KA, Cipriani A. Lithium and suicide in mood disorders: Updated meta-review of the scientific literature. Bipolar Disord 2017;19:575-86 «PMID: 28895269»PubMed
 201. Soler J, Pascual JC, Tiana T ym. Dialectical behaviour therapy skills training compared to standard group therapy in borderline personality disorder: a 3-month randomised controlled clinical trial. Behav Res Ther 2009;47:353-8 «PMID: 19246029»PubMed
 202. Stanley B, Brodsky B, Nelson JD ym. Brief dialectical behavior therapy (DBT-B) for suicidal behavior and non-suicidal self injury. Arch Suicide Res 2007;11:337-41 «PMID: 17882621»PubMed
 203. Stanley B, Brown GK, Brenner LA ym. Comparison of the Safety Planning Intervention With Follow-up vs Usual Care of Suicidal Patients Treated in the Emergency Department. JAMA Psychiatry 2018;75:894-900 «PMID: 29998307»PubMed
 204. Stanley B, Brown G. Safety planning intervention: a brief intervention to mitigate suicide risk. Cogn Behav Pract 2012;19:256-64. http://suicidesafetyplan.com/uploads/Safety_Planning_-_Cog___Beh_Practice.pdf
 205. Stanley IH, Hom MA, Rogers ML ym. Discussing Firearm Ownership and Access as Part of Suicide Risk Assessment and Prevention: "Means Safety" versus "Means Restriction". Arch Suicide Res 2017;21:237-53 «PMID: 27077214»PubMed
 206. Steeg S, Quinlivan L, Nowland R ym. Accuracy of risk scales for predicting repeat self-harm and suicide: a multicentre, population-level cohort study using routine clinical data. BMC Psychiatry 2018;18:113 «PMID: 29699523»PubMed
 207. Stefansson J, Nordström P, Jokinen J. Suicide Intent Scale in the prediction of suicide. J Affect Disord 2012;136:167-71 «PMID: 21144592»PubMed
 208. Stewart KL, Darling EV, Yen S ym. Dissemination of the Safety Planning Intervention (SPI) to University Counseling Center Clinicians to Reduce Suicide Risk Among College Students. Arch Suicide Res 2019;Jan 19:1-11 «PMID: 30300102»PubMed
 209. Stoffers JM, Völlm BA, Rücker G ym. Psychological therapies for people with borderline personality disorder. Cochrane Database Syst Rev 2012;(8):CD005652 «PMID: 22895952»PubMed
 210. Suominen K, Isometsä E, Ostamo A ym. Level of suicidal intent predicts overall mortality and suicide after attempted suicide: a 12-year follow-up study. BMC Psychiatry 2004;4:11 «PMID: 15099401»PubMed
 211. Szumilas M, Kutcher S. Post-suicide intervention programs: a systematic review. Can J Public Health 2011;102:18-29 «PMID: 21485962»PubMed
 212. Turner RM. Naturalistic evaluation of dialectical behavior therapy-oriented treatment for borderline personality disorder. Cogn Behav Pract 2000;7:413-9
 213. Unsworth CA, Baker AM, So MH ym. A systematic review of evidence for fitness-to-drive among people with the mental health conditions of schizophrenia, stress/anxiety disorder, depression, personality disorder and obsessive compulsive disorder. BMC Psychiatry 2017;17:318 «PMID: 28859696»PubMed
 214. van den Bosch LM, Koeter MW, Stijnen T ym. Sustained efficacy of dialectical behaviour therapy for borderline personality disorder. Behav Res Ther 2005;43:1231-41 «PMID: 16005708»PubMed
 215. Verheul R, Van Den Bosch LM, Koeter MW ym. Dialectical behaviour therapy for women with borderline personality disorder: 12-month, randomised clinical trial in The Netherlands. Br J Psychiatry 2003;182:135-40 «PMID: 12562741»PubMed
 216. Wharff EA, Ginnis KB, Ross AM ym. Family-Based Crisis Intervention With Suicidal Adolescents: A Randomized Clinical Trial. Pediatr Emerg Care 2019;35:170-5 «PMID: 28248838»PubMed
 217. Wilkinson ST, Ballard ED, Bloch MH ym. The Effect of a Single Dose of Intravenous Ketamine on Suicidal Ideation: A Systematic Review and Individual Participant Data Meta-Analysis. Am J Psychiatry 2018;175:150-8 «PMID: 28969441»PubMed
 218. Wood A, Trainor G, Rothwell J ym. Randomized trial of group therapy for repeated deliberate self-harm in adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2001;40:1246-53 «PMID: 11699797»PubMed
 219. Vuorilehto M, Valtonen HM, Melartin T ym. Method of assessment determines prevalence of suicidal ideation among patients with depression. Eur Psychiatry 2014;29:338-44 «PMID: 24176645»PubMed
 220. Yen S, Shea MT, Sanislow CA ym. Borderline personality disorder criteria associated with prospectively observed suicidal behavior. Am J Psychiatry 2004;161:1296-8 «PMID: 15229066»PubMed
 221. Zanarini MC, Frankenburg FR, Reich DB ym. The 10-year course of physically self-destructive acts reported by borderline patients and axis II comparison subjects. Acta Psychiatr Scand 2008;117:177-84 «PMID: 18241308»PubMed
 222. Zisook S, Shear MK, Reynolds CF ym. Treatment of Complicated Grief in Survivors of Suicide Loss: A HEAL Report. J Clin Psychiatry 2018;79: pii 17m11592 «PMID: 29617064»PubMed
 223. Zlotnick C, Mattia JI, Zimmerman M. Clinical correlates of self-mutilation in a sample of general psychiatric patients. J Nerv Ment Dis 1999;187:296-301 «PMID: 10348084»PubMed
 224. Isometsä E, Valkonen J, Ruishalme O ym. A randomized clinical trial of the ASSIP vs. crisis counselling in preventing suicide attempt repetition: a one-year interim analysis. Paper presented at the 30th World Congress of the International Association for Suicide Prevention (IASP), Derry Londonderry, 17-21 September 2019
 225. Casey P, Dunn G, Kelly BD, Lehtinen V, Dalgard OS, Dowrick C, Ayuso-Mateos JL. The prevalence of suicidal ideation in the general population:results from the Outcome of Depression International Network (ODIN) study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2008;43:299-304 «PMID: 18264810»PubMed

A

Aivojen sähköhoito ja vaikea-asteinen tai psykoottinen depressio

Aivojen sähköhoito on tehokas hoito vaikea-asteisissa ja psykoottisissa depressioissa.

A

Dialektinen käyttäytymisterapia, epävakaa persoonallisuushäiriö, vihan säätely ja itsensä vahingoittaminen

Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) vähentää epävakaasta persoonallisuudesta kärsivien naisten vihamielisyyttä ja itseään vahingoittavien tekojen (mukaan lukien itsemurhayritykset) määrää tavanomaista psykiatrista hoitoa enemmän.

A

ECT:n teho ja turvallisuus iäkkäiden depression hoidossa

ECT on tehokas hoitomuoto myös iäkkäiden depression hoidossa.

A

Epilepsia ja itsetuhoisuuden riski

Epilepsiaa sairastavilla on kohonnut itsemurhariski (SMR 3,5).

A

Ketamiini-infuusio ja masennukseen liittyvä itsemurha-ajattelu

Ketamiini-infuusio on tehokas depressioon liittyvän itsemurha-ajattelun hoitomuoto, mutta se on vaikutukseltaan lyhytaikainen.

A

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (CBT) tavanomaisen hoidon lisänä ja itsemurhayrityksen uusiutumisen riski

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (CBT) tavanomaisen hoidon lisänä vähentää itsemurhayrityksen uusimisen riskiä.

A

Litium ja mielialahäiriöön liittyvä itsetuhoinen käyttäytyminen

Litium vähentää itsemurhakuolleisuutta verrattuna lumelääkkeeseen mielialahäiriöpotilailla.

A

Tahallinen itsensä vahingoittaminen epävakaassa persoonallisuushäiriössä

Epävakaaseen persoonallisuuteen liittyy alttius tahalliseen itsensä vahingoittamiseen ilman kuolemantoiveita.

A

Unen häiriintymisen yhteys itsemurhiin

Unihäiriö lisää itsemurhariskiä.

A

Voiko riskiasteikoilla ennustaa uutta itsemurhayritystä tai itsemurhaa?

Itsetuhoisuuden arviointiin kehitetyt riskiasteikot eivät yksin, irrallaan muusta kliinisestä arviosta ja päätöksenteosta käytettynä, ennusta yksilön itsetuhokäytöstä.

B

Aktiivinen kontakti päivystysyksikössä ja seuranta itsemurhayrityksen jälkeen

Aktiivinen kontakti päivystysyksikössä ja seuranta itsemurhayrityksen jälkeen vähentää ilmeisesti riskiä uudelle yritykselle 6 ja 12 kuukauden seurannassa.

B

Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) epävakaan pesoonallisuushäiriön piirteitä omaavien nuorten itsetuhoisuuden hoidossa

Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) on ilmeisesti vaikuttava epävakaan persoonallisuushäiriön piirteitä omaavien nuorten ilman itsemurhatarkoitusta tapahtuvan itsensä vahingoittamisen hoidossa.

B

Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) itsemurhaa yrittäneiden nuorten ja NSSI-nuorten samanaikaisten masennusoireiden ja itsetuhoisuuden hoidossa ja uusien itsemurhayritysten ehkäisemisessä

Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) on ilmeisesti vaikuttava nuorten samanaikaisten masennusoireiden, itsensä vahingoittamisen ja itsemurha-ajatusten hoidossa.

B

Eri interventiot vanhusten itsetuhoisuuden ehkäisyssä

Erityisesti depressioon kohdennetut hoitointerventiot ovat ilmeisesti tehokkaita vanhusten itsemurha-ajatusten ja -yritysten sekä itsemurhien vähentäjinä.

B

Klotsapiini verrattuna olantsapiiniin itsemurhien ehkäisyssä psykoosipotilailla

Klotsapiini on ilmeisesti olantsapiinia tehokkaampi itsetuhoisuuden hoidossa psykoosipotilailla.

B

Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuvat hoitomenetelmät nuorten itsetuhoisuuden hoidossa

Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuvat hoitomenetelmät ovat ilmeisesti tehokkaita nuorten itsetuhoajatusten ja ilman itsemurhatarkoitusta tapahtuvan itsensä vahingoittamisen hoidossa.

B

Masennuslääkkeet vanhuksen itsetuhovaaran vähentäjinä

Masennuslääkkeet lienevät tehokkaita vanhusten itsetuhovaaran vähentäjinä.

B

Postikorttien lähettäminen itsemurhayrityksen jälkeen

Postikorttien lähettäminen itsemurhayrityksen jälkeen ilmeisesti vähentää uuden itsemurhayrityksen riskiä.

B

Strukturoitu LINITY/ASSIP-interventio itsemurhayrityksen jälkeen

Itsemurhaa yrittäneen potilaan itsemurhayrityksen uusiutumisriskiä voidaan ilmeisesti vähentää 2 vuoden ajan yhdistämällä strukturoitu LINITY/ASSIP-lyhytinterventio tavanomaiseen hoitoon.

B

Turvasuunnitelma (Safety planning intervention, SPI) ja itsemurhayritysten uusiutuminen

Turvasuunnitelman (Safety planning intervention, SPI) toteutus ilmeisesti vähentää itsemurhayrityksen uusiutumista puolen vuoden ajan.

B

WHO:n lyhyt interventio ja kontakti (brief intervention and contact, BIC) itsemurhia vähentävänä interventiona

WHO:n BIC-intervention (brief intervention and contact) toteutus on ilmeisesti lupaava itsemurhia vähentävä interventio.

C

Ampuma-aseiden saatavuuden rajoittamisen puheeksi ottaminen

Ampuma-aseet tulisi ottaa puheeksi potilaan kanssa painottaen turvallisuusnäkökulmaa.

C

Columbia-Suicide Severity Rating Scale -mittari (C-SSRS) itsetuhoisen potilaan hoidon seurannassa

Yksittäisistä oirekartoituslomakkeista Columbia-Suicide Severity Rating Scale -mittari (C-SSRS) soveltunee osana kliinistä strukturoitua arviota itsetuhoisen potilaan hoidon seurantaan sekä aikuisilla että nuorilla.

C

Intranasaalinen esketamiini ja masennukseen liittyvä itsemurha-ajattelu

Intranasaalinen esketamiini masennuslääkehoidon lisänä saattaa olla tehokas masennukseen liittyvän itsemurha-ajattelun nopeassa lyhytaikaisessa lievityksessä.

C

Itsemurhaa yrittäneiden ja toistuvasti itseään vahingoittaneiden nuorten jatkohoitoon sitoutumista edistävät hoitomenetelmät

Akuutisti itsetuhoisten nuorten hoitoon sitoutumista vahvistavat psykoedukatiiviset nuoren perheeseen tai verkostoon kohdennetut menetelmät yhdistettynä tavanomaiseen hoitoon saattavat vähentää myöhempää itsetuhoisuutta.

C

Itsemurhan tehneen omaiselle tarjotun hoidon vaikuttavuus

Itsemurhan tehneen omaisen pitkittynyttä surua, masennusoireiden kehittymistä ja terveyspalveluiden tarvetta voidaan mahdollisesti ehkäistä aktiivisilla hoidollisilla puuttumisilla, erityisesti ryhmämuotoisella CBT-interventiolla.

C

Itsemurhayritykseen soveltuvien lääkkeiden saatavuuden rajoittaminen

Hoitosuositusten mukainen lääkemääräyskäytäntö ja läpipainopakkausten suosiminen saattavat ehkäistä itsemurhayrityksiä ja itsemurhia.

C

Itsemurhayrityksen jälkeisen seurantasoiton hyödyt

Seurannasta puhelimitse saattaa olla hyötyä itsemurhayrityksen jälkeen osana hoitoa.

C

Itsetuhoinen käytös ja ajoterveys

Tutkimustietoa liikenteessä tehdyn itsemurhayrityksen uusiutumisriskistä on niukasti.

C

Klotsapiini itsemurhien ehkäisyssä

Klotsapiini saattaa olla myös muita antipsykootteja tehokkaampi itsemurhien ehkäisyssä.

C

Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian (KAT) vaikuttavuus itsetuhoisuuden hoidossa niillä nuorilla, joilla on epävakaan persoonallisuushäiriön piirteitä

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT) saattaa lievittää itsetuhoisuutta ja muita psyykkisiä oireita nuorilla, joilla on epävakaan persoonallisuushäiriön piirteitä.

C

Liikenneitsemurhat onnettomuustutkinta-aineistossa

Suomalaisen onnettomuustutkinta-aineiston mukaan sairaalassa hoidettuun psykiatriseen häiriöön saattaa liittyä 5 vuoden ajan kohonnut liikenneitsemurhakuolleisuuden riski.

C

Mentalisaatioon pohjautuvan nuorten terapiamenetelmän (MPT-N) (Mentalization-based treatment for adolescents, MBT-A) vaikuttavuus itsetuhoisuuden hoidossa nuorilla, joilla on epävakaan persoonallisuushäiriön piirteitä

Mentalisaatioon pohjautuva nuorten terapiamenetelmä (MPT-N) lienee vaikuttava itsetuhoisuuden hoidossa nuorilla, joilla on epävakaan persoonallisuushäiriön piirteitä.

C

Monimuotoiset alueelliset itsemurhien ehkäisyohjelmat

Monimuotoiset alueelliset itsemurhien ehkäisyohjelmat saattavat vähentää itsemurhakäyttäytymistä väestötasolla.

C

Nuorten depression hoidossa tehokkaat psykoterapeuttiset hoitomenetelmät nuoren itsetuhoisuuden hoidossa

Kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehykseen pohjautuvat depression hoitomenetelmät, kiintymyssuhteisiin pohjautuva perheterapia (ABFT) ja interpersonaalinen psykoterapia (IPT-A) lienevät vaikuttavia nuorten depressioon liittyvän itsemurhariskin vähenemisessä.

C

Nuorten ilman itsemurhatarkoitusta tapahtuvan itsensä vahingoittamisen ja itsemurhariskin seulontamenetelmät ja arvioiminen

Välittömän itsemurhariskin ja ilman itsemurhatarkoituksessa tapahtuvan itsensä vahingoittamisen riskin seulonta- ja/tai arviointilomakkeita voidaan käyttää kliinisen arvion ja haastattelun tukena. Psyykkisesti oireilevan nuoren itsensä vahingoittamisen ja itsemurhariskin arvioimiseen suositellaan lisäksi strukturoitua haastattelumenetelmää.

C

Perheterapeuttiset hoitomenetelmät nuorten itsetuhoisuuden hoidossa

Perheterapeuttiset hoitomenetelmät lienevät vaikuttavia nuorten itsetuhoisuuden vähenemisessä ja jatkohoitoon sitouttamisessa.

C

Ryhmämuotoiset kehitykselliset psykoterapeuttiset hoitomenetelmät nuorten itsetuhoisuuden hoidossa

Ryhmämuotoinen kehityksellinen psykoterapia ei liene tehokas nuorten toistuvan itsensä vahingoittamisen hoidossa.

C

Strukturoitu arvio itsetuhokäyttäytymisen arvioinnissa

Strukturoitu haastattelu lisännee luotettavuutta itsetuhoajatusten ja yritysten tunnistamisessa.

C

Suicide Intent Scale (SIS) itsetuhoisen potilaan arvioinnissa

Yksittäisistä oirekartoituslomakkeista Suicide Intent Scale (SIS) soveltunee osaksi psykiatrista kliinistä strukturoitua arviota itsetuhoisella potilaalla.

Itsemurhaa yrittäneen potilaan hyvän psykiatrisen arvioinnin ja alkuhoidon malli
Itsemurhakuolleisuus Suomessa
Itsemurhariskiin vaikuttavia tekijöitä kuvaava malli
Sukupuoli- ja ikäryhmäkohtainen itsemurhakuolleisuus Suomessa

Aiheeseen liittyviä suosituksia