Syömishäiriöt

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä
11.12.2014

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Muut suositukset

 

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sanoma

 • Syömishäiriöiden hoito toteutetaan ensisijaisesti avohoitona.
 • Varhainen hoitoon pääsy ja aktiivinen hoito-ote parantanevat ennustetta.
 • Luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen luominen ja psyykkinen tuki käyttäytymisen muutokseen heti alussa on tärkeää.
 • Hoidon onnistumisen kannalta potilaan oma valmius paranemiseen ja käyttäytymistapojen muutokseen on tärkeää.
 • Hoito kohdistuu aluksi ravitsemustilan ja somaattisen tilan korjaamiseen.
 • Tiedollinen ohjaus sekä syömishäiriötä sairastavan ja hänen läheistensä tukeminen aloitetaan heti hoidon alkaessa.
 • Syömishäiriöiden tutkimisessa ja hoidossa tarvitaan moniammatillista osaamista ja yhteistyötä.
 • Erilaiset terapeuttiset ja psykososiaaliset lähestymistavat ovat syömishäiriöiden hoidossa keskeisiä, koska tavoitteena on psyykkisen häiriön hoitaminen.
 • Lääkityksestä saattaa olla apua ahmimis- ja ahmintahäiriön hoidossa, mutta laihuushäiriön ydinoireet lievittyvät lääkehoidolla vain harvoin.

Rajaus

 • Lihavuutta ei tässä suosituksessa käsitellä, koska sekä aikuisten että lasten lihavuudesta on erilliset Käypä hoito -suositukset «Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset)»5.
 • Alle kouluikäisten syömishäiriöt on myös rajattu tästä suosituksesta pois. Pienillä lapsilla voi olla erilaisia syömiskäyttäytymisen häiriöitä, mutta ne ovat yleensä erityyppisiä kuin tautiluokituksen ryhmään F50 kuuluvat häiriöt.

Yleistä

 • Syömishäiriöiden hoitomuodoista ei ole vahvaa tutkimusnäyttöä, koska riittävän suuria kontrolloituja tutkimuksia ei ole tehty «Wilson GT, Shafran R. Eating disorders guidelines ...»1.
 • Hoidossa tärkeitä ovat osaaminen ja moniammatillisuus. Suosituksessa ei oteta kantaa siihen, minkä ammattiryhmän tulisi hoitoa antaa. Hoidon järjestämiseen vaikuttavat muun muassa maantieteelliset erot.

Määritelmät

 • Syömishäiriöt ovat tavallisimmin nuorilla ja nuorilla aikuisilla naisilla esiintyviä yleisiä mielenterveyden häiriöitä, joihin liittyy poikkeavan syömiskäyttäytymisen lisäksi psyykkisen, fyysisen tai sosiaalisen toimintakyvyn häiriintyminen.
 • Tunnetuimmat syömishäiriöt ovat laihuushäiriö (anorexia nervosa) ja ahmimishäiriö (bulimia nervosa).
 • Tavallisin epätyypillinen syömishäiriö on ahmintahäiriö (Binge Eating Disorder, BED).
  • Ahmintahäiriö on otettu itsenäisenä diagnoosina uuteen DSM-5-tautiluokitukseen, mutta ICD-10-tautiluokituksessa sitä ei ole erikseen mainittu.
  • Eri terapiat on kuvattu kohdassa Kuvaus terapioista.

Epidemiologia

Etiologia ja patogeneesi

 • Syömishäiriöiden syitä ei tunneta tarkkaan.
 • Altistavina ja laukaisevina tekijöinä voivat olla biologiset (usein geneettinen alttius), psykologiset (esim. stressi- ja kuormitustekijät, tunne-elämän vaikeudet ja itsetunto-ongelmat) sekä kulttuurisidonnaiset (esim. laihuutta ihannoiva ympäristö) tekijät «Treasure J, Claudino AM, Zucker N. Eating disorder...»13.
 • Syömishäiriötä ylläpitävä kierre saa alkunsa, kun energiansaanti pienenee (esim. laihduttamisen myötä), minkä johdosta elimistö alkaa nälkiintyä. Nälkiintyminen aiheuttaa fyysisiä ja psyykkisiä oireita (esim. masennus ja ruokaa koskevat pakkoajatukset). Nälkiintyminen voi korostaa syömishäiriön oireita ja myös ylläpitää niitä «Treasure J, Claudino AM, Zucker N. Eating disorder...»13.
 • Syömishäiriöiden riskitekijät, varomerkit ja suojaavat tekijät esitetään sähköisessä tausta-aineistossa «Syömishäiriön riskitekijät ja oireet»1.

Diagnoosi

Laihuushäiriö (anorexia nervosa) (F50.0)

Taulukko 1. Laihuushäiriön (anorexia nervosa) (F50.0) diagnostiset kriteerit ICD-10-tautiluokituksen mukaan
1) BMI lasketaan paino kiloina jaettuna pituuden neliöllä metreinä. Tätä käytetään 16 vuoden iästä lähtien.
A Potilaan paino on vähintään 15 % alle pituuden mukaisen keskipainon tai BMI1) on korkeintaan 17,5 kg/m2. Esimurrosikäisten potilaiden paino saattaa kasvun aikana jäädä pituuden mukaisesta keskipainosta ilman, että paino varsinaisesti laskee. Vanhemmilla potilailla tulee tapahtua painon laskua.
B Painon lasku on aiheutettu itse välttämällä ”lihottavia” ruokia. Lisäksi saattaa esiintyä liiallista liikuntaa, itse aiheutettua oksentelua sekä ulostuslääkkeiden, nestettä poistavien tai ruokahalua hillitsevien lääkkeiden käyttöä.
C Potilas on mielestään liian lihava ja pelkää lihomista. Kyseessä on ruumiinkuvan vääristymä. Potilas asettaa itselleen alhaisen painotavoitteen.
D Todetaan laaja-alainen hypotalamus-aivolisäke-sukupuolirauhasakselin endokriininen häiriö, joka ilmenee naisilla kuukautisten puuttumisena ja miehillä seksuaalisen mielenkiinnon ja potenssin heikkenemisenä. Jos häiriö alkaa ennen murrosikää, kasvu ja murrosiän fyysiset muutokset viivästyvät tai pysähtyvät. Potilaan toipuessa murrosiän kehitys jatkuu usein normaalisti, mutta tavallista myöhempään. Lisäksi kasvuhormonin ja kortisolin pitoisuudet saattavat olla suurentuneet, kilpirauhashormonin aineenvaihdunta elimistössä saattaa olla muuttunut ja insuliinieritys voi olla poikkeavaa.
E Ahmimishäiriön kriteerit A ja B eivät täyty.

Epätyypillinen laihuushäiriö (F50.1)

 • Potilaalla on tyypillisiä laihuushäiriön oireita, mutta jokin tai jotkin edellä mainituista diagnostisista kriteereistä (avainoireista) puuttuvat tai avainoireet esiintyvät lieväasteisina.
 • Diagnoosia ei käytetä, jos potilaalla on kuvattuja oireita aiheuttava ruumiillinen häiriö.

Ahmimishäiriö (bulimia nervosa) (F50.2)

Taulukko 2. Ahmimishäiriön (bulimia nervosa) (F50.2) diagnostiset kriteerit ICD-10-tautiluokituksen mukaan
A Potilaalla on toistuvia ylensyömisjaksoja (vähintään kahdesti viikossa ainakin 3 kuukauden ajan), jolloin hän nauttii suuria ruokamääriä lyhyessä ajassa.
B Ajattelua hallitsevat syöminen ja voimakas halu tai pakonomainen tarve syödä.
C Potilas pyrkii estämään ruoan ”lihottavat” vaikutukset itse aiheutetun oksentelun, ajoittaisen syömättömyyden, ruokahalua hillitsevien lääkkeiden, ulostuslääkkeiden, kilpirauhaslääkkeiden tai nesteenpoistolääkkeiden väärinkäytön avulla.
D Potilaalla on käsitys, että hän on liian lihava, ja hänellä on lihomisen pelko, mikä johtaa usein alipainoisuuteen. Psykopatologian muodostaa sairaalloinen lihavuuden pelko.

Epätyypillinen ahmimishäiriö (F50.3)

 • Potilaalla on oireita, jotka muistuttavat ahmimishäiriön oireita, mutta kliininen kokonaiskuva ei täytä ahmimishäiriön kriteerejä.

Ahmintahäiriö (Binge Eating Disorder, BED) (F50.8)

Muuhun psyykkiseen häiriöön liittyvä ylensyöminen (F50.4)

 • Luokkaan sisältyy esimerkiksi stressiin liittyvä ylensyömistaipumus.

Muuhun psyykkiseen häiriöön liittyvä oksentelu (F50.5)

 • Luokkaan sisältyy psyykkisperäinen oksentelu.
Taulukko 3. Ahmintahäiriö (Binge-Eating Disorder, BED) diagnostiset kriteerit DSM-5-tautiluokituksen mukaan
A Potilaalla on toistuvia ahmintakohtauksia, jolloin hän nauttii suuria ruokamääriä, jotka selvästi ylittävät muiden syömismäärät vastaavassa ajassa ja tilanteessa, tai hänellä on tunne siitä, ettei kykene hallitsemaan eikä keskeyttämään syömistään
B Ahmintakohtaukseen liittyy vähintään kolme seuraavista:
 • Potilas syö epätavallisen nopeasti.
 • Potilas syö, kunnes hän tuntee olonsa epämukavan täydeksi.
 • Potilas syö suuria määriä, vaikkei hän ole nälkäinen.
 • Potilas syö yksin ollessaan, koska ruokamäärät hävettävät häntä.
 • Ylensyöntiä seuraavat itseinho, masennus ja syyllisyys.
C Ahmintaoireeseen liittyy voimakasta ahdistuneisuutta.
D Ahmintakohtauksia on vähintään kerran viikossa 3 kuukauden ajan.

Erotusdiagnostiikka

Laihuushäiriö

 • Laihuushäiriön erotusdiagnostiikassa huomioitavia ovat laihtumista aiheuttavat somaattiset sairaudet, kuten keliakia, muut imeytymishäiriöt, kilpirauhasen liikatoiminta, Addisonin tauti, diabetes, pahanlaatuiset sairaudet, huumeiden käyttö ja HIV-infektio.
 • Erikoisen ja valikoivan syömisen taustalla voivat olla autismispektrin häiriöt, esimerkiksi Aspergerin oireyhtymä.
 • Muista mielenterveyshäiriöistä tulee huomioida muun muassa masennus, pakko-oireinen häiriö, somatisaatiohäiriö ja skitsofrenia.

Ahmimishäiriö

 • Ahmimishäiriön erotusdiagnostiikassa huomioitavia ovat muun muassa neurologinen sairaus Kleine–Levinin oireyhtymä ja epävakaa persoonallisuushäiriö.

Ahmintahäiriö

 • Ahmintahäiriön erotusdiagnostiikassa huomioitavia ovat muun muassa tunnesyöminen (pyrkimys päästä jostakin tunteesta eroon tai muuttaa se siedettävämmäksi syömällä, esim. lohtusyöminen), napostelu, ilta- ja yösyöminen ja epätyypillinen masennus «Ollikainen T. Syö mitä mielesi tekee. WSOY 2012...»14.

Samanaikaissairaudet (komorbiditeetti)

Miehet ja syömishäiriöt

Lisääntymisterveys

Luun terveys

Epäily ja varhainen tunnistaminen

Taulukko 4. SCOFF-syömishäiriöseula (S = sick, C = control, O = one stone, F = fat, F = food)
1) Yritätkö oksentaa, jos tunnet olevasi epämiellyttävän kylläinen?
2) Huolestuttaako sinua ajatus, ettet pysty enää hallitsemaan syömisesi määrää?
3) Oletko laihtunut yli kuusi kiloa viimeisen kolmen kuukauden aikana?
4) Uskotko olevasi lihava, vaikka olisitkin muiden mielestä laiha?
5) Hallitseeko ruoka tai ruoan ajattelu elämääsi?
Tulkinta: 2 kyllä-vastausta edellä oleviin 5 kysymykseen herättää epäilyn syömishäiriöstä

Hoidon porrastus

Perusterveydenhuollon tehtävät

 • Perusterveydenhuollon tehtävänä ovat syömishäiriöiden tunnistaminen ja somaattinen tutkiminen sekä lievempien häiriöiden hoito.
  • Hoidon perustana ovat yhteistyösuhteen luominen ja hoitoon motivointi.
 • Tarvittaessa tehdään lähete lasten- tai sisätautien poliklinikalle tai lasten-, nuoriso- tai aikuispsykiatrian poliklinikalle.
  • Hoitopolut suunnitellaan paikallisesti.

Laihuushäiriö

 • Tavoitteena ovat häiriön tunnistaminen, varhainen puuttuminen ja puheeksi ottaminen.
 • Lievät häiriöt voivat korjaantua muutaman neuvonta- ja seurantakäynnin aikana.
 • Keskeisiä ovat keskustelu tilanteesta ja riskeistä sekä potilaan ohjaaminen terveelliseen, monipuoliseen ja säännölliseen syömiseen.
 • Jos ongelma ei korjaannu tai paino laskee nopeasti, on konsultoitava erikoissairaanhoitoa (esim. 3–4 seurantakäynnin jälkeen).
 • Sairastuneen somaattista tilaa voidaan seurata koulu- tai opiskelijaterveydenhuollossa.

Ahmimishäiriö ja ahmintahäiriö

 • Tavoitteena ovat häiriön tunnistaminen ja sairastuneen motivointi hoitoon.
 • Hoitokeinona ovat psykoedukaatio ja ravitsemusohjaus (esim. ohjauskäynnit terveydenhoitajalla).
 • Jos ravitsemusohjaus ja neuvonta eivät riitä, aikuisilla voidaan harkita lääkehoitokokeilua. Ks. kohta Lääkehoito.

Päivystyslähetteen aihe

Taulukko 5. Syömishäiriöpotilaan päivystyksellinen arvio. Lähde «Lönnqvist J, Heikkinen M, Henriksson M, Marttunen ...»211.
1. Painoindeksi alle 11–13 kg/m2 tai alle 70 % pituudenmukaisesta keskipainosta.
2. Nopea laihtuminen (25 % painonlasku kolmessa kuukaudessa).
3. Vakava elektrolyytti- tai aineenvaihduntatasapainon häiriö (esimerkiksi S-K alle 2,5 mmol/l).
4. Systolinen verenpaine alle 70 mmHg tai syketaajuus alle 40/min tai EKG-muutoksia.
5. Vakavan mielenterveydenhäiriön epäily (M1-lähete).

Erikoissairaanhoidon tehtävät

 • Tehtävänä on hoidon ja arvion järjestäminen potilaille, joiden syömishäiriö ei ole korjaantunut perusterveydenhuollon interventioilla.
 • Mikäli potilaan hoito ei edisty, kannattaa konsultoida tai ohjata potilas arvioon syömishäiriöihin perehtyneeseen moniammatilliseen työryhmään.

Potilaan somaattinen tutkiminen

Esitiedot

Ravitsemustilan arviointi

Kliininen somaattinen tutkimus

Laboratoriotutkimukset

Muita tutkimuksia

Potilaan psykiatrinen tutkiminen

 • Psykiatrisen tutkimuksen tavoitteena on
  • selvittää, onko kyseessä syömishäiriö
  • selvittää, onko potilaalla muita samanaikaisia psyykkisiä oireita tai sairauksia
  • selvittää potilaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kokonaistilanne
  • arvioida potilaan iänmukaista psyykkistä kehitystä ja toimintakykyä
  • lasten ja nuorten tapauksessa arvioida perheen vuorovaikutusta ja vanhempien toimintakykyä syömishäiriökäyttäytymisen osalta.
 • Syömishäiriötä sairastavan huolellinen ja laaja psykiatrinen arviointi on tärkeää.
 • Luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen muodostaminen ja potilaan oman näkemyksen kuuleminen sairaudestaan ja ongelmistaan ovat olennaisia ja yhteistyön edellytys «Leiman M. [Research of effectiveness is a challeng...»100.
 • Syömishäiriön laajuuden ja vaikeusasteen arviossa voidaan käyttää apuna standardoituja itse täytettäviä kyselyjä
 • Lihavuuden vuoksi hoitoon hakeutuvilla voidaan ahmintahäiriön seulontaan käyttää syömistapakyselyä (Binge Eating Scale, BES) «Gormally J, Black S, Daston S ym. The assessment o...»103.
 • Psykiatrisen tutkimuksen kanssa samanaikaisesti on tärkeää
  • tukea ja motivoida sairastunutta (ja hänen perhettään) syömishäiriökäyttäytymisestä luopumiseen ja toipumiseen
  • antaa sairastuneelle (ja perheelle) tukea ja konkreettisia neuvoja syömiskäyttäytymisen korjaamiseksi.
 • Psykiatrisen tutkimuksen perusteella tehdään yhdessä potilaan (ja vanhempien kanssa) hoitosuunnitelma, jonka toteutumista seurataan.

Toimintakyvyn arviointi

 • Syömishäiriötä sairastavan toimintakyvyn heikkeneminen saattaa ilmetä useilla alueilla:
  • sosiaalisissa suhteissa (harrastukset, ystävät)
  • yleisessä terveydentilassa
  • työkyvyssä ja koulunkäynnistä suoriutumisessa.
 • Apuna syömishäiriöpotilaan toimintakyvyn arvioinnissa voidaan käyttää esimerkiksi itsearviointilomaketta (Clinical Impairment Assessment, CIA) «Bohn K, Doll HA, Cooper Z ym. The measurement of i...»104 tai SOFAS-asteikkoa (Social and Occupational Functioning Assessment Scale) (DSM-IV) «American Psychiatric Association. Diagnostic and S...»105.
 • Sairauspoissaolon tarvetta arvioitaessa on punnittava sekä hyötyjä että haittoja: edellyttääkö paraneminen sairaslomaa vai haittaako päivärytmin puutos toipumista.
 • Jos sairauslomaan päädytään, on tärkeää, että sairastunut noudattaa normaalia päivä- ja ateriarytmiä.

Hoidon yleiset periaatteet

 • Tehokkaan hoidon edellytyksenä on luottamuksellisen yhteistyösuhteen luominen.
 • Varhainen hoitoon pääsy ja tehokas ravitsemustilan korjaaminen sekä aktiivinen hoito-ote voivat liittyä parempaan ennusteeseen «Garber AK, Michihata N, Hetnal K ym. A prospective...»106, «Walsh BT. The enigmatic persistence of anorexia ne...»107.
 • Syömishäiriöiden hoito pyritään yleensä toteuttamaan avohoitona «Gowers SG, Clark A, Roberts C ym. Clinical effecti...»108.
 • Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajaa syömishäiriöiden hoidossa on vaikea määrittää tiukasti, sillä olennaisinta on, että hoitopaikassa osataan hoitaa syömishäiriöitä.
 • Moni syömishäiriötä sairastava paranee ilman erityistason hoitoa «Ben-Tovim DI, Walker K, Gilchrist P ym. Outcome in...»109.
  • Hoitopaikan ei ole todettu vaikuttavan ennusteeseen.
 • Hoidon tavoitteena on «Walsh BT. The enigmatic persistence of anorexia ne...»107
  • säännöllistää syömiskäyttäytyminen
  • lopettaa rajut laihdutusyritykset
  • korjata ravitsemustila
  • saada toistuva ahminta haltuun
  • vähentää syömishäiriöoireita
  • saada fyysistä terveyttä uhkaavat oireet loppumaan
  • lievittää ja hoitaa psyykkisiä oireita.
 • Kun ahmintahäiriön oireet on saatu hallintaan, voidaan tarvittaessa siirtyä pitkäjänteiseen painonhallintaan.
 • Perusterveydenhuollossa toteutettu ohjattu itsehoito voi olla osalle riittävä hoito «Durand MA, King M. Specialist treatment versus sel...»110.
 • Potilaan avohoito voi sisältää myös kotona tehtävää työtä ja tarvittaessa hoitojaksoja päiväsairaalassa tai kokovuorokausiosastolla.
 • Perheiden tai läheisten mukana olo hoidossa on tärkeää.
 • Hoidon onnistumisen kannalta tärkeää on potilaan oma valmius paranemiseen ja käyttäytymistapojen muutokseen.
 • Tiedollisen ohjauksen (= psykoedukaatio) tulee sisältyä hoitoon.
 • Syömishäiriöiden avohoidossa käytetään erilaisia hoito- ja psykoedukaatioryhmiä sekä yksilöhoitoa. Hoidot ovat syömishäiriöön fokusoituja ja rajattuja.
 • Vaikeasti sairaat, huomattavan alipainoiset laihuushäiriöpotilaat tarvitsevat usein hoidon alkuvaiheessa sairaalahoitoa.
 • Vaikka syömishäiriö aiheuttaa psyykkistä kärsimystä, myös siitä toipuminen on usein vaikeaa ja aiheuttaa ristiriitaisia tunteita.
 • Paranemista saattaa vaikeuttaa pelko syömishäiriöön liittyvän hallinnan tunteen menettämisestä.
  • Sairastavalla saattaa olla pelko tyhjän päälle joutumisesta. Hänen kanssaan tuleekin yhdessä luoda uusia selviytymiskeinoja ja toimintamalleja.

Tiedollinen ohjaus (psykoedukaatio)

 • Psykoedukaatio tarkoittaa tiedon jakamista sairaudesta, syömisen lainalaisuuksista ja nälkiintymisen seuraamuksista.
 • Sen tavoitteena on
  • auttaa potilasta ja hänen omaisiaan hahmottamaan sairaus ja sen merkitys
  • auttaa potilasta pääsemään eroon vääristyneistä uskomuksista ja puuttuvista tiedoista, jotka ovat johtaneet häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen
  • antaa keinoja ja kirjallista materiaalia tukemaan syömishäiriöstä paranemista.
 • Hoitava henkilö toimii asiantuntijana, ja potilas voi omaksua uusia käyttäytymismalleja itselleen sopivalla tavalla ja sopivan aikataulun mukaisesti «Pettersen G, Rosenvinge JH, Wynn R. Eating disorde...»111.
 • Ruoka- «Ruokapäiväkirja»5 (malli ruokapäiväkirjasta «hoi50101b.pdf»2) tai oirepäiväkirja voi olla hyvä diagnostinen apu- ja itsehoitoväline. Ks. kohta Ravitsemuskuntoutus.
  • Ruoka- tai oirepäiväkirjan avulla voidaan arvioida ruokavaliota, syömiskäyttäytymistä ja mahdollisia ahmimiskohtauksia.
  • Ruoka- tai oirepäiväkirjan pito syömisen hallinnan tukena ahmimis- ja ahmintahäiriötä sairastavilla potilailla on yleensä hyödyllistä ja tukee syömisen saamista hallintaan.

Motivoiva keskustelu

Itsehoito

Itsehoito ahmimishäiriön ja ahmintahäiriön hoidossa

Itsehoito laihuushäiriössä

 • Itsehoidon hyödystä laihuushäiriön hoidossa ei ole luotettavaa tutkimusnäyttöä.

Internetin kautta toteutettu itsehoito-ohjelma

Ravitsemuskuntoutus

Ruokailut osastohoidon aikana

 • Osastohoidon aikana sairaalassa noudatettava ruokailurytmi ja monipuolinen perusruokavalio toimivat normaalin, säännöllisen syömisen mallina «Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010. Ravitsemus...»126, «Hart S, Russell J, Abraham S. Nutrition and dietet...»129.
 • Ruokavalion tulee sisältää erilaisia ruoka-aineita, myös sellaisia, jotka sisältävät runsaasti energiaa «Schebendach JE, Mayer LE, Devlin MJ ym. Dietary en...»130.
 • Ruokailuhetkillä tulee tarkistaa, että ruokavalio sisältää ravitsemussuositusten mukaisen määrän ravintoaineita.
 • Hoitavan henkilön tulee aluksi olla mukana ruoan annostelussa, minkä jälkeen potilas voi vähitellen alkaa itse koota ruoka-annoksensa.
 • Potilaat ruokailevat hoitajan tukemana ja yhdessä muiden potilaiden kanssa.
 • Ruokailuhetket pyritään tekemään miellyttäviksi ja tunnelmaltaan rennoiksi.
 • Osastohoidossa oleville suositellaan ruokalepoa peitteen alla.
 • Perheruokailukäytäntö on yleistynyt. Ks. kohta Perheterapia.
 • Ennen kotiutumista voidaan tehdä kotikäynti ja suunnitella perheen kanssa kotiruokailujen toteutusta.

Somaattisen tilan seuranta

 • Kliininen tutkimus:
 • Päivittäinen punnitseminen ei ole tarkoituksenmukaista, koska paino vaihtelee suolentoiminnan ja nestetasapainon vaihdellessa «Marzola E, Nasser JA, Hashim SA ym. Nutritional re...»124.
  • Punnitseminen 1–2 kertaa viikossa on osoittautunut riittäväksi.
  • Jos potilas on osastohoidossa niin hänen kanssaan voi sopia siitä, että joskus tehdään ylimääräisiä punnituksia, joiden ajankohtaa ei ilmoiteta etukäteen.
  • Hoidon alussa osa potilaista voi hyötyä siitä, etteivät he näe painoaan (painon näkeminen voi lisätä ahdistusta).
  • Hoidon edetessä oman painotiedon hyväksyminen tukee kokonaisvaltaista paranemista.
 • Vaikeaa aliravitsemustilaa korjattaessa verenkuva (PVK), seerumin natrium-, kalium- ja fosfaattipitoisuudet sekä kreatiniinipitoisuus määritetään kliinisen tilan mukaan, esimerkiksi 3 ensimmäisen viikon aikana viikoittain.

Refeeding-oireyhtymä

Letkuravitsemus

Psykiatrinen hoito

Psykiatrinen avohoito

 • Psykiatrisen avohoidon toteuttaa moniammatillinen työryhmä, jonka tehtävänä on
  • luoda luottamuksellinen yhteistyösuhde
  • edistää ravitsemustilan korjaantumista ja syömisen tervettä hallintaa
  • tukea hoitomotivaatiota ja auttaa hahmottamaan sairaus konkreettisesti
  • helpottaa häiriöön liittyvien psykologisten, perheperäisten, sosiaalisten ja käyttäytymiseen liittyvien ongelmien ratkaisemista
  • tunnistaa iänmukainen kehitysvaihe, siten että otetaan huomioon fyysisen, psyykkisen ja seksuaalisen kehitysvaiheen mahdollinen pysähtyminen tai viivästyminen
  • tukea iänmukaisten sosiaalisten suhteiden, oppimiskyvyn ja työkyvyn palauttamista sekä nuorilla itsenäistymistä ja aikuisuuteen kasvamista
  • ehkäistä sairauden uusiutumista ja pitkittymistä.
 • Avohoidon tukena voidaan käyttää erilaisia hoitoryhmiä, joita ovat esimerkiksi
  • ahdistuksen hallintaryhmät: ahdistuksen hallintakeinot
  • fysioterapiaryhmät: kehonhallinnan ja -tuntemuksen lisääntyminen, ruumiinkuvan selkeyttäminen, hyväksyvän ja kunnioittavan suhteen luominen kehon ja mielen välille
  • psykoedukaatioryhmät, kuten ahmimis- ja ahmintahäiriötä sairastavien syömisen hallintaryhmät (ks. kohta Tiedollinen ohjaus (psykoedukaatio))
  • rentousryhmät: rentouden merkitys ja sen fysiologinen vaikutus, levon ja liikunnan terveellinen suhde, määrä ja laatu sekä rentoutuminen ahdistuksen hallintakeinona
  • ruokailu- ja ravitsemusryhmät: kotiruokien suunnittelu, haastavat ruoka-aineet, tottumusten asteittainen muuttaminen, ruokailu sosiaalisena tilanteena, syömään rohkaisu ja ruoasta nauttiminen
  • toimintaterapiaryhmät: paranemisen osatekijät, vapaa-ajan suunnittelu ja vapaa-ajan viettämisen tavat ja merkitys.
 • Ks. lisätietoa psykososiaalisista hoidoista suosituksen terapiaosiosta: yksilöterapia, ryhmäpsykoterapia ja perheterapia.

Perhetyö

 • Vaikkei hoitoon kuuluisi varsinaista perheterapiaa, perheen huomioon ottaminen hoidon eri vaiheissa on tärkeää.
 • Syömishäiriöpotilaiden vanhemmat ovat kokeneet terapeuttien vetämät vanhempienryhmät hyödyllisiksi, mutta tutkimusnäyttö niiden vaikuttavuudesta hoidossa puuttuu.
 • Perhe tarvitsee tukea ja tietoa syömishäiriöistä.
 • Huoltajien tulee olla aktiivisesti mukana hoidossa. Heille tulee myös antaa riittävästi tietoa, ja heillä tulee olla mahdollisuus hyötyä muiden samassa tilanteessa olevien läheisten kokemuksista ja tuesta «APA Practice Guideline. Treatment of Patients with...»137, «NICE. Eating disorders: Core interventions in the ...»138.
 • Perheenjäsenen syömishäiriö saattaa muuttaa perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta, mikä saattaa vaikuttaa oireilun säilymiseen ja pitkittymiseen «Treasure J, Sepulveda AR, MacDonald P ym. The asse...»139.
  • Perheen käytöksen arviointi ja oiretta ylläpitävien käyttäytymis- ja vuorovaikutusmallien korjaaminen ovat tärkeitä.
  • Tähän voidaan pyrkiä yksilöllisellä ohjauksella tai muiden samankaltaisten perheiden kanssa pidettävissä keskusteluissa.
 • Laihuushäiriötä sairastavien läheiset kärsivät huomattavasta stressistä.
 • Läheiset arvostavat strukturoituja interventioita. Useammalle perheelle samanaikaisesti annettu strukturoitu psykoedukaatio voi vähentää perheen syyllisyyttä ja eristäytyneisyyttä «Whitney J, Currin L, Murray J ym. Family work in a...»141. Ks. kohta Tiedollinen ohjaus (psykoedukaatio).

Jalkautuva hoitotyö

 • Jalkautuva (= kotiinpäin suuntautuva) hoitotyö on potilaan toimintaympäristössä tapahtuvaa tukea ja ohjausta.
 • Hoitajat jalkautuvat potilaan kotiin, kouluun tai työpaikalle. Tavoitteena on tukea ja ohjata potilasta ja hänen perhettään niin, että potilaan ravitsemustila kohentuu ja ahdistus ruokailutilanteissa lievenee.
 • Jalkautuvan hoitotyön tehtävänä on
  • antaa potilaalle ja hänen perheelleen tietoa syömishäiriöstä
  • tarjota tukea ja ohjausta ruokailutilanteisiin esimerkiksi perheaterian muodossa.

Läheisten tukiryhmä

 • Läheisten tukiryhmä on läheisille suunnattu vertaisryhmä, jossa tarjotaan tiedollista ohjausta (ks. kohta Tiedollinen ohjaus (psykoedukaatio)) ja taidollista tukea arjen haasteisiin sekä emotionaalista tukea.
 • Suomessa toimii Syömishäiriöliitto-SYLI ry «http://www.syomishairioliitto.fi»6, joka edustaa syömishäiriöön sairastuneita ja heidän läheisiään. Liiton tehtävänä on lisätä kokemukseen perustuvaa syömishäiriötietoutta.

Psykiatrinen päiväsairaala- ja osastohoito

Tahdosta riippumaton hoito

 • Jos potilas kieltäytyy ilmeisestä hoidon tarpeestaan huolimatta vapaaehtoisesta osastohoidosta, hoito voidaan toteuttaa tahdosta riippumattomana mielenterveyslain «http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116»7 perusteella. Ks. myös sähköinen tausta-aineisto «Tahdosta riippumaton hoito syömishäiriössä»6.
 • Alaikäisen vakavan syömishäiriön hoidossa voidaan käyttää tahdosta riippumatonta psykiatrista hoitoa alaikäisen vakavan mielenterveyshäiriön perusteella, jos
  • alaikäinen kieltäytyy hoidosta ja häntä uhkaa hengenvaarallinen somaattinen komplikaatio tai jos syömishäiriö muuten täyttää alaikäisen vakavan mielenterveydenhäiriön kriteerit ja hän kieltäytyy vapaaehtoisesta hoidosta
  • avohoidossa ei ponnisteluista huolimatta ole saavutettu riittävää tilanteen korjaantumista.
 • Aikuisen vakavan syömishäiriön hoidon tarpeen arvio voidaan aloittaa M1-menettelyn kautta, jos syömishäiriöön liittyy psykoosi tai deliriumtila tai jos aikuisen syömishäiriö aiheuttaa henkeä uhkaavan nälkiintymistilan (esim. BMI on alle 13 kg/m2 tai paino alle 30 kg) ja siihen liittyy vakavia fyysisiä komplikaatioita tai vakavia psyykkisiä oireita eikä potilas näe tilannetta totuudenmukaisesti.

Psykososiaaliset hoidot

Kuvaus terapioista

 • Perhepohjaisessa hoidossa (Family-based Treatment, FBT) perhe on voimavara. Alkuvaiheessa tuetaan vanhempia ottamaan vastuu lapsen tai nuoren ruokailusta ja ravitsemustilan korjaantumisesta. Tämän jälkeen tuetaan vanhempia siirtämään vastuu ruokailusta lapselleen. Loppuvaiheessa siirrytään perheen dynaamisten ja nuoren kehitysvaiheeseen liittyvien kysymysten käsittelyyn.
 • Kognitiivis-behavioraalisessa terapiassa (Cognitive Behavioral Therapy, CBT) eli KBT:ssä tavoitteena ovat syömishäiriötä sairastavan haitallisten uskomusten ja ajatusten tunnistaminen ja muokkaaminen sekä niiden korvaaminen vaihtoehtoisilla, toipumista tukevilla ajatusmalleilla yhdessä käyttäytymisterapeuttisten menetelmien kanssa.
 • Interpersoonallinen terapia (Interpersonal Therapy, IPT) perustuu pääasiassa ihmissuhderistiriitojen ratkaisemiseen ja ihmissuhteiden palkitsevuuden parantamiseen. Tavoitteena on, että syömishäiriötä sairastava oppii kohtaamaan arkielämän sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet muilla tavoin kuin turvautumalla syömishäiriön oireisiin.
 • Dialektisessa käyttäytymisterapiassa (Dialectical Behavior Therapy, DBT) eli DKT:ssä opetetaan erilaisia taitoja, kuten tunteiden hallintaa, vuorovaikutustaitoja ja tietoisen läsnäolon taitoja. Näiden avulla syömishäiriötä sairastava voi korvata syömishäiriötä ylläpitävät käyttäytymismallinsa.
 • Psykodynaamisessa psykoterapiassa pyritään tunnistamaan ja muokkaamaan syömishäiriöön sairastuneen varhaisissa vuorovaikutuskokemuksissa syntyneitä ja tiedostamattomalla tasolla nykyiseen kokemusmaailmaan vaikuttavia psyykkisiä ilmiöitä.

Yksilöterapia

Yksilöterapia laihuushäiriön hoidossa

Yksilöterapia ahmimishäiriön hoidossa

Yksilöterapia ahmintahäiriön hoidossa

Ryhmäpsykoterapia

 • Syömishäiriöiden hoitomuotoina käytetään sekä erilaisia ryhmäinterventioita että koulutetun psykoterapeutin ohjaamia varsinaisia ryhmäpsykoterapioita.
 • Ryhmäinterventiot voivat perustua erilaisiin terapeuttisiin viitekehyksiin.
 • Psykodynaamista ryhmäpsykoterapiaa voidaan käyttää syömishäiriöpotilaiden jatkohoitona.
 • Kognitiivisesta psykoterapiasta on kehitetty eri syömishäiriötyyppeihin erityisiä hoitomalleja «Group CBT-E. Kirjassa: Cognitive Behavior Therapy ...»153, joita on toteutettu myös ryhmäterapioina.

Ryhmäpsykoterapia laihuushäiriön hoidossa

Ryhmäpsykoterapia ahmimishäiriön hoidossa

Ryhmäpsykoterapia ahmintahäiriön hoidossa

Perheterapia

Lääkehoito

 • Tutkimukset on tehty pääosin aikuisilla.
 • Muut psykiatriset häiriöt (esim. ahdistuneisuushäiriöt ja masennus) ovat syömishäiriöitä sairastavilla tavallisia. Mahdollisten samanaikaissairauksien lääkehoito saattaa olla aiheellista.

Laihuushäiriön lääkehoito

Ahmimishäiriön lääkehoito

Ahmintahäiriön lääkehoito

Luuston hoito

D-vitamiini

 • Työryhmä suosittaa laihuushäiriötä sairastaville nuorille ja aikuisille päivittäistä 1 000 mg:n kalsiumlisän ja 20 µg:n D-vitamiinilisän käyttöä.
 • Muissa kuin laihuushäiriöissä voidaan käyttää väestölle osteoporoosin ehkäisemiseksi suositeltuja kalsium- ja D-vitamiiniannoksia. Ks. Käypä hoito -suositus Osteoporoosi «Osteoporoosi»6.
 • Veressä kiertävän D-vitamiinin varastomuodon, kalsidiolin eli S-25(OH)D:n, pitoisuus kuvaa parhaiten elimistön D-vitamiinin määrää. Ks. Käypä hoito -suositus Osteoporoosi «Osteoporoosi»6.
  • Yleisesti hyväksytty D-vitamiinipuutoksen raja on alle 50 nmol/l:n kalsidiolipitoisuus.
  • Alle 25 nmol/l:n pitoisuus liittyy lapsilla riisitautiin ja aikuisilla osteomalasiaan.
 • Osteoporoosipotilaan D-vitamiiniannoksen tulisi perustua S-25(OH)D-pitoisuuden mittaukseen (tavoite 75–120 nmol/l).
 • Luuntiheyden palautumisen kannalta tärkeimmät tekijät ovat painon ja kuukautiskierron palautuminen «Painon ja kuukautiskierron palautuminen lienevät tärkeimmät tekijät luuntiheyden palautumisen kannalta.»B.

Hormonikorvaushoito ja muut lääkkeet

Muut hoidot

Hampaiden hoito

 • Syömishäiriöihin liittyvä oksentelu ja mahahapon takaisinvirtaus saattavat aiheuttaa hampaiden vakavaakin eroosiota.
 • Kulumista voidaan ehkäistä huuhtomalla hampaat oksentelun jälkeen vedellä tai happamuutta neutraloivalla liuoksella.
 • Hampaiden säännöllinen harjaus aamuin ja illoin runsasfluorisella hammastahnalla, yksilöllisesti harkitut fluoraushoidot sekä remineralisoivien liuosten ja ksylitolin käyttö ovat suositeltavia kuten muullakin väestöllä.
 • Hampaiden terveyteen liittyvistä tutkimuksista on tiivistelmä sähköisessä tausta-aineistossa «Syömishäiriöt ja hampaat»8.

Liikunta ja fysioterapia

Liikunnan rajoittaminen

 • Laihuushäiriöpotilailla painonnousua voidaan tarvittaessa nopeuttaa ravitsemustilan korjausvaiheessa liikuntaa rajoittamalla.
  • Rajoittaminen saattaa kuitenkin lisätä ahdistusta ja heikentää hoitomyöntyvyyttä.
 • Fyysisen harjoittelun ja liikunnan vasta-aiheet tulee arvioida yksilöllisesti. Ohjeellisia vasta-aiheita ovat
  • BMI < 13 kg/m2
  • voimakas verenkuvan muutos (leukopenia, neutropenia)
  • sydämen rytmihäiriöt
  • sydämen harvalyöntisyys: syke < 50/min
  • EKG-muutokset (johtumishäiriöt, pitkä QT-aika)
  • matala verenpaine
  • elektrolyyttitasapainon häiriöt
   • hypokalemia
   • hypofosfatemia
   • hyponatremia
  • hypoglykemia
  • infektiot ja kuume.

Kuntouttava liikunta

Fysioterapia

Hyväksyvä tietoinen läsnäolo (mindfulness)

Painonhallinta ahmintahäiriön hoidon jälkeen

 • Kun ahmintahäiriön hoidon tavoitteet (ks. kohta Hoidon yleiset periaatteet) on saavutettu, voidaan siirtyä pitkäjänteiseen painonhallintaan.
 • Ks. myös Käypä hoito -suositus Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset) «Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset)»5.

Kuntoutus

 • Hoidon ja kuntoutuksen raja on syömishäiriöissä liukuva.
 • Lääketieteellisen tai psykososiaalisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta syömishäiriöissä ei ole tutkimusnäyttöä.
 • Erityisesti potilaat, joilla on syömishäiriön lisäksi muita mielenterveysongelmia, voivat tarvita kuntouttavaa psykoterapiaa (Kela, kunnallinen ostopalvelu).
 • Kuntouttava psykoterapia kannattaa toteuttaa, kun sairastuneen ravitsemustila on korjaantunut riittävästi ja kliininen tila on vakiintunut.

Pitkittyneen syömishäiriön hoito

Ennuste

Laihuushäiriö

Taulukko 6. Syömishäiriöihin liittyvä kuolleisuus
Syömishäiriö Vuosittainen kokonaiskuolleisuus
(kuolemaa/1 000 henkilövuotta)
«Arcelus J, Mitchell AJ, Wales J ym. Mortality rate...»181
Vakioitu kuolleisuussuhde
(Standard Mortality Rate, SMR)
«Arcelus J, Mitchell AJ, Wales J ym. Mortality rate...»181
Kuolemanriski verrattuna
muuhun saman ikäiseen
väestöön
Laihuushäiriö 5,1
«Arcelus J, Mitchell AJ, Wales J ym. Mortality rate...»181
5,9
«Arcelus J, Mitchell AJ, Wales J ym. Mortality rate...»181
x 6
«Suokas JT, Suvisaari JM, Gissler M ym. Mortality i...»180, «Arcelus J, Mitchell AJ, Wales J ym. Mortality rate...»181, «Franko DL, Keshaviah A, Eddy KT ym. A longitudinal...»191, «Millar HR, Wardell F, Vyvyan JP ym. Anorexia nervo...»192, «Reas DL, Kjelsås E, Heggestad T ym. Characteristic...»193
Ahmimishäiriö 1,7
«Arcelus J, Mitchell AJ, Wales J ym. Mortality rate...»181
1,9
«Arcelus J, Mitchell AJ, Wales J ym. Mortality rate...»181
x 3
«Suokas JT, Suvisaari JM, Gissler M ym. Mortality i...»180, «Arcelus J, Mitchell AJ, Wales J ym. Mortality rate...»181, «Crow SJ, Peterson CB, Swanson SA ym. Increased mor...»202, «Huas C, Godart N, Caille A ym. Mortality and its p...»203
Ahmintahäiriö 2,9
«Fichter MM, Quadflieg N, Hedlund S. Long-term cour...»206
2,3
«Fichter MM, Quadflieg N, Hedlund S. Long-term cour...»206
lähes x 2
«Suokas JT, Suvisaari JM, Gissler M ym. Mortality i...»180

Ahmimishäiriö

Ahmintahäiriö

Ehkäisy

Terveystaloustieteellinen näkökulma

 • Suomalaisessa tutkimuksessa «Pohjolainen V, Räsänen P, Roine RP ym. Cost-utilit...»210 selvitettiin ahmimishäiriötä sairastavien terveyteen liittyvää elämänlaatua ja hoidon kustannusvaikuttavuutta.
  • Terveyteen liittyvä elämänlaatu oli merkittävästi huonompi kuin ikä- ja sukupuolivakioidulla normaaliväestöllä.
  • Kuuden kuukauden seurannassa tavanomainen hoito paransi elämänlaatua merkittävästi.
  • Yhden laatupainotetun lisäelinvuoden (QALY) hinnaksi (vuoden 2010 hintataso) arvioitiin 4 428 euroa, kun oletettiin, että 6 kuukauden kohdalla saavutettu hoitotulos säilyisi 10 vuotta.
 • Muissa maissa tehtyjen syömishäiriöiden hoidon kustannuksista ja kustannusvaikuttavuudesta tehtyjen arvioiden vertailu Suomeen on hankalaa, koska eri maiden terveydenhuoltojärjestelmät, hinnoittelutavat ja resurssien käyttö ovat erilaiset.

Laatukriteerit

 • Työryhmä ehdottaa, että syömishäiriötä sairastavien hoidon laatua seurattaisiin seuraavilla kriteereillä:
  • Onko sairaanhoitopiirissä paikallinen syömishäiriöiden hoitoketju tai -polku?
  • Kuinka suuri osa syömishäiriöpotilaista on tarpeelliseksi arvioidun hoidon piirissä?
  • Kuinka suuri osa sovitun työnjaon mukaan erikoissairaanhoitoon lähetetyistä syömishäiriöpotilaista pääsee alkuarviointiin 3 viikon kuluessa?
  • Kuinka suurella osalla syömishäiriön takia hoidossa olevista on ajan tasalla oleva kirjallinen hoitosuunnitelma, joka on potilaan tai potilaan ja hänen perheensä tiedossa?
  • Kuinka suurelle osalle syömishäiriön takia hoidossa olevista on tarjottu potilas- ja omaisneuvontaa, joka sisältää kirjallista materiaalia?
  • Kuinka suuri osa hoidon päättäneistä syömishäiriöpotilaista palaa vuoden kuluessa uuteen, ennalta suunnittelemattomaan hoitoon syömishäiriön takia?
 • Syömishäiriöpotilaan hyvän hoidon merkkejä ovat painon ja syömiskäyttäytymisen normaalistuminen sekä ruokaan liittyvän pakonomaisen ajattelun väheneminen.
 • Hoidon tehosta kertovat myös syömishäiriöihin liittyvien muiden psyykkisten oireiden helpottuminen, normaali sosiaalinen toiminta ja ikätasoisen kehityksen eteneminen.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä

Käypä hoito -suosituksen historiatiedot «Syömishäiriöt, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»10

Puheenjohtaja:

Jaana Suokas, LT, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, erikoistutkija; HUS/HYKS, syömishäiriöklinikka ja THL

Jäsenet:

Heidi Alenius, yleislääketieteen erikoislääkäri, lääkäritoimittaja; Lempäälän terveyskeskus ja Kustannus Oy Duodecim, Lääkärin tietokannat

Hanna Ebeling, LT, professori, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri; Oulun yliopisto ja OYS:n lastenpsykiatrian yksikkö

Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu, LT, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri; Satakunnan sairaanhoitopiiri

Leea Järvi, MMM, laillistettu ravitsemusterapeutti, terveyden edistämisen koordinaattori; Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö

Minna Koskinen, LL, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri; TAYS:n lastenpsykiatrian klinikka

Eila Laukkanen, LT, professori, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri; Itä-Suomen yliopisto ja KYS:n nuorisopsykiatrian yksikkö

Katarina Meskanen, PsM, psykologi; HUS/HYKS, syömishäiriöklinikka

Laure Morin-Papunen, dosentti, synnytys- ja naistentautiopin erikoislääkäri; Oulun yliopisto ja OYS:n naistentautien klinikka

Anita Ryöppönen, TtM, sairaanhoitaja, perheterapeutti; HUS/HYKS, syömishäiriöklinikka

Ulla Salonen, LT, yleislääkäri; YTHS, Helsinki

Päivi Tossavainen, LT, lastenendokrinologian erikoislääkäri; OYS, lapset ja nuoret

Piia Vuorela, LT, dosentti, synnytys- ja naistentautiopin erikoislääkäri; HUS Porvoon sairaala ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (Käypä hoito -toimittaja)

Asiantuntijat:

Aila Rissanen, professori, sisätautien erikoislääkäri; HUS/HYKS, syömishäiriöklinikka

Jukka Meurman, professori, ylilääkäri; Helsingin yliopisto ja HUS/HYKS

Tarja Takala; Valkeakosken aluesairaala

Päivi Tapanainen, dosentti, lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri; OYS:n lasten- ja nuorten klinikka

Sidonnaisuudet

Heidi Alenius: Ei sidonnaisuuksia

Hanna Ebeling: Ei sidonnaisuuksia

Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu: Ei sidonnaisuuksia

Leea Järvi: Johtokunnan tms. jäsenyys (Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston sote-toimikunta), luentopalkkio (Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto), koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry)

Minna Koskinen: Asiantuntijapalkkio (Kinnalatupa OY, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri), johtokunnan tms. jäsenyys (Kognitiivisen psykoterapian yhdistys), Luentopalkkio (Etelä-Karjalan kesä-yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Kuopion yliopistollinen sairaala, lasten-psykiatria, Oulun yliopisto, täydennyskoulutus-keskus, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Suomen Lasten-psykiatriyhdistys, Suomen Psykiatri-yhdistys, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Brahea, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri), muu palkkio (Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote OY)

Eila Laukkanen: Ei sidonnaisuuksia

Katarina Meskanen: Apuraha (ECNP, Helsingin yliopisto, SCNP), asiantuntijapalkkio (Hogrefe Psykologien Kustannus OY), työsuhde (HYKS instituutti, HYKS:n OY), Luentopalkkio (HUS, Helsingin kaupunki), lisenssitulo tai tekijänpalkkio (Duodecim Kustannus), muu palkkio (HUS)

Laure Morin-Papunen: Ei sidonnaisuuksia

Anita Ryöppönen: Johtokunnan tms. jäsenyys (Suomen syömishäiriöyhdistys ry)

Ulla Salonen: Johtokunnan tms. jäsenyys (Nuorisolääkäriyhdistys ry:n), lisenssitulo tai tekijänpalkkio (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim)

Jaana Suokas: Luentopalkkio (Professio), lisenssitulo tai tekijänpalkkio (Kustannus Oy Duodecim), koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Jansen-Cilaq), muu palkkio (Jansen-Cilaq, Lightlake Sinclair)

Päivi Tossavainen: Ei sidonnaisuuksia

Piia Vuorela: Ei sidonnaisuuksia

Kirjallisuusviite

Syömishäiriöt. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen ja Suomen Psykiatriyhdistys Ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»8

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Wilson GT, Shafran R. Eating disorders guidelines from NICE. Lancet 2005;365:79-81 «PMID: 15639682»PubMed
 2. Keski-Rahkonen A, Hoek HW, Linna MS ym. Incidence and outcomes of bulimia nervosa: a nationwide population-based study. Psychol Med 2009;39:823-31 «PMID: 18775085»PubMed
 3. Keski-Rahkonen A, Hoek HW, Susser ES ym. Epidemiology and course of anorexia nervosa in the community. Am J Psychiatry 2007;164:1259-65 «PMID: 17671290»PubMed
 4. Isomaa R, Isomaa AL, Marttunen M ym. The prevalence, incidence and development of eating disorders in Finnish adolescents: a two-step 3-year follow-up study. Eur Eat Disord Rev 2009;17:199-207 «PMID: 19308945»PubMed
 5. Lähteenmäki S, Saarni S, Suokas J ym. Prevalence and correlates of eating disorders among young adults in Finland. Nord J Psychiatry 2014;68:196-203 «PMID: 23750986»PubMed
 6. Eddy KT, Dorer DJ, Franko DL ym. Diagnostic crossover in anorexia nervosa and bulimia nervosa: implications for DSM-V. Am J Psychiatry 2008;165:245-50 «PMID: 18198267»PubMed
 7. Milos G, Spindler A, Schnyder U ym. Instability of eating disorder diagnoses: prospective study. Br J Psychiatry 2005;187:573-8 «PMID: 16319411»PubMed
 8. Hudson JI, Hiripi E, Pope HG Jr ym. The prevalence and correlates of eating disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Biol Psychiatry 2007;61:348-58 «PMID: 16815322»PubMed
 9. Preti A, Girolamo Gd, Vilagut G ym. The epidemiology of eating disorders in six European countries: results of the ESEMeD-WMH project. J Psychiatr Res 2009;43:1125-32 «PMID: 19427647»PubMed
 10. Raevuori A, Hoek HW, Susser E ym. Epidemiology of anorexia nervosa in men: a nationwide study of Finnish twins. PLoS One 2009;4:e4402 «PMID: 19204790»PubMed
 11. Smink FR, van Hoeken D, Hoek HW. Epidemiology of eating disorders: incidence, prevalence and mortality rates. Curr Psychiatry Rep 2012;14:406-14 «PMID: 22644309»PubMed
 12. Mitchell JE, Devlin M, de Zwaan M, Crow SJ, Peterson CB. Binge-eating disorder: clinical foundations and treatment. New York: The Guilford Press 2008
 13. Treasure J, Claudino AM, Zucker N. Eating disorders. Lancet 2010;375:583-93 «PMID: 19931176»PubMed
 14. Ollikainen T. Syö mitä mielesi tekee. WSOY 2012
 15. Lewinsohn PM, Striegel-Moore RH, Seeley JR. Epidemiology and natural course of eating disorders in young women from adolescence to young adulthood. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2000;39:1284-92 «PMID: 11026183»PubMed
 16. Franko DL, Keel PK. Suicidality in eating disorders: occurrence, correlates, and clinical implications. Clin Psychol Rev 2006;26:769-82 «PMID: 16875766»PubMed
 17. Godart NT, Flament MF, Curt F ym. Anxiety disorders in subjects seeking treatment for eating disorders: a DSM-IV controlled study. Psychiatry Res 2003;117:245-58 «PMID: 12686367»PubMed
 18. Haas HL, Clopton JR. Comparing clinical and research treatments for eating disorders. Int J Eat Disord 2003;33:412-20 «PMID: 12658671»PubMed
 19. Lewinsohn PM, Hops H, Roberts RE ym. Adolescent psychopathology: I. Prevalence and incidence of depression and other DSM-III-R disorders in high school students. J Abnorm Psychol 1993;102:133-44 «PMID: 8436689»PubMed
 20. Huke V, Turk J, Saeidi S ym. Autism spectrum disorders in eating disorder populations: a systematic review. Eur Eat Disord Rev 2013;21:345-51 «PMID: 23900859»PubMed
 21. Friborg O, Martinussen M, Kaiser S ym. Personality disorders in eating disorder not otherwise specified and binge eating disorder: a meta-analysis of comorbidity studies. J Nerv Ment Dis 2014;202:119-25 «PMID: 24469523»PubMed
 22. Lilenfeld LR, Kaye WH, Greeno CG ym. A controlled family study of anorexia nervosa and bulimia nervosa: psychiatric disorders in first-degree relatives and effects of proband comorbidity. Arch Gen Psychiatry 1998;55:603-10 «PMID: 9672050»PubMed
 23. Sullivan PF, Kendler KS. Typology of common psychiatric syndromes. An empirical study. Br J Psychiatry 1998;173:312-9 «PMID: 9926035»PubMed
 24. Sullivan PF, Bulik CM, Fear JL ym. Outcome of anorexia nervosa: a case-control study. Am J Psychiatry 1998;155:939-46 «PMID: 9659861»PubMed
 25. Halmi KA, Eckert E, Marchi P ym. Comorbidity of psychiatric diagnoses in anorexia nervosa. Arch Gen Psychiatry 1991;48:712-8 «PMID: 1883254»PubMed
 26. Godt K. Personality disorders in 545 patients with eating disorders. Eur Eat Disord Rev 2008;16:94-9 «PMID: 18059070»PubMed
 27. O'Brien KM, Vincent NK. Psychiatric comorbidity in anorexia and bulimia nervosa: nature, prevalence, and causal relationships. Clin Psychol Rev 2003;23:57-74 «PMID: 12559994»PubMed
 28. Mitchell KS, Mazzeo SE, Schlesinger MR ym. Comorbidity of partial and subthreshold ptsd among men and women with eating disorders in the national comorbidity survey-replication study. Int J Eat Disord 2012;45:307-15 «PMID: 22009722»PubMed
 29. Suokas JT, Suvisaari JM, Grainger M ym. Suicide attempts and mortality in eating disorders: a follow-up study of eating disorder patients. Gen Hosp Psychiatry 2014;36:355-7 «PMID: 24559792»PubMed
 30. Raevuori A, Haukka J, Vaarala O ym. The increased risk for autoimmune diseases in patients with eating disorders. PLoS One 2014;9:e104845 «PMID: 25147950»PubMed
 31. Young V, Eiser C, Johnson B ym. Eating problems in adolescents with Type 1 diabetes: a systematic review with meta-analysis. Diabet Med 2013;30:189-98 «PMID: 22913589»PubMed
 32. Rydall AC, Rodin GM, Olmsted MP ym. Disordered eating behavior and microvascular complications in young women with insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med 1997;336:1849-54 «PMID: 9197212»PubMed
 33. Rodin G, Olmsted MP, Rydall AC ym. Eating disorders in young women with type 1 diabetes mellitus. J Psychosom Res 2002;53:943-9 «PMID: 12377307»PubMed
 34. Scheuing N, Bartus B, Berger G ym. Clinical characteristics and outcome of 467 patients with a clinically recognized eating disorder identified among 52,215 patients with type 1 diabetes: a multicenter german/austrian study. Diabetes Care 2014;37:1581-9 «PMID: 24623022»PubMed
 35. Raevuori A, Suokas J, Haukka J ym. Highly increased risk of type 2 diabetes in patients with binge eating disorder and bulimia nervosa. Int J Eat Disord 2014 Jul 25 «PMID: 25060427»PubMed
 36. Ricciardelli LA, McCabe MP. A biopsychosocial model of disordered eating and the pursuit of muscularity in adolescent boys. Psychol Bull 2004;130:179-205 «PMID: 14979769»PubMed
 37. Pirkola S, Seppälä T. Huumausaineiden ja anabolisten hormonien käyttö. Julkaisussa: Koskinen S, Kestilä L, Martelin T, Aromaa A, toim. Nuorten aikuisten terveys. Terveys 2000 -tutkimuksen perustulokset 18-29-vuotiaiden terveydestä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja, KTL B 7 /2005;65-8
 38. Raevuori A, Keski-Rahkonen A, Bulik CM ym. Muscle dissatisfaction in young adult men. Clin Pract Epidemiol Ment Health 2006;2:6 «PMID: 16594989»PubMed
 39. Raevuori A, Keski-Rahkonen A. Miesten syömishäiriöt ja tyytymättömyys lihaksistoonsa. Duodecim 2007;123:1583-9
 40. Siegel JH, Hardoff D, Golden NH ym. Medical complications in male adolescents with anorexia nervosa. J Adolesc Health 1995;16:448-53 «PMID: 7669794»PubMed
 41. Muise AM, Stein DG, Arbess G. Eating disorders in adolescent boys: a review of the adolescent and young adult literature. J Adolesc Health 2003;33:427-35 «PMID: 14642705»PubMed
 42. Modan-Moses D, Yaroslavsky A, Novikov I ym. Stunting of growth as a major feature of anorexia nervosa in male adolescents. Pediatrics 2003;111:270-6 «PMID: 12563050»PubMed
 43. Swenne I, Thurfjell B. Clinical onset and diagnosis of eating disorders in premenarcheal girls is preceded by inadequate weight gain and growth retardation. Acta Paediatr 2003;92:1133-7 «PMID: 14632326»PubMed
 44. Carlat DJ, Camargo CA Jr, Herzog DB. Eating disorders in males: a report on 135 patients. Am J Psychiatry 1997;154:1127-32 «PMID: 9247400»PubMed
 45. Gueguen J, Godart N, Chambry J ym. Severe anorexia nervosa in men: comparison with severe AN in women and analysis of mortality. Int J Eat Disord 2012;45:537-45 «PMID: 22271620»PubMed
 46. Striegel-Moore RH, Garvin V, Dohm FA ym. Psychiatric comorbidity of eating disorders in men: a national study of hospitalized veterans. Int J Eat Disord 1999;25:399-404 «PMID: 10202650»PubMed
 47. Crisp A. Anorexia nervosa in males: similarities and differences to anorexia nervosa in females. Eur Eat Disord Rev 2006;14:163-7
 48. Claes L, Jiménez-Murcia S, Agüera Z ym. Male eating disorder patients with and without non-suicidal self-injury: a comparison of psychopathological and personality features. Eur Eat Disord Rev 2012;20:335-8 «PMID: 21972149»PubMed
 49. Pinheiro AP, Raney TJ, Thornton LM ym. Sexual functioning in women with eating disorders. Int J Eat Disord 2010;43:123-9 «PMID: 19260036»PubMed
 50. Castellini G, Mannucci E, Mazzei C ym. Sexual function in obese women with and without binge eating disorder. J Sex Med 2010;7:3969-78 «PMID: 20722790»PubMed
 51. Linna MS, Raevuori A, Haukka J ym. Reproductive health outcomes in eating disorders. Int J Eat Disord 2013;46:826-33 «PMID: 23996114»PubMed
 52. Yager J, Andersen AE. Clinical practice. Anorexia nervosa. N Engl J Med 2005;353:1481-8 «PMID: 16207850»PubMed
 53. Bulik CM, Hoffman ER, Von Holle A ym. Unplanned pregnancy in women with anorexia nervosa. Obstet Gynecol 2010;116:1136-40 «PMID: 20966699»PubMed
 54. Bansil P, Kuklina EV, Whiteman MK ym. Eating disorders among delivery hospitalizations: prevalence and outcomes. J Womens Health (Larchmt) 2008;17:1523-8 «PMID: 19006466»PubMed
 55. Abraham S. Sexuality and reproduction in bulimia nervosa patients over 10 years. J Psychosom Res 1998;44:491-502 «PMID: 9587891»PubMed
 56. Knoph C, Von Holle A, Zerwas S ym. Course and predictors of maternal eating disorders in the postpartum period. Int J Eat Disord 2013;46:355-68 «PMID: 23307499»PubMed
 57. Algars M, Huang L, Von Holle AF ym. Binge eating and menstrual dysfunction. J Psychosom Res 2014;76:19-22 «PMID: 24360136»PubMed
 58. Hoffman ER, Zerwas SC, Bulik CM. Reproductive issues in anorexia nervosa. Expert Rev Obstet Gynecol 2011;6:403-414 «PMID: 22003362»PubMed
 59. Castro J, Lázaro L, Pons F ym. Predictors of bone mineral density reduction in adolescents with anorexia nervosa. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2000;39:1365-70 «PMID: 11068891»PubMed
 60. Abrams SA, Silber TJ, Esteban NV ym. Mineral balance and bone turnover in adolescents with anorexia nervosa. J Pediatr 1993;123:326-31 «PMID: 8345437»PubMed
 61. Pritts SD, Susman J. Diagnosis of eating disorders in primary care. Am Fam Physician 2003;67:297-304 «PMID: 12562151»PubMed
 62. Yeo M, Hughes E. Eating disorders - early identification in general practice. Aust Fam Physician 2011;40:108-11 «PMID: 21597510»PubMed
 63. Jones M, Völker U, Lock J ym. Family-based early intervention for anorexia nervosa. Eur Eat Disord Rev 2012;20:e137-43 «PMID: 22438094»PubMed
 64. Rosen DS, American Academy of Pediatrics Committee on Adolescence. Identification and management of eating disorders in children and adolescents. Pediatrics 2010;126:1240-53 «PMID: 21115584»PubMed
 65. Haines J, Ziyadeh NJ, Franko DL ym. Screening high school students for eating disorders: validity of brief behavioral and attitudinal measures. J Sch Health 2011;81:530-5 «PMID: 21831065»PubMed
 66. D'Souza CM, Forman SF, Austin SB. Follow-up evaluation of a high school eating disorders screening program: knowledge, awareness and self-referral. J Adolesc Health 2005;36:208-13 «PMID: 15737776»PubMed
 67. Gilbert N, Arcelus J, Cashmore R ym. Should I ask about eating? Patients' disclosure of eating disorder symptoms and help-seeking behaviour. Eur Eat Disord Rev 2012;20:80-5 «PMID: 21800399»PubMed
 68. Eisler I, Dare C, Russell GF ym. Family and individual therapy in anorexia nervosa. A 5-year follow-up. Arch Gen Psychiatry 1997;54:1025-30 «PMID: 9366659»PubMed
 69. Steinhausen HC. Outcome of eating disorders. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 2009;18:225-42 «PMID: 19014869»PubMed
 70. Heinicke BE, Paxton SJ, McLean SA ym. Internet-delivered targeted group intervention for body dissatisfaction and disordered eating in adolescent girls: a randomized controlled trial. J Abnorm Child Psychol 2007;35:379-91 «PMID: 17243014»PubMed
 71. Morgan JF, Reid F, Lacey JH. The SCOFF questionnaire: assessment of a new screening tool for eating disorders. BMJ 1999;319:1467-8 «PMID: 10582927»PubMed
 72. Luck AJ, Morgan JF, Reid F ym. The SCOFF questionnaire and clinical interview for eating disorders in general practice: comparative study. BMJ 2002;325:755-6 «PMID: 12364305»PubMed
 73. Hill LS, Reid F, Morgan JF ym. SCOFF, the development of an eating disorder screening questionnaire. Int J Eat Disord 2010;43:344-51 «PMID: 19343793»PubMed
 74. Hautala L, Alin J, Liuksila PR, Räihä H, Saarijärvi S. SCOFF-syömishäiriöseulan reliabiliteetti ja rakennevaliditeetti murrosikäisten koululaisten seulonnassa. Duodecim 2006;122:2137-44
 75. Völker U, Jacobi C, Barr Taylor C. Adaptation and evaluation of an Internet-based prevention program for eating disorders in a sample of women with subclinical eating disorder symptoms: a pilot study. Eat Weight Disord 2011;16:e270-3 «PMID: 22526132»PubMed
 76. Paxton SJ, McLean SA, Gollings EK ym. Comparison of face-to-face and internet interventions for body image and eating problems in adult women: an RCT. Int J Eat Disord 2007;40:692-704 «PMID: 17702020»PubMed
 77. Binge eating: Nature, assessment and treatment. Fairburn CG, Wilson GT. Guilford Press: New York 1993
 78. Frisch RE. The right weight: body fat, menarche and ovulation. Baillieres Clin Obstet Gynaecol 1990;4:419-39 «PMID: 2282736»PubMed
 79. Golden NH, Jacobson MS, Sterling WM ym. Treatment goal weight in adolescents with anorexia nervosa: use of BMI percentiles. Int J Eat Disord 2008;41:301-6 «PMID: 18176951»PubMed
 80. Modan-Moses D, Yaroslavsky A, Kochavi B ym. Linear growth and final height characteristics in adolescent females with anorexia nervosa. PLoS One 2012;7:e45504 «PMID: 23029058»PubMed
 81. Støving RK, Andries A, Brixen KT ym. Purging behavior in anorexia nervosa and eating disorder not otherwise specified: a retrospective cohort study. Psychiatry Res 2012;198:253-8 «PMID: 22410588»PubMed
 82. Bryant-Waugh R, Turner H, East P ym. Misuse of laxatives among adult outpatients with eating disorders: prevalence and profiles. Int J Eat Disord 2006;39:404-9 «PMID: 16528732»PubMed
 83. Cole TJ, Flegal KM, Nicholls D ym. Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey. BMJ 2007;335:194 «PMID: 17591624»PubMed
 84. Garn SM, Leonard WR, Hawthorne VM. Three limitations of the body mass index. Am J Clin Nutr 1986;44:996-7 «PMID: 3788846»PubMed
 85. Hebebrand J, Himmelmann GW, Heseker H ym. Use of percentiles for the body mass index in anorexia nervosa: diagnostic, epidemiological, and therapeutic considerations. Int J Eat Disord 1996;19:359-69 «PMID: 9156689»PubMed
 86. Saari A, Sankilampi U, Hannila ML ym. New Finnish growth references for children and adolescents aged 0 to 20 years: Length/height-for-age, weight-for-length/height, and body mass index-for-age. Ann Med 2011;43:235-48 «PMID: 20854213»PubMed
 87. Dunkel L, Saarelma O, Mustajoki P. Tietoa potilaalle: Lasten painoindeksi (ISO-BMI). Lääkärikirja Duodecim 27.1.2014
 88. Hudson LD, Nicholls DE, Lynn RM ym. Medical instability and growth of children and adolescents with early onset eating disorders. Arch Dis Child 2012;97:779-84 «PMID: 22685049»PubMed
 89. Fisher M, Golden NH, Katzman DK ym. Eating disorders in adolescents: a background paper. J Adolesc Health 1995;16:420-37 «PMID: 7669792»PubMed
 90. American Academy of Pediatrics. Committee on Adolescence. Identifying and treating eating disorders. Pediatrics 2003;111:204-11 «PMID: 12509579»PubMed
 91. Strumia R. Eating disorders and the skin. Clin Dermatol 2013;31:80-5 «PMID: 23245978»PubMed
 92. Practice guideline for the treatment of patients with eating disorders (revision). American Psychiatric Association Work Group on Eating Disorders. Am J Psychiatry 2000;157(Suppl 1):1-39 «PMID: 10642782»PubMed
 93. Herzog DB, Eddy KT. Diagnosis, Epidemiology, and Clinical Course of Eating Disrders. Kirjassa Clinical Manual of Eating Disorders. Yager J, Powers PS (toim.) American Psychiatric Publishing, Inc 2007
 94. Tanner JM. Normal growth and techniques of growth assessment. Clin Endocrinol Metab 1986;15:411-51 «PMID: 3533329»PubMed
 95. Gaudiani JL, Sabel AL, Mehler PS. Low prealbumin is a significant predictor of medical complications in severe anorexia nervosa. Int J Eat Disord 2014;47:148-56 «PMID: 24375513»PubMed
 96. Hudson JI, Lalonde JK, Coit CE ym. Longitudinal study of the diagnosis of components of the metabolic syndrome in individuals with binge-eating disorder. Am J Clin Nutr 2010;91:1568-73 «PMID: 20427731»PubMed
 97. Udo T, McKee SA, White MA ym. The factor structure of the metabolic syndrome in obese individuals with binge eating disorder. J Psychosom Res 2014;76:152-7 «PMID: 24439692»PubMed
 98. Van den Eynde F, Suda M, Broadbent H ym. Structural magnetic resonance imaging in eating disorders: a systematic review of voxel-based morphometry studies. Eur Eat Disord Rev 2012;20:94-105 «PMID: 22052722»PubMed
 99. Jáuregui-Lobera I. Electroencephalography in eating disorders. Neuropsychiatr Dis Treat 2012;8:1-11 «PMID: 22275841»PubMed
 100. Leiman M. [Research of effectiveness is a challenge in psychotherapy]. Duodecim 2004;120:2645-53 «PMID: 15656421»PubMed
 101. Garner DM. Eating disorder inventory 2. Professional manual. Odessa: Psychological Assessment Resources Inc 1991
 102. Fairburn CG. Cognitive behavior therapy and eating disorders. New York: The Guilford Press, 2008
 103. Gormally J, Black S, Daston S ym. The assessment of binge eating severity among obese persons. Addict Behav 1982;7:47-55 «PMID: 7080884»PubMed
 104. Bohn K, Doll HA, Cooper Z ym. The measurement of impairment due to eating disorder psychopathology. Behav Res Ther 2008;46:1105-10 «PMID: 18710699»PubMed
 105. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4. painos. Text Revision American Psychiatric Press, Washington 2000
 106. Garber AK, Michihata N, Hetnal K ym. A prospective examination of weight gain in hospitalized adolescents with anorexia nervosa on a recommended refeeding protocol. J Adolesc Health 2012;50:24-9 «PMID: 22188830»PubMed
 107. Walsh BT. The enigmatic persistence of anorexia nervosa. Am J Psychiatry 2013;170:477-84 «PMID: 23429750»PubMed
 108. Gowers SG, Clark A, Roberts C ym. Clinical effectiveness of treatments for anorexia nervosa in adolescents: randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2007;191:427-35 «PMID: 17978323»PubMed
 109. Ben-Tovim DI, Walker K, Gilchrist P ym. Outcome in patients with eating disorders: a 5-year study. Lancet 2001;357:1254-7 «PMID: 11418150»PubMed
 110. Durand MA, King M. Specialist treatment versus self-help for bulimia nervosa: a randomised controlled trial in general practice. Br J Gen Pract 2003;53:371-7 «PMID: 12830564»PubMed
 111. Pettersen G, Rosenvinge JH, Wynn R. Eating disorders and psychoeducation--patients' experiences of healing processes. Scand J Caring Sci 2011;25:12-8 «PMID: 20409067»PubMed
 112. Britt E, Hudson SM, Blampied NM. Motivational interviewing in health settings: a review. Patient Educ Couns 2004;53:147-55 «PMID: 15140454»PubMed
 113. Price-Evans K, Treasure J. The use of motivational interviewing in anorexia nervosa. Child Adolesc Mental Health 2011;16:65-70
 114. Knowles L, Anokhina A, Serpell L. Motivational interventions in the eating disorders: what is the evidence? Int J Eat Disord 2013;46:97-107 «PMID: 23001832»PubMed
 115. Rubak S, Sandbaek A, Lauritzen T ym. Motivational interviewing: a systematic review and meta-analysis. Br J Gen Pract 2005;55:305-12 «PMID: 15826439»PubMed
 116. Robin AL, Siegel PT, Koepke T ym. Family therapy versus individual therapy for adolescent females with anorexia nervosa. J Dev Behav Pediatr 1994;15:111-6 «PMID: 8034762»PubMed
 117. Thien V, Thomas A, Markin D ym. Pilot study of a graded exercise program for the treatment of anorexia nervosa. Int J Eat Disord 2000;28:101-6 «PMID: 10800019»PubMed
 118. Lynch FL, Striegel-Moore RH, Dickerson JF ym. Cost-effectiveness of guided self-help treatment for recurrent binge eating. J Consult Clin Psychol 2010;78:322-33 «PMID: 20515208»PubMed
 119. Hay PP, Bacaltchuk J, Stefano S ym. Psychological treatments for bulimia nervosa and binging. Cochrane Database Syst Rev 2009;(4):CD000562 «PMID: 19821271»PubMed
 120. Perkins SJ, Murphy R, Schmidt U ym. Self-help and guided self-help for eating disorders. Cochrane Database Syst Rev 2006;(3):CD004191 «PMID: 16856036»PubMed
 121. Wilson GT, Vitousek KM, Loeb KL. Stepped care treatment for eating disorders. J Consult Clin Psychol 2000;68:564-72 «PMID: 10965631»PubMed
 122. Allen S, Dalton WT. Treatment of eating disorders in primary care: a systematic review. J Health Psychol 2011;16:1165-76 «PMID: 21459921»PubMed
 123. Ljotsson B, Lundin C, Mitsell K ym. Remote treatment of bulimia nervosa and binge eating disorder: a randomized trial of Internet-assisted cognitive behavioural therapy. Behav Res Ther 2007;45:649-61 «PMID: 16899213»PubMed
 124. Marzola E, Nasser JA, Hashim SA ym. Nutritional rehabilitation in anorexia nervosa: review of the literature and implications for treatment. BMC Psychiatry 2013;13:290 «PMID: 24200367»PubMed
 125. Ozier AD, Henry BW, American Dietetic Association. Position of the American Dietetic Association: nutrition intervention in the treatment of eating disorders. J Am Diet Assoc 2011;111:1236-41 «PMID: 21802573»PubMed
 126. Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010. Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntokeskuksiin
 127. Suokas J, Muhonen, M, Viljanen R. Syömishäiriöiden tunnistaminen ja hoidon pääperiaatteet. Suom Lääkäril 2000;36:3557-64
 128. Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry. Kohti syömisen hallintaa – ohje syömishäiriöiden hoitoon. Dieettimedia Oy. Silverprint 2014
 129. Hart S, Russell J, Abraham S. Nutrition and dietetic practice in eating disorder management. J Hum Nutr Diet 2011;24:144-53 «PMID: 21332833»PubMed
 130. Schebendach JE, Mayer LE, Devlin MJ ym. Dietary energy density and diet variety as predictors of outcome in anorexia nervosa. Am J Clin Nutr 2008;87:810-6 «PMID: 18400701»PubMed
 131. Rigaud D, Verges B, Colas-Linhart N ym. Hormonal and psychological factors linked to the increased thermic effect of food in malnourished fasting anorexia nervosa. J Clin Endocrinol Metab 2007;92:1623-9 «PMID: 17341571»PubMed
 132. Ukkola O. Refeeding-oireyhtymä: salakavala yllättäjä aliravitsemuksen hoidossa. Duodecim 2007;123:807-11
 133. Marinella MA. Refeeding syndrome and hypophosphatemia. J Intensive Care Med 2005;20:155-9 «PMID: 15888903»PubMed
 134. Leclerc A, Turrini T, Sherwood K ym. Evaluation of a nutrition rehabilitation protocol in hospitalized adolescents with restrictive eating disorders. J Adolesc Health 2013;53:585-9 «PMID: 23891242»PubMed
 135. Rigaud D, Brondel L, Poupard AT ym. A randomized trial on the efficacy of a 2-month tube feeding regimen in anorexia nervosa: A 1-year follow-up study. Clin Nutr 2007;26:421-9 «PMID: 17499892»PubMed
 136. Rigaud DJ, Brayer V, Roblot A ym. Efficacy of tube feeding in binge-eating/vomiting patients: a 2-month randomized trial with 1-year follow-up. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2011;35:356-64 «PMID: 21527597»PubMed
 137. APA Practice Guideline. Treatment of Patients with Eating Disorders. http://psychiatryonline.org/guidelines.aspx
 138. NICE. Eating disorders: Core interventions in the treatment and management of anorexia nervosa, bulimia nervosa and related disorders: Clinical guideline 9. http://publications.nice.org.uk/eating-disorders-cg9
 139. Treasure J, Sepulveda AR, MacDonald P ym. The assessment of the family of people with eating disorders. Eur Eat Disord Rev 2008;16:247-55 «PMID: 18240125»PubMed
 140. Whitney J, Murphy T, Landau S ym. A practical comparison of two types of family intervention: an exploratory RCT of family day workshops and individual family work as a supplement to inpatient care for adults with anorexia nervosa. Eur Eat Disord Rev 2012;20:142-50 «PMID: 21732500»PubMed
 141. Whitney J, Currin L, Murray J ym. Family work in anorexia nervosa: a qualitative study of carers' experiences of two methods of family intervention. Eur Eat Disord Rev 2012;20:132-41 «PMID: 21732501»PubMed
 142. Herpertz-Dahlmann B, Schwarte R, Krei M ym. Day-patient treatment after short inpatient care versus continued inpatient treatment in adolescents with anorexia nervosa (ANDI): a multicentre, randomised, open-label, non-inferiority trial. Lancet 2014;383:1222-9 «PMID: 24439238»PubMed
 143. McFarland B, Heisel J, Badger K. Brief therapy in addictions: one answer to the mental health benefit gatekeeper. AAPPO J 1992;2:28-31 «PMID: 10171603»PubMed
 144. Fairburn CG, Beglin SJ. Eating Disorder Examination Questionnaire. Kirjassa: Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders. Fairburn CG (toim.) New York, Guilford, 2008
 145. Leichsenring F, Rabung S. Effectiveness of long-term psychodynamic psychotherapy: a meta-analysis. JAMA 2008;300:1551-65 «PMID: 18827212»PubMed
 146. Leichsenring F, Rabung S, Leibing E. The efficacy of short-term psychodynamic psychotherapy in specific psychiatric disorders: a meta-analysis. Arch Gen Psychiatry 2004;61:1208-16 «PMID: 15583112»PubMed
 147. Midgley N, Kennedy E. Psychodynamic psychotherapy for children and adolescents: a critical review of the evidence base. J Child Psychother 2011;37:232-60
 148. Keel PK, Haedt A. Evidence-based psychosocial treatments for eating problems and eating disorders. J Clin Child Adolesc Psychol 2008;37:39-61 «PMID: 18444053»PubMed
 149. Shapiro JR, Berkman ND, Brownley KA ym. Bulimia nervosa treatment: a systematic review of randomized controlled trials. Int J Eat Disord 2007;40:321-36 «PMID: 17370288»PubMed
 150. Yager J, Devlin MJ, Halmi KA ym. Guideline Watch (August 2012): Practice Guideline for the treatment of patients with eating disorders. 3. painos. APA practice guidelines
 151. Wilson GT, Wilfley DE, Agras WS ym. Psychological treatments of binge eating disorder. Arch Gen Psychiatry 2010;67:94-101 «PMID: 20048227»PubMed
 152. Iacovino JM, Gredysa DM, Altman M ym. Psychological treatments for binge eating disorder. Curr Psychiatry Rep 2012;14:432-46 «PMID: 22707016»PubMed
 153. Group CBT-E. Kirjassa: Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders. Fairburn CG (toim). London, Guilford Press 2008:242-3
 154. Bulik CM, Berkman ND, Brownley KA ym. Anorexia nervosa treatment: a systematic review of randomized controlled trials. Int J Eat Disord 2007;40:310-20 «PMID: 17370290»PubMed
 155. Chen E, Touyz SW, Beumont PJ ym. Comparison of group and individual cognitive-behavioral therapy for patients with bulimia nervosa. Int J Eat Disord 2003;33:241-54 «PMID: 12655619»PubMed
 156. Katzman MA, Bara-Carril N, Rabe-Hesketh S ym. A randomized controlled two-stage trial in the treatment of bulimia nervosa, comparing CBT versus motivational enhancement in Phase 1 followed by group versus individual CBT in Phase 2. Psychosom Med 2010;72:656-63 «PMID: 20668284»PubMed
 157. Couturier J, Kimber M, Szatmari P. Efficacy of family-based treatment for adolescents with eating disorders: a systematic review and meta-analysis. Int J Eat Disord 2013;46:3-11 «PMID: 22821753»PubMed
 158. Ellison R, Rhodes P, Madden S ym. Do the components of manualized family-based treatment for anorexia nervosa predict weight gain? Int J Eat Disord 2012;45:609-14 «PMID: 22270977»PubMed
 159. Le Grange D, Hoste RR, Lock J ym. Parental expressed emotion of adolescents with anorexia nervosa: outcome in family-based treatment. Int J Eat Disord 2011;44:731-4 «PMID: 22072411»PubMed
 160. Robinson AL, Strahan E, Girz L ym. 'I know I can help you': parental self-efficacy predicts adolescent outcomes in family-based therapy for eating disorders. Eur Eat Disord Rev 2013;21:108-14 «PMID: 22556060»PubMed
 161. le Grange D, Crosby RD, Rathouz PJ ym. A randomized controlled comparison of family-based treatment and supportive psychotherapy for adolescent bulimia nervosa. Arch Gen Psychiatry 2007;64:1049-56 «PMID: 17768270»PubMed
 162. Godart N, Berthoz S, Curt F ym. A randomized controlled trial of adjunctive family therapy and treatment as usual following inpatient treatment for anorexia nervosa adolescents. PLoS One 2012;7:e28249 «PMID: 22238574»PubMed
 163. Schmidt U, Lee S, Beecham J ym. A randomized controlled trial of family therapy and cognitive behavior therapy guided self-care for adolescents with bulimia nervosa and related disorders. Am J Psychiatry 2007;164:591-8 «PMID: 17403972»PubMed
 164. Zipfel S, Löwe B, Reas DL ym. Long-term prognosis in anorexia nervosa: lessons from a 21-year follow-up study. Lancet 2000;355:721-2 «PMID: 10703806»PubMed
 165. Probst M, Majeweski ML, Albertsen MN ym. Physiotherapy in patients with anorexia nervosa. Advances in Eating Disorders. Theory, Research and Practice. Routledge 2013
 166. Treasure J, Schmidt U, Hugo P. Mind the gap: service transition and interface problems for patients with eating disorders. Br J Psychiatry 2005;187:398-400 «PMID: 16260812»PubMed
 167. Wonderlich S, Mitchell JE, Crosby RD ym. Minimizing and treating chronicity in the eating disorders: a clinical overview. Int J Eat Disord 2012;45:467-75 «PMID: 22271525»PubMed
 168. Strober M. Managing the chronic, treatment-resistant patient with anorexia nervosa. Int J Eat Disord 2004;36:245-55 «PMID: 15478130»PubMed
 169. Long CG, Fitzgerald KA, Hollin CR. Treatment of chronic anorexia nervosa: a 4-year follow-up of adult patients treated in an acute inpatient setting. Clin Psychol Psychother 2012;19:1-13 «PMID: 21312315»PubMed
 170. Yager J, Powers PS (toim.) Clinical manual of eating disorders. Washington DC. American Psychiatric Publishing 2007
 171. Tierney S, Fox JR. Chronic anorexia nervosa: a Delphi study to explore practitioners' views. Int J Eat Disord 2009;42:62-7 «PMID: 18636544»PubMed
 172. Fedyszyn IE, Sullivan GB. Ethical re-evaluation of contemporary treatments for anorexia nervosa: Is an aspirational stance possible in practice? Austr Psychol 2009;42:198-211
 173. Williams KD, Dobney T, Geller J. Setting the eating disorder aside: an alternative model of care. Eur Eat Disord Rev 2010;18:90-6 «PMID: 20099264»PubMed
 174. Ratnasuriya RH, Eisler I, Szmukler GI ym. Anorexia nervosa: outcome and prognostic factors after 20 years. Br J Psychiatry 1991;158:495-502 «PMID: 2054565»PubMed
 175. Hebebrand J, Himmelmann GW, Herzog W ym. Prediction of low body weight at long-term follow-up in acute anorexia nervosa by low body weight at referral. Am J Psychiatry 1997;154:566-9 «PMID: 9090350»PubMed
 176. Rosling AM, Sparén P, Norring C ym. Mortality of eating disorders: a follow-up study of treatment in a specialist unit 1974-2000. Int J Eat Disord 2011;44:304-10 «PMID: 21472749»PubMed
 177. Aranha AC, Eduardo Cde P, Cordás TA. Eating disorders part II: clinical strategies for dental treatment. J Contemp Dent Pract 2008;9:89-96 «PMID: 18997921»PubMed
 178. Meczekalski B, Podfigurna-Stopa A, Katulski K. Long-term consequences of anorexia nervosa. Maturitas 2013;75:215-20 «PMID: 23706279»PubMed
 179. Cartwright MM. Eating disorder emergencies: understanding the medical complexities of the hospitalized eating disordered patient. Crit Care Nurs Clin North Am 2004;16:515-30 «PMID: 15571940»PubMed
 180. Suokas JT, Suvisaari JM, Gissler M ym. Mortality in eating disorders: a follow-up study of adult eating disorder patients treated in tertiary care, 1995-2010. Psychiatry Res 2013;210:1101-6 «PMID: 23958333»PubMed
 181. Arcelus J, Mitchell AJ, Wales J ym. Mortality rates in patients with anorexia nervosa and other eating disorders. A meta-analysis of 36 studies. Arch Gen Psychiatry 2011;68:724-31 «PMID: 21727255»PubMed
 182. Nielsen S, Emborg C, Mølbak AG. Mortality in concurrent type 1 diabetes and anorexia nervosa. Diabetes Care 2002;25:309-12 «PMID: 11815501»PubMed
 183. Harris EC, Barraclough B. Suicide as an outcome for mental disorders. A meta-analysis. Br J Psychiatry 1997;170:205-28 «PMID: 9229027»PubMed
 184. Papadopoulos FC, Ekbom A, Brandt L ym. Excess mortality, causes of death and prognostic factors in anorexia nervosa. Br J Psychiatry 2009;194:10-7 «PMID: 19118319»PubMed
 185. Löwe B, Zipfel S, Buchholz C ym. Long-term outcome of anorexia nervosa in a prospective 21-year follow-up study. Psychol Med 2001;31:881-90 «PMID: 11459385»PubMed
 186. Steinhausen HC. The outcome of anorexia nervosa in the 20th century. Am J Psychiatry 2002;159:1284-93 «PMID: 12153817»PubMed
 187. Wentz E, Gillberg IC, Anckarsäter H ym. Adolescent-onset anorexia nervosa: 18-year outcome. Br J Psychiatry 2009;194:168-74 «PMID: 19182181»PubMed
 188. Keski-Rahkonen A, Raevuori A, Bulik CM ym. Factors associated with recovery from anorexia nervosa: a population-based study. Int J Eat Disord 2014;47:117-23 «PMID: 24488835»PubMed
 189. Vestergaard P, Emborg C, Støving RK ym. Fractures in patients with anorexia nervosa, bulimia nervosa, and other eating disorders--a nationwide register study. Int J Eat Disord 2002;32:301-8 «PMID: 12210644»PubMed
 190. Harris EC, Barraclough B. Excess mortality of mental disorder. Br J Psychiatry 1998;173:11-53 «PMID: 9850203»PubMed
 191. Franko DL, Keshaviah A, Eddy KT ym. A longitudinal investigation of mortality in anorexia nervosa and bulimia nervosa. Am J Psychiatry 2013;170:917-25 «PMID: 23771148»PubMed
 192. Millar HR, Wardell F, Vyvyan JP ym. Anorexia nervosa mortality in Northeast Scotland, 1965-1999. Am J Psychiatry 2005;162:753-7 «PMID: 15800149»PubMed
 193. Reas DL, Kjelsås E, Heggestad T ym. Characteristics of anorexia nervosa-related deaths in Norway (1992-2000): data from the National Patient Register and the Causes of Death Register. Int J Eat Disord 2005;37:181-7 «PMID: 15822079»PubMed
 194. Herzog DB, Greenwood DN, Dorer DJ ym. Mortality in eating disorders: a descriptive study. Int J Eat Disord 2000;28:20-6 «PMID: 10800010»PubMed
 195. Keel PK, Dorer DJ, Eddy KT ym. Predictors of mortality in eating disorders. Arch Gen Psychiatry 2003;60:179-83 «PMID: 12578435»PubMed
 196. Deter HC, Schellberg D, Köpp W ym. Predictability of a favorable outcome in anorexia nervosa. Eur Psychiatry 2005;20:165-72 «PMID: 15797702»PubMed
 197. Fichter MM, Quadflieg N, Hedlund S. Twelve-year course and outcome predictors of anorexia nervosa. Int J Eat Disord 2006;39:87-100 «PMID: 16231345»PubMed
 198. Keel PK, Brown TA. Update on course and outcome in eating disorders. Int J Eat Disord 2010;43:195-204 «PMID: 20186717»PubMed
 199. Huas C, Caille A, Godart N ym. Factors predictive of ten-year mortality in severe anorexia nervosa patients. Acta Psychiatr Scand 2011;123:62-70 «PMID: 20958272»PubMed
 200. Keel PK, Mitchell JE. Outcome in bulimia nervosa. Am J Psychiatry 1997;154:313-21 «PMID: 9054777»PubMed
 201. Steinhausen HC, Weber S. The outcome of bulimia nervosa: findings from one-quarter century of research. Am J Psychiatry 2009;166:1331-41 «PMID: 19884225»PubMed
 202. Crow SJ, Peterson CB, Swanson SA ym. Increased mortality in bulimia nervosa and other eating disorders. Am J Psychiatry 2009;166:1342-6 «PMID: 19833789»PubMed
 203. Huas C, Godart N, Caille A ym. Mortality and its predictors in severe bulimia nervosa patients. Eur Eat Disord Rev 2013;21:15-9 «PMID: 22528211»PubMed
 204. Fichter MM, Quadflieg N. Twelve-year course and outcome of bulimia nervosa. Psychol Med 2004;34:1395-406 «PMID: 15724871»PubMed
 205. Berkman ND, Lohr KN, Bulik CM. Outcomes of eating disorders: a systematic review of the literature. Int J Eat Disord 2007;40:293-309 «PMID: 17370291»PubMed
 206. Fichter MM, Quadflieg N, Hedlund S. Long-term course of binge eating disorder and bulimia nervosa: relevance for nosology and diagnostic criteria. Int J Eat Disord 2008;41:577-86 «PMID: 18473335»PubMed
 207. Aila Gustafsson S, Edlund B, Kjellin L ym. Risk and protective factors for disturbed eating in adolescent girls - aspects of perfectionism and attitudes to eating and weight. Eur Eat Disord Rev 2009;17:380-9 «PMID: 19378349»PubMed
 208. Westerberg-Jacobson J, Edlund B, Ghaderi A. Risk and protective factors for disturbed eating: a 7-year longitudinal study of eating attitudes and psychological factors in adolescent girls and their parents. Eat Weight Disord 2010;15:e208-18 «PMID: 21406944»PubMed
 209. Ferreiro F, Seoane G, Senra C. Gender-related risk and protective factors for depressive symptoms and disordered eating in adolescence: a 4-year longitudinal study. J Youth Adolesc 2012;41:607-22 «PMID: 21965131»PubMed
 210. Pohjolainen V, Räsänen P, Roine RP ym. Cost-utility of treatment of bulimia nervosa. Int J Eat Disord 2010;43:596-602 «PMID: 19806609»PubMed
 211. Lönnqvist J, Heikkinen M, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.) Psykiatria. 9. painos. Kustannus Oy Duodecim 2011
 212. Agras WS, Walsh T, Fairburn CG ym. A multicenter comparison of cognitive-behavioral therapy and interpersonal psychotherapy for bulimia nervosa. Arch Gen Psychiatry 2000;57:459-66 «PMID: 10807486»PubMed
 213. Amemiya N, Takii M, Hata T ym. The outcome of Japanese anorexia nervosa patients treated with an inpatient therapy in an internal medicine unit. Eat Weight Disord 2012;17:e1-8 «PMID: 21997338»PubMed
 214. Arnold LM, McElroy SL, Hudson JI ym. A placebo-controlled, randomized trial of fluoxetine in the treatment of binge-eating disorder. J Clin Psychiatry 2002;63:1028-33 «PMID: 12444817»PubMed
 215. Attia E, Haiman C, Walsh BT ym. Does fluoxetine augment the inpatient treatment of anorexia nervosa? Am J Psychiatry 1998;155:548-51 «PMID: 9546003»PubMed
 216. Bacaltchuk J, Hay P. Antidepressants versus placebo for people with bulimia nervosa. Cochrane Database Syst Rev 2003;(4):CD003391 «PMID: 14583971»PubMed
 217. Bachrach LK, Guido D, Katzman D ym. Decreased bone density in adolescent girls with anorexia nervosa. Pediatrics 1990;86:440-7 «PMID: 2388792»PubMed
 218. Biller BM, Saxe V, Herzog DB ym. Mechanisms of osteoporosis in adult and adolescent women with anorexia nervosa. J Clin Endocrinol Metab 1989;68:548-54 «PMID: 2493036»PubMed
 219. Birmingham CL, Alothman AF, Goldner EM. Anorexia nervosa: refeeding and hypophosphatemia. Int J Eat Disord 1996;20:211-3 «PMID: 8863075»PubMed
 220. Bloch M, Ish-Shalom S, Greenman Y ym. Dehydroepiandrosterone treatment effects on weight, bone density, bone metabolism and mood in women suffering from anorexia nervosa-a pilot study. Psychiatry Res 2012;200:544-9 «PMID: 22858403»PubMed
 221. Boachie A, Goldfield GS, Spettigue W. Olanzapine use as an adjunctive treatment for hospitalized children with anorexia nervosa: case reports. Int J Eat Disord 2003;33:98-103 «PMID: 12474205»PubMed
 222. Brambilla F, Garcia CS, Fassino S ym. Olanzapine therapy in anorexia nervosa: psychobiological effects. Int Clin Psychopharmacol 2007;22:197-204 «PMID: 17519642»PubMed
 223. Bulik CM, Von Holle A, Siega-Riz AM ym. Birth outcomes in women with eating disorders in the Norwegian Mother and Child cohort study (MoBa). Int J Eat Disord 2009;42:9-18 «PMID: 18720472»PubMed
 224. Butryn ML, Juarascio A, Shaw J ym. Mindfulness and its relationship with eating disorders symptomatology in women receiving residential treatment. Eat Behav 2013;14:13-6 «PMID: 23265395»PubMed
 225. Carmichael KA, Carmichael DH. Bone metabolism and osteopenia in eating disorders. Medicine (Baltimore) 1995;74:254-67 «PMID: 7565066»PubMed
 226. Carruth BR, Skinner JD. Bone mineral status in adolescent girls: effects of eating disorders and exercise. J Adolesc Health 2000;26:322-9 «PMID: 10775824»PubMed
 227. Carter FA, Jordan J, McIntosh VV ym. The long-term efficacy of three psychotherapies for anorexia nervosa: a randomized, controlled trial. Int J Eat Disord 2011;44:647-54 «PMID: 21997429»PubMed
 228. Claudino AM, de Oliveira IR, Appolinario JC ym. Double-blind, randomized, placebo-controlled trial of topiramate plus cognitive-behavior therapy in binge-eating disorder. J Clin Psychiatry 2007;68:1324-32 «PMID: 17915969»PubMed
 229. Compare A, Callus E, Grossi E. Mindfulness trait, eating behaviours and body uneasiness: a case-control study of binge eating disorder. Eat Weight Disord 2012;17:e244-51 «PMID: 23047298»PubMed
 230. Corwin RL, Boan J, Peters KF ym. Baclofen reduces binge eating in a double-blind, placebo-controlled, crossover study. Behav Pharmacol 2012;23:616-25 «PMID: 22854310»PubMed
 231. Crow SJ, Agras WS, Crosby R ym. Eating disorder symptoms in pregnancy: a prospective study. Int J Eat Disord 2008;41:277-9 «PMID: 18027861»PubMed
 232. Davies KM, Pearson PH, Huseman CA ym. Reduced bone mineral in patients with eating disorders. Bone 1990;11:143-7 «PMID: 2390371»PubMed
 233. DeBar LL, Striegel-Moore RH, Wilson GT ym. Guided self-help treatment for recurrent binge eating: replication and extension. Psychiatr Serv 2011;62:367-73 «PMID: 21459987»PubMed
 234. Dempfle A, Herpertz-Dahlmann B, Timmesfeld N ym. Predictors of the resumption of menses in adolescent anorexia nervosa. BMC Psychiatry 2013;13:308 «PMID: 24238469»PubMed
 235. Dennis K, Le Grange D, Bremer J. Olanzapine use in adolescent anorexia nervosa. Eat Weight Disord 2006;11:e53-6 «PMID: 16809970»PubMed
 236. Devlin M, Goldfein JA, Petkova E ym. Cognitive behavioral therapy and fluoxetine as adjuncts to group behavioral therapy for binge eating disorder. Obes Res 2005;13:1077-88 «PMID: 15976151»PubMed
 237. Devlin MJ, Goldfein JA, Petkova E ym. Cognitive behavioral therapy and fluoxetine for binge eating disorder: two-year follow-up. Obesity (Silver Spring) 2007;15:1702-9 «PMID: 17636088»PubMed
 238. DiVasta AD, Feldman HA, Beck TJ ym. Does hormone replacement normalize bone geometry in adolescents with anorexia nervosa? J Bone Miner Res 2014;29:151-7 «PMID: 23744513»PubMed
 239. Divasta AD, Feldman HA, Giancaterino C ym. The effect of gonadal and adrenal steroid therapy on skeletal health in adolescents and young women with anorexia nervosa. Metabolism 2012;61:1010-20 «PMID: 22257645»PubMed
 240. Eisler I, Dare C, Hodes M ym. Family therapy for adolescent anorexia nervosa: the results of a controlled comparison of two family interventions. J Child Psychol Psychiatry 2000;41:727-36 «PMID: 11039685»PubMed
 241. Eisler I, Simic M, Russell GF ym. A randomised controlled treatment trial of two forms of family therapy in adolescent anorexia nervosa: a five-year follow-up. J Child Psychol Psychiatry 2007;48:552-60 «PMID: 17537071»PubMed
 242. Ferguson CP, La Via MC, Crossan PJ ym. Are serotonin selective reuptake inhibitors effective in underweight anorexia nervosa? Int J Eat Disord 1999;25:11-7 «PMID: 9924648»PubMed
 243. Fisman S, Steele M, Short J ym. Case study: anorexia nervosa and autistic disorder in an adolescent girl. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1996;35:937-40 «PMID: 8768355»PubMed
 244. Fittig E, Jacobi C, Backmund H ym. Effectiveness of day hospital treatment for anorexia nervosa and bulimia nervosa. Eur Eat Disord Rev 2008;16:341-51 «PMID: 18668700»PubMed
 245. Garfinkel PE, Walsh BT. Drug therapies. Kirjassa: Garner DM, Garfinkel PE (toim). Handbook of Treatment for Eating Disorders. 2. painos. New York: Guilford Press, 1997, s. 372-80
 246. Gentile MG, Manna GM, Ciceri R ym. Efficacy of inpatient treatment in severely malnourished anorexia nervosa patients. Eat Weight Disord 2008;13:191-7 «PMID: 19169075»PubMed
 247. Godsey J. The role of mindfulness based interventions in the treatment of obesity and eating disorders: an integrative review. Complement Ther Med 2013;21:430-9 «PMID: 23876574»PubMed
 248. Golden NH, Iglesias EA, Jacobson MS ym. Alendronate for the treatment of osteopenia in anorexia nervosa: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:3179-85 «PMID: 15784715»PubMed
 249. Golden NH, Jacobson MS, Schebendach J ym. Resumption of menses in anorexia nervosa. Arch Pediatr Adolesc Med 1997;151:16-21 «PMID: 9006523»PubMed
 250. Golden NH, Lanzkowsky L, Schebendach J ym. The effect of estrogen-progestin treatment on bone mineral density in anorexia nervosa. J Pediatr Adolesc Gynecol 2002;15:135-43 «PMID: 12106749»PubMed
 251. Goldstein M, Peters L, Baillie A ym. The effectiveness of a day program for the treatment of adolescent anorexia nervosa. Int J Eat Disord 2011;44:29-38 «PMID: 20063371»PubMed
 252. Grilo CM, Masheb RM, Wilson GT ym. Cognitive-behavioral therapy, behavioral weight loss, and sequential treatment for obese patients with binge-eating disorder: a randomized controlled trial. J Consult Clin Psychol 2011;79:675-85 «PMID: 21859185»PubMed
 253. Grilo CM, Masheb RM. A randomized controlled comparison of guided self-help cognitive behavioral therapy and behavioral weight loss for binge eating disorder. Behav Res Ther 2005;43:1509-25 «PMID: 16159592»PubMed
 254. Grinspoon S, Miller K, Coyle C ym. Severity of osteopenia in estrogen-deficient women with anorexia nervosa and hypothalamic amenorrhea. J Clin Endocrinol Metab 1999;84:2049-55 «PMID: 10372709»PubMed
 255. Grinspoon S, Thomas L, Miller K ym. Effects of recombinant human IGF-I and oral contraceptive administration on bone density in anorexia nervosa. J Clin Endocrinol Metab 2002;87:2883-91 «PMID: 12050268»PubMed
 256. Guerdjikova AI, McElroy SL, Kotwal R ym. High-dose escitalopram in the treatment of binge-eating disorder with obesity: a placebo-controlled monotherapy trial. Hum Psychopharmacol 2008;23:1-11 «PMID: 18058852»PubMed
 257. Guerdjikova AI, McElroy SL, Winstanley EL ym. Duloxetine in the treatment of binge eating disorder with depressive disorders: a placebo-controlled trial. Int J Eat Disord 2012;45:281-9 «PMID: 21744377»PubMed
 258. Haagensen AL, Feldman HA, Ringelheim J ym. Low prevalence of vitamin D deficiency among adolescents with anorexia nervosa. Osteoporos Int 2008;19:289-94 «PMID: 17924053»PubMed
 259. Hay PJ, Bacaltchuk J. Bulimia nervosa. Clin Evid (Online) 2008:12;1009 «PMID: 19450294»PubMed
 260. Hetrick S, Merry S, McKenzie J ym. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) for depressive disorders in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2007;(3):CD004851 «PMID: 17636776»PubMed
 261. Hilbert A, Bishop ME, Stein RI ym. Long-term efficacy of psychological treatments for binge eating disorder. Br J Psychiatry 2012;200:232-7 «PMID: 22282429»PubMed
 262. Holtkamp K, Konrad K, Kaiser N ym. A retrospective study of SSRI treatment in adolescent anorexia nervosa: insufficient evidence for efficacy. J Psychiatr Res 2005;39:303-10 «PMID: 15725429»PubMed
 263. Hoopes SP, Reimherr FW, Hedges DW ym. Treatment of bulimia nervosa with topiramate in a randomized, double-blind, placebo-controlled trial, part 1: improvement in binge and purge measures. J Clin Psychiatry 2003;64:1335-41 «PMID: 14658948»PubMed
 264. Howgate DJ, Graham SM, Leonidou A ym. Bone metabolism in anorexia nervosa: molecular pathways and current treatment modalities. Osteoporos Int 2013;24:407-21 «PMID: 22875459»PubMed
 265. Hudson JI, McElroy SL, Raymond NC ym. Fluvoxamine in the treatment of binge-eating disorder: a multicenter placebo-controlled, double-blind trial. Am J Psychiatry 1998;155:1756-62 «PMID: 9842788»PubMed
 266. Jagielska G, Wolanczyk T, Komender J ym. Bone mineral content and bone mineral density in adolescent girls with anorexia nervosa--a longitudinal study. Acta Psychiatr Scand 2001;104:131-7 «PMID: 11473507»PubMed
 267. Karlsson MK, Weigall SJ, Duan Y ym. Bone size and volumetric density in women with anorexia nervosa receiving estrogen replacement therapy and in women recovered from anorexia nervosa. J Clin Endocrinol Metab 2000;85:3177-82 «PMID: 10999805»PubMed
 268. Kaye WH, Nagata T, Weltzin TE ym. Double-blind placebo-controlled administration of fluoxetine in restricting- and restricting-purging-type anorexia nervosa. Biol Psychiatry 2001;49:644-52 «PMID: 11297722»PubMed
 269. Kaye WH, Weltzin TE, Hsu LK ym. An open trial of fluoxetine in patients with anorexia nervosa. J Clin Psychiatry 1991;52:464-71 «PMID: 1744064»PubMed
 270. Kennedy SH, Goldbloom DS. Current perspectives on drug therapies for anorexia nervosa and bulimia nervosa. Drugs 1991;41:367-77 «PMID: 1711444»PubMed
 271. Klibanski A, Biller BM, Schoenfeld DA ym. The effects of estrogen administration on trabecular bone loss in young women with anorexia nervosa. J Clin Endocrinol Metab 1995;80:898-904 «PMID: 7883849»PubMed
 272. Kohn MR, Golden NH, Shenker IR. Cardiac arrest and delirium: presentations of the refeeding syndrome in severely malnourished adolescents with anorexia nervosa. J Adolesc Health 1998;22:239-43 «PMID: 9502012»PubMed
 273. Kong S. Day treatment programme for patients with eating disorders: randomized controlled trial. J Adv Nurs 2005;51:5-14 «PMID: 15941455»PubMed
 274. Kristeller JL, Wolever RQ. Mindfulness-based eating awareness training for treating binge eating disorder: the conceptual foundation. Eat Disord 2011;19:49-61 «PMID: 21181579»PubMed
 275. Krüger S, Kennedy SH. Psychopharmacotherapy of anorexia nervosa, bulimia nervosa and binge-eating disorder. J Psychiatry Neurosci 2000;25:497-508 «PMID: 11109300»PubMed
 276. Legroux-Gerot I, Vignau J, Collier F ym. Factors influencing changes in bone mineral density in patients with anorexia nervosa-related osteoporosis: the effect of hormone replacement therapy. Calcif Tissue Int 2008;83:315-23 «PMID: 18836675»PubMed
 277. Leombruni P, Pierò A, Lavagnino L ym. A randomized, double-blind trial comparing sertraline and fluoxetine 6-month treatment in obese patients with Binge Eating Disorder. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2008;32:1599-605 «PMID: 18598735»PubMed
 278. Lock J, Agras WS, Bryson S ym. A comparison of short- and long-term family therapy for adolescent anorexia nervosa. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2005;44:632-9 «PMID: 15968231»PubMed
 279. Lock J, Couturier J, Agras WS. Comparison of long-term outcomes in adolescents with anorexia nervosa treated with family therapy. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2006;45:666-72 «PMID: 16721316»PubMed
 280. Lock J, Le Grange D, Agras WS ym. Randomized clinical trial comparing family-based treatment with adolescent-focused individual therapy for adolescents with anorexia nervosa. Arch Gen Psychiatry 2010;67:1025-32 «PMID: 20921118»PubMed
 281. Lucas AR, Melton LJ 3rd, Crowson CS ym. Long-term fracture risk among women with anorexia nervosa: a population-based cohort study. Mayo Clin Proc 1999;74:972-7 «PMID: 10918862»PubMed
 282. Malina A, Gaskill J, McConaha C ym. Olanzapine treatment of anorexia nervosa: a retrospective study. Int J Eat Disord 2003;33:234-7 «PMID: 12616591»PubMed
 283. Marcus MD, Wing RR, Ewing L ym. A double-blind, placebo-controlled trial of fluoxetine plus behavior modification in the treatment of obese binge-eaters and non-binge-eaters. Am J Psychiatry 1990;147:876-81 «PMID: 2192563»PubMed
 284. Marek RJ, Ben-Porath DD, Federici A ym. Targeting premeal anxiety in eating disordered clients and normal controls: a preliminary investigation into the use of mindful eating vs. distraction during food exposure. Int J Eat Disord 2013;46:582-5 «PMID: 23737387»PubMed
 285. McElroy SL, Arnold LM, Shapira NA ym. Topiramate in the treatment of binge eating disorder associated with obesity: a randomized, placebo-controlled trial. Am J Psychiatry 2003;160:255-61 «PMID: 12562571»PubMed
 286. McElroy SL, Casuto LS, Nelson EB ym. Placebo-controlled trial of sertraline in the treatment of binge eating disorder. Am J Psychiatry 2000;157:1004-6 «PMID: 10831483»PubMed
 287. McElroy SL, Guerdjikova A, Kotwal R ym. Atomoxetine in the treatment of binge-eating disorder: a randomized placebo-controlled trial. J Clin Psychiatry 2007;68:390-8 «PMID: 17388708»PubMed
 288. McElroy SL, Hudson JI, Capece JA ym. Topiramate for the treatment of binge eating disorder associated with obesity: a placebo-controlled study. Biol Psychiatry 2007;61:1039-48 «PMID: 17258690»PubMed
 289. McElroy SL, Hudson JI, Malhotra S ym. Citalopram in the treatment of binge-eating disorder: a placebo-controlled trial. J Clin Psychiatry 2003;64:807-13 «PMID: 12934982»PubMed
 290. McIntosh VV, Jordan J, Carter FA ym. Three psychotherapies for anorexia nervosa: a randomized, controlled trial. Am J Psychiatry 2005;162:741-7 «PMID: 15800147»PubMed
 291. McKnight RF, Park RJ. Atypical antipsychotics and anorexia nervosa: a review. Eur Eat Disord Rev 2010;18:10-21 «PMID: 20054875»PubMed
 292. Mehler C, Wewetzer C, Schulze U ym. Olanzapine in children and adolescents with chronic anorexia nervosa. A study of five cases. Eur Child Adolesc Psychiatry 2001;10:151-7 «PMID: 11469288»PubMed
 293. Mehler PS, MacKenzie TD. Treatment of osteopenia and osteoporosis in anorexia nervosa: a systematic review of the literature. Int J Eat Disord 2009;42:195-201 «PMID: 18951456»PubMed
 294. Micali N, Treasure J, Simonoff E. Eating disorders symptoms in pregnancy: a longitudinal study of women with recent and past eating disorders and obesity. J Psychosom Res 2007;63:297-303 «PMID: 17719368»PubMed
 295. Miller KK, Grieco KA, Klibanski A. Testosterone administration in women with anorexia nervosa. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:1428-33 «PMID: 15613421»PubMed
 296. Miller KK, Lawson EA, Mathur V ym. Androgens in women with anorexia nervosa and normal-weight women with hypothalamic amenorrhea. J Clin Endocrinol Metab 2007;92:1334-9 «PMID: 17284620»PubMed
 297. Miller KK, Lee EE, Lawson EA ym. Determinants of skeletal loss and recovery in anorexia nervosa. J Clin Endocrinol Metab 2006;91:2931-7 «PMID: 16735492»PubMed
 298. Miller KK, Meenaghan E, Lawson EA ym. Effects of risedronate and low-dose transdermal testosterone on bone mineral density in women with anorexia nervosa: a randomized, placebo-controlled study. J Clin Endocrinol Metab 2011;96:2081-8 «PMID: 21525157»PubMed
 299. Misra M, Katzman D, Miller KK ym. Physiologic estrogen replacement increases bone density in adolescent girls with anorexia nervosa. J Bone Miner Res 2011;26:2430-8 «PMID: 21698665»PubMed
 300. Misra M, Klibanski A. Anorexia nervosa and osteoporosis. Rev Endocr Metab Disord 2006;7:91-9 «PMID: 16972186»PubMed
 301. Misra M, Klibanski A. Bone health in anorexia nervosa. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2011;18:376-82 «PMID: 21897220»PubMed
 302. Misra M, Prabhakaran R, Miller KK ym. Weight gain and restoration of menses as predictors of bone mineral density change in adolescent girls with anorexia nervosa-1. J Clin Endocrinol Metab 2008;93:1231-7 «PMID: 18089702»PubMed
 303. Misra M, Tsai P, Anderson EJ ym. Nutrient intake in community-dwelling adolescent girls with anorexia nervosa and in healthy adolescents. Am J Clin Nutr 2006;84:698-706 «PMID: 17023694»PubMed
 304. Mondraty N, Birmingham CL, Touyz S ym. Randomized controlled trial of olanzapine in the treatment of cognitions in anorexia nervosa. Australas Psychiatry 2005;13:72-5 «PMID: 15777417»PubMed
 305. Munsch S, Biedert E, Meyer A ym. A randomized comparison of cognitive behavioral therapy and behavioral weight loss treatment for overweight individuals with binge eating disorder. Int J Eat Disord 2007;40:102-13 «PMID: 17089420»PubMed
 306. Naessén S, Carlström K, Glant R ym. Bone mineral density in bulimic women--influence of endocrine factors and previous anorexia. Eur J Endocrinol 2006;155:245-51 «PMID: 16868137»PubMed
 307. Nakahara T, Nagai N, Tanaka M ym. The effects of bone therapy on tibial bone loss in young women with anorexia nervosa. Int J Eat Disord 2006;39:20-6 «PMID: 16231362»PubMed
 308. Nauta H, Hospers H, Kok G, Jansen A. A comparison between a cognitive and a behavioral treatment for obese binge eaters and obese non-binge eaters. Behav Ther 2000;31:441-61
 309. Newman-Toker J. Risperidone in anorexia nervosa. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2000;39:941-2 «PMID: 10939220»PubMed
 310. Ng LW, Ng DP, Wong WP. Is supervised exercise training safe in patients with anorexia nervosa? A meta-analysis. Physiotherapy 2013;99:1-11 «PMID: 23219634»PubMed
 311. Nickel C, Tritt K, Muehlbacher M ym. Topiramate treatment in bulimia nervosa patients: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Int J Eat Disord 2005;38:295-300 «PMID: 16231337»PubMed
 312. Ornstein RM, Lane-Loney SE, Hollenbeak CS. Clinical outcomes of a novel, family-centered partial hospitalization program for young patients with eating disorders. Eat Weight Disord 2012;17:e170-7 «PMID: 23086252»PubMed
 313. Pasternak Y, Weintraub AY, Shoham-Vardi I ym. Obstetric and perinatal outcomes in women with eating disorders. J Womens Health (Larchmt) 2012;21:61-5 «PMID: 22047098»PubMed
 314. Perry L, Morgan J, Reid F ym. Screening for symptoms of eating disorders: reliability of the SCOFF screening tool with written compared to oral delivery. Int J Eat Disord 2002;32:466-72 «PMID: 12386911»PubMed
 315. Peterson CB, Mitchell JE, Crow SJ ym. The efficacy of self-help group treatment and therapist-led group treatment for binge eating disorder. Am J Psychiatry 2009;166:1347-54 «PMID: 19884223»PubMed
 316. Poulsen S, Lunn S, Daniel SI ym. A randomized controlled trial of psychoanalytic psychotherapy or cognitive-behavioral therapy for bulimia nervosa. Am J Psychiatry 2014;171:109-16 «PMID: 24275909»PubMed
 317. Powers PS, Bannon Y, Eubanks R ym. Quetiapine in anorexia nervosa patients: an open label outpatient pilot study. Int J Eat Disord 2007;40:21-6 «PMID: 16927383»PubMed
 318. Powers PS, Santana CA, Bannon YS. Olanzapine in the treatment of anorexia nervosa: an open label trial. Int J Eat Disord 2002;32:146-54 «PMID: 12210656»PubMed
 319. Pratt BM, Woolfenden SR. Interventions for preventing eating disorders in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2002;(2):CD002891[Last assessed as up-to-date: 2 September 2004]. «PMID: 12076457»PubMed.
 320. Reas DL, Grilo CM. Review and meta-analysis of pharmacotherapy for binge-eating disorder. Obesity (Silver Spring) 2008;16:2024-38 «PMID: 19186327»PubMed
 321. Ricca V, Mannucci E, Mezzani B ym. Fluoxetine and fluvoxamine combined with individual cognitive-behaviour therapy in binge eating disorder: a one-year follow-up study. Psychother Psychosom 2001;70:298-306 «PMID: 11598429»PubMed
 322. Rigotti NA, Neer RM, Skates SJ ym. The clinical course of osteoporosis in anorexia nervosa. A longitudinal study of cortical bone mass. JAMA 1991;265:1133-8 «PMID: 1995999»PubMed
 323. Russell GF, Szmukler GI, Dare C ym. An evaluation of family therapy in anorexia nervosa and bulimia nervosa. Arch Gen Psychiatry 1987;44:1047-56 «PMID: 3318754»PubMed
 324. Safer DL, Robinson AH, Jo B. Outcome from a randomized controlled trial of group therapy for binge eating disorder: comparing dialectical behavior therapy adapted for binge eating to an active comparison group therapy. Behav Ther 2010;41:106-20 «PMID: 20171332»PubMed
 325. Salisbury JJ, Mitchell JE. Bone mineral density and anorexia nervosa in women. Am J Psychiatry 1991;148:768-74 «PMID: 2035719»PubMed
 326. Seeman E, Szmukler GI, Formica C ym. Osteoporosis in anorexia nervosa: the influence of peak bone density, bone loss, oral contraceptive use, and exercise. J Bone Miner Res 1992;7:1467-74 «PMID: 1481732»PubMed
 327. Shomento SH, Kreipe RE. Menstruation and fertility following anorexia nervosa. Adolesc Pediatr Gynecol 1994;7:142-6
 328. Sojcher R, Gould Fogerite S, Perlman A. Evidence and potential mechanisms for mindfulness practices and energy psychology for obesity and binge-eating disorder. Explore (NY) 2012;8:271-6 «PMID: 22938745»PubMed
 329. Stice E, Rohde P, Shaw H et al. (a). Efficacy trial of a selective prevention program targeting both eating disorder symptoms and unhealthy weight gain among female college students. J Consult Clin Psychol 2012;80(1):164-70. «PMID: 22122289»PubMed
 330. Stice E, Rohde P, Shaw H et al. (b). Efficacy trial of a selective prevention program targeting both eating disorders and obesity among female college students: 1- and 2-year follow-up effects. J Consult Clin Psychol 2013;81(1):183-9. «PMID: 23231574»PubMed
 331. Striegel-Moore RH, Wilson GT, DeBar L ym. Cognitive behavioral guided self-help for the treatment of recurrent binge eating. J Consult Clin Psychol 2010;78:312-21 «PMID: 20515207»PubMed
 332. Strober M, Freeman R, DeAntonio M ym. Does adjunctive fluoxetine influence the post-hospital course of restrictor-type anorexia nervosa? A 24-month prospective, longitudinal followup and comparison with historical controls. Psychopharmacol Bull 1997;33:425-31 «PMID: 9550888»PubMed
 333. Strokosch GR, Friedman AJ, Wu SC ym. Effects of an oral contraceptive (norgestimate/ethinyl estradiol) on bone mineral density in adolescent females with anorexia nervosa: a double-blind, placebo-controlled study. J Adolesc Health 2006;39:819-27 «PMID: 17116511»PubMed
 334. Sundgot-Borgen J, Bahr R, Falch JA ym. Normal bone mass in bulimic women. J Clin Endocrinol Metab 1998;83:3144-9 «PMID: 9745417»PubMed
 335. Telch CF, Agras WS, Linehan MM. Dialectical behavior therapy for binge eating disorder. J Consult Clin Psychol 2001;69:1061-5 «PMID: 11777110»PubMed
 336. Vancampfort D, Vanderlinden J, De Hert M ym. A systematic review of physical therapy interventions for patients with anorexia and bulemia nervosa. Disabil Rehabil 2014;36:628-34 «PMID: 23826882»PubMed
 337. Walsh BT, Kaplan AS, Attia E ym. Fluoxetine after weight restoration in anorexia nervosa: a randomized controlled trial. JAMA 2006;295:2605-12 «PMID: 16772623»PubMed
 338. Walsh BT. Pharmacotherapy of eating disorders. Kirjassa: Brownell KD, Fairburn CG, toim. Eating Disorders and Obesity. New York: The Guilford Press 1995, 313-7
 339. Wanden-Berghe RG, Sanz-Valero J, Wanden-Berghe C. The application of mindfulness to eating disorders treatment: a systematic review. Eat Disord 2011;19:34-48 «PMID: 21181578»PubMed
 340. Wilfley DE, Welch RR, Stein RI ym. A randomized comparison of group cognitive-behavioral therapy and group interpersonal psychotherapy for the treatment of overweight individuals with binge-eating disorder. Arch Gen Psychiatry 2002;59:713-21 «PMID: 12150647»PubMed
 341. Vocks S, Tuschen-Caffier B, Pietrowsky R ym. Meta-analysis of the effectiveness of psychological and pharmacological treatments for binge eating disorder. Int J Eat Disord 2010;43:205-17 «PMID: 19402028»PubMed
 342. Woolhouse H, Knowles A, Crafti N. Adding mindfulness to CBT programs for binge eating: a mixed-methods evaluation. Eat Disord 2012;20:321-39 «PMID: 22703573»PubMed
 343. Zeeck A, Weber S, Sandholz A ym. Inpatient versus day clinic treatment for bulimia nervosa: a randomized trial. Psychother Psychosom 2009;78:152-60 «PMID: 19270470»PubMed
 344. Zipfel S, Wild B, Groß G ym. Focal psychodynamic therapy, cognitive behaviour therapy, and optimised treatment as usual in outpatients with anorexia nervosa (ANTOP study): randomised controlled trial. Lancet 2014;383:127-37 «PMID: 24131861»PubMed
 345. Bacaltchuk J, Hay P, Trefiglio R. Antidepressants versus psychological treatments and their combination for bulimia nervosa. Cochrane Database Syst Rev 2001;(4):CD003385 «PMID: 11687197»PubMed
 346. Castro J, Lazaro L, Pons F ym. Adolescent anorexia nervosa: the catch-up effect in bone mineral density after recovery. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2001;40:1215-21 «PMID: 11589535»PubMed
 347. Claudino AM, Hay P, Lima MS ym. Antidepressants for anorexia nervosa. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD004365 «PMID: 16437485»PubMed

A

Ahmimisen ja oksentelun vähentäminen masennuslääkkeillä

Ahmimishäiriöissä masennuslääkkeiden on osoitettu vähentävän keskeisimpiä oireita eli ahmimista ja oksentelua. Hoitomyöntyvyys on fluoksetiinia käytettäessä ollut parempi kuin trisyklisillä masennuslääkkeillä.

A

Bisfosfanaattien käyttö laihuushäiriöiden luukadon hoidossa

Bisfosfonaattihoito parantaa luuntiheyttä laihuushäiriöpotilailla, mutta hoidon merkityksestä murtumien ehkäisyssä ja hoidon turvallisuudesta ei ole riittävästi tietoa.

A

Kognitiivis-behavioraaliseen terapiaan perustuva itsehoito ahmintahäiriön (BED) hoidossa

Kognitiivis-behavioraaliseen terapiaan perustuva itsenäinen tai ohjattu itsehoito ilmeisesti vähentää ahmimista ja muita syömishäiriöoireita verrattuna tavanomaiseen hoitoon, hoitoa saamattomiin tai painonhallintaohjelmaan osallistuneisiin.

A

Luukato laihuushäiriössä

Merkittävällä osalla laihuushäiriöpotilaista luuntiheys on alentunut ja murtumariski lisääntynyt.

A

Ryhmämuotoinen interpersoonallinen terapia (IPT) ahmintahäiriön hoidossa

Ryhmämuotoinen interpersoonallinen terapia (IPT) ja kognitiivis-behavioraalinen terapia (KBT) ovat yhtä tehokkaita vähentämään ahmintojen määrää ja syömishäiriön muita oireita yhden, kahden ja neljän vuoden seurannassa.

A

SCOFF-kysely syömishäiriön seulonnassa

SCOFF-kyselyssä syömishäiriöiden seulontatestinä raja-arvolla 2/5 myönteistä vastausta on sensitiivisyys laihuushäiriölle ja ahmimishäiriölle 100 % ja epätyypillisille syömishäiriöille noin 85 %.

B

Ahmintahäiriön (BED) lääkehoito ja lääkehoidon ja psykoterapian yhdistäminen

Lääkehoito saattaa hieman vähentää ahmintaa lyhytaikaisesti lumeeseen verrattuna, mutta ei paranna psykoterapian tehoa ahmintahäiriön hoidossa.

B

Hormonikorvaushoito laihuushäiriöön liittyvässä luukadossa

Postpubertaalisilla tytöillä fysiologinen transdermaalinen estrogeenikorvaushoito saattaisi olla tehokas selkärangan ja lonkan luukadon estossa. Sen sijaan ehkäisypillerin käytöstä voi olla haittaa luuntiheyden kannalta.

B

Kognitiivinen psykoterapia tai odottaminen ahmimishäiriön ja bulimisten oireiden hoidossa

Kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia ilmeisesti vähentää ahmintaa ja oksentelua tehokkaammin kuin hoidon odottaminen.

B

Kognitiivis-behavioraalinen itsehoito toistuvan ahminnan hoidossa

Kognitiivis-behavioraaliseen terapiaan (KBT) pohjautuva itsenäinen tai ohjattu itsehoito saattaa vähentää toistuvaa ahmintaa aikuisilla verrattuna tavanomaiseen hoitoon tai hoitoa saamattomiin.

B

Kognitiivis-behavioraalinen käyttäytymisterapia ahmintahäiriön (BED) hoidossa

Kognitiivis-behavioraalinen terapia (KBT) ilmeisesti vähentää ahmintoja ja muita syömishäiriöoireita ahmintahäiriössä enemmän verrattuna hoitoa saamattomiin.

B

Kognitiivis-behavioraalisen, psykodynaamisen ja interpersoonallisen terapian sekä tavanomaisen hoidon teho laihuushäiriön hoidossa

Mikään yksittäinen yksilöterapiamuoto ei ilmeisesti ole muita parempi aikuisten laihuushäiriöpotilaiden avohoidossa.

B

Kuukautishäiriöiden ennuste laihuushäiriössä

Laihuushäiriössä kuukautiset palautuvat kuuden kuukauden sisällä 80–90 %:lla potilaista, jotka saavuttavat 90 % ihannepainosta.

B

Kuukautishäiriöiden ja lapsettomuusongelmien esiintyminen laihuus- ja ahmimishäiriöissä

Laihuus- ja ahmimishäiriössä kuukautishäiriöt ja lapsettomuusongelmat ovat tavallisia. Syömishäiriötä sairastava jää useammin lapsettomaksi, ja lopullinen lapsiluku jää pienemmäksi kuin väestössä.

B

Masennuslääkkeet ja psykoterapia ahmimishäiriöissä

Antidepressiivisestä lääkehoidosta on hyötyä psykoterapeuttisen (kognitiivis-behavioraalisen) hoidon lisänä yli 18-vuotiaiden ahmimishäiriöpotilaiden hoidossa.

B

Masennuslääkkeet laihuushäiriössä

Masennuslääkkeistä ei liene apua laihuushäiriöpotilaan ravitsemustilan korjaamisessa hoidon alkuvaiheessa.

B

Painon ja kuukautiskierron sekä luuntiheyden palautuminen

Painon ja kuukautiskierron palautuminen lienevät tärkeimmät tekijät luuntiheyden palautumisen kannalta.

B

Perhepohjainen hoito (FBT) ja yksilökeskeinen terapia (AFT) nuorten laihuushäiriön hoidossa

Perhepohjainen hoito (FBT) on ilmeisesti 12–18-vuotiaille laihuushäiriötä sairastaville nuorille 12 kuukauden seurannassa tehokkaampaa kuin yksilökeskeinen terapia (AFT).

B

Raskauden vaikutus syömishäiriöihin

Yleensä syömishäiriöt jatkuvat lievempinä raskauden aikana, mutta yli puolella palautuvat entiselleen synnytyksen jälkeen.

B

Ryhmämuotoinen kognitiivis-behavioraalinen terapia (KBT) ahmintahäiriön (BED) hoidossa

Ryhmämuotoinen kognitiivis-behavioraalinen terapia saattaa vähentää lyhyellä aikavälillä ahmintojen määrää enemmän verrattuna painonhallintaohjelmaa seuranneisiin, mutta 12 kuukauden seurannassa KBT ei ilmeisesti eroa painonhallintaohjelmasta ahmintojen vähentämisessä.

B

Syömishäiriöiden vaikutus raskauden kulkuun

Syömishäiriöt altistavat suurempaan riskiin keskenmenoihin, ei-toivottuihin raskauksiin ja keskeytyksiin.

C

Ahmimishäiriön hoito topiramaatilla

Topiramaatti saattaa vähentää ahmimista ja oksentamista aikuisilla ahmimishäiriötä sairastavilla potilailla lumeeseen verrattuna.

C

Ahmintahäiriön (BED) hoito fluoksetiinilla

Fluoksetiini saattaa hieman vähentää ahmintapäivien määrää aikuisilla ahmintahäiriötä sairastavilla lumeeseen verrattuna.

C

Ahmintahäiriön (BED) hoito topiramaatilla

Topiramaatti saattaa vähentää ahmintapäivien ja -episodien määrää aikuisilla ylipainoisilla ahmintahäiriötä sairastavilla potilailla lumeeseen verrattuna.

C

Androgeenien merkitys laihuushäiriöpotilailla

Androgeenitasot ovat AN-potilailla matalammat kuin terveillä kontrolleilla, ja niiden pitoisuus korreloituu luuntiheyteen. Androgeenihoito saattaa parantaa laihuushäiriötä sairastavien naisten mielialaa ja luuntiheyttä, mutta tieto pitkäaikaishoidon vaikutuksista puuttuu.

C

Atyyppiset antipsykootit laihuushäiriön hoidossa

Atyyppiset antipsykootit eivät näytä aiheuttavan painon nousua laihuushäiriön hoidossa, mutta saattavat vähentää laihuushäiriötä sairastavan potilaan ahdistuneisuutta, psykoottistyyppistä ajattelua ja pakko-oireita.

C

Fluvoksamiini ahmintahäiriön (BED) hoidossa

Fluvoksamiini saattaa vähentää ahmintaa aikuisilla ahmintahäiriötä sairastavilla potilailla lumeeseen verrattuna.

C

Fluvoksamiini tai fluoksetiini yhdistettynä kognitiivis-behavioraaliseen yksilöterapiaan (KBT) ahmintahäiriön (BED) hoidossa

Fluvoksamiini tai fluoksetiini eivät näytä lisäävän kognitiivis-behavioraalisen yksilöterapian (KBT) tehoa ahmintahäiriön hoidossa.

C

Interventions for preventing eating disorders in children, adolescents ja young women

Intervention programs for preventing eating disorders in children, adolescents and young women may have some limited effect on eating disorder symptoms compared with usual care.

C

Kognitiivinen psykoterapia ahmimishäiriön ja bulimisten oireiden hoidossa

Kognitiivis-behavioraalisen psykoterapian tehosta ahminnan ja oksentelun hoidossa muihin terapioihin verrattuna on ristiriitaista tietoa.

C

Laihuushäiriöön liittyvän amenorrean keston vaikutus luukatoon

Laihuushäiriössä amenorrean kesto sekä laihuuden aste ja kesto näyttävät korreloituvan positiivisesti luukadon asteeseen.

C

Liikuntainterventiot ja fysioterapia laihuus- ja ahmimishäiriötä sairastavilla potilailla

Ohjatut fysioterapeuttiset interventiot saattavat vähentää masennus- ja syömishäiriöoireita laihuus- ja ahmimishäiriötä sairastavilla.

C

Luuntiheys ahmimishäiriössä

Ahmimishäiriö ilman laihuushäiriötä ei vaikuttane luuntiheyteen.

C

Mindfulness-harjoitteluun pohjautuvien menetelmien lisääminen osaksi syömishäiriöiden hoitoa

Tietoisuustaitojen tai hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoittelemisen (mindfulness) lisääminen osaksi syömishäiriötä sairastavien potilaiden hoitoa saattaa lieventää ahdistuneisuutta ja edistää toipumista.

C

Mindfulness-menetelmä (hyväksyvä tietoinen läsnäolo, tietoisuustaidot) syömishäiriöiden hoidossa

Tietoisuustaitojen harjoitteleminen saattaa edistää ahmintahäiriötä sairastavien potilaiden toipumista.

C

Ohjatun liikuntaharjoittelun turvallisuus laihuushäiriötä sairastavilla

Ohjattu liikuntaharjoittelu on ilmeisesti turvallista laihuushäiriötä sairastavilla eikä näytä vaikuttavan haitallisesti valikoituihin antropometrisiin, fysiologisiin tai psykologisiin mittareihin.

C

Perhe- ja yksilöterapian vertailu nuoruusikäisten laihuushäiriöisten potilaiden hoidossa

Systeemistyyppinen perheterapia saattaa olla alle 18-vuotiaille nuorille laihuushäiriötä sairastaville tehokkaampaa kuin yksilöhoito.

C

Perheterapian pituus lasten ja nuorten laihuushäiriön hoidossa

Nuorten 12–18-vuotiaiden laihuushäiriötä sairastavien hoidossa lyhytkestoinen (6 kuukauden) perheterapia saattaa olla yhtä tehokas kuin pitkäkestoinen (12 kuukauden) perheterapia.

C

Perheterapian toteutus lasten ja nuorten laihuushäiriön hoidossa

Sekä koko perheen yhteinen terapia (conjoint family therapy, CFT) että perheen vanhemmille ja potilaalle erikseen annettu perheterapia (separated family therapy, SFT) saattavat olla yhtä tehokkaita laihuushäiriön hoidossa teini-ikäisillä.

C

Ravitsemustilan korjaus laihuushäiriössä

Painon ollessa hyvin alhainen (alle 70 % iän mukaisesta keskipainosta) ravitsemustilan korjauksen tulee tapahtua alkuun riittävän hitaasti, jotta vältytään kardiovaskulaarisilta ongelmilta ja niin sanotulta refeeding-oireyhtymältä. Seerumin fosforipitoisuuden seurantaa suositellaan.

C

Ryhmämuotoinen dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) ahmintahäiriön hoidossa

Ryhmämuotoinen dialektinen käyttäytymisterapia saattaa vähentää ahmintoja ja muita syömishäiriöoireita verrattuna epäspesifiseen terapiaan tai hoitoa saamattomiin.

C

Sertraliini ahmintahäiriön (BED) hoidossa

Sertraliini saattaa hieman vähentää ahmintakertojen määrää ahmintahäiriötä sairastavalla aikuisella lumeeseen verrattuna.

C

Sitalopraami/essitalopraami ahmintahäiriön (BED) hoidossa

Sitalopraami/essitalopraami saattaa vähentää ahmintaa aikuisilla ahmintahäiriötä sairastavilla potilailla lumeeseen verrattuna.

D

Ahmintahäiriön (BED) hoito atomoksetiinilla

Atomoksetiini saattaa hieman vähentää ahmintaa ahmintahäiriötä sairastavilla aikuisilla potilailla lumeeseen verrattuna.

D

Ahmintahäiriön (BED) hoito baklofeenilla

Baklofeeni saattaa mahdollisesti vähentää ahmintaa ahmintahäiriötä sairastavilla aikuisilla potilailla lumeeseen verrattuna.

D

Aikuisten päiväsairaalahoito syömishäiriöissä

Päiväsairaalahoidon tehosta syömishäriöiden hoidossa ei ole vakuuttavaa tutkimusnäyttöä aikuisilla.

D

Bentsodiatsepiinit ruokailuun liittyvän ahdistuksen hallinnassa

Lyhytvaikutteisen bentsodiatsepiinin anto 30 minuuttia ennen ateriointia saattaa helpottaa ruokailuun liittyvää ahdistusta, mutta kunnollinen tutkimusnäyttö puuttuu.

D

Duloksetiini ahmintahäiriön (BED) hoidossa

Duloksetiini saattaa vähentää ahmintaa aikuisilla masentuneilla ahmintahäiriötä sairastavilla potilailla lumeeseen verrattuna.

D

Kalsium ja D-vitamiini laihuushäiriöiden luukadon hoidossa

Luotettavaa tutkimusnäyttöä kalsium- tai D-vitamiinivalmisteiden käytöstä laihuushäiriöpotilaiden luukadon estämiseksi ei ole.

D

Lasten ja nuorten päiväsairaalahoito syömishäiriöissä

Päiväsairaalahoidon tehosta syömishäiriöiden hoidossa 8–18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla ei ole luotettavaa tutkimusnäyttöä.

D

Normaalipainon saavuttaneiden potilaiden sairauden uusimisen ehkäisy fluoksetiinilla

Tutkimustulokset fluoksetiinihoidon merkityksestä normaalipainon saavuttaneilla laihuushäiriöpotilailla ovat ristiriitaisia.

Suosituksen yhteyteen ei ole liitetty yhtään kuvaa tai kaaviota.

Aiheeseen liittyviä suosituksia